ಭಾಸ್ ಜಿವಾಳ್ ಉರಜೆ ತರ್ ಲೊಕಾನ್ ತಿ ಉಲಯ್ಜೆ: ಬಾ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Posted on : August 21, 2019 at 11:03 AM

10-8-2017ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಬೆಂದುರ್ ಸಾಂತ್ ಸೆಬೆಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ಸಭಾಂಗಣಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್, ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್, ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿ, ವಿಮರ್ಶಕ್ ಮಾ.ಬಾ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ನೀರುಡೆನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉಲವ್ಪ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಆನಿ ಆಜ್ ಹೆಂ ಚಡ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದೆಕುನ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿ ಸಾದರ್ ಕೆಲಾಂ.

ಭಾಷಣ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಸಕಯ್ಲೊ ಗಾಂಚ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ.
Send feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *