Browsing the "INTERVIEW" Category

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ಸಶಕ್ತೀಕರಣ್ ಆಮ್ಚೊ ಧ್ಯೇಯ್: ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರಾಲ್ಫಿ ಡಿಕೋಸ್ತಾ

ಸಂದರ್ಶಕ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ www.Budkulo.com ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಅವಿಭಜಿತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಲಾಯಿಕಾಂ ಪಾಸತ್ ವಾವುರ್ಚೆಂ ಸಂಘಟನ್. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದೀವ್ನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಉಡುಪಿ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

ಪಯ್ಣ್ ಆನಿ ವಾಚಪ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಜೊಡುನ್ ದಿತಾತ್: ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ

ಸಂದರ್ಶಕ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ www.Budkulo.com ಪಯ್ಣ್ ವಾ ಪ್ರವಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆನ್ಯೇಕಾಕ್ ವಚೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಪಯ್ಣ್ ಆಸ್ವಾದನ್ ಕರುಂಕ್ ಅಭಿರುಚ್ ಆಸಜೆ, ಆಸಕ್ತ್ ಆಸಜೆ, ಕುತೂಹಲ್ ಆಸಜೆ. ಕನ್ನಡಾಚೊ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚೊ ಯಾಜಕ್ ಬಾ. ಎಡ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊಚೆಂ ಸಪಣ್ – ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಆಸ್ಪತ್ರ್

ಉದೆಂತಿಚೆಂ ರೋಮ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅವಿಭಜಿತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಗಿರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯೆಚಿ ರುಜ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊರೊಡಾಂಚ್ಯೊ ಇಗರ್ಜೊ ದಳ್ಬರಾನ್ ಸೊಭ್ತಾತ್. ಎಕಾಮೆಕಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರ್, ಪಂಥಾಟಾಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ಹೆರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಇಗರ್ಜ್ ವ್ಹಡ್, ಮಜ್ಭೂತ್ ಆಸಜೆ ಮ್ಹಣ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ರೆತಿರೆಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾತಾ, ಪುಣ್ ಥೊಡಿ ಮೀತ್ ಸಾಂಬಾಳಿಜೆ: ಬಾಪ್ ವಿ.ಜೆ. ಮಿನೇಜಸ್

ಸಂದರ್ಶಕ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್ ರೆತಿರೆಗಾರ್ ಪಾದ್ರಿ ಆನಿ ಪ್ರಸಂಗ್‍ದಾರ್ ಯಾಜಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾರಿಚ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ, ಕಾಪುಚಿನ್ ಫ್ರಾದ್ ಬಾಪ್ ವಿ.ಜೆ. ಮಿನೇಜಸಾನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಯಾಜಕ್ಪಣಾಚಿಂ 50 ವರ್‍ಸಾಂ ಸಂಪಯ್ಲಿಂ. ಏಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಯಾಜಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಶೀದಾ ಉಲವ್ಪಿ,…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಆಸಾ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೊ ಫುಡಾರ್: ಫಾ. ಬೊನವೆಂಚರ್ ನಜ್ರೆತ್

ಸಂದರ್ಶಕ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಬರೆ, ದೆಖಿಭರಿತ್ ಆನಿ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಆಸ್ಚೆ ಯಾಜಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಜಾಪ್ ಕಾಂಯ್ ಆಶಾದಾಯಕ್ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನಾಚಿ ನಾ (ಹೆಂ ಸತ್ ಉಚಾರ್‍ಲ್ಯಾರ್, ತಶೆಂ ಉಚಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಮರ್ಶಿಯಲೈಸೇಶನ್ ರಾವಜೆ: ಆ್ಯಲನ್ ಪಿರೇರಾ

ಸಂದರ್ಶಕ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್ ಆಲನ್ ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಅಲ್ಫೋನ್ಸೊ ಪಿರೇರಾ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಆಲನ್ ಸಿ.ಎ. ಪಿರೇರಾ, ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ಏಕ್ ಥಿಕ್. ಅತ್ಯುನ್ನತ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಾಂನಿ ಭೋವ್ ಥೊಡೆಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪರ್ಜಳ್ಳ್ಯಾತ್. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಆಲನ್‍ಯೀ ಎಕ್ಲೊ. ಕುಲ್ಶೇಕರ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಗತೆಕ್ ಬರೊ ಮುಖೆಲಿ, ಪಂಗಡ್ ಜಿಕಜೆ: ಆಲ್ವಿನ್ ಪತ್ರಾವೊ

ಸಂದರ್ಶಕ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ ಶೆಂಭರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚೆಂ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ – ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಂಡಳೆಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಅಗೋಸ್ತ್ 26ವೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ,…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಆಮಿ ದುಡು ಮಾಗ್ತಾಂವ್, ಕಾರ್ಯಿಂ ಕರ್ತಾಂವ್; ಪುಣ್ ಘರಾ ವ್ಹರಿನಾಂವ್: ಎರಿಕ್

‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ 200’ ಪ್ರಯುಕ್ತ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೋಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ – ದುಸ್ರೊ ಭಾಗ್. ಸಂದರ್ಶಕ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ www.Budkulo.com ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೋ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಥೊಡೊ ಲೋಕ್, ವಾ ಥೊಡೆಚ್ ಜಣ್, ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಹಜಾರೊಂ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಕಲಾಂಗಣಾನ್ ವೆದಿ ದಿಲ್ಯಾ, ತಿಚ್ ಆಮ್ಚಿ ತೃಪ್ತಿ: ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೋ

ಸಂದರ್ಶಕ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ www.Budkulo.com ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್, ಲೋಕ್‍ಚ್ಚ್ ವಚನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಂಜರ್ ಭುಂಯ್ತ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ರಂಗ್‍ಮಂದಿರ್ ಬಾಂಧ್ಚ್ಯಾ ಹಟಾನ್ ವಾ ಪಿಶೆಪಣಾನ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೋ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ