Browsing the "CINE SCOPE" Category

‘ಯೆಯಾ ಸಿನೆಮಾ ಮಂದಿರಾಕ್, ಆಮ್ಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಎಂಜೊಯ್ ಕರಾ’

ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ, ಭಾವನಾಂ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ತಿಂ ಫುಲಂವ್ಕ್, ಧಲಂವ್ಕ್, ಚಿಮ್ಟೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಜ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಆನಿ ಚಡ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕ್ಚೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್ – ಸಿನೆಮ್. ಆನಿ ಆಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೆಕ್, ಆಮ್ಚಿಂಚ್ ಸಿನೆಮಾಂ ಪಳೆಂವ್ಚೊ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಆಬ್ಳೆ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆತಾಂ ಚಡ್ ಖಬ್ರೆರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂನಿ. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಪುಣ್ ತಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಉಣೊ. ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗಿ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಆನಿಂ ತಾಂತುಂಯ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರಾಂಚಿಂ ಬೋವ್ ಉಣಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಯೆತಾಲಿಂ. ಅಗೋಸ್ತ್…
Read More

Budkulo Media Network

ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾನ್ ಫೀಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಜಿಕ್ತಾ: ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

ಸಂದರ್ಶನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್ ತಸ್ವಿರ್ಯೊ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಎಲ್ಟನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ನಶಿಬ್ ಬರೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಿನೆಮಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿ ಆಶಾ ಆತಾಂ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಜಾರಿ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್: ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಜಿಕ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸುಫಳ್

ಸಿನೆಮ್: ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್: ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ್: ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸಿಲ್ವ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್: ಎಸ್ತೆರ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಎಲ್ಟನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಜೇಕಬ್, ರಂಜಿತಾ ಲೂವಿಸ್, ಕ್ಲೆನ್‍ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಅಲ್ವಾರಿಸ್ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮ್, ತೆಂಯ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ರೀಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್

ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ಭಾವೋದ್ವೇಗ್ ಕಿತ್ಲೆ ಗಾಢ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತ್ಯಾ ಭಾವೋದ್ವೇಗಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ಸೈತ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಸಾನಾ. ಮ್ಹಜಾ ಎಕಾ ಇಷ್ಟಾ ಸಂಗಿ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಹೊ ವಿಚಾರ್ ಮ್ಹಜಾ…
Read More

ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ

ಮ್ಹಜೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಲೊ ವೆಕ್ತಿ

ತುಜ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಏಕ್ ನಿಶ್ಚಿತ್ ರೂಪ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೆದ್ನಾ? ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ವಿಚಾರ್ತಾತ್. ‘ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೊ ಈಷ್ಟ್ ತಶೆಂ ಕ್ಲಾಸ್‍ಮೇಟ್ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಮ್ಹಜಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಗ್ತಾ’ – ಹಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ…
Read More

ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ

ಮ್ಹಜೆಂ ಶ್ರೀದೇವಿ

ವಿಜಯವಾಡಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಸಿನೆಮಾ ಸಂಸ್ರಾಚಿ ರಾಣಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀದೇವಿಚೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಹಾಂವೀ ವೊರಾಂಚಿ ವೊರಾಂ ಟಿಕೆಟಿ ಖಾತಿರ್ ತ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಲಾಯ್ನಿಕ್ ಚಿಡ್ಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಲೊಂ. ರಾವ್ತಾಲೊಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಮುಕಾರ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಶ್ರೀದೇವಿಚೆಂ…
Read More

ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ

ಆರ್.ಜಿ.ವಿ.: ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ‘ಥ್ರಿಲ್’

ವಿಜಯವಾಡಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಯ್ಯ ಭಾಗಿಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಥಿಯೇಟರಾಚ್ಯಾ ಧೊರ್ಯಾ ಭಿತೆರ್ ಪಿಸಾಂಟಾ ಬರಿಂ ಭಂವೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ತೆ. ಏಕ್ ದೀಸ್‍ಯೀ ಕಳಾನಾಸ್ತಾಂ ಖಂಚೆಂ ನಾ ಖಂಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆತೆತ್ ಆಸುಲ್ಲೊಂ. ಪಳೆಲ್ಲಿಂ ಪಿಂತುರಾಂಚ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾಲೊಂ. ಸಿನಿಮಾಂಚೊ ಅಭ್ಯಾಸ್…
Read More

ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ

ಸಿನೆಮಾ ಮೋಗಿಂಚೊ `ಕಣ್ಮಣಿ’ ಮಣಿ ರತ್ನಮ್

Mani Ratnam is back! ವ್ಹಯ್! `ಒ ಕಾದಲ್ ಕಣ್ಮಣಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನೆಮಾದ್ವಾರಿಂ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಂತ್ಲೊ ರತನ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಣಿ ರತ್ನಂ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಾ; ತೆಂಯೀ ಎಕಾ ಮಧುರ್ ಜಯ್ತಾಸವೆಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ನಿರಂತರ್ ಸಲ್ವಣಿ…
Read More

ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್, ಜೆಪ್ಪು

90ವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಚೊ ಸಂಗೀತ್ ರಾಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾನುಚೆಂ ಪರತ್ ಯೆಣೆಂ

ಕುಮಾರ್ ಸಾನು. 90ವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ 2000ವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಚೆ ಸುರ್ವೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ ರಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಾಂವ್. ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮೀ ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಮೋಗಿಂಕ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಭುಲ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಅವ್ವಲ್ ಗಾವ್ಪಿ. ತವಳ್ ಆಮ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾ…
Read More

ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್, ಜೆಪ್ಪು