ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 42: ಬಂಟ್ವಳಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್

Posted on : August 5, 2019 at 2:23 PM

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 42
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಕ್ ತಾನೆತಾಲೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಆಶೆತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖರೆಂ, ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚ್ಯಾ ಜಿವಾಚೆರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್‍ಯೀ ಚಡ್ ಮೋಗ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖರೆಂ. ಪುಣ್ ಪುರಾಸಣ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ, ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಚಿ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಕರ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಉರ್ಲಿ.

ಮನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ಮುಗ್ದುಂಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ತಸಲ್ಯಾ ಚತುರ್ ತಾಲ್ವಾರ್ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ನಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರೀ, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ಕೈದಿ ಕರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಶಿವಾಯ್ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚೆ ಮಾರ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ವಾ ಚುಕಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಅಸಲೊ ಖೆಳ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚಿ ತಾಲ್ವಾರ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯೆ ತಾಲ್ವಾರಿಚೆರ್ ಬಸೊನ್, ಥರ್ಥರೊನ್ ಆನಿ ನಿಸ್ರೊನ್ ಮುಕಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಖೆಳ್ತಚ್ ರಾವ್ಲಿ.

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಅಸೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಅರ್ಧ್ಯೊ ಧಾಂಪ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ಹಾತಾಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ದವರ್ನ್, ಧೊಂಪ್ರಾಂ ಬಾಗಾವ್ನ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಮಾಜ್ರಾಪರಿಂ ಮುಕಾರ್ ಉಡೊಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾಪರಿಂ ತಾಚಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯೆ ತಾಲ್ವಾರಿ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಲಿ, ತಶಿಚ್ ವಯ್ರ್ ಉಬ್ಲಿ ತಶಿ ಸಕಯ್ಲ್ ವಚೊನ್, ಪಂದ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಕುಡಿಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ನೀಟ್ ಜಾಲೊ. ಭೊಂವ್ತಣಿಂ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂನಿ ‘ಸರ್ವ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. (ತ್ಯಾ ಕ್ಷಣಾರ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿನ್‍ಯೀ ಭಿಯಾನ್ ಆನಿ ಆಕಾಂತಾನ್ ಶ್ವಾಸ್ ಧರ್ಲೊ, ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ).

ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೆಗಾನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ವಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿ. ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚ್ಯಾ ತಾಲ್ವಾರಿಚೆಂ ಪೋಂತ್ ವಾಂಕ್ಡೆಂ ಮಾರ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ತೊಪುಂಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತರೀ ತಾಣೆಂ ಹಾತ್ ರಾವಯ್ಲೊ.

ತೊಪುನ್ ಮಾರ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ತಶೆಂ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್, ತಾಲ್ವಾರಿಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ತೊ ತಿತ್ಲೊ ವಿಶೇಸ್ ಚುರುಕ್ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಆನಿ, ಧೈರಾನ್ ಆನಿ ಉಮೆದಿನ್ ತೊ ಝುಜೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್‍ಯೀ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ಉಸ್ಳಾಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ದೊನ್‍ಯೀ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿನ್ ಆಪ್ಲಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ಪಾಟಿಂ ನಿಸ್ರಾಯ್ಲಿ.

ಅಶೆಂ, ಚಡುಣೆಂ ಕಾಲ್ದ್ಯಾ ವೊರಾಚೊ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ.

ಖರ್ಶೆಂವ್ಕ್ ತೆ ಲಾಗ್ಲೆ. ತಾಂಚೆ ಹಾತ್ ಪಾಯ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಆಯಿಲ್ಲೊ ಘಾಮ್, ದೊದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಕ್ ವೊಡ್ಲೊ, ಆನಿ ಕ್ರಮೇಣ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಶೆಳೊ ಘಾಮ್ ತಾಂಕಾಂ ಸುಟೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ.

ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ತಾಲ್ವಾರಿಚೆರ್ ತಾಲ್ವಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕ್ಷಣಾಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚ್ಯೆ ತಾಲ್ವಾರಿಚೆಂ ಪೋಂತ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಗಾನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯೆ ತಾಲ್ವಾರಿಚೆಂ ಪೋಂತ್ ರೊಂಬ್ಲೆಂ. ರಗತ್ ಉಸಳ್ಳೆಂ, ಪುಣ್ ತಾಲ್ವಾರಿಚೆಂ ಪೋಂತ್, ಬಾವ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹಾಡಾಂತ್ ರೊಂಬೊನ್ ರಾವ್ಲೆಂ.

ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿನ್ ದುಕಿಚಿ ಪುಣ್ ಚಡ್ ಕ್ರೋಧಾಚಿ ಏಕ್ ಘೊರೊಜ್ ಮಾರ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತೊ ಸಲ್ವೊಂಕ್ ನಾ. ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಗಳ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ತಾಣೆಂ ಧರ್ಲಿ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ತೊಪುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. ಹಾಡಾಂತ್ ಘಟ್ಟ್ ರೊಂಬೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ವೋಡ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ನ್‍ಂಚ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ವಾಂಕ್ಡೊ ಘುಂವೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಯೇನಾಶೆಂ ಚುಕಂವ್ಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಉಡ್ಲೊ. ತೊ ಬಚಾವ್ ಜಾಲೊ, ಪುಣ್ ತಾಚಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾಲಿ. ಅರ್ಧಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ಆನಿ ಮೂಟ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಉರ್ಲಿ. ಮುಕ್ಲೆಂ ಪೋಂತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಂತ್ ರೊಂಬೊನ್ ಉರ್ಲೆಂ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಮೇಟ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್, ರಾನ್ ದುಕ್ರಾಪರಿಂ ಡ್ರುಂಕೆವ್ನ್, ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ತಾಲ್ವಾರ್ ಜೊಕುನ್ ಮುಕಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಅಸಲ್ಯೆ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಹಾತಾಂತ್ ಅರ್ಧಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಲ್ವಾರಿಂಚ್ಯಾ ಲಡಾಯೆಚ್ಯಾ ನಿಯಮಾಂಕ್ ತೆಂ ವಿರೋಧ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ನಿಯಮಾಂಕ್ ಗಣ್ಣೆಂ ಕರ್ಚೆಪರಿಂಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

“ನಿಯಮಾಂಕ್ ವಿರೋಧ್!”

“ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಘಾಯೆಲಾ ಆನಿ ಸಲ್ವಲಾ!”

“ಲಡಾಯ್ ರಾವಜಾಯ್!”

ಭೊಂವ್ತಣಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಅಶಿ ಬೋಬ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ರಾವ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಲಡಾಯ್ ರಾವಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಮನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್…

“ಖಬಡ್ದಾರ್! ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಖಬಡ್ದಾರ್!”

ಹುಕ್ಮೆಚೊ ಹೊ ನವೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ದೊಗೀ ಜಣ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಮೆಟಾಂನಿ ಥಟಕ್ ಜಾಲೆ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್, ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಸೈನಾಚಿಂ ಸಮವಸ್ತ್ರಾಂ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಪಾಂಚ್-ಸ ಜಣ್ ಶಿಪಾಯ್ ತಾಲ್ವಾರಿ ಝಳ್ಕವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೆ, ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ವೆಡೊ ಘಾಲ್ನ್ ರಾವ್ಲೆ. ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ ತಾಂಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊ ಮಾತ್ರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಸಹಜ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಂಗಾರಾನ್ ನೆಟೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಬಗಾರ್ ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಕುಲ್ಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ವೆಸಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

“ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ, ಅಮ್ರುಕೊ ಹಾಸೊನ್. “ತಾಲ್ವಾರಿಂಚ್ಯಾ ಲಡಾಯೆಚ್ಯಾ ನಿಯಮಾ ಪ್ರಕಾರ್ ತುಂ ಘಾಯೆಲಾಯ್ ಆನಿ ಸಲ್ವಲಾಯ್. ತುಮ್ಚೆ ಮಧ್ಲಿ ಲಡಾಯ್ ಆಖೇಯ್ರ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ಸಮ್ಜಜಾಯ್. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಆತಾಂ ಕಾಳೊಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಗೈರ್‍ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ತಾಲ್ವಾರಿಂಚಿ ಲಡಾಯ್ ಮುಂದರ್ಸುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ.”

“ಕೋಣ್ ತೊ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಲೊ!” ಘೊರೊಜ್ ಮಾರ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಶೆಟಿನ್.

“ಹಾಂವ್, ಬಾದಶಹಾ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚೊ ಸರ್ದಾರ್!” ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿನ್ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

“ತುಂ ತಾಚೊ ಸರ್ದಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂವ್‍ಯೀ ತಾಚೊಚ್ ಸರ್ದಾರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್. “ಆತಾಂಚ್ಯೆ ಲಡಾಯೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ಸಲ್ವಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಒಪ್ವನಾಂ. ಜಶೆ ಆದಿಂ ಚೆಂಡಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ದೊನ್‍ಯೀ ಪಾಯ್ ಎಕಾಚ್ ಥರಾನ್ ಚಾಲು ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ, ತಶೆ, ತಾಲ್ವಾರಿಂಚ್ಯೆ ಲಡಾಯೆಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ದೊನ್‍ಯೀ ಹಾತ್ ಚಾಲು ಆಸಾತ್! ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ಲಡಾಯ್ ಮುಂದರ್ಸುಂಕ್…”

“ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಕಾಳೊಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ.”

“ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಚಡಿತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ” ಹಾಸ್ಲೊ ಆಂತೊನ್ ಶೆಟ್. “ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಫಾಲ್ಯಾಂಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಕಸೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ತೊ ಬಚಾವ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಾ!”

“ತರ್ ಸೊಡ್, ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ ತಾಕಾ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಮ್ಹಜೊ ದಾವೊ ಹಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಚ್ಯೆ ತಸಲ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ಜಣಾಂಕ್ ಪುರೊ.”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರಿಜಯ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ, ತಕ್ಲಿ ಬಾಗವ್ನ್. “ತುಜ್ಯೆ ಖುಶೆಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಬೂಲ್ ಆಸಾಂ. ಪುಣ್ ಹ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ, ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಜೊ ಕಾಯ್ದೊ ಹಾಂವೆಂ ಕರಿಜಯ್.”

“ತರ್ ಕಿತೆಂ ತುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್.

“ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ, ಆಬ್ಳೆ, ಬಾದಶಹಾ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್, ಮಾಜಿ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಪಾವ್ಲ್ ಶೆಟಿಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೈದ್ ಕರ್ತಾಂ, ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಒಪ್ಸುನ್ ದಿತಾಂ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿನ್ ಪೆಂಕ್ಡಾಕ್ ಶಿರ್ಕಯಿಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ ಮ್ಹೊರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ಹುಕ್ಮೆಚಿ ಸುರುಳಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ದಿಸಾ ಸಾರ್ಕಿ ಸೊಡವ್ನ್ ದಾಕಯ್ಲಿ.

ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್, ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಥಂಡ್ ಜಾಲೊ. ಪುಣ್ ಖರಸ್ ತಾಚಿ ರಾವೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಚೆಂ ಹರ್ದೆಂ ಮಾತ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಜಾತಾಲೆಂ.

“ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಶೆಟೀ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್. “ಬಾದಶಹ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಕೈದ್ ಕರ್ತಾಂ!”

ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿನ್ ಹ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಘಾಲ್ನ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊ. ತೊ ತಸೊ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್, ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಚುರ್ಚುರೆ ಭೊಗ್ಲೆ.

“ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಶೆಟೀ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್, ಪುಣ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಲ್ಹಾನ್ ತಾಳ್ಯಾನ್. “ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಶಹೀದಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್, ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹುಕ್ಮೆ ಖಾಲ್, ಆನಿ ಹಾಂಗಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ವೀರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು ಪ್ರಭುಚ್ಯೆ ರಜೆನ್, ಹಾಂವ್ ತುಜಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ವಿಚಾರ್ತಾಂ.”

“ಹಾಂವ್ ಸಲ್ವಲೊಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಭೋವ್ ಸವ್ಕಾಸಾಯೆನ್.

ತಾಲ್ವಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ, ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ, ಕ್ಷಣ್‍ಭರ್ ಕಾವ್ಜೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ರಾವ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ತಾಲ್ವಾರ್ – ಥೊರುಂ ಮುಕಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ – ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ತಶೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಲ್ವಾರ್ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ನಿಸ್ರೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಧರ್ಣಿಕ್ ತೆಂಕ್ಲಿ. ಥೊರುಂ ಧರ್ಣಿರ್ ಆನಿ ಪೋಂತ್ ವಯ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿ ಉಬಿ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಪಾವ್ಲ್ ಶೆಟ್, ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಳೊಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಮುಕಾರ್ ಲಕೊನ್‍ಸೊ ತ್ಯೆಚ್ ತಾಲ್ವಾರಿಚೆರ್ ವೊಮ್ತೊ ಪಡ್ಲೊ.

ಧರ್ಣಿರ್ ತೊ ಆಡ್ ಪಡ್ತಾನಾ, ತಾಲ್ವಾರಿಚಿ ಧೊಮೊಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ರಿಗೊನ್ ಪಾಟಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್’ಲ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂಚೆರ್ ಅಮ್ರುಕೊ ಹಾಸೊ ಖೆಳ್ತಾಸೊ ದಿಸ್ತಾನಾಂಚ್, ರಗ್ತಾಚೆ ಬುಡ್ಬುಡೆ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆ, ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಥಂಯ್ಚ್ ಪ್ರಾಣ್ ಕೆಲೊ.

ಜಾತಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಹೆಂ ಅವ್ಗಡ್ ಅಥ್ವಾ ಹೊ ಜೀವ್-ಘಾತ್ ಘಡೊನ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಭೊಂವಾರಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಆಕಾಂತೊನ್ ಆನಿ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೇಟ್ ಮುಕಾರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ತಾಂಚ್ಯೆ ಬರಾಬರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್‍ಯೀ ಮುಕಾರ್ ಉಡ್ಲೊ – ತಸೊಚ್ ಥಟಕ್ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಯ್ ತಾಣೆಂ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಲೊ.

ಸಕ್ಡಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಪಯ್ಲೆಂ, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿ ಸರ್ಶಿನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ, ಆನಿ ಮೊಡ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ತಿಣೆಂ ದಿಂಬಿ ಮಾರ್’ಲ್ಲಿ. ಮುಖಮಳ್ ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂಚೆರ್ ವೊಮ್ತೆಂ ಧರ್’ಲ್ಲೆಂ – ತಿ ರಡ್ತಾ ವಾ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್, ದೆಕ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಮ್ಜನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ತಿ ದೀಷ್ಟ್ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕ್ಲಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪಾಟಿಂ ತೊ ಘುಂವ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಗುಜ್ಗುಜ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಗಲಾಟ್ಯಾಂತ್ಲೊ, ಹೆರಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಯ್ಸ್ ತೊ ಸರ್ಲೊ ಆನಿ ಚಾರ್ ಮೆಟಾಂ ಮುಕಾರ್ ವಚೊನ್, ಫಾಡ್ಲಾಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ದೀವ್ನ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊ. ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ತಾಣೆಂ ಕಾಡ್ನ್ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಉಡಯ್ಲಿ. ಸುರ್ಯೊ ಬುಡ್ಲೊ. ಪ್ರಥ್ವೆಚೆರ್ ಅಂಧ್ಕಾರ್ ಚರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್, ತ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಂಚ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಚಿ ಪರ್ವಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಶಾಶ್ವತ್ ಕಾಳೊಕಾಚೆಂ ದಾಂಖಣ್ ಪಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ.

ತಶೆಂ, ನ್ಹಂಯ್ ದೆಗೆರ್ ತೊ ಚಡುಣೆಂ ಅರ್ಧೆಂ ವೋರ್ ರಾವ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಭಿತರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಪಾವ್ಲ್ ಶೆಟಿಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಘರಾಕ್ ಸಾಗ್ಸಿಲ್ಲೆಂ. ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಮೋರ್ಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಚಿಚ್ ಖಬರ್ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಪಡೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಹಜ್.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಚಿಕ್ಕೆ ಮುಕಾರ್ ವಚೊನ್ ನ್ಹಂಯ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾ ಲಾಗಿಂ ರಾವ್ಲೊ. ಹಾತ್ ಪಾಯ್ ತಾಣೆಂ ಧುಲೆ, ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಉದಾಕ್ ಮಾರ್ಲೆಂ ಆನಿ ನಿತಳ್ ವಾ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ಚಾರ್ ಘೊಟ್ ಘೊಟ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್, ಸವ್ಕಾಸ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್, ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಘರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ತೊ ಆಯ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್, ಭಾಯ್ರ್ ಭಿತರ್ ದಿವೆ ಜಳ್ತಾಲೆ. ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ದವರ್’ಲ್ಲೆಂ. ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ ಆನಿ ತಾಚೆ ಶಿಪಾಯ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ, ಲೊರ್ಸಾಮ್ ಆನಿ ಕಾಮಿಲ್ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೆ.

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್, ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿನ್‍ಂಚ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ:

“ಇಷ್ಟಾ, ಖಂಯ್ ತುಂ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊಯ್? ಕಾಮ್ತಿಗೆಲೊ ಚಾಕೊರ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಕಾ ವಿಚಾರ್ನ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ. ತುಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ತುವೆಂ ಭಿತರ್ ಯೇಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯೆ ಧನಿನೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಖಂಯ್. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್… ಛೆ, ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಮಾಗಿರ್ ಉಲಯಾಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಭಿತರ್ ವಚ್, ಆನಿ ತಿಚೆ ಕಡೆನ್ ಉಲಯ್. ತುವೆಂ ಭುಕೆಕ್ ವಾ ತಾನೆಕ್ ಕಾಂಯ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಕ್ ನಾಂಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ಪುಣ್ ಜಾಣಾಸೊನ್‍ಂಚ್, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ತಾಣೆಂ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್, ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್, ಟಿಪ್ಪುಚೆ ಶಿಪಾಯ್ ಆನಿ ಚಡಾವತ್ ಸರ್ದಾರ್, ಘೊಡೊ ಪುಣೀ ಮೆಲ್ಯಾರ್ ದುಖ್ ಪಾವ್ತಾಲೆ, ಪುಣ್ ಮನಿಸ್ ಮೆಲ್ಯಾರ್ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆ.”

“ಮ್ಹಾಕಾ ತಾನ್ ವಾ ಭುಕ್ ಲಾಗೊಂಕ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಲೊರ್ಸಾಮಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತಯಾರ್ ಕರಾ… ಆಮ್ಕಾಂ ಆತಾಂ ವಚಜಯ್.” ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಭುಕ್ ವಾ ಪುರಾಸಣ್ ಭೊಗನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಬದ್ಲಾಕ್, ತಾಚೊ ಅತ್ಮೊ, ಮೊಗಾ ಖಾತಿರ್ ಉಪಾಶಿಂ ವಳ್ವಳ್ತಾಲೊ ಜಾವ್ಯೆತ್.

“ಆತಾಂ – ಹ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಖಂಯ್ ವಚಜಯ್?” ಮ್ಹಣಾಲಿ, ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್.

ತಿಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ತಕ್ಷಣ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ಬದ್ಲಾಕ್, ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ ಕಡೆನ್ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ. “ಯೂಸುಫ್, ತುಂ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚೆಂ… ಆಂತೊನಿಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತುರ್ತಾನ್, ಶಿರಾಡಿಚ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ವಯ್ರ್ ವಚ್. ಹಾಂವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್. ತುಜೆ ಕಡೆನ್‍ಯೀ ಆತಾಂ ಉಲವ್ನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ…” ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಭಿತರ್’ಚ್, ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ, ಹಾಂಕಾಂ ದೊಗಾಂಕ್‍ಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಲೊರ್ಸಾಮ್ ಆನಿ ಕಾಮಿಲ್, ಘೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ.

“ಆತಾಂಚ್ – ಹ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಖಂಯ್ ವಚಜಯ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್, ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್.

“ಖಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ – ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ ಪೆಲ್ಯಾನ್. ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕಶೆಂಯೀ ತಿರ್ಸಲೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

“ತುಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ತಿರ್ಸಲೆಂ?” ತಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಆಜ್ಯಾಪ್ಲಿ. “ತರ್… ತರ್, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿ ಖಾತಿರ್’ಚ್ ತುಂ ಆಯಿಲ್ಲೊಯ್‍ಗೀ?”

“ವ್ಹಯ್. ತುಂ ತಶೆಂ ಚಿಂತಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂವ್ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಸಕನಾ.”

“ತುಜಿ ಖುಶಿ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಲೋವ್ ತಾಳ್ಯಾನ್.

“ಮ್ಹಾಕಾ, ಮ್ಹಜಿ ಖುಶಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಉರೊಂಕ್ ನಾ…”

“ಜಾಯ್ತ್… ತುಜಿ ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತುಜ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚಿ ಖುಶಿ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಾಚಿ ಖಬರ್?”

“ಹಾ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ತಿ ಖಬರ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಬಾಕಿ ಉರ್ಲ್ಯಾ. ತುಜ್ಯಾ ಆನಾಕ್ ಮೊರ್ಣಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಮಾಫಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಬಾರಾ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ತಾಣೆಂ ತಡಿ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊನ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಕರಿಜಯ್. ಮ್ಹಜ್ಯೆ ವರ್ವಿಂ ಚಡಿತ್ ರಿಯಾಯ್ತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಜಾವ್ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ದುಖ್ ಪಾವ್ತಾಂ.”

“ಪುಣ್ ಆನಾಕ್ ಮೊರ್ಣಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ನಾ!”

“ನಾ, ತಿ ತಾಕಾ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾನ್ ಮಾಫ್ ಕೆಲಿ.”

“ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ ತಿತ್ಲೊ ಪುಣೀ ಉಪ್ಕಾರ್ ಜಾಲೊ! ಪುಣ್ – ಪುಣ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಆನಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವಜಯ್‍ಗೀ?”

“ಪಯ್ಸ್ ರಾವಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಹಾಂವ್-ತುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ವರ್ಸಾಂ ಧಾಂವ್ತಾತ್. ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುವೆಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ತಾಕಾ ಭೆಟ್ ದಿವ್ಯೆತ್…”

“ಪುಣ್ ಹೆಂ ಎದೆ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಘರ್ ಆನಿ ಆಸ್ತ್ ಬದಿಕ್..?”

“ಫಾವೊತ್ಯಾ ಚಾಕ್ರಾಂಕ್ ದವರ್ನ್ ತುವೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ಚಲವ್ಯೆತ್. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತುಜ್ಯಾ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಖಂತ್ ಪಾವ್ತಾಂ.”

“ತುಕಾ ಮಸ್ತ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ!” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್.

“ವ್ಹಯ್, ಮ್ಹಾಕಾ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ದೆವಾನ್‍ಂಚ್ ಬರೆಂ ಕರಿಜಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಸವ್ಕಾಸಾಯೆನ್. ಉಪ್ರಾಂತ್, “ಹಾಂವ್ ತರ್ ಮ್ಹಜಿ ವಾಟ್ ಧರ್ತಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ… ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಂಯ್ ಕಾಮ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.”

“ಪುಣ್ ಸಿನ್ಹೊರ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್. “ತುವೆಂ… ಆಮಿ ಕಸಲೆಂಗೀ ಏಕ್ ಶರ್ತ್ ಆನಿ ಉತಾರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ತುವೆಂ ತುಜೆಂ ಶರ್ತ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಪಾಳ್ಳೆಂಯ್.”

“ತರ್, ತುಕಾ ಸಮಾಧಾನ್‍ಮೂ?”

“ವ್ಹಯ್. ತುವೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉತಾರ್ ಪಾಳ್ಳಾಂಯ್. ತ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರ್ತೆಂ ಸಮಾಧಾನ್.”

“ತಿತ್ಲೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ತರ್ ಹಾಂವ್ ವೆತಾಂ” ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ.

“ಪುಣ್… ಪುಣ್ ಸಿನ್ಹೊರ್!”

“ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ?” ತೊ ರಾವ್ಲೊ.

“ಪುಣ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಚಿಕ್ಕೆ ನರ್ಗೊನ್. “ತುವೆಂ ತುಜೆಂ ಶರ್ತ್ ಪಾಳ್ಳಾಂಯ್. ತ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಕಡ್ಚೆಂಯೀ ಉತಾರ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ…”

“ವಿಸರ್ ತಿ ಖಬರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಮನ್ ಘಟ್ ಕರ್ನ್. “ಹಾಂವೆಂ ತಶೆಂ ಕರಿನಾಯೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಿ ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಆನಿ ಉಣೆಂಪಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಜ್ ದಿಸ್ತಾ.”

“ತುಂ ತಶೆಂ ಚಿಂತಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಹಾಂವ್ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಖುಶಿ ಪಾವ್ತಾಂ!”

ತಾಂಚೆ ಭಿತರ್ ಶರ್ತಾಂಚಿ ಆನಿ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿನ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಅರ್ಥ್ ಕೆಲೊ!

“ತುಜಿ ಖುಶಿ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ತುಜೊ ಆನ್ ಆಜ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಲೊ. ತುಜಿ ಫುಡ್ಲಿ ಜಿಣಿ ತುಕಾ ಜಾಯ್ ತಶಿ ತುವೆಂ ನಿರ್ಮಿಯೆತ್… ಸರ್ವ್ ಬರ್‍ಯಾ ವಾಯ್ಟಾಂತ್, ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಹಿತಚಿಂತಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ.”

“ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.”

“ತರ್ ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ವೆತಾಂ…”

“ಪುಣ್…” ಉಸ್ವಾಸ್ಲಿ ತಿ.

“ಪುಣ್?”

“ಪುಣ್, ತುವೆಂ ತುಜೆಂ ಶರ್ತ್ ಪಾಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಸಲೊಚ್ ಪ್ರತಿಫಳ್ ತುಂ ಅಪೇಕ್ಷಿನಾಂಯ್‍ಗೀ?”

“ನಾ. ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ತುಂ ಖುಶೆನ್ ದೀನಾಂಯ್, ತೆಂ ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಬೂಲ್ ನಾ. ಆದೇವ್ಸ್!” ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ತುರ್ತಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಗೆಲೊ.

ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಕ್, ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಝಿಂಟ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ತಿಣೆಂ, ತೊ ಗೆಲ್ಲ್ಯೆ ಕುಶಿಕ್ ಹಾತ್ ಒಡ್ಡಾವ್ನ್ ‘ಸಿಮಾಂವ್!’ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ತೋಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್, ಗದ್ಗದ್ಯಾ ತಿಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಆವಾಜ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊಂಕ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಆಪಂವ್ಚೊ ತಿಚೊ ಹಾತ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ..!

ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ತುರ್ತಾನ್ ಘೊಡೆ ಧಾಂವೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ರಿಗ್ಲೆ. ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮತ್, ಥೊಮಾಸ್, ಸೋಮಯ್ಯ ಆನಿ ಅಂತುಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇವ್ನ್ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೊ. ತೊ ಶೀದಾ ಮೆಟಾಂ ಕಡೆನ್ ಯೇವ್ನ್ ಘೊಡ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ಲೊ. ಆಂಗ್ಣಾಂತ್, ದಿವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಉಬಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ – ಮಿಟಾಚ್ಯಾ ಖಾಂಬ್ಯಾಪರಿಂ.

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಳಾ ಆಗ್ನೆಸಾ!” ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಧುವೆಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ಲೆಂ.

“ಆ-ಆನಾ!” ದುಸ್ರ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ, ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯೆ ವೆಂಗೆಂತ್ ತಿಚಿ ಮತ್ ಚುಕ್ಲಿ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚೊ ಘೊಡೊ ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಟೆಚ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಕದಮಾಂ ಉಡಯ್ತಾಲೊ.

-: ಸಮಾಪ್ತ್ :-

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 42 ಹಫ್ತ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಾಳ್‍ಲ್ಲಿ ಹಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಂಪ್ತಾ… ಪುಣ್ ಕಾಣಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಂಪನಾ. ವ್ಹಯ್! ಹಿ ಏಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಮಾತ್ರ್. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆನಿಕೀ 6 ಕಾದಂಬರಿ ಹ್ಯಾ ಶಿಂಕ್ಣೆಂತ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾತ್… ಎಕೇಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ರೋಚಕ್ ಆನಿ ಅದ್ಭುತ್ ಸಾಹಸಾಚ್ಯೊ ಜಾವ್ನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಲವ್ನ್ ಸೊಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತ್ಯೊ ಹೆರ್ ಕಾದಂಬರಿ ಖಂಚ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಲೇಖನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರ್ನ್ ವಾಚಾ.

ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಂಚೆರ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಸಂಪಾದಕ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾನ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ರಿತಿನ್ ಝಳಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಲಗ್ತಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ತಿಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಚಿ ಸಾರ್ಕಿ ವಳಕ್ ಕರುಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ತಸಲ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಬರಪ್ ಹಾಂಗಾ ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲಾಂ.

‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಆಮಿ ಧಿನ್ವಾಸ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ತಾಂಕಾಂ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್.

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಪುಸ್ತಕಾಂಚಿ ಶಿಂಕಳ್, ನಾಕಾ ಗೊಂದೊಳ್
ವಿಜೆಪಿಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ: ವೀರಾವೇಶಾಚೆ ಪಾತ್ರ್ ಆನಿ ಕಾಣಿಯೆಚೊ ಶೆವಟ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *