Latest News

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂಚ್; ಬರಿಂ ಸಿನೆಮಾಂ ಲೋಕ್ ಮೆಚ್ವತಾ: ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸಿಲ್ವ

Posted on : August 21, 2019 at 5:12 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸಂದರ್ಶಕ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ www.Budkulo.com

ಮುಂಬೈಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಆತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಜಾವ್ನ್‍ಯೀ ನಾಂವಾಡ್ಲಾ. ತಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮ್ ‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ತಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಿನತೆನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ತಾಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಸಿನೆಮ್ ‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಹ್ಯಾಚ್ ಅಗೋಸ್ತ್ 23ವೆರ್, ಸುಕ್ರಾರಾ ರಿಲೀಸ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಲೆಂಚ್, ಭೋವ್ ಆದ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಟಕ್, ತಾಣೆಂ ಬದ್ಲಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸಿನೆಮಾ ಜಾವ್ನ್ ರಚ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ನವ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ತೆಕಿದ್ ನವಿಚ್ ಕಾಣಿ ರಚುನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ.

ಹಾಂ… ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸಿಲ್ವ ಏಕ್ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್‍ಯೀ ಖಬ್ರೆರ್ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಗುಜ್ಗುಜೊ ಉಟ್‍ಲ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ‘ವಿಲನ್’ ಜಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ‘ಪ್ರಚಾರ್’ ದಿಲ್ಲೊ. ತೊ ಚಡಾವತ್ ಮುಂಬೈಂತ್ ಆಸ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ಗಜಾಲಿಂ ವಿಶಿಂ ಸಂವಾದ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ತಾಕಾ ಭೆಟ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಉಲಯ್ಲಾ. ಹೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಪಸಂದ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ. ಖಡಾಖಡ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚೆಂ ಮುಕ್ತ್ ಉಲೊಣೆಂ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ವಾಚಾ.

-ಸಂಪಾದಕ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ: ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸಿಲ್ವ, ತುಜೆಂ ‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಕಿತೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಾ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್?

ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸಿಲ್ವ: ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ನವೆಂಸಾಂವ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲಾಂ. ಸಿನೆಮ್ ಫಕತ್ ವ್ಹಡಾಂನಿ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸರ್ವ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ, ಯುವಜಣಾಂನಿ ಚಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತರ್ನ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾಂಕ್ ಮುಖಾರ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಹಾಂತುಂ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ನಿರ್ಮಾಪಕಾಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಧರ್ನ್ ಕಲಾಕಾರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಯುವಜಣ್‍ಂಚ್ ಆಸಾತ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞ್ ಸಕ್ಕಡ್ ತರ್ನಾಟೆಚ್. ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಆಮ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ತಶೆಂ ಕೆಲಾಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಸಿನೆಮ್ ಏಕ್ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ್ ಕೃತಿ. ಹರ್ಯೆಕ್ (ಸಿನೆಮ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ನಾಟಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ) ಕೃತಿಯೆಕ್ ಮೂಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಬರಪ್ ಆಸ್ತಾ (ಕಾಣಿ ಆನಿ ತಾಚಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್‍ಪ್ಲೇ). ತುಜ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ?

ಹೆನ್ರಿ: ವ್ಹಯ್. ಹಾಂತುಂ ಬರಿ ಕಾಣಿ ಆಸಾ. ಆತುರಾಯ್ ಉಬ್ಜೊಂಚೆ ತಸಲಿ, ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕುತೂಹಲ್ ಉರ್ಚೆಪರಿಂ ಕಾಣಿ ವಿಣ್ಲ್ಯಾ. ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್‍ಭರಿತ್ ಸಿನೆಮ್. ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ಚ್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಚೆರ್ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸ್ಥಿತಿ-ಗತಿವಿಶಿಂ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಚಿ ಕಾಣಿ ಆಸಾ. ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ತಾಂಚಿಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆಸಾತ್. ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಸಂಘರ್ಷ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಕಳ್ತಾ, ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ನಾಂತ್. ಸರ್ವ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ, ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲಿ ಕಾಣಿ ವಿಣುನ್ ಸಿನೆಮ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸಂಗಿಂ ಬಸೊನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಹೆಂ. ಹಾಚಿ ಕಾಣಿ ಹಾಂವೆಂಚ್ ರಚ್ಲ್ಯಾ. ಪಾತ್ರ್‍ಧಾರಿಂಚೆಂ ನಟನ್‍ಯೀ ಬರೆಂಚ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಸಿನೆಮ್ (ವಾ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್) ತಾಚ್ಯಾ ರಚ್ಣಾರಾಚೆಂ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಉತ್ಪನ್ನ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಸಂದೇಶ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್. ಸಂದೇಶ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ಸಿನೆಮ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂಗೀ? ಮನೋರಂಜನ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್‍ಗೀ?

ಹೆನ್ರಿ: ಸಿನೆಮ್ ಜಾಂವ್ದಿ ನಾಟಕ್ ಜಾಂವ್ದಿ ತಾಂತುಂ ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ಲಿಸಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಮಿಸಾರ್ ಯಾಜಕ್ ಸೆರ್ಮಾಂವಾಂನಿ ಸದಾಂಯ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಕಿತ್ಲೆ ಜಣ್ ತೆಂ ಮತಿಂತ್ ಧರ್ತಾತ್ ವಾ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದುಸ್ರಿ ಗಜಾಲ್. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ, ಲಿಸಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್’ಚ್ ಸಿನೆಮ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಏಕ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಮನೋರಂಜನ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಪುಣ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಫಕತ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಪಿಂತುರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಕಾಣಿ ರಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕೊಮೆಡಿಚ್ ಮುಖ್ಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಕೊಮೆಡಿ ಪಾತ್ರಾಂಕ್ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತಾ ಮೆಳ್ತಾ, ಕಾಣಿಯೆಕ್ ನ್ಹಯ್. ಲೊಕಾನ್ ಅಡೇಜ್ ತೀನ್ ವೊರಾಂ ಟೊಕಿಸಾಂತ್ ಬಸ್ತಾನಾ ಮನೋರಂಜನ್ ಆಸಜೆಚ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಸಿಮೆಮಾಂನಿ ಕೊಮೆಡಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಅರ್ಥ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹಾಸ್ಯ್ ದಾಕವ್ನ್ ಸಿನೆಮ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಕಳನಾ. ಮನೋರಂಜನಾ ಖಾತಿರ್ ಉತಳ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಆಮಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಬದ್ಲಾಕ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಕಾಣಿ ವಿಣುನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಪಿಂತುರ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲಾಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಭಾರತೀಯ್ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಪದಾಂಕ್ ಭಾರಿ ವ್ಹಡ್ ಪಾತ್ರ್ ಆಸಾ. ತುಜ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚಿಂ ಪದಾಂ ವಾಪಾರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಶಿಗೀ?

ಹೆನ್ರಿ: ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಪದಾಂ ಆಸಜೆಚ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಪದಾಂ ನಾಂತ್ ತರ್ ವಿಂಗಡ್‍ಚ್ ರುಪಾರ್ ಕಾಣಿ ಬರಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಥೊಡಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪದಾಂ ವರ್ವಿಂಚ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಹಾಂವೆಂ ಕಾಣಿ ಬರಯ್ತಾನಾಂಚ್ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್ ವಾಪರುನ್, ತಾಂಚೆರ್ ಕಾಣಿ ಘಡುಂಕ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್ ಗಾಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಬಸಯ್ಲಾ. ಹೆಂ ವಿಲ್ಫಿ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್, ವಿಶ್ವಾಸಾಕ್, ಹಾಂವೆಂ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಪದಾಂ ಕಶೆಂ ಬಸಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕುತೂಹಲ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಕಾಣಿಯೆಚೊ ವಿವರ್ ಆನಿ ಪದಾಂ ವಿಶಿಂ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ತಾಣೆಂಯೀ ಥೊಡಿ ಸಲಹಾ ದಿಲಿ ಆನಿ ಸನ್ನಿವೇಶಾಕ್ ಚಡ್ ಜೊಕ್ತಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ದುಸ್ರಿಂ ಪದಾಂ ಸಾಂಗ್ಲಿಂ. ಕಾಣಿ ಆನಿ ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಪದಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂನಿಯೀ ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಪದಾಂ ಘಾಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್. ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಕ್ ತೆಕಿದ್ ವಾ ಸೂಕ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಪದಾಂ ನಾಟಕಾಂನಿ ತವಳ್ ಆಸ್ತಾಲಿಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂಚೆಂ ಆಕರ್ಷಣ್ ಚಡ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ಲೋಕ್‍ಯೀ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾಲೊ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಚಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆನಿ ಸೀಮಿತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್, ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್‍ಚ್ ಲೊಕಾಕ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತಿಂತ್ ಏಕ್ ಪಿಂತುರ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ?

ಹೆನ್ರಿ: ಪಯ್ಲೆಂ ಬಜೆಟಿಚಿ ಗಜಾಲ್. ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸರ್ವ್ ಖರ್ಚ್ ಮೆಜುನ್, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರುನ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೆಂ. 30 ಲಾಕ್ ರುಪ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಖರ್ಚುಂಚೆಂ ವ್ಯರ್ಥ್. 30 ಲಾಕಾಂ ವಯ್ರ್ ದುಡು ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರಾಂನಿ ಕಿತೆಂ-ಕಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಜೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ತಸಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಕಾಂಯ್ ಉದೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಲೊಕಾಕ್ ಹಾಡಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಿಂತುರ್ ‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಹಾಂವೆಂ ಲೊಕಾ ಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕೆಲಾಂ. ಗಾಂವಾಂತ್, ವ್ಹಡ್ ಶೆರಾಂನಿ ಆನಿ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ವಚೊನ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಘಾಲ್ಲೆ ಪೈಶೆ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳ್ಳೆ. ಪಯ್ಸ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಲೋಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಯೆತಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ 15 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಫಿಲ್ಮ್‍ಯೀ ಲೊಕಾಕ್ ಬರೆಂ ರುಚ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಥಿಯೇಟರಾಕ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಪಂಥಾಹ್ವಾನಾಚೆಂ ಜಾಲಾಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಪಿಂತುರಾಕ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಪೈಶೆ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್?

ಹೆನ್ರಿ: ವ್ಹಯ್. ತ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಘಾಲ್ಲೆ ಪೈಶೆ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್. ಸಬಾರ್ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಗಾಂವಾಂತ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಡೆನ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಪೈಶೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಹೌಸ್‍ಫುಲ್ ಶೋ ಚಲ್ಲ್ಯಾತ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಕಶೆಂ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಲೊಯ್?

ಹೆನ್ರಿ: ಹಾಂವ್, ಮುಂಬೈಂತ್, ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಂತ್ 40 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಸಾಂ. ಹಾಂವೆಂ 8 ನಾಟಕ್ ರಚ್ಲ್ಯಾತ್, ತಾಂಚೆ ಲಗ್ಬಗ್ 200 ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. 25 ವರ್ಸಾಂ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಂತ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ 25 ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಏಕ್ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. 1200 ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಹೊಲಾಂತ್ 1600 ಲೊಕಾನ್ ನಾಟಕ್ ಪಳೆಲೊ, ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ಜಾಗೊ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಲೆ. ತಶೆಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಟಕ್ ‘ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್’ ಫಿಲ್ಮಾ ರುಪಾರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. (ತೆಂ ಥಿಯೇಟರಾಂಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್, ವಿಡಿಯೊ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ). ತೆಂ ಆದ್ಲೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಪರತ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಲೋಚನ್ ಕರ್ತಾನಾ ನವೆಂಚ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಜಾಲಿ. ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲೆಂ. ಆದಿಂಯೀ ಹ್ಯಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಾಂತ್ ತೊ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಸನ್ನಿ ಡಿಸೋಜ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. 30 ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿ ಕಾಣಿ ತರೀ ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾಕ್ ತೆಕಿದ್ ಜಾಯ್ ತಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕರುನ್ ನಾಂವ್ ಬದ್ಲುನ್ ‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರ್ ದೆಕುನ್, ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಣೆಂ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ…

ಹೆನ್ರಿ: ನಾ, ಕೊಣೆಂಯೀ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಸೆವಾ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆಮಿ ಲ್ಹಾನ್ ಬಜೆಟಿರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ತೆಂ. ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ಖರ್ಚಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ನಟಾಂಕ್ ಸಂಭಾವನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ತರೀ, ಪ್ರಮುಖ್, ಹೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟರಾಂಕ್, ಭಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್ ತರೀ, ಸಂಭಾವನ್ ದಿಲಾಂ. ನಿರ್ದೇಶಕಾನ್‍ಯೀ ಕಾಣ್ಗೆಲ್ಯಾತ್. (ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ತಾಚಿಂ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಆಸಾತ್). ಸಕ್ಡಾಂಚೊ ಸರ್ವ್ ಖರ್ಚ್ ಪಳೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಫುಂಕ್ಯಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಖಂಯ್ ಆಯ್ಲಿ? ನವ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್, ನಿರ್ಮಾಣಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಭರುನ್, ಸಿನೆಮಾಚಿಂ ನಟ್-ನಟಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಾಂ. ತೆಂ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಜಾಲಾಂಗೀ? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ರಿಲೀಸ್ ಆನಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಚೊ ಖರ್ಚ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಪಳೆಲಾ. ಪಯ್ಣ್, ವಸ್ತಿ, ಖಾಣ್-ಜೆವಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ನಿರ್ಮಾಪಕಾನ್‍ಂಚ್ ಖರ್ಚುಂಚೆಂ. ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ತಾರಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಖರ್ಚ್ ಆನಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಆಮಿ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಕಿತೆಂಚ್ ಅನುಭವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್‍ಚ್ ಕಳಿತ್. ಇತ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಣೆಂ ‘ಫುಂಕ್ಯಾಚಿ ಸೆವಾ’ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂಗೀ? ಪೈಶೆ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿಯೀ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಅರ್ಥ್?

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಹೆಂ ‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದವರ್ಲೆಂಯ್?

ಹೆನ್ರಿ: ತುಜೆಪರಿಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲಾಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ‘ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ನಾಂವ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಗೊಂಯ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಫಾಮಾದ್ ಪಿಂತುರ್ ‘ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಆಯ್ಲಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನಾಂವ್ ಬದ್ಲಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ಚುಕನಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್‍ಯೀ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕಾಣಿ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂಕ್ ‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ನಾಂವ್‍ಂಚ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ಬಸ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂಚ್ ದವರ್ಲೆಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಯೆಂವ್ಚಿಂ. ಪುಣ್ ಅಶೆಂ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಎಕಾಮೆಕಾಲಾಗಿಂಚ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್ ನೆ? ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂಯೀ ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಆತಾಂಯೀ ತಶೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ… ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?

ಹೆನ್ರಿ: ಹಿ ಏಕ್ ವ್ಹರ್ತ್ಯಾ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್. ಪುಣ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್, ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂಪರಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‍ಯೀ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಮಧೆಂ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಸಂತೊಸಾಚಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆನಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಥೊಡೊಚ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಫಿಲ್ಮಾಂ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಫಕತ್ ಪಡ್ದ್ಯಾಚೆರ್ ನಾಂವ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಭುಲ್ಚ್ಯಾಕೀ ಬರೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಬರಿ ತಯಾರಿ ಕರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಘಾಲ್ಲೊ ದುಡು ಪಾಟಿಂ ಕಾಡಿಜೆ ತರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಕಷ್ಟ್ ಆಸಾತ್. ಲೊಕಾಕ್ ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ. ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಸಿನೆಮ್ ವ್ಹರ್ನ್ ದಾಕಂವ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಸಾ; ತಿ ಹಾಂವೆಂ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬರೊಚ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿತಾ, ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ದಿತಾ. ತಾಂಕಾಂ ಬರಿಂ ಬರಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರಿಜೆ. ಏಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ರುಚ್ಲೆಂ ನಾ ತರ್, ತಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಚೆರ್ ಪಡ್ತಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಸಿನೆಮಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಡೆನ್ ಥಾವ್ನ್, ಸರ್ವ್ ಭಾಶೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಯೆತಾತ್, ಲೋಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಕರ್ತಾ. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್, ಆತಾಂ ತುಳುಂತ್‍ಯೀ, ‘ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಂಯ್‍ಭಾಶೆಂತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ ದೆಕುನ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಯಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರುದಾನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಟಿಕೆಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಕ್ ಫಿಲ್ಮಾನ್ ಖುಶ್ ಕರಿಜೆ, ತಾಕಾ ಮನೋರಂಜನ್ ಮೆಳಜೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್. ತಾಕಾ ತೃಪ್ತಿ ಮೆಳಜೆ. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಲೊಕಾಚಿಂ ಸಿಂತಿಂಮೆಂತಾಂ ಉಸ್ಕವ್ನ್, ಭಾಶೆಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಮುಖಾರ್ ಧರ್ನ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ‘ಯೇಜೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂಗೀ? ತಾಚೆ ವಯ್ರ್, ಕಶೆಂಯೀ (ಕಿತ್ಲೆಂಯ್ ಉತಳ್) ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ನ್ ಲೊಕಾನ್ ಪಳೆಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧೋರಣ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ?

ಹೆನ್ರಿ: ನಾ, ಹೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಚೂಕ್. ಲೊಕಾಕ್ ಕಿತೆಂಯೀ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಚಲ್ತಾ, ಲೋಕ್ ತೆಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧೋರಣ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಚೂಕ್. ಆಪುಣ್ ಕಶೆಂಯೀ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ತಾಂ, ತೆಂ ಲೊಕಾನ್ ಪಳೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ನ್ಹಯ್. ನಾಂವ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೋಕ್ ಪಸಂದ್ ಕರಿನಾ. ಫಿಲ್ಮ್ ಜಾಂವ್ ನಾಟಕ್ ಜಾಂವ್ ಉತಳ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೋಕ್‍ಚ್ ಯೇನಾ. ಲೊಕಾಕ್ ರುಚ್ಚೆಂ, ಬರ್‍ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ, ನವೆಂಸಾಂವ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಿಂತುರ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೋಕ್ ತೆಂ ಮೆಚ್ವತಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಜೊ ಅನುಭವ್ ಸಾಂಗ್…

ಹೆನ್ರಿ: 1972 ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕಾಣಿಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ನಾಟಕ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಮುಂಬೈಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂಚೆ ತಿತ್ಲ್ಯೊ ಚಟುವಟಿಕೊ ಚಲನಾಂತ್. ಗಾಂವಾಂತ್ (ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್) ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಬರೆ ಬರೆ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ನವ್ಯಾ ಶೈಲೆಚೆ ವಿಭಿನ್ನ್ ನಾಟಕ್, ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಉದೆಲ್ಯಾತ್ ತೆಂ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಥೊಡೆ ನಾಟಕ್ ತಾಣಿಂ ಮುಂಬೈಂತ್ ಖೆಳೊನ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಲೊಕಾಕ್ ತೆ ಮೆಚ್ವಲ್ಯಾತ್. ಲೋಕ್ ಆಜೂನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾತ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಸಿನೆಮಾ ಏಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಉತ್ಪನ್ನ್. ತೆಂ ಬರೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಯೆತಾ. ಜರ್ ಬರೆಂ ನಾ ತರ್ ತೆಂ ಬರೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾತಾಗೀ? ತುಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?

ಹೆನ್ರಿ: ಹೆಂ ತುಜೆಂ ಭಾರೀ ಬರೆಂ ಸವಾಲ್. ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಅಶೆಂ ಭೊಗ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಚುಕಿದಾರ್ ಕರುಂಕ್‍ಚ್ ಜಾಯ್. ಫಟ್ ಮಾರ್ನ್ ಚೂಕ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಲೆಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್, ಪುಣ್, ಕಾಂಯ್ ನಾ ತರ್ ತಾಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಪುಣೀ ತಾಕಾ ಕಾಂತಯ್ತಾ. ಬರೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಜೆಚ್ ಪಡ್ತಾ. ರಾಂದಪ್ ರುಚ್ಲ್ಯಾರೀ, ರುಚನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಮಿ ಸಾಂಗ್ತಾಂವ್. ದಿಲ್ಲೆಂ ಜೆವಣ್‍ಂಚ್ ಬುರ್ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಬುರ್ನಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಜೆಚ್ ಪಡ್ತಾ. ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಖಾವ್ನ್ ಪೋಟ್ ಪಾಡ್ ಜಾತಾ. ಚುಕಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯೊ ದಾಕವ್ನ್ ದೀಜೆಚ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕೆಲೊ, ಚುಕಿ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆರ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಚೂಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿತಾನಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಚೂಕ್ ಆನಿ ಕಶೆಂ ಬರೆಂ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್‍ಯೀ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ತಿದ್ವಣ್ ಆನಿ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಜ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಚುಕಿ ಕೊಣಾಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಘಡ್ತಾತ್. ಲ್ಹಾನ್ ಚುಕಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಕರಿನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸೊನ್, ಉದ್ದೇಶ್‍ಪೂರ್ವಕಿಂ, ತೆಂಯೀ ಲೊಕಾಕ್ ಕೀಳ್ ಚಿಂತುನ್, ಬುರ್ಶೆಂ ದಿಲ್ಯಾರೀ ವೊಗೆ ಬಸಜೆಗೀ? ನವೆಂಚ್ ಬೆನ್ಜ್, ಆಡಿ ಕಾರ್ ದಾಕಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಗುಜರಿಂತ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಕುಂಬು ಗಾಡಿ ಹಾಡ್ನ್ ಹೆಂಚ್ ಬೆನ್ಜ್, ಆಡಿ ಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಫಟಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಸೊಸಿಜೆಗೀ? ಮಾಧ್ಯಮಾಂಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾಂಗೀ? ಬಜೀ ಪಾಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಭೋವ್ ಬರೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಜವ್ನ್ ಲೊಕಾನ್ ಬಾನಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆಮಿ ಕರಿಜೆಗೀ ವಾ ಜಾಗೃತ್ ಕರಿಜೆ? ಪಾಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಆಮಿ ಫಟಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ ನ್ಹಯ್ಗೀ? ಮ್ಹೆಳೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಿತಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಫುಗಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ತೆ ಆನಿಕೀ ಗಲೀಜ್ ಹಾಡ್ನ್ ಘಾಲ್ತಾತ್… ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?

ಹೆನ್ರಿ: ವ್ಹಯ್, ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ. ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆರ್ ಜುಲುಮ್ ಕರ್ಚೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್. ತಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಆಮಿ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡಿಜೆ. ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ನಾಟಕಾಂ ಬರಯ್ತಾನಾಂಯೀ ಮ್ಹಜೆರ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಠಿಕಾ ಆಯಿಲ್ಲಿ, ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಚೆರ್ ರಾಗ್ ದವರ್’ಲ್ಲೊ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಧ್ರಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಚ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗ್ಶಿಲೆ ಜಾಲೆ. ಸಿನೆಮ್‍ಯೀ ಬರೆಂ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡಿಜೆ. ಒಟ್ರಾಶಿ ಕರ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಲೋಕ್ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಮೆಚ್ವನಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತುಜ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಚೆರ್ ಹಾಂವೆಂ ಖಡಾಖಡ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ಯೆತ್..?

ಹೆನ್ರಿ: ಖಂಡಿತ್ ಕರ್. ಬಿಂದಾಸ್‍ಪಣಿಂ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್. ಚುಕಿ ದಾಕಯ್. ಸವೆಂ ಕಶೆಂ ಸುಧ್ರಾವ್ಯೆತ್, ತೆಂ ಆನಿಕೀ ಕಶೆಂ ಬರೆಂ ಕರ್ಯೆತೆಂ ಮ್ಹಣ್‍ಯೀ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ತುಕಾ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್. ಸಿನೆಮಾಚಿ ರಿವ್ಯೂ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂವ್ ತಶೆಂ ಕರಿನಾ.
Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News