ಆಯ್ಕಾ, ಆಯ್ಕಾ! ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೆಂ ಚವ್ತೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರ್ ‘ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’

Posted on : August 26, 2019 at 7:01 PM

ಬರಪ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರಾಂ ವಿಶಿಂ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಖಬ್ರೊಚ್ ಖಬ್ರೊ. ಪಾವ್ಸ್ ನಾ, ಧಗ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾನ್ ಪುರ್ಪುರೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ದೀಸ್ ಧಾಂವ್ತಾತ್, ಆನಿ ಪಾವ್ಸಾಳ್ ಸುರು ಜಾತಾ. ಪಳೆಲ್ಲೆ ಪಳೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಶಿರಾಂಧಾರಿಂಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆವ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂಯೀ ಆಸ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಿನೆಮಾಂ ಆಪ್ರೂಪ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಎಕ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಥೊಡಿಂ ಸಿನೆಮಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲಿಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತೆ ಉಲಯ್ಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡೊ ವಿರಾಮ್. ಆತಾಂ ಪರತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರಾಂಚೊ ವ್ಹಾಳೊ…

ವ್ಹಯ್. ಹ್ಯಾಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ದೋನ್ ಪಿಂತುರಾಂ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ‘ಕಂತಾರ್’ ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ ‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’. ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಿಂತುರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ.

ಹಾಂ, ಆನ್ಯೇಕ್ ಸಿನೆಮ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ನ್ಹಯ್. ತೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಕೊಣಾಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಆನಿ ಗರ್ಜೆಚೆಂ! ದೆಕುನ್ ಹಿ ಆತುರಾಯ್. ತರ್ ತೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಕೊಣಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾತ್‍ಗೀ?

ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೆಂ!

ವ್ಹಯ್. ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ‘ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’ ಸಿನೆಮ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಂಪೊನ್ ಆಖೇರಿಚೊ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ.

‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಹಿ ಖಂಡಿತ್ ವಿಶೇಸ್ ಖಬರ್ ಆನಿ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತುಮ್ಕಾಂ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ ಹ್ಯಾಚ್ ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ತೀನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರಾಂ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಆಮಿ ಬರೊಚ್ ಪ್ರಚಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ. ‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಆನಿ ‘ಸೊಫಿಯಾ’ ಪಿಂತುರಾಚೆರ್ ರಿವ್ಯೂ ಬರವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಹೊಗೊಳ್ಸಿಲ್ಲೆಂ. ಶಿವಾಯ್ ಹ್ಯಾರಿಚೆಂ ಧರ್ನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚಿಂ ಸಂದರ್ಶನಾಂ ಆಮಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ತಾಂಚಿ ಚಡ್ತಿಕ್ ವಳಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲಿ.

ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾಕೀ, ಚಡ್ ಸಂಚಲನ್ ಉಟಯಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹ್ಯಾರಿಚ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾ ವಿಶಿಂ. ‘ಜಾಂವಯ್ ನಂ. 1’ ಪಿಂತುರ್ ಭಾರಿಚ್ ಉತಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಫುಗಾರ್ಚೆಂ, ಹೊಗೊಳ್ಸುಂಚೆಂ ಆನಿ ಶಾಭಾಶ್ಕಿ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಬರೊಚ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲೊ, ಪ್ರಚಾರ್’ಯೀ ದಿಲ್ಲೊ. ಪುಣ್, ಚೂಕ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಿದ್ವುಂಚೆಂಯೀ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆನಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆ ವಿಶಿಂ ಆಮಿ ಖಂಡನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಸಾಧೊ ಆನಿ ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ಚಡ್ತಾವ್ ಲೋಕ್ ನೆಣ್ತೊ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಬೆಳ್ಶೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಖಾವಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ತೆಂ ಸೊಸುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ತೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಧೋರಣ್. ದೆಕುನ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾನ್ ‘ಜಾಂವಯ್ ನಂ. 1’ ತಸಲೆಂ ಬಜೀ ಸುಮಾರ್ ಸಿನೆಮ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡನ್ ಆನಿ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ಚೆಂ ಅತೀ ಸಹಜ್.

ತೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆತಾಂ ಸಬಾರ್ ತೇಂಪ್ ಜಾಲಾ. ತ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್’ಚ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕೀ, ಹ್ಯಾರಿಚೆಂ ನವೆಂ ಸಿನೆಮ್ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ (ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ‘ಆವಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ). ಸಿನೆಮಾ ವೃತ್ತಿಪರಾಂನಿ ಸಿನೆಮಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಾಂನಿಂ ವಾವುರ್ಚೆಂ ಸಹಜ್. ತಶೆಂ ಆತಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಬ್ರೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ‘ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’ ಸಿನೆಮ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ.

‘ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’ ಸಿನೆಮ್ ಬೆಂಡ್ಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ವಿಶಿಂ ಗುಂತ್ಲಾಂ. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆನಿ ಬೆಂಡ್ಕಾರಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ Star Attraction ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬದ್ಲಲ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಆನಿ ಆಧುನಿಕತೆಚ್ಯಾ ಪರಿಗತಿಂತ್ ಬ್ಯಾಂಡಾಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಭೋವ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲಾಂ, ಬೆಂಡ್ಕಾರಾಂಚಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಆಪ್ರೂಪ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆಧುನಿಕ್ ಸವ್ಲತೆಂಚ್ಯಾ ಅನ್ಕೂಲತೆಂ ವರ್ವಿಂ ಬ್ಯಾಂಡಾ ಥಂಯ್ ಲೊಕಾಕ್ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್‍ಯೀ ಆಸಕ್ತ್ ಮಾಜ್ವೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ.

ಹ್ಯಾಚ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ‘ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’ ಸಿನೆಮ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಬರ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆ ಮುಖಾರ್ ಊಂಚ್ ಉಬಾರ್’ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ವಿಸ್ತ್ರತ್ ಸಂದರ್ಶನ್ ಆಮಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ದೊನೀ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಫುಗಾರ್’ಲ್ಲೆಂ. ತರೀ, ತಿಸ್ರೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಬರೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಠಿಕಾ ಕೆಲ್ಲಿ ತೆಂ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್.

ತರ್ ಆತಾಂ, ತಾಣೆಂ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸಿನೆಮ್ ಕಶೆಂ ಆಸತ್? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚತ್ರಾಯೆಕ್ ತಾಣೆಂ ಗುಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ? ವಾ ಕೊಣೀ ಠಿಕಾ ಕರುಂದಿತ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆಂಚ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧೋರಣ್ ಪಾಳ್ಳಾಂ? ಆದ್ಲ್ಯೊ ಚುಕಿ ಸಮ್ಜೊನ್, ಉಣೆಂಪಣ್ ವಳ್ಕೊನ್, ವ್ಹರ್ತಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್ನ್, ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ? ಲೊಕಾನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ, ಪರತ್ ಪರತ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಬರೆಂ, ನವೆಂಸಾಂವಾನ್ ಭರ್’ಲ್ಲೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ?

ವ್ಹಯ್. ಹಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಆನಿ ಕುತೂಹಲ್ ತುಮ್ಚೆಪರಿಂಚ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್‍ಯೀ ಆಸಾತ್. ಆನ್ಯೇಕ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಖುದ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಜಾಲಾ! ವ್ಹಯ್. ಹೆರಾಂ ಬರಾಬರ್ ತೊಯೀ ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ನವೆಂಸಾಂವ್ ದೀತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸೊ ಉದೆಶೆಂ ಕರ್ತಾ.

ಗೊಂಯ್ಚೊ ಭೋವ್ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಫಾಮಾದ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಜೇಕಬ್ ಫಿಲ್ಮಾಚೊ ಮುಖ್ಯ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾ ತರ್, ಬಾಲಿವುಡ್ ಖ್ಯಾತೆಚಿ ವರ್ಷಾ ಉಸ್ಗಾಂವ್‍ಕರಾಕ್‍ಯೀ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್ ಆಸಾ. ಹಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಮಂಗ್ಳುರ್’ಗಾರಾಂಕ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ವಳ್ಕಿಚಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಹೀರೋಯಿನ್ ಜಾವ್ನ್ ನೈಸಾ ಲೊಟ್ಲೀಕರ್ ಆಸಾ. ಜಾನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಅಲ್ವಾರಿಸ್, ದೀಪಕ್ ಪಾಲಡ್ಕ, ಕೆವಿನ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ, ಸುನಿತಾ ಮಿನೇಜಸ್, ಆಲ್ವಿನ್ ಅಂದ್ರಾದೆ, ಸುಜಾತಾ ಅಂದ್ರಾದೆ, ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸ್, ಫ್ಲೊಯ್ಡ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ಸಲೊಮಿ ಅಲ್ವಾರಿಸ್, ಸಿರಿಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಡೊಲ್ಫಿ ಡಿಸೋಜ, ಕ್ಲೊಡಿ ಡಿಲೀಮಾ, ಐವನ್ ಫುರ್ಟಾಡೊ, ಹನ್ನಾ ಫುರ್ಟಾಡೊ, ಆರ್ಚಿಬಾಲ್ಡ್ ಫುರ್ಟಾಡೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ.

ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾತ್ ಡೊಲ್ಫಿ ಜೆಸಿಂತಾ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಅಲ್ವಾರಿಸ್ ಆನಿ ಎವ್ಲಿನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್. ಪ್ರೇಮ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ನಿರ್ಮಾಣಾಚಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ.

ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಸಿನೆಮ್ ಹೌಸ್‍ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ದೆಖ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಲೊಕಾಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕೊಂಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾಚ್ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ಆನ್ಯೇಕ್, ತೆಂಯೀ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ, ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞ್ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾ ವಿಶಿಂ ಲೊಕಾಕ್ ಆತುರಾಯ್ ಉಬ್ಜೊಂಚಿ ಸಹಜ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಆತುರಾಯೆಕ್ ತೆಕಿದ್ ‘ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’ ಸಿನೆಮ್ ಬರೆಂ ಆನಿ ಊಂಚ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಖರೊ ಜಾಂವ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹಟ್ ಧರ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಪರಿಶ್ರಮ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಊಂಚ್ ಕೃತಿ ರಚುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರುಜು ಜಾಂವ್. ಹಿಚ್ ಆಮ್ಚಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *