Latest News

ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ: ಕುಟ್ಮಾ ಸಂಗಿಂ ಪಳೆವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ, ನಿತಳ್ ಸಿನೆಮ್

Posted on : August 23, 2019 at 5:54 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಅಭಿಪ್ರಾಯ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಚಡುಣೆಂ ಖಬ್ರೆ ವಿಣೆಂಚ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರ್ ‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’. ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸಿಲ್ವಾನ್ ‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಪಿಂತುರ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಗಾಂವಾಂ- ಪರ್ಗಾಂವಾಂನಿ ವ್ಹರ್ನ್ ದಾಕವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಸಿನೆಮ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಚಡ್ ಜಣಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ನಿರ್ದೇಶಕಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ನವೆಂಚ್ ತರ್, ಪದಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾನಾ ಆತುರಾಯ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲಿ. ಆಜ್, ಅಗೋಸ್ತ್ 23ವೆರ್ ಹೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ಆತುರಾಯೆಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ದಿಲಾಂ ಫಿಲ್ಮಾನ್.

ವ್ಹಯ್. ‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಸಿನೆಮ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ರುಚ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ತರೀ, ಸ್ಥಳೀಯ್ ಭಾಸಾಂಚಿಂ ಸಿನೆಮಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವಚೊನ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಅನುಭವ್ ಆಸೊನ್ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹರ್ಶೆಂಚೆಪರಿಂ ಫಕತ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಬರಿಂ, ಅದ್ಭುತ್ ಸಿನೆಮಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾಲೊಂ. ಸಬಾರ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ‘ದ ಲಯನ್ ಕಿಂಗ್’ ಕಾಲ್‍ಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಪಿಂತುರಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಇತ್ಲೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಫಕತ್ ‘ಮಾಂಯ್‍ಭಾಶೆಂತ್ ಸಿನೆಮ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ, ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಯೆಯಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ರುದಾನಾಕ್ ಮೋಲ್ ನಾ! ಪುಣ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸಿಲ್ವಾನ್ ‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಪಿಂತುರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಯೀ ತಾಚಿಚ್ ಕಾಣಿ ಆನಿ ಸಗ್ಳಿ ಮಾಂಡಾವಳ್. ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ತಾಣೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬರೆಂ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರೀ, ಪಾಡ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲ್ಲೊ. ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಸಿನೆಮ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಯೆಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಂಡಿತ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್.

ಖಂಚೆಂಯ್ ಕಾಮ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತೆಂ ಬರೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಪೆಚಾಡ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ತೆಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹೆನ್ರಿನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಸಕ್ತೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಕಾಣಿ ವಿಣ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಗುಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ. ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚೊ ಹುರುಪ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್‍ಪಣ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲೆಂ.

‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಲೊಕಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂ ಸಂಗಿಂ ಬಸೊನ್ ಪಳೆವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಿತಳ್ ಸಿನೆಮ್. ಏಕ್ No Nonsense ಫಿಲ್ಮ್. ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಖೇರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ಉರವ್ನ್, ನಿರಾಸ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ, ಉರ್ಬೆನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೆಂ. ಕಾಣಿ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಶೈಲೆಚಿಚ್ ತರೀ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾಕ್ ಸಹಜ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲಾಂ.

ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಲಗ್ತಿ ಸಂಗ್ತಿ ಹರ್ ಕಾಳಾಕ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಆಸ್ತಾತ್. Misunderstanding, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಚೂಕ್ ಚಿಂತಪ್/ಸಮ್ಜಣಿ, ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ಮಧೆಂ ಅಪಪಾತ್ಯೆಣಿ, ಸಂಘರ್ಷ್ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ, ತೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಘಡ್ತಾ. ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಹಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಆಸಾ. ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಆನಿ ವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಜನರೇಶನ್ ಗ್ಯಾಪ್, ಸಂಘರ್ಷ್ ಆಜ್ ಚಡ್ಲಾಂ. 40 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ನಾಟಕಾಂಚೊ ಆನಿ ಸಿನೆಮಾಂಚೊಯೀ ಜಾಯ್ತೊ ಅನುಭವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸಿಲ್ವಾನ್, ಸಿನೆಮ್ ಸರ್ವ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ 30 ಲಾಕಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಖರ್ಚುನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಲೊಕಾಕ್ ರುಚನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಡ್ವಾಚೊ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂ ವಿಶಿಂ ಲೊಕಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್‍ಚ್ ವಾಯ್ಟ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಚತ್ರಾಯ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ (ತಾಕಾ ತೆಕಿದ್ ವಾಡಾವಳಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಸಯ್ತ್!). ಸಿನೆಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಫಕತ್ ಪೈಶೆ ದೀವ್ನ್ ವೊಗೆ ರಾವೊಂಕ್ ನಾ ತೊ. ಹೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಮೆಚ್ವಜೆ. ತಿತ್ಲಿ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಘೆನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪೈಶೆ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿನೆಮಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕುಸ್ಡೆಂ, ಮ್ಹೆಳೆಂ ವಾ ಗುಜರಿ ರಚುನ್ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆ ದಾಕ್ಲೆ ಆಮ್ಚೆ ಬರಾಬರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಹೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ವರ್ಗಾಕ್‍ಚ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕಶೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಕಿತೆಂ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಪಸಂದ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೊ ಅಂದಾಜ್ ಆಸೊನ್‍ಂಚ್ ಹೆಂ ಸಿನೆಮ್ ರಚ್ಲಾಂ. ಕಾಣಿ ಜಾಂವ್, ಸಂಭಾಷಣಾಂ, ಪದಾಂ, ಪಾತ್ರ್, ಘಡಿತಾಂ ಆನಿ ಸಗ್ಳೆಂ, ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮಾಪಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಪಸಂದ್ ಕರ್ಚೆ ತಸಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ತರ್, ಹಿ ಕಸಲಿ ಸಮಾಜ್? ನಾಂವಾಂತ್‍ಚ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಪಾಳ್ಚಿ, ಕುಟ್ಮಾಂ ಸಂಬಂಧ್, ಯಾಜಕ್, ಇಗರ್ಜ್, ಸಂದೇಶ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್, ಕೊಮೆಡಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸರ್ವ್ ಹ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ವಿಣ್ಲಾಂ. ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ತರೀ ಕೋಣ್? ಹೊಚ್ ಸದಾಂಚೊ, ಜೊ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಮಿಸಾಕ್, ಮಾಗ್ಣಾಂಕ್ ವೆಚೊ ಆನಿ ಸದಾಂಚಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನೋರಂಜನಾಚಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ, ನಾಟಕಾಂ, ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚೊ. ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ‘ನೊನ್‍ಸೆನ್ಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ತೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಕಾಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ.

ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಸಿನೆಮ್. ಪೈಶೆ ದೀವ್ನ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ಘಂಟೆ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಖಂಡಿತ್ ನಾ, ಬದ್ಲಾಕ್ ಏಕ್ ನಿತಳ್ ಸಿನೆಮ್ ಪಳೆಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಬೋರಿಂಗ್ ನಾ, ಅಶ್ಲೀಲ್-ಪೊಜ್ಡಿಂ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ಆನಿ ಸಂಭಾಷಣಾಂ ನಾಂತ್, ಅನವಶ್ಯ್ ಪಾತ್ರ್ ನಾಂತ್, ತಯಾರಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಖೇರಿಚ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಚೆಪ್‍ಲ್ಲಿಂ ದೃಶ್ಯಾಂ ನಾಂತ್, ಕಾನಾಂಕ್-ಮತಿಕ್ ಕರ್ಕರೆ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಸಂಗೀತ್/ಗಲಾಟೊ ನಾ, ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ಹಾಸೊ ನಾಂತ್, ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಗಿಮಿಕ್ ನಾ, ಅನಾವಶ್ಯಕ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್-ಎಡಿಟಿಂಗ್ ನಾ, ಆಪ್ಲಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್, ಕೌಶಲ್ಯತಾ ದಾಕವ್ನ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ಕಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದಿಸನಾ. ಅಶೆಂ ಚಾರ್ ಜಣಾಂನಿ ತಶೆಂ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆತಾನಾ ಎಕಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ನಾ.

ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಲೆಂ, ತರ್ ಆಸಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾತ್‍ಗೀ? ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆತುರಾಯೆನ್, ಎಂಜೊಯ್ ಕರ್ನ್ ಪಳೆವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಹೆಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ರಿತಿಚೆಂ ಮನೋರಂಜನ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಆಸಾ. ಯುವ ಜೊಡಿಯೆಕ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದೀವ್ನ್ ಕಾಣಿ ವ್ಹಾಳ್ತಾ. ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಉರವ್ನ್‍ಂಚ್ ದೃಶ್ಯಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾತ್. Soothing ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚಿಂ ಪದಾಂ, ಜಿಂ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಸೂಕ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಸಯ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ಸಂತೊಸಾಯ್ತಾತ್. ಸರ್ವ್ ಪಾತ್ರ್ ಕಾಣಿಯೆಚೆ ವಾಂಟೆಚ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೊಂದೊಳಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾ. ಕೊಮೆಡಿಯೀ ಬರಿಚ್ ಆಸಾ.

ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ಆಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಿನೆಮಾಚೊ ಹೀರೊ ಆನಿ ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಪದಾಂ. ಜರ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ವಾ ಚಡ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೀರೊ ಆನಿ ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಪದಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಯೆತಾ. ತೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ. ಹೀರೊ ಪಾತ್ರಧಾರಿಚೆಂ ನಟನ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಭೋವ್ ಬರೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಏಕ್ ಹೀರೊ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಸರ್ವ್ ಯೋಗ್ಯತಾ ತಾಕಾ ಆಸಾ. ತಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಘಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಕ್ ತಾಚೆರ್ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಸಿಂಪಥಿ ಉಬ್ಜಯ್ತಾ. ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಸಿನೆಮಾಕ್ ಸೊಭಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ತಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ಹೀರೋಯಿನ್, ಮುಖ್ಯ್ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಆನಿ ಹೆರಾಂನಿ ನಟನ್ ಬರೆಂಚ್ ಕೆಲಾಂ. ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಾತ್ರಧಾರಿನ್ ನಟನ್ ಬರೆಂಚ್ ಕೆಲಾಂ, ಪರಿಶ್ರಮ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ ಖಂಡಿತ್. ಪುಣ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಜಳ್ತೆಲ್ಯಾಚೆಂ ಎಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಗುಮಾನ್ ದೀಜೆ. ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್… ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಹೀರೋಯಿನ್‍ಗೀ ಆಂಟಿಗೀ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿ ತಾಂಚಿ ಚೂಕ್ ನ್ಹಯ್! (ಹಿ ಠಿಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್, ಲೊಕಾಚಿಯೀ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ).

ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಪದಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಆಮೊಲಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಪಿಂತುರಾನ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲಾಂ. ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಪದಾಂ ಕಶಿಂ ಹಾಡ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತುರಾಯ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಹೆನ್ರಿನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಜಾಪ್ ತಾಚ್ಯಾ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ದಿಲ್ಯಾ. ‘ಚಾಂದ್ನ್ಯಾಚೆ ರಾತಿಂ’ (ಮ್ಹಜೆಂ ಏಕ್ ಫೇವರಿಟ್ ಪದ್ ಹೆಂ) ಸಿನೆಮಾಚೆಂ Crux ಜಾವ್ನ್ ವಾಪಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಭಾವಿಕ್ ಜಾಲಾಂ. ಭೋವ್ಶಾ ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಪದಾಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ತರ್ ಸಿನೆಮಾಕ್ ಇತ್ಲಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ಮೆಳ್ತಿಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾ. ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಪದಾ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಚಿ ಆಸ್ತ್ ಆನಿ ಚಡಿತ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆನಿ ಮೈಲೇಜ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಪದಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್‍ಯೀ ಪರತ್ ರುಜು ಜಾಲಾಂ.

ಹಿ ಹಾಂವೆಂ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಮಾತ್ರ್. ಏಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಕೀ, ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ನಿರಾಸ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಆನಿ ಸಂದರ್ಭಾಕ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ಬರೆಂಚ್ ಪಿಂತುರ್; ವ್ಹಡಾಂನಿ, ಲ್ಹಾನಾಂನಿ, ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಪಾದ್ರಿಂ-ಮಾದ್ರಿಂನಿಯೀ ಪಳೆಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ. ಕಾಣಿಯೆಚೆಂ ಅಂತ್ಯ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಆನಿಕೀ ಆಕರ್ಷಕ್ ಕರ್ಯೆತೆಂ, ಪುಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಪರಿಂಚ್ ಕೆಲಾಂ.

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಉಣೆಂಪಣಾಂ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್. ಆಸಾತ್. ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ, ಸುಧ್ರಾವ್ಯೆತ್ ತಸಲ್ಯೊ ಆನಿ ಆಡಾವ್ಯೆತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಚುಕಿ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾತ್. ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಖಡಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿರ್ಮಾಪಕಾನ್‍ಂಚ್ ಆಹ್ವಾನ್ ದಿಲಾಂ. ಪುಣ್ ಖಡಾಖಡ್ ರಿವ್ಯೂ, ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ವಾ ವಿಮರ್ಸೊ ಬರಯ್ತಾನಾ ಕಾಣಿ, ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಗಜಾಲಿಂ ವಿಶಿಂ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಚ್ಯಾ ಆತುರಾಯೆಕ್ ಇಲ್ಲೊ ಮಾರ್ ಪಡ್ತಾ. (ಸಿನೆಮಾ ವಾ ಹೆರ್ ಖಂಚ್ಯಾಚಿಯ್ ಇನ್‍ಸ್ಟಂಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಬರಯ್ತಾನಾ ಕಾಣಿಯೆಚೆಂ ಮುಖ್ಯಾಂಶ್ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಜೊ. ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಅಪಕ್ವಾಂನಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಬಾಕಿ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಬರಯ್ತಾತ್. ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್). ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕರ್ತಾಂ. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್, ಏಕ್ ನಿತಳ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ.

‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ವಾವುರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಅಭಿನಂದನ್. ಹೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಚಡ್ ಜಣಾಂನಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಆಶೆತಾ. ಫುಡೆಂ ಆನಿಕೀ ಬರಿಂ, ಅದ್ಭುತ್ ಸಿನೆಮಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಂವ್ದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News