Browsing the "MAIN ARTICLES" Category

ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್: ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕುರ್ವತಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಆಮ್ಚಿ ಏಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ! ‘ಹೊರಗೆ ಶೃಂಗಾರ, ಒಳಗೆ ಗೋಳಿಸೊಪ್ಪು’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಪಳೆ, ತಶೆಂ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂತೊಸ್ ಪುಣೀ ನಾ, ತರೀ, ಅಶೆಂ ಸಾಂಗನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವೊಂಕ್‍ಯೀ ಪುಟ್ವನಾ. ಹಕೀಗತ್ ತಶಿಚ್ ಆಸಾ. ಖಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಎಜ್ಯುಕೇಟೆಡ್, ಡೀಸೆಂಟ್, ರಿಚ್,…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಸತ್ V/s ಫಟ್: ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಆನಿ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಝಗಡ್‍ಲ್ಲೆಗಿ?

ಸಂಗೀತಾಕ್ ಭುಲನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಕೊಣೀ ಆಸಾಗೀ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್? ಸಂಗೀತ್, ಪದಾಂ ಆಯ್ಕತಾನಾ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲೊ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಧಲ್ತಾ, ನಾಚ್ತಾ. ಹಿ ಸಂಗೀತಾಚಿ ತಾಂಕ್. ಸಂಗೀತಾಕ್ ಬಾಷೆಚಿ ಗಡ್‍ಯೀ ನಾ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಖಂಯ್ಚೆಂಯೀ ಸಂಗೀತ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಜಾತಾ. ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ್ ಕಾರ್‍ಯಾಂನಿ ಚಡ್ ಲೋಕ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಘನತಾ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಏಕ್ ಅಪೂರ್ವ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ’ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ 200ವೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಸಾದರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್’ ಆನಿ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಗುರ್ಕಾರ್ ಲುವಿ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಕಾರ್ಬಾರಿಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸುನ್, ತ್ಯಾ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಆಮಿ ದುಡು ಮಾಗ್ತಾಂವ್, ಕಾರ್ಯಿಂ ಕರ್ತಾಂವ್; ಪುಣ್ ಘರಾ ವ್ಹರಿನಾಂವ್: ಎರಿಕ್

‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ 200’ ಪ್ರಯುಕ್ತ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೋಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ – ದುಸ್ರೊ ಭಾಗ್. ಸಂದರ್ಶಕ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ www.Budkulo.com ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೋ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಥೊಡೊ ಲೋಕ್, ವಾ ಥೊಡೆಚ್ ಜಣ್, ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಹಜಾರೊಂ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಕಲಾಂಗಣಾನ್ ವೆದಿ ದಿಲ್ಯಾ, ತಿಚ್ ಆಮ್ಚಿ ತೃಪ್ತಿ: ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೋ

ಸಂದರ್ಶಕ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ www.Budkulo.com ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್, ಲೋಕ್‍ಚ್ಚ್ ವಚನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಂಜರ್ ಭುಂಯ್ತ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ರಂಗ್‍ಮಂದಿರ್ ಬಾಂಧ್ಚ್ಯಾ ಹಟಾನ್ ವಾ ಪಿಶೆಪಣಾನ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೋ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 20: ಭಾಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಾಚಿ

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 20 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರ್ ಬಾಲ್ತಾಜಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್, ತಿತ್ಲ್ಯಾ ತುರ್ತಾನ್, ಅತುರಾಯೆನ್ ಆನಿ ಆಶೆನ್ ಮುಲ್ಕಿ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ ವ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಥಂಯ್ಚಿ ಖಬರ್…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಕಲಾಂಗಣ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಕಲಾ, ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ನಿರಂತರ್ ಪೋಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ತೇಂಪ್ಲ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುರೂಪಾಚಿಂ ಸೊಧ್ನಾಂ’ ಧ್ಯೇಯಾ ಖಾಲ್ 1986 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ನವೆಂಬರಾಂತ್, 32 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ, ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್’ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ನವೆಂಸಾಂವ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ, ದಾಖ್ಲೆ ರಚ್ಲ್ಯಾತ್-ಮೊಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಫಕತ್ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ ನ್ಹಯ್. ನಿರಂತರ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

1-200: ಸರ್ವ್ ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ’ ಕಾರ್ಯಾಂಚಿ ಪೂರ್ಣ್ ಪಟ್ಟಿ

ಕೊಂಕ್ಣಿ – ಹೆರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಭಾಸಾಂಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ – ಸಂಖ್ಯಾನ್ ತಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭಾಸ್. ಹೆರ್ ಪ್ರಭಾವಿ ಭಾಸಾಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತಸಲೆ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ನಾಂತ್. ಗೊಂಯ್ಚಿ ಭಾಸ್ ತರೀ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 19: ಬಿದ್ನೂರ್ ರಾಣಿಯೆಚಿ ಮಜತ್

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 19 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಥೊಡೊ ವೇಳ್, ತಿ ಥಟಕ್ ಜಾಲಿ. ಮರಿಯಾ ಆಂದ್ರೆಯಿನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಲಿ, ತಶಿ ಆನಿ ತಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ಉಪಯೋಗಾಕ್ ಪಡತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಫಾ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ; ಆನಿ ಲಿಪಿ ರಾಜಕೀಯಾಚಿ ದಗಲ್ಬಾಜಿ ಚರಿತ್ರಾ!

ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ನಾಂತ್. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ದರಬಸ್ತ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲೆ ಧಾರಾಳ್ ಸಾಹಿತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ 50 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಕಾಳ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಲಾಂ, ಭಾಷೆಚಿ ಉದರ್ಗತಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಪುಣ್ ತಾಂಕಾಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೊ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ