ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 41: ತಾಲ್ವಾರಿಂನಿ ಝಡ್ತಿ

Posted on : July 30, 2019 at 12:15 PM

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 41
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ, ಘರಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಹ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘರಾಂತ್ ವಕಾಲ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ತಸಲಿಂ ಖುಣಾಂ ತಾಕಾ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ಘರಾಚ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ಝಳಕ್, ಆನಿ ಘರಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪೊಂತಾರ್ ಪಾಕ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಧುಂವೊರ್ ಉಕಲ್ಚೊ ತಾಣಿಂ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪಳೆಲೊ.

ಘರಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಪೆಟೆ ಘೊಂಕ್ಲೆ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆ ಆನಿ ಘೊಡ್ಯಾಂ ವಯ್ಲೆ ದೆಂವ್ಲೆ. ಪೆಟೆ ಘೊಂಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ರಾಂದ್ಪಾ ಕುಡಾಚ್ಯೆ ಕುಶಿ ಥಾವ್ನ್ ನವೊ ರಾಂದ್ಪಿ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ತಕ್ಷಣ್ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ತುರ್ತಾನ್ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವೊನ್ ತೊ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ದೇವ್ ಬರಿ ಸಾಂಜ್ ದೀಂವ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಾಯ್ಬಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

“ದೇವ್ ಬರಿ ಸಾಂಜ್ ದೀಂವ್, ಜಾಕೊಬಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಕಶಿಂ ಆಸಾತ್ ತುಮಿ ಸಕ್ಕಡ್? ಬಾಯ್ ಕಶಿ ಆಸಾ?”

“ಆಮಿ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಾಕ್ ಬರೆಚ್ ಆಸಾಂವ್ ಸರ್ದಾರಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಾಂದ್ಪಿ. “ಬಾಯ್ ಬರಿಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಹಾಂವೆಂ. ಯೆಯಾ, ಭಿತರ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸಾ. ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಬಾಯ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪುರೊ.”

ಘೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ಕಾಮಾಗಾರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಿ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಚಡೊನ್ ಬಸ್ಲೆ. ಆಪುಣ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಚಡಿತ್ ಕಾಂಯ್ ವಾಯ್ಟ್ ಘಡೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಜಾವ್ಯೆತ್?

“ತುಮಿ ಇತ್ಲ್ಯಾ ತುರ್ತಾನ್ ಕಿತೆಂ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಸರ್ದಾರಾ? ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತುಮ್ಚೆ ಆದ್ಲೆ ಜವಾನ್ ದಿಸನಾಂತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಚಿ ಕಾಂಯ್ ಖಬರ್ ಆಸಾಗೀ? ನಹಿಂ, ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಫ್ ಕರಿಜಾಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಾಂದ್ಪಿ.

“ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ” ಅಮ್ರುಕೊ ಹಾಸ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಧನಿ ಆನಿ ಧನಿನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ತುವೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ವಾಜ್ಭಿಚ್. ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಬರಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಆಸಾತ್. ದುಸ್ರೆಂ, ಮ್ಹಜೆ ಆದ್ಲೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಗರ್ಜೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಶಿಂಪಡ್ಲ್ಯಾತ್. ತುಜೊ ಧನಿ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ವೆತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಜವಾನಾಕ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಉರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಂತುಲ್ಯಾ ಪಡ್ವಳಾಕ್ ಆನಿ ಸೋಮಯ್ಯಾಕ್ ಕಾಲ್‍ಚ್ ಹಾಂವೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾಮಾನ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್.”

“ಸೋಮಯ್ಯಾ? ಸೋಮಯ್ಯ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲ್ಯಾಕ್ ತುವೆಂ ಪೋಯ್ರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ನಹಿಂವೇ?”

“ನಾ, ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಹಾಂವೆಂ ನಾಂವಾಂ ಉಲೊ ಕರ್ತಾನಾ ಘುಸ್ಪಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಂವೆಂ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ತೊಮಾಸ್. ಆನಿ ತಿಸ್ರೆಂ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಚಿ ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬರ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ತಾಚಿ ಬರಿ ಖಬರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪುರೊ – ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ತೊಚ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪುರೊ.”

“ದೇವ್ ಪಾವ್ಲೊ!” ಅರ್ಗಾಂ ದೀವ್ನ್ ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ ಜಾಕೊಬ್. “ತೊ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುಣೀ ಆಗ್ನೆಸ್ ಬಾಯೆಕ್ ಮತಿಕ್ ಸವ್ಕಾಸಾಯ್ ಜಾಯ್ತ್. ಆನಿ ಧೊಸ್ಕುರ್‍ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಕರಂದಾಯ್ ಉಣಿಂ ಜಾಯ್ತ್!”

ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಸಮ್ಜಲ್ನಾ. ತಾಂತುಂ ಕಾಂಯ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಹಿಶಾರೊ ಆಸ್ಯೆತ್‍ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಜಾಕೊಬಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ.

“ಮ್ಹಣ್ಜೇ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ, ಆನಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ರಾವ್ಲೊ. ಚಾಕ್ರಾಂ ಕಡೆನ್ ಉಲವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಪ್ರಯೋಜನ್? ದೆಕುನ್, “ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂ ಹಾಂವ್?” ಉಸ್ವಾಸ್ಲೊ ಜಾಕೊಬ್. “ಆಮ್ಕಾಂ ಆಜ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಅವ್ಚಿತ್ ಎಕ್ಲೊ ಸಯ್ರೊ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಬಾಬ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಕರಿ ಪುಸವ್ನ್ ತಸೊಚ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಬಾಯ್ ಬಾವ್ಡಿ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತೆಲಿ? ತಿಕಾ ಖಂತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಲಿ. ಜೆವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡೊ ವಿಶೆವ್ ಪುಣೀ ತಿ ಘೆತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್, ನಾ!”

“ಕಿತೆಂ ನಾ?”

“ತಿಕಾ ವಿಶೆವ್ ನಾ. ಆಯಿಲ್ಲೊ ಸಯ್ರೊ, ತಿಚೆ ಕಡೆನ್ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್, ಆನಿ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲಾ.”

“ಭಾಯ್ರ್! ಖಂಯ್ ಭಾಯ್ರ್?” ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಥಾವ್ನ್ ದಬಕ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಉಟ್ಲೊ.

“ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ತಿಂ ವಚೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ಹಾಂಗಾಚ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್, ನ್ಹಂಯ್ ದೆಗೆರ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ಪುಣ್ ತಿಕಾ ಕಾಂಯ್ ಅಪಾಯ್ ಘಡನಾಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಲೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜುಜೆಕ್, ಗುಪಿತ್ ಧಾಡ್ಲಾ.”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ವಾದಾಳ್ ಉಟೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಆಯಿಲ್ಲೊ ಸಯ್ರೊ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ. ತರೀ…

“ತೊ ಸಯ್ರೊ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾವ್ಯೆತ್‍ಗೀ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಭಿಯಾನ್‍ಶೆಂ.

“ತಾಚಿ ತುಕಾ ಬರಿ ವಳಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಜೆವ್ಣಾ ವೆಳಾರ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಣೆಂ ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆಯ್ಕಲೆಂ. ಅಳೆ, ಆಪ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಬಾಯೆಕ್ ಕಾಂಯ್ ವಾಯ್ಟ್ ಘಡಶೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಆಪ್ಲಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ತೊ ಭಿತರ್ ದವರ್ನ್ ಗೆಲಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಜಾಕೊಬಾನ್ ಭಿತರ್ ಹಾತ್ ದಾಕಯ್ಲೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಸಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಭಿತರ್ ಚೌಕೆ ಸಾಲಾಂತ್ ರಿಗ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಮೆಜಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ತಾಣೆಂ ಆತುರಾಯೆನ್ ಉಕಲ್ನ್ ಪಳೆಲಿ. ವ್ಹಯ್, ತಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚಿ!

“ಖಂಯ್ ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳೆಂಯ್ ತುವೆಂ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಧೆಂಕ್ಣೊ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಪರಿಂ.

“ಹಾಂಗಾಚ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ – ನ್ಹಂಯ್ ದೆಗೆರ್…”

ಜಾಕೊಬಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಖೇಯ್ರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ಕೋಶಿಯೆ ಸಮೇತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಿ ಘೆವ್ನ್‍ಂಚ್ ತೊ ಗೆಲ್ಲೊ.

ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಭೊಂವಾರಿಂಚೊ ಸಗ್ಳೊ ಪ್ರದೇಶ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆದಿಂ ಥೊಡೆ ದೀಸ್, ಸಿನ್ಹೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾ ಖಾಲ್ ತೊ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಥಂಯ್ ನ್ಹಂಯ್ ದೆಗೆಚಿಂ ರಾನಾಂ ವನಾಂ, ತಳಿಂ-ತಳ್ಪಿ ಸರ್ವ್ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಖಂಯ್ಸರ್’ಯೀ ಜಾಂವ್ – ತಾಣೆಂ ಅಪೇಕ್ಷಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ವೆಗಿಂ – ಆಬ್ಳೆ, ಆಯ್ತಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚಿ ಭೆಟ್, ಆನಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚಿಯೀ…

ಪಾಟ್ಲ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಮುಕಾರ್ ವೆತಚ್, ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ತ್ಯೆಚ್ ವಾಟೆನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆಂ. ರೂಕ್ ಆನಿ ಬೊಲಿಂ ಗಣ್ಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕೋಣ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್, ಸರ್ಗ್ ಆನಿ ಸಂಸಾರ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ – ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ – ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲಿ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿಣೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ತಚ್ ಥಟಕ್ ತಿ ಜಾಲಿ.

ತೊಂಡಾಂತ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸುಟನಾಸ್ತಾನಾ, ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಶಿಂಚ್ ತಿಂ ರಾವ್ಲಿಂ. ತಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಲ್ಯಾ, ಬಾವ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ನಿಸ್ತೇಜ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ ಆನಿ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ವ್ಹಯ್, ತಿಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಭುಜಾವಣ್, ಧೈರ್ ಆನಿ ಉತ್ತೇಜನ್. ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಧಾದೊಶಿ ಮಾಪಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತೊ ಅತ್ರೆಗ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ತ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ತಿಚಿ ಖುಶಿ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಹಾತ್-ಪಾಯ್ ರೂಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ತೊ ಬಾವ್ಡೊ ತಸೊಚ್ ನಿಟ್ಟ್ ರಾವ್ಲೊ.

“ತುಂ!” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಲೋವ್ ತಾಳ್ಯಾನ್.

“ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್!” ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ಜೀಬ್ ಸುಟ್ಲಿ. “ವ್ಹಯ್ ಹಾಂವ್, ಜೊ, ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.”

ಜಾಂವ್ಕ್, ತಾಣೆಂ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ. ಪುಣ್ ತಿಕಾ ತಿಂ ರಾಗಾನ್‍ಶಿಂ ಆಯ್ಕಲಿಂ. ತಿಣೆಂ ಏಕ್ ಕ್ಷಣ್ ಭಿಯಾನ್‍ಶೆಂ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಲೆಂ, ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್:

“ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ. “ತುವೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉತಾರ್ ಪಾಳ್ಳ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತುಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೊ ನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ.” ಪರ್ತುನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಣೆಂ ಆಪುಣ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೆ ವಾಟೆಕ್ ತಕ್ಲಿ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಧಾರ್ ಚುಕ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ತಿಣೆಂ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಸವ್ಕಾಸಾಯೆನ್ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್:

“ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ತುಂ ರಾಕ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿನ್ ಹೆಂ ಉತಾರ್ ಅಪೇಕ್ಸುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್‍ಂಚ್ ತಿಚಿ ಕೂಡ್ ಆರ್ನಲಿ, ಆನಿ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸುಧಾರ್ಸುಂಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚೆಂ ಬರೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ…”

“ಅಧಿಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ!” ಆಯ್ಕಲೊ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ತಾಳೊ ತಿಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್, ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಥಾವ್ನ್, ಆನಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿನ್ ಘುಂವೊನ್, ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯೆ ಕುಶಿಕ್ ಪಳೆಲೆಂ.

ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಸಿಂಗಾರ್ ಸಗ್ಳೊ ಮ್ಹೆಳೊನ್ ಆನಿ ಖಾಡ್-ಮಿಶಿ ವಾಡೊನ್, ಭಿರಾಂಕುಳ್ ತೊ ದಿಸ್ತಾಲೊ.

“ಆಜ್ಯಾಪ್ಲೊಯ್ಗೀ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್?” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಹಾಸೊನ್‍ಸೊ. ತಸೊಚ್ ದರ್ಬಾರಾನ್ ಎಕೇಕ್‍ಚ್ ಮೇಟ್ ಮುಕಾರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚ್ಯೆ ಬಗ್ಲೆನ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊ.

“ವ್ಹಯ್, ಆಜ್ಯಾಪ್ಲೊಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಚೊರಾಂಪರಿಂ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ತುಂ, ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಝಳ್ಕಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ಲೊಂ.”

“ಚೊರಾಂಪರಿಂ?” ನಂಜಿ ಹಾಸ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್. “ಛೆ, ಕೆದಿಂಚ್ ನಾ. ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಭಾಸ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೆ ಚಲಿಯೆಕ್ ಪೆಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಪಾಯ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಹಕ್ಕ್.”

ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ತೋಂಡ್ ಕಾಡ್ತಾಲಿ, ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿ ಥಂಡ್ ಜಾಲಿ.

“ತುಜೊ ಘಾತ್ ಆನಿ ಫಟ್ಕಿರಿ ಜಿಣಿ ಆಖೇಯ್ರ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್. ಪುಣ್ ತುಜೆಂ ಕರ್ಮ್ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಮುಗ್ದೊಂಕ್ ನಾಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಘರಾ ಚಲೊಂದಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

“ತಿ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಉಲಯ್. ತುಜೆಪರಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಂಯ್ ತಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್.

ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಉಲವ್ಣೆಂ ಜಾತಾನಾ, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ರಾವೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಬರೆಂ ತರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಕೈದ್ ಕರ್ತಾಂ!”

“ಹ್ಹ-ಹ್ಹಾ! ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಟಿಪ್ಪುಕ್‍ಯೀ ವಳ್ಕನಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ವಳ್ಕನಾ!”

“ತರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಸರ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಿ ಆನಿ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ಲೆಂ. ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿನ್ ಭಿಯಾನ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಲೆಂ.

“ಸಿನ್ಹೊರ್!” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಮಧೆಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ನ್. “ಹಾತಾಂತ್ ಹಾತೆರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಹಾತೆರ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾಯ್‍ಗೀ?” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನ್.

“ವೀರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಕಸಲೊ!” ಖೆಂಡ್ಲೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿನ್, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವೊನ್.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚಿ ತಾಲ್ವಾರ್, ಕೋಶಿಯೆ ಸಮೇತ್ ಮುಕಾರ್ ಒಡ್ಡಾಯ್ಲಿ. ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿನ್ ಖುಶೆನ್ ತಿ ಕಾಣ್ಗೆಲಿ, ಆನಿ ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ಥೊರ್ವಾಕ್ ಧರ್ನ್, ಕೋಶಿಯೆಂತ್ಲಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಿ. ಆತಾಂ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಸರ್ಲಿ.

“ಆತಾಂ ಉಲಯ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾವ್ನ್. ತಾಣೆಂ ಉಜ್ವೊ ಪಾಯ್ ಧೊಂಪ್ರಾಚೆರ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಬಾಗಾವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ತೆಂಕ್ಲೊ. “ತುಕಾ ತಾಂಕ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೈದ್ ಕರ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್‍ಯೀ, ತಾಲ್ವಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಕುಡಿಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಡ್ ಧರ್ನ್ ಆನಿ ಉಜ್ವೊ ಪಾಯ್ ಮುಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲೊ.

“ಬಹುಶ್ಯ ಅಶೆಂ ಹೆಂ ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ತುಕಾ ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತುಜ್ಯಾ ಖೊಟ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಪುಣೀ ಕೈದ್ ಕರ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿ, ತುಂ ಘರಾ ವೆತಾಯ್ಗೀ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ತಿ ರಾವೊಂದಿ, ಆಮ್ಕಾಂ ದುಸ್ರಿ ಸಾಕ್ಸ್ ನಾಕಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್.

“ಆನಿ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ರಾಜಾಂತ್ ತುಂಚ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ತಾಲ್ವಾರ್ ವೀರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತಾರ್, ಕಿತ್ಲೆಂ ಫಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಆಜ್ ರುಜು ಕರ್ತಾಂ!” ಖೆಂಡ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ಬರಾಬರ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ವಯ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ಹಾಲಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ. “ತುವೆಂ ರುಜು ಕರ್ಚೆಂ ಹೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ತೆಂಯೀ ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡ್.”

“ಹೆರ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಉರ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ ಖಬರ್ ಮಾತ್ರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ದರ್ಬಾರಾನ್. “ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ತುಜ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಚೊ ಖೆಳ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾತಲೊ. ಮ್ಹಜೆಂ ಆನಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಸಿಸಿಲಿಯಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾನಾ ತುಂ ಆಸಾಸೊನಾಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಖಾಚಿ ಖಬರ್…”

“ಕಾಜಾರ್?” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ನ್.

“ಖಂಡಿತ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್. “ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಉತಾರ್ ದಿಲಾಂ. ತೆಂ ಉತಾರ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಅಡ್ಕಳ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಂ ಭಿತರ್ ಹಾಂವ್ ನಿವ್ರಾಯ್ತಾಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಜೊ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್, ತಾಕಾ ತಾಂಕ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಶಿಮ್ಟಿ ಧರುಂದಿ!”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಕ್ಷಣ್‍ಭರ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾಯ್ಲಿ. ತಿಣೆಂಯೀ ತಿಚ್ ದೀಷ್ಟ್ ಪಾಟಿಂ ದಿಲಿ. ರಗತ್ ಚಿಂವೊನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಿಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಧವೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕಸಲೆ ಅಕ್ಲಾಸ್ ಆನಿ ಚಿಂತ್ನಾಂಚೆ ಆಟೆವಿಟೆ ತಿಚೆ ಥಂಯ್ ತಳ್ಮಳ್ತಾಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಚಿಕ್ಕೆ ದುಬಾವ್ಲೊ, ಪುಣ್ ತಾಲ್ವಾರಿಚ್ಯಾ ಥೊರ್ವಾರ್ ತಾಚಿ ಮೂಟ್ ಆರ್ನಲಿ.

ತಾಲ್ವಾರಿಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಸಲ್ವಂವ್ಚೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ತವಳ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ. ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್‍ಯೀ ತಾಕಾ ಸಮಾಸಮ್ ರಾವತ್ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಯೀ ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಆಜ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಲಗಡ್ ಕಾಡಿಜಯ್ ಆನಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥಿ ದಾಕಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚೊ ದೊಡೊ ನಿಚೆವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಸರ್ದಾರಾಂ ಮಧೆಂ ಆತಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಲ್ವಾರಿಂಚ್ಯಾ ತೀರ್ಪಾಕ್ – ಖುಶೆ ವಿರೋಧ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ – ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಎಕ್ಲಿಚ್ ಸಾಕ್ಸ್‍ದಾರ್ನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿಕಾಯೀ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಚೆಡ್ಯಾ ಸಾರ್ಕಿ ತರ್ಬೆತಿ ದಿಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಲ್ವಾರಿಂಚಿ ಕಿತೆಂ ಆನಿ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಸಮ್ಜಣಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ತಾಂಚಿಂ ಭುಜಾಂ ಸಡಿಳ್ ಜಾಲಿಂ, ಬಾವ್ಳೆ ತಾಣಿಂ ಫಾಪುಡ್ಲೆ ಆನಿ ಕೊಂಪ್ರಾಂ ನೀಟ್ ಕೆಲಿಂ – ತಾಲ್ವಾರಿಚೆರ್ ತಾಲ್ವಾರಿಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಮಾರ್ ಬಸ್ಲೊ. ಲಡಾಯ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಿ.

ಹ್ಯೆ ಲಡಾಯೆಚಿ ಖಬರ್ ಪಯ್ಲಿಚ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್, ತೆ ಝುಜ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ವೀಸ್ ತೀಸ್ ಮೆಟಾಂ ಪಯ್ಸ್, ಧಾ-ಪಂದ್ರಾ ಜಣ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾಲೆ, ಆನಿ ಮಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಹಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ಲಡಾಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಚೆ ಸರ್ವ್ ಸೆವಕ್, ಲೊರ್ಸಾಮ್, ಕಾಮಿಲ್ ಆನಿ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ಲೆ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ, ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ಶಿಂಪ್ಡೊನ್ ಹೆರ್’ಯೀ ನವೆಚ್ ಚವ್ಗ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ಲಡಾಯೆಚೊ ಭರ್ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಧಾ-ಬಾರಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತ್ಯೊ ಲಾಂಬ್ ತಾಲ್ವಾರಿ ಸರ್ಪಾಚ್ಯೆ ಖೊಂಚಿಯೆಪರಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆರ್ ಆಪ್ಟೊನ್ ಆನಿ ನಿಸ್ರೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಲ್ಯೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಜಿವಾನ್ ಧಡಂಗ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ತ್ರಾಣ್‍ಯೀ ವಿಶೇಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಲ್ವಾರಿಚ್ಯೆ ಲಡಾಯೆಕ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಕೂಡ್ ವಾ ತ್ರಾಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಪ್ಕಾರನಾ. ಅಧಿಕ್ ಚುರುಕಾಯೆಚಿ ಆನಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ ಮುಗ್ದುನ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿನ್ ಸುರು ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ತುರ್ತಾನ್ ಆನಿ ಭರಾನ್ ಲಡಾಯ್ ಆರಂಭ್ಸಿಲಿ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್‍ಯೀ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಲಗಡ್‍ಚ್ ಕಾಡಿಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚೊ ನಿಚೆವ್. ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಹಾತೆರ್ ಉಸ್ಳಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಕೈದಿ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಘಾಯ್ ಕರ್ಚೊ, ಪುಣ್ ಜೀವ್ ಉರಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ತೊ ಝುಜ್ತಾಲೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ದೊಗ್‍ಯೀ ಘಾಮೆಲೆ. ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ಪುರಾಸಣ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಲೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಆತಾಂ ತಾಣೆಂಯೀ ಲಡಾಯ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಸವ್ಕಾಸ್ ಕೆಲಿ. ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ತಾಂಕ್ತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ ತೊಪುನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡಿಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತಾಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ದೃಢ್ ಉರ್ಲೊ.

ತರೀ, ಅಸಲ್ಯೆ ಲಡಾಯೆಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಸೊ ರಾವತ್ – ಕೋಣ್ ಮೊರತ್ ಆನಿ ಕೋಣ್ ಉರತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 40: ತಿಸ್ರ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *