Latest News

ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ನಡ್ತೆಂ, ಉಲೊಣೆಂ, ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಆನಿ ಹಿಪೊಕ್ರಿತ್‍ಪಣ್!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : February 21, 2022 at 5:53 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಏಕ್ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ್ ಚಿಂತಾಪ್

ಸಂಸಾರಾಚಿ ದಸ್ತುರ್ ಕಶಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಲೊಕಾಕ್ ಸೈಲಾಪಾಚಿಂ ಕೃತಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಪಸಂದ್ ಜಾತಾತ್. ಮತಿಂತ್, ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಆಸೊಂದಿ, ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹೊಂವ್‍ಂಚ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ನಕ್ಲಿ ಉತ್ರಾಂ ಆಸಜೆ. ತೆದ್ನಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಮನಿಸ್ ಬರೊ, ಭಾಗೆವಂತ್, ಸಾಂತ್!

ಜೆಜುನ್‍ಂಚ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾಂವೇ – “ಉತ್ರಾಂ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಕರ್ನಿ ಪಾರ್ಕಿಜೆ” ಮ್ಹಣೊನ್. ಎಕಾ ಹಂತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪರ್ವಾ ನಾ. ಪುಣ್ ಹರ್ಯೆಕಾಕೀ ಏಕ್ ಮೀತ್, ಗಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ತಾ. ಫಕತ್ ಉಲೊಣೆಂ, ನಕ್ಲಿ ಉತ್ರಾಂ, ಸೈಲಾಪಾಚ್ಯೊ ಸಾಂಗ್ಣ್ಯೊ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕರಿನಾಂತ್. ತಾಚೆಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣ್ ಪಾರ್ಕಿಜೆಚ್ ಪಡ್ತಾ. ಎಕ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾ ತೆಂ ಮುಖ್ಯ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ತೊ/ತಿ ಕರ್ತಾ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾತಾ. ಎಕ್ಲೊ ಭಾಷಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆಪುಣ್ ಬಾಯ್ಲೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಮಸ್ತ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಸತ್ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತಾ. ಲೊಕಾ ಮುಖಾರ್ ಆಪುಣ್ ಭೋವ್ ಬರೊ, ಮೊಗಾಳಿ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಕ್ಳೆ ಸೊಡ್ಚೊ, ಘರಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸೈತಾನಾಪರಿಂ ಧೊಸ್ತಾ ತರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಕಸಲೆಂ ಮೋಲ್ ಆಸಾ? ನ್ಹಯ್ವೇ!

ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಲಿತುರ್ಜಿಂತ್ ಭೊಗ್ಸಾಣ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ದರಬಸ್ತ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಪುಣ್ ಹಕೀಗತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭೊಗ್ಸಾಣ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಲಾಂಬ್ ಲಾಂಬ್ ಸೆರ್ಮಾಂವ್ ದಿತೆಲೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾಳ್ತಾತ್‍ಗೀ? ಜಾಯ್ತೆ ಪಾದ್ರಿ ಭೊಗ್ಸಾಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೈಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ತಾತ್! ಹೆಂ ಲೋಕ್‍ಯೀ ಜಾಣಾಂ. ತರೀ ಪುಲ್ಪುತ್ರಿ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಗೆವಂತ್‍ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರವಚನ್ ದೀನಾಂತ್‍ಗೀ? ತಸಲ್ಯಾಂಚಿ ನೀಜ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಜಿಣಿ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಚೊ ಸೆರ್ಮಾಂವ್ ಆಯ್ಕತಾನಾ ಕಶೆಂ ಭೊಗತ್?!

ಭೊಗ್ಸುಂಚೆಂ ಸೊಡ್, ಜಾಣಾ ಆಸೊನ್‍ಂಚ್ (deliberately) ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅನ್ಯಾಯ್, ಅಕ್ರಮ್ ಆಧಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ? ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ವಾಯ್ಟ್ ಆಧಾರುನ್, ತೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ಹೆರಾಂಚೆರ್ ಥಾಪ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ?

ಜಿಣ್ಯೆನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅನುಭವ್ ಆನಿ ಲಿಸಾಂವಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಜಾಯ್ತೆಂ ಶಿಕ್ಲಾಂ. ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ತಾಚಿ ಕರ್ನಿ ಹಾಂವ್ ಪಾರ್ಕಿತಾಂ. ಮನಿಸ್ ಕರ್ತಾ ಕಿತೆಂ, ಜಿಯೆತಾ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಮುಖ್ಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ. ಸೈಲಾಪಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಗಣ್ಣೆಂ ಕರಿನಾ. ಪುಣ್ ಲೊಕಾಕ್, ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಸಲಿ ಖೊಟಿ, ವಾಯ್ಟ್ ಕರ್ನಿ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಚಲ್ತಾ, ಪುಣ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಭಾಗೆವಂತಾಂಪರಿಂ ನಟನ್ ಕರಿಜೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ತಸಲೆಂ ನಟನ್ ಪಸಂದ್‍ಯೀ ನಾ, ಮ್ಹಜೆ ವರ್ವಿಂ ತಶೆಂ ಚಲೊಂಕ್‍ಯೀ ಜಾಯ್ನಾ.

ಖೊಟಿ ಕರ್ನ್ಯೊ, ವಾಯ್ಟ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾತಾ, ಪುಣ್ ತಶೆಂ ಕೆಲೆಂ, ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಜಾಯ್ನಾ! (ಗಾಂವಾಂತ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್, ಖುನಿ ಚಲ್ಲ್ಯಾರ್ ಓಕೆ, ಪುಣ್ ತಶೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಕ್ ದುರ್ಸಲ್ಲೆಪರಿಂ) ಅನ್ಯಾಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಭೊಗ್ಸಿತಾತ್, ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸೊಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ಭೊಗ್ಸಿತಾತ್. ಪುಣ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಖೆಂಡ್ಲ್ಯಾರ್ ‘ತೊ ಬಜೀ ಹಾರ್ಶ್ ಸಾಯ್ಬಾ!’, ‘ತಾಚೆಂ ಉತ್ರಾಂ ಕಠಿಣ್’ ಮ್ಹಣ್ ದುರ್ಸತಾತ್. ಹೆಂ ಸಂಸಾರಿ ನಿಯಮ್. ಸತ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಗಳ್ಯಾಂತ್ ಲಾಸ್ತಾ ನ್ಹಯ್ಗೀ?

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್‍ಪಣಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಸಂಯಮ್ ಸಾಂಬಾಳಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂಚ್. ಪುಣ್ ಕಪಟ್‍ಪಣ್ ಕಪಟ್‍ಪಣ್‍ಂಚ್ ಮ್ಹಣಜೆ ಪಡ್ತಾ ಶಿವಾಯ್ ಬರೆಂ, ಭಾಗೆವಂತ್‍ಪಣ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಮೋಗ್, ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೊ ಜೆಜುಚ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಂಗೀ? ಅನ್ಯಾಯ್, ಅನಾಚಾರ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ತೊ ಖುಬಾಳ್ಳೊ. ಚಾಟಿ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಿ. ಕಠಿಣ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಖಂಡನ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್? ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕಿತೆಂ ಸಹಜ್ ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಚಲ್ಚೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೊ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಗುಣ್. ಸೈಂಭಿಕ್ ಸ್ವಭಾವ್ ತೊ. ಮತಿಂತ್ ಏಕ್, ಉತ್ರಾಂನಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಆಸಾ ತರ್ ತೊ/ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫಟ್ಕಿರೊ, ಕಪಟಿ, ದಗಲ್ಬಾಜಿ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ಅರ್ಥ್.

ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ದ್ವೇಷ್, ಮತಿಂತ್ ವೀಕ್ ದವರುನ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂತಾಂಪರಿಂ ನಟನ್ (Pretend) ಕರ್ತೆಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್. ಲೋಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಮಾನ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆ ಉಲಯ್ತಾನಾ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಗೋಡ್ ಗೋಡ್ ಉತ್ರಾಂ ದೆಂವಯ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಿಪ್‍ಲ್ಲೊ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಲೋಕ್ ವಳ್ಕೊಂಕ್ ಸಕನಾ. ವಳ್ಕಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಚ್ ಸತ್ ಕಳ್ಚೆಂ. ತೆಂಚ್ ಆನ್ಯೇಕಡ್ಚ್ಯಾನ್, ಕೋಣ್ ಸತ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ತಾಕಾ ಲೋಕ್ ಮಾಂದಿನಾ. ತಾಚಿ ಕರ್ನಿ ತೆ ಪಾರ್ಕಿನಾಂತ್. ಫಕತ್ ಉತ್ರಾಂ ಇಲ್ಲಿಶಿಂ ತೀಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ, ತೊ ಮನಿಸ್ ಖೊಟೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಲೊಕಾಚೆಂ ಹಣೆಬರಪ್. ‘ಚೊರಾಕ್ ಚಾಂದ್ನ್ಯಾಚಿ ಭಿರಾಂತ್’ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂನಿ ಭೆಷ್ಟೆಂ ಸಾಂಗ್ಣಿ ರಚುಂಕ್ ನಾ ಪಳೆ.

ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮೊಗಾನ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ರಾಗ್ ಯೆತಾನಾ ರಾಗಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ, ಸಂತೊಸ್ ಜಾತಾನಾ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಭೊಗ್ಚೆಂ, ಬೆಜಾರಾಯೆರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಖಂತಿನ್, ದುಖಿನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಹಜ್ ಲಕ್ಷಣ್. ತಾಂತುಂಯೀ ಫಟಂವ್ಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸ್ತಾತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ತಶೆಂ ಫಟಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹಾಂವ್ ವಾಸ್ತವ್ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಚಡ್ ಪಾರ್ಕಿತಾಂ. ಲೊಕಾಕ್ ಫಟ್ಕಿರೆ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿ ತಾಂಚಿ ಮರ್ಜಿ. ಲೋಕ್ ಜರ್ ಫಕತ್ ಭಾಯ್ಲೆಂ ನಟನ್, ಫಟಿ, ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಲೆಕಾಕ್ ಧರ್ತಾ ತರ್ ತಿ ತಾಂಚಿ ಖುಶಿ. ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ತಾಂಚೆಂ ತಾಂಚೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆಸಾ ನ್ಹಯ್ವೇ? ಕೊಣೆಂಯೀ ಕೊಣಾಕೀ ತುಂ ಅಶೆಂಚ್ ಚೀಂತ್, ತಶೆಂಚ್ ಕರ್, ಅಶೆಂಚ್ ಉಲಯ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್‍ಯೀ ಜಾಯ್ನಾ ಪಳೆ.

ಪುಣ್ ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಸತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾ. ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕಿತ್ಲೊಯೀ ಕರುನ್ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ದೇವ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಳೆತಾ. ಅನ್ಯಾಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್. ಚೂಕ್ ಕರುಂಕ್ ಮಜಾ ಭೊಗ್ತಾ, ಹೆರಾಂಚೊ ಮಾನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಖುಷಿ ಜಾತಾ. ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೆಗಾರುಂಕ್, ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಲೆಲೆ ಚಡ್ ಕಾಳ್ ತ್ಯಾಚ್ ಸಂತೊಸಾಂತ್ ಉರೊಂಕ್ ಸಕನಾಂತ್. ದೇವ್ ನ್ಯಾಯ್ ಒದಗ್ಸುನ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಚಿತ್.

ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಡು ಭೊಗ್ತಾ ವ್ಹಯ್. ಕೊಡು ಭೊಗ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಭೊಗುಂದಿ. ನಿತಳ್ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾಂಚ್ ತಶೆಂ ಜಾಯ್ನಾ. ‘ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಸಂತೆಯಲ್ಲೂ ನಿದ್ದೆ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ನಿತಳ್ ಮನಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಖಂತ್, ಭಿರಾಂತ್ ಆಸನಾ. ಪುಣ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಮಧಾನ್ ಆಸನಾ. ಆಮಿ ನಿತಳ್ ಮನಾಚೆ ಜಾವ್ಯಾಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Join our Budkulo Club in Clubhouse

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News