Latest News

ವಾಸ್ & ಸನ್, ಬೆಂದುರ್: ಕೇಕ್ ಆನಿ ಕುಸ್ವಾರಾಕ್ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚೊ ಇತಿಹಾಸ್ ಆಸ್ಚಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಬೇಕರಿ

Budkulo Media Network

Posted on : December 13, 2023 at 9:52 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಾಂತಾಕ್ಲಾಸ್, ತಾಚಿ ಹಳ್ದುವಿ-ತಾಂಬ್ಡಿ ತೊಪಿ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ ಇತ್ಯಾದಿ ಉಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾಚೆಂ ಸಿಂಬಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಝಳ್ಕತಾತ್. ಪುಣ್ ಕೆನರಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾಕ್ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಸಾ. ಆದಿಂ ಫಕತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸರ್ವ್ ಸಮುದಾಯಾಂಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್‍ಯೀ ಜಾಲಾಂ.

ಕುಸ್ವಾರ್!

ವ್ಹಯ್. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್, ಕರಾವಳಿಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮತಿಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ಕುಸ್ವಾರ್. ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಘರಾಂ ಘರಾಂನಿ ಕುಸ್ವಾರ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾಲೊ. ಘರಾ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕುಸ್ವಾರ್ ಸೆಜಾರಾ, ಕುಟ್ಮಾಂ ಮಧೆಂ ವಾಂಟುನ್ ಲೋಕ್ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾಲೊ. ಕುಸ್ವಾರ್ ಫಕತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಖಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ಆಜ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಉದ್ಯಮ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಾ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ಪಾವ್ಲಾ.

ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬೇಕರಿಂಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ಆನಿ ಪ್ರಭಾವ್ ವಿಶೇಸ್. ಆತಾಂ ಕುಸ್ವಾರ್ ಏಕ್ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಉತ್ಪನ್ನ್. ಫಕತ್ ಘರಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಕಂಪೆನಿ/ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಉದ್ಯೋಗಿಂಕ್ ವಾಂಟುಂಕ್‍ಯೀ ಕುಸ್ವಾರ್ ಗರ್ಜ್. ಥೊಡೆ ಉದ್ಯಮ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಿರಾಯ್ಕಿಂಚೊ ಮೋಗ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಕುಸ್ವಾರ್ ವಾಂಟ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ ಕುಸ್ವಾರ್ ಧರ್ಮ್, ಜಾತಿಚೊ ಫರಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೊ ಜಾಲಾ.

ಪೊರ್ಬುಂಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕುಸ್ವಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಬೇಕರಿಂಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ. ತಸಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ವಾಸ್ ಬೇಕರಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ತಿರ್ ಸೊಭ್ತಾ. 1905 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ವಾಸಾನ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಬೇಕರಿ (ವಾಸ್ & ಸನ್) ಶತಮಾನಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಚರಿತ್ರಾ ಆಸ್ಚಿ ಮಾಲ್ಗಡಿ ಬೇಕರಿ ಆನಿ ಖಾಣಾ ಉತ್ಪನ್ನಾಚೊ ಫಾಮಾದ್ ಸಂಸ್ಥೊ. ಬ್ರೆಡ್, ಕೇಕ್ ವಿಕುನ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಹಿ ಬೇಕರಿ ಆಜ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಸಂಸ್ಥೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಬ್ರಾಯನ್ ವಾಸ್ ಬೇಕರಿಚೊ ವ್ಯವಹಾರ್ ಚಲಯ್ತಾ.

ಬೆಂದುರ್ ಸೈಂಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕೊಲೆಜಿ ಲಾಗಿಂ (ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಘುಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಲಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್) ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಾಸ್ ಮಹಲಾಂತ್ ಆಸ್ಚಿ ವಾಸ್ & ಸನ್ ಬೇಕರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸೀಸನಾಂತ್ ಲಾಖೊಂ ಲೊಕಾಕ್ ಆಕರ್ಸುಂಚೆಂ ಕುಸ್ವಾರ್ ಆನಿ ಕೇಕಿಂಚೆಂ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಐಟಮಾಂ ಸವೆಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾಕ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯೊ ಕೇಕಿ, ಕುಸ್ವಾರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಖಾಣಾಂ ಸ್ವಾದಿಕ್ ಆನಿ ಉತ್ತೀಮ್. ಕಾಣಿಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕುಸ್ವಾರಾಂಚ್ಯೊ ಪ್ಯಾಕೆಟಿಯೀ ಹಾಂಗಾ ಮೆಳ್ತಾತ್.

ಹ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾ ವೆಳಾರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್, ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಇಷ್ಟಾಂಕ್-ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ವಾಂಟುಂಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಕುಸ್ವಾರ್ ಆನಿ ಕೇಕ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಗಿರಾಯ್ಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆನಿ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಸ್ & ಸನ್ ಬೇಕರಿಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಯಾ. ಸಂಪರ್ಕ್ ವಿವರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲಾ:

ಫೋನ್ ನಂಬರ್: 98453 53236, 91641 94690
ವಿಳಾಸ್: ವಾಸ್ ಮಹಲ್, ಬೆಂದೂರ್ ಸರ್ಕಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ – 575002
ಇಮೈಲ್: vsons@yahoo.com
ವೆಬ್‍ಸೈಟ್: www.vasandsons.com

ಬುಡ್ಕುಲೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹೆಂ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News