Browsing the "MAIN ARTICLES" Category

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 16: ಮರ್ಯಾದ್ ರಾಕ್ಲಿ ವಾ ಕಾಡ್ಲಿ?

Nirmone-Title-Design_Thumbnail
ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 16; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್) ಮರ್‍ಯಾಣಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಲೆಂ, ಶಿವಾಯ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ. ಪಾಂಚ್-ಧಾ ಮೆಟಾಂ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ವೆಗಾನ್ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಯೆಂವ್ಚಿ ಖರಸ್ ಉಣಿ ಜಾತಾ…
Read More

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

ಹಾಂವ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ವ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಲೋಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಳೆತಾ: ಫಾ. ಆಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾವೊ

Interview_Fr Alwyn Serrao_T
ಸಂದರ್ಶನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್, ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತ್ ಬರೆಂಚ್ ಫುಲ್ಲಾಂ. ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿರಂತರ್ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಜಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಆಸಾತ್, ಏಕಾ ನಾ ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್. ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೆ ಆನಿ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 3: ದುಬಾವಾಚಿ ದಾವ್ – ಸಂದೇಶ್

Sovo Surngarun_T Budkulo
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 3 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಹೈದರ್ ಆಲಿ ಖಾನಾಚೆ ಶಿಪಾಯ್, ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಕೈದ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ದಿ ವಾ ಹೆರ್ ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ಕಾರಣಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಜಾಂವ್ದಿತ್ – ತೆ ವೇಳ್ ಪಳೆವ್ನ್…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 15: ಮರ್ಯಾದ್ ಉರಂವ್ಕ್

Nirmone-Title-Design_Thumbnail
ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 15; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್) “ದೆವಾ ಹೊ ಸಂಸಾರ್’ಗೀ…..” ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ಉದ್ಗಾರ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಹಾಂವೆಂ. ಆವಯ್ ಬಾಪುಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ತಾನಾಯಿ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಇತ್ಲಿ ಚರಬ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್! ಮ್ಹಜಿ ಧುವ್ ಪುಣ್‍ಯಿ…
Read More

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 2: “ವಚ್, ವಚ್‍ಗೊ ಬಾಯೆ…”

Sovo Surngarun_T Budkulo
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 2 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಅಪಾಯಾಚಿ ಆನಿ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಕಾಫರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಸವಾರಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಶಿಪಾಯ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಏಕ್ ಅಪಶಕುನಾಚೆಂ…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಕಿತ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ಭಾಗ್ ಆಮ್ಚೆಂ! ಭಾರತಾಂತ್‍ಚ್ ದಾಖ್ಲೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಥೆಸಾರ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್

Konkani Thesaurus_T
ಮಂಗ್ಳುರ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಏಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ‘ಸಯ್ಲಾಪ್’ ಜಶೆಂ ಘೆಂವ್ಚೆ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ನಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಮಧೆಂ. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಆತಾಂಚ್ಯಾಂನಿ ರುಜು ಕರ್ನ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ…
Read More

Budkulo Media Network

ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ, ಐವನ್ ಸೊಜ್, ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್, ಮಿಶಾಲ್ ಡಿಕೋಸ್ತ, ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಸೊಜ್ ಉಲಯ್ತಾತ್… ಆಯ್ಕಾ

JR Lobo T speech
ಮಂಗ್ಳುರ್: ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆನರಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶಾಂತ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚಿಂ ಭಾಷಣಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾತ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಂತಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆರೊನಿಕ ಕರ್ನೇಲಿಯೊಚಿಂ…

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 14: ಲಿಪ್ತ್ಯಾ ಬೊಣಾಂತ್ ಬುರ್ಸೊ ಖೆಳ್

Nirmone-Title-Design_Thumbnail
ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 14; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್) ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಪಾಲ್ಪೊಣ್ಸಾಚ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಇಂಗ್ ಲಾವ್ನ್ ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಶಯ್ ವಿಗಾರಾಂಲಾಗಿಂ ವ್ಹರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಆದ್ಲೆ…
Read More

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

ಆನ್ಯೇಕ್ ನವೆಂಸಾಂವ್: ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್ ಭಾಷಣಾಂ ಆಯ್ಕವ್ಯೆತ್!

Budkulo Logo_T
ಮಂಗ್ಳುರ್: ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಮಾಧ್ಯಮ್, ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ www.Budkulo.com ಆನ್ಯೇಕ್ ನವೆಂಸಾಂವಾ ಸಂಗಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಆನಿಕೀ ಮೊಗಾಚೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಖುಷಿ ವ್ಹರ್ತಾ. ಮಾರ್ಚ್ 4 ತಾರಿಕೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆನರಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶಾಂತ್ (ತಾಚಿ ವರ್ದಿ ವಾಚುಂಕ್…
Read More

Budkulo Media Network

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 1: ಭಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ

Sovo Surngarun_T Budkulo
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 1 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಕಶೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ವ್ಹಡಾಂಗೆಲೆಂ, ವ್ಹಡ್ಲೆಂ, ದೊಮ್ ಫಿದಾಲಾಂಚ್ಯಾ ದರ್ಬಾರಾಕ್ ಸಹಜ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರ್ ತೆಂ. ವ್ಹಯ್. ವ್ಹಡಾಂಗೆಲೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರ್! ನೊವ್ರೊ, ಎಸ್ತೆಪಾನಿಯೊ ಅಬುಂದಿಯುಸ್, ಪೂತ್ ಆಂಕ್ವಾರ್,…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)