Browsing the "INTERVIEW" Category

ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಗತೆಕ್ ಬರೊ ಮುಖೆಲಿ, ಪಂಗಡ್ ಜಿಕಜೆ: ಆಲ್ವಿನ್ ಪತ್ರಾವೊ

ಸಂದರ್ಶಕ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ ಶೆಂಭರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚೆಂ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ – ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಂಡಳೆಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಅಗೋಸ್ತ್ 26ವೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ,…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಆಮಿ ದುಡು ಮಾಗ್ತಾಂವ್, ಕಾರ್ಯಿಂ ಕರ್ತಾಂವ್; ಪುಣ್ ಘರಾ ವ್ಹರಿನಾಂವ್: ಎರಿಕ್

‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ 200’ ಪ್ರಯುಕ್ತ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೋಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ – ದುಸ್ರೊ ಭಾಗ್. ಸಂದರ್ಶಕ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ www.Budkulo.com ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೋ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಥೊಡೊ ಲೋಕ್, ವಾ ಥೊಡೆಚ್ ಜಣ್, ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಹಜಾರೊಂ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಕಲಾಂಗಣಾನ್ ವೆದಿ ದಿಲ್ಯಾ, ತಿಚ್ ಆಮ್ಚಿ ತೃಪ್ತಿ: ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೋ

ಸಂದರ್ಶಕ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ www.Budkulo.com ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್, ಲೋಕ್‍ಚ್ಚ್ ವಚನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಂಜರ್ ಭುಂಯ್ತ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ರಂಗ್‍ಮಂದಿರ್ ಬಾಂಧ್ಚ್ಯಾ ಹಟಾನ್ ವಾ ಪಿಶೆಪಣಾನ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೋ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ವೆಳಾಚೊ ವಿಭಾಡ್ ರಾವಯ್ಜೆ: ಡೊಲ್ಲಾ

ಸಂದರ್ಶನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ www.Budkulo.com ಡೊಲ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಡೊಲ್ಲಾ! ಹ್ಯಾ One and Only ಡೊಲ್ಲಾಚಿ ವಳಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ವಾ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾ!…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ರನ್ನರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಗಾರ್ ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಪಿರೇರಾ

ಸಂದರ್ಶನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – www.Budkulo.com ಖೆಳ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ವಾಕ್ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಅತೀ ಗರ್ಜ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ತಾಪಾಂತ್ ಬುಡ್ಲಾ. ರಷ್ಯಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಫಿಫಾ ವರ್ಲ್ಡ್‍ಕಪ್ಪಾಚೊ ನಿಮಾಣೊ ಏಕ್ ಹಪ್ತೊ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್ಲಾ.…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

ದೀಪಕ್ ಪಾಲಡ್ಕ: ತೀನ್ ಭಾಸಾಂಚೊ ಸಿನೆಮಾ ನಟ್, ಉತ್ಸಾಹಿ ವಾವ್ರಾಡಿ

ವಳಕ್ ಆನಿ ಝಳಕ್: ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂ ವಾವುರ್ನ್ ಫಲಾಣ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾಧನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ವಾಖಣ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಂವ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಅಂಕಣ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ವಾಡೊಂಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಹೆರಾಂ ಸಂಗಿಂ ವಾವ್ರಿಜೆ: ವೆರೊನಿಕ ಕರ್ನೇಲಿಯೊ

ಉಡುಪಿಚ್ಯಾ ಕೆಮ್ಮಣ್‍ಚಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವೆರೊನಿಕ ಕರ್ನೇಲಿಯೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ಆಸ್ಚಿ ಆನಿ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಂತ್‍ಯೀ ತಿಣೆಂ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಆಪ್ಣಾಸ್ತಕಿಂ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ವಾವ್ರುನ್, ಲೊಕಾಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕೊನ್ ಎಕೆಕ್‍ಚ್ ಮೇಟ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

100% ವೋಟಿಂಗ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ವಾವುರ್ತಾ: ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪರ್ಜಳೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊಚೆಂ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಂತ್ ಸಂಚಲನ್ ಹಾಡಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಸಮಾಜೆಂತ್‍ಯೀ ತಾಣೆಂ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ದಾಕಯ್ಲಾಂ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲೊ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ್,…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾ ಖಾತಿರ್ ವೊಟಾಕ್ ರಾವ್ಲಾಂ: ಅಶ್ವಿನ್ ಪಿರೇರಾ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಫುಡಾರಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾಡ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಟಿಕೆಟಿರ್ ವಿಧಾನ್‍ಸಭಾ ಚುನಾವಾಕ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲೆ ದಾಕ್ಲೆ ಆಸಾತ್ ತರೀ, ಪಾಡ್ತಿನ್ ಟಿಕೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳನಾ. 19 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಹಾಂವ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ವ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಲೋಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಳೆತಾ: ಫಾ. ಆಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾವೊ

ಸಂದರ್ಶನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್, ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತ್ ಬರೆಂಚ್ ಫುಲ್ಲಾಂ. ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿರಂತರ್ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಜಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಆಸಾತ್, ಏಕಾ ನಾ ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್. ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೆ ಆನಿ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ