Browsing the "MAIN ARTICLES" Category

ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಂತ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾತಾ ಐಕೇರ್ ಬಿಲ್ಡರ್‍ಸಾಚೆಂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಮಾಲ್

ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಧನ್ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಪ್ಣೆಜೆ. ಸಪಣ್ ವಾ ಕಲ್ಪನ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂಯ್ ಉದೆನಾ, ಉಬ್ಜನಾ. ಏಕ್ ಆಲೋಚನ್ ಮತಿಂತ್ ಕಿರ್ಲಜೆ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೀಸ್ ರಾತ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಟಯ್ಜೆ. ಜಶೆಂ…
Read More

Budkulo Media Service

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 4: ಭೊರ್‍ಯಾ ವಯ್ರ್ ಭೊರ್ಕುಟಿ

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 4 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಜಿವಿತಾಚೊ ಖೆಳ್ ಹೊ. ಕೊಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲಾಂ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್? ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚೊ ಪಂಥಾಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆರಂಭ್ ಜಾವ್ನ್ ಆತಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಪ್ರಾಣ್…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಲೇಖಕ್ ಆ.ಬಾ. ಸೊಜ್, ಲಂಡನಾಕ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಮರ್ಪಣ್

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಆ.ಬಾ. ಸೊಜ್, ಲಂಡನ್ ಹಾಕಾ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಪಾಟಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಗುರುಪುರ-ಕೈಕಂಬಾಚ್ಯಾ ‘ಮಾತಾ ಕೃಪಾ’ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆನಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಂಗ್ಳುರ್ (ರಿ.) ಹಾಣಿಂ ಹೆಂ…
Read More

Budkulo News Network

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 3: ಅಪಾಯಾಂತ್ ಶಿಪಾಯ್

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 3 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ತೆಣೆಂ, ಎಕ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಸಲ್ವಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ಕುಶೆಲಾಂನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಕಡೆನ್ ದಾವ್ ಉಡವ್ನ್ ಆತಾಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಜಿಕ್ಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಲಾಭ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಆಸಾ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೊ ಫುಡಾರ್: ಫಾ. ಬೊನವೆಂಚರ್ ನಜ್ರೆತ್

ಸಂದರ್ಶಕ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಬರೆ, ದೆಖಿಭರಿತ್ ಆನಿ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಆಸ್ಚೆ ಯಾಜಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಜಾಪ್ ಕಾಂಯ್ ಆಶಾದಾಯಕ್ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನಾಚಿ ನಾ (ಹೆಂ ಸತ್ ಉಚಾರ್‍ಲ್ಯಾರ್, ತಶೆಂ ಉಚಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 2: ಆರಂಭ್ ಜಾತಾ ಘಾತ್

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 2 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ವಿಚಿತ್ರ್ ಶರ್ತಾಂಚೊ, ಪುಣ್ ದರ್ಬಾರಾಚೊ ದಾವ್ ಬಸವ್ನ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ಆಂತೊನ್ ಪಾವ್ಲ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ವಚೊನ್ ಜಾಲೊ. ಊಂಚ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಸರ್ದಾರಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಹೊ…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 1: ದರ್ಬಾರಾಚೊ ದಾವ್

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 1 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಭಾಂಗ್ರಾಳೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಗಟ್‍ಲ್ಲೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ, ಮೊಗಾಚ್ಯಾ, ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾನ್. ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ನಂ. 1 ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾದಂಬರಿ, ಖಡಾಪಾಚಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಆನಿ ಭಾಷಾಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಹಿ ಏಕ್ ವ್ಹರ್‍ತ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ಆನಿ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಅತ್ಯದ್ಭುತ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಡಾಪ್ ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿ (ಹ್ಯಾ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ರಿಲೀಫ್: ಹ್ಯಾ 5 ಸುವಾತ್ಯಾಂನಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ

ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ: ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಆಜ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ತೀರ್ಪ್ ದೀವ್ನ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ್ಯಾಯ್‍ಬದ್ಧ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲಾ. ಸವೆಂ, ಹರ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡ್ಡಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಯೀ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲಾಂ. ಮುಖ್ಯ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ್ ನ್ಯಾ. ದೀಪಕ್…
Read More

Budkulo News Network

ಸ್ಯಾಮ್ವೆಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾಚಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕಾಣಿ – ರೆಡೆ

‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಕಾಣಿಯೆಚಿ ಕಾಣಿ’ ಅಂಕಣಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಬೊಳಿಯೆ ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಸ್ಯಾಮ್ವೆಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ‘ರೆಡೆ’ ಕಾಣಿ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾ. ರಾಕ್ಣೊ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ ಆನಿ ಜನವಾಹಿನಿ ಕನ್ನಡ ದಿಸಾಳ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಡೊ.…
Read More

ಸ್ಯಾಮ್ವೆಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ