Browsing the "CINE SCOPE" Category

ರೀಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್

Ram Gopal Verma_T_03
ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ಭಾವೋದ್ವೇಗ್ ಕಿತ್ಲೆ ಗಾಢ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತ್ಯಾ ಭಾವೋದ್ವೇಗಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ಸೈತ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಸಾನಾ. ಮ್ಹಜಾ ಎಕಾ ಇಷ್ಟಾ ಸಂಗಿ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಹೊ ವಿಚಾರ್ ಮ್ಹಜಾ…
Read More

ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ

ಮ್ಹಜೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಲೊ ವೆಕ್ತಿ

Ram Gopal Verma_T_02
ತುಜ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಏಕ್ ನಿಶ್ಚಿತ್ ರೂಪ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೆದ್ನಾ? ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ವಿಚಾರ್ತಾತ್. ‘ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೊ ಈಷ್ಟ್ ತಶೆಂ ಕ್ಲಾಸ್‍ಮೇಟ್ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಮ್ಹಜಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಗ್ತಾ’ – ಹಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ…
Read More

ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ

ಮ್ಹಜೆಂ ಶ್ರೀದೇವಿ

Sridevi_T_01
ವಿಜಯವಾಡಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಸಿನೆಮಾ ಸಂಸ್ರಾಚಿ ರಾಣಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀದೇವಿಚೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಹಾಂವೀ ವೊರಾಂಚಿ ವೊರಾಂ ಟಿಕೆಟಿ ಖಾತಿರ್ ತ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಲಾಯ್ನಿಕ್ ಚಿಡ್ಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಲೊಂ. ರಾವ್ತಾಲೊಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಮುಕಾರ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಶ್ರೀದೇವಿಚೆಂ…
Read More

ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ

ಆರ್.ಜಿ.ವಿ.: ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ‘ಥ್ರಿಲ್’

Ram Gopal Verma_T_01
ವಿಜಯವಾಡಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಯ್ಯ ಭಾಗಿಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಥಿಯೇಟರಾಚ್ಯಾ ಧೊರ್ಯಾ ಭಿತೆರ್ ಪಿಸಾಂಟಾ ಬರಿಂ ಭಂವೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ತೆ. ಏಕ್ ದೀಸ್‍ಯೀ ಕಳಾನಾಸ್ತಾಂ ಖಂಚೆಂ ನಾ ಖಂಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆತೆತ್ ಆಸುಲ್ಲೊಂ. ಪಳೆಲ್ಲಿಂ ಪಿಂತುರಾಂಚ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾಲೊಂ. ಸಿನಿಮಾಂಚೊ ಅಭ್ಯಾಸ್…
Read More

ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ

ಸಿನೆಮಾ ಮೋಗಿಂಚೊ `ಕಣ್ಮಣಿ’ ಮಣಿ ರತ್ನಮ್

Mani-Ratnam_T-150x150
Mani Ratnam is back! ವ್ಹಯ್! `ಒ ಕಾದಲ್ ಕಣ್ಮಣಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನೆಮಾದ್ವಾರಿಂ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಂತ್ಲೊ ರತನ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಣಿ ರತ್ನಂ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಾ; ತೆಂಯೀ ಎಕಾ ಮಧುರ್ ಜಯ್ತಾಸವೆಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ನಿರಂತರ್ ಸಲ್ವಣಿ…
Read More

ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್, ಜೆಪ್ಪು

90ವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಚೊ ಸಂಗೀತ್ ರಾಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾನುಚೆಂ ಪರತ್ ಯೆಣೆಂ

ಕುಮಾರ್ ಸಾನು. 90ವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ 2000ವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಚೆ ಸುರ್ವೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ ರಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಾಂವ್. ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮೀ ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಮೋಗಿಂಕ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಭುಲ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಅವ್ವಲ್ ಗಾವ್ಪಿ. ತವಳ್ ಆಮ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾ…
Read More

ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್, ಜೆಪ್ಪು

ಸಾತೆನಾಚೆ ಸಾಲಿಚ್ಯಾ ಕಸಾಯಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಕೊಡು ‘ಅಗ್ಲಿ’

ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪಾಚಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಡು ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ. ಪಿಯೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಡ್ಸಾಣ್ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಉರ್ಚೆ ಭಾಶೆನ್, ಪಳೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ತಿಂ ಧೊಸುನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ತಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಫಿಲ್ಮ್, ‘ಪೀಕೆ’ ರಿಲೀಜ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಕಾಂಯ್ ಆವಾಜ್…
Read More

ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್, ಜೆಪ್ಪು

ಹೃಷಿದಾ – ಸಿನೆಮಾ ಶಾಲೆಯ ನನ್ನ ಗಾಡ್‍ಫಾದರ್: ಅಮಿತಾಭ್

Amithabh_T
ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾ ಮೇರು ನಟ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್. ಮನ್‍ಮೋಹನ್ ದೇಸಾಯಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೆಹ್ರಾ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಸೂಪರ್‍ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ತನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಅಮಿತಾಭ್‍ನ ಒಳಗಿದ್ದ ನಟನನ್ನು ಹೊರ ತಂದದ್ದು ಹೃಷಿಕೇಶ್ ಮುಖರ್ಜಿಯವರು. ಹೃಷಿದಾ (ಸಪ್ಟೆಂಬರ್…
Read More

ಟೋನಿ ಫೆರೊಸ್, ಜೆಪ್ಪು

ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾಂಚೊ ಶೇಕ್ಸ್‍ಪಿಯರ್

ಆದಿಂಥಾವ್ನ್ ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾಂಚೆರ್, ಸಂಸಾರಾನ್ ದೆಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೋವ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಸಾಹಿತಿ ಶೇಕ್ಸ್‍ಪಿಯರಾಚೊ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಆಸಾ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ‘ರಾಮ್-ಲೀಲಾ’ ಆನಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ‘ಹೈದರ್’ ಹಾಲಿಂಚೆ ದಾಕ್ಲೆ. ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಭನ್ಸಾಲಿಚ್ಯಾ, ರಂಗಾಳ್ ಆನಿ…
Read More

ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್ ಜೆಪ್ಪು

ಸಿನೆಮಾ ಆನಿ ತಾಚಿ ಭಾಸ್

ಹಾಂವೆಂ ಹೆಂ ಅಂಕಣ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಚುಂಕ್, ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ಸಿನೆಮಾ ಸಂಬಂದಿತ್ ಮಾಹೆತ್ ತುಮ್ಚೆಸವೆಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಉಡಾಸ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಒಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ, ಮೊನ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂಕ್ ಏಕ್ ಕಾವ್ಯಾಳ್…
Read More

ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್ ಜೆಪ್ಪು