ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಚಿ ಸೈಂಭಿಕ್ ಲಿಪಿ: ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಗಿಂಕ್ ಉಗ್ತೆಂ ಪತ್ರ್

Posted on : July 26, 2019 at 3:29 PM

ಮೊಗಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನೊ, ನಮಸ್ಕಾರ್. ತುಮ್ಕಾಂ ಬರೊ ದೀಸ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

ಸಬಾರ್ ಕಾರಣಾಂ ಆನಿ ಪ್ರೇರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಮಾಹೆತ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಸವೆಂ ಮನವಿ ಆಟಾಪ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಬರಪ್ ತುಕಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಆನಿ ಪಸಂದೆಚೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ 4000 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅತೀ ಚಡ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆ ಬರವ್ಪಿ ಚಡಾವತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಮುಳಾಚೆ. ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಪುಸ್ತಕ್, ಪತ್ರಾಂ, ಪದಾಂ, ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ, ನಿಯತ್‍ಕಾಲಿಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಹೆರ್ ಲಿಪಿಂನಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾರಿಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ, ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ಅಪರಿಮಿತ್. ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಾಗೊರಾ ತಿತ್ಲೆಂ ತರ್, ಹೆರಾಂಚೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಸರೋವರಾ ತಿತ್ಲೆಂಯೀ ನಾ!

ಪುಣ್ ಇತ್ಲೆಂ ಆಸೊನ್‍ಯೀ, ಥೊಡೆ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯೆಚೆ ಮ್ಹಾತ್ಭಾರಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ, ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್ – ನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಸೈಂಭಿಕ್ ಲಿಪಿ ಮ್ಹಣೊನ್. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂನಿ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳೊನ್ ತಿ ಲಿಪಿ ‘ಅಧಿಕೃತ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತೆಂಚ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ಅಧಿಕೃತ್ ‘ಅಫಿದಾವಿತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತಸಲ್ಯಾ ಉದ್ರೇಕಿತ್ ಸಾಂಗ್ಣೆಂಕ್ ಆಮ್ಚೆಚ್ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಹಮತ್ ದಿತಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಪಾಟಿಂಬೊಯೀ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್! (ಪುಣ್ ಹಾಂಕಾಂ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಂತ್‍ಚ್ ದೀಸ್ ಸಾರ್ಚಿ ಅನಿವಾರ್ಯತಾ ಆಸಾ!). ತಿ ಗಜಾಲ್ ತಿಶಿನ್ ಆಸೊಂದಿ.

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಎಕಾ ಡಿಕ್ಷಿನರಿಚ್ಯಾ ಉಗ್ತಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಯ್ರ್ಯಾನ್ ವೆದಿರ್ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಸೈಂಭಿಕ್ ಲಿಪಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಉಬೆ ರಾವೊನ್, ತಿ ತುಕಾ ಆಸ್ತೆಲಿ, ಆಮ್ಕಾಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಮತಿಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಸಭಾ ಮರ್ಯಾದ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಥಾಂಬಯ್ಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಆಸೊಂ, ಆಮ್ಕಾಂ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚ್ ಸೈಂಭಿಕ್, ನೈಸರ್ಗಿಕ್, ಸಹಜ್, ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಆನಿ ದೈವಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರಿಜೆ.

ದೆಕುನ್, ತುಮ್ಕಾಂ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಘುಸ್ಪಡ್ ಆಸಾ ತರ್ ಹೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾಯಾ ಆನಿ ಫುಡೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಭೊಗ್ಚೆಂ ಸೊಡಾ/ಆಡಾಯಾ/ನಿವಾರಾ. ಶತಮಾನಾಂ ಆದಿಂ, ಗೊಂಯಾಂತ್‍ಯೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಂತ್‍ಚ್ ಬರಯ್ತಾಲೆ. ಫಿಂರ್ಗಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೋಮಿ ಲಿಪಿಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲಿ. ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಚೊ ವಾಪರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಬಾರ್ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್. ತುಮಿ ಗೊಂಯಾಂ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ತರ್, ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಸಾಂಕ್ Kadamba Transport Corporation ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಕದಂಬ ಡೈನಸ್ಟಿ (ಕ್ರಿ.ಶ. 345-525) ಕನ್ನಡಾಚಿ ಏಕ್ ಫಾಮಾದ್ ರಾಯ್ ಕುಳಿ. ಗೊಂಯಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಖಾಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರ್ಲಿ (ಚರಿತ್ರೆಚೆ ತಜ್ಞ್ ತಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್). ಭಾರತಾಕ್ ಛಾಪೊ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಪುಡ್ತುಗೆಜಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್. ಎಕಾ ದಾಖ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್, ಭಾರತಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಛಾಪೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ (ರೋಮಿ ಲಿಪಿಂತ್)! ಗೊಯಾಂತ್ ಪುಡ್ತುಗೆಜಾಂನಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಾಹೆತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ (ಕಾದಂಬರಿ, ಕಾಣಿಯೊ, ಹೆರ್ ಬರ್ಪಾಂ, ಪತ್ರಾಂ, ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಸರ್ವ್ ಧರುನ್) ಚಡುಣೆಂ 70% ಆಸಾ. ಆನಿ ಮತಿಂತ್ ಧರಿಜೆ ಆನಿ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಭೋವ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಗೊಂಯಾಂ ಸಾಂಡುನ್ ಕೆನರಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂಕ್ ವಸ್ತೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆನ್ ಹೆಂ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ! ವ್ಹಯ್. ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಹೆಣೆಂ-ತೆಣೆಂ ಶಿಂಪ್ಡಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್, ಥಂಯ್ ಕನ್ನಡ, ತುಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಸೊ ಪ್ರಮುಖ್, ಪ್ರಭಾವಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ತರೀ, ತಾಣಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಮಾಂಯ್‍ಭಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಿವಿಚ್ ದವರ್ಲಿ – ಫಕತ್ ಮೊಗಾನ್, ಅಭಿಮಾನಾನ್. ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿಯೀ ಮೊಗಾನ್, ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಶಿವಾಯ್ ದುಡ್ವಾ ಖಾತಿರ್, ಸ್ವಾರ್ಥಾ ಖಾತಿರ್, ಆಬ್ಲೆಸಾ ಖಾತಿರ್, ಪ್ರಶಸ್ತಿ-ಪುರಸ್ಕಾರ್-ಅನುದಾನಾ ಖಾತಿರ್ ನ್ಹಯ್. (ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಸತ್!). ಹಿ ಚರಿತ್ರಾ ಕೊಣೆಂಯೀ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಆನಿ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಆನ್ಯೇಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಆನಿ ಗರ್ಜೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ (ರಾಜಾಶ್ರಯ್) ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 100 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಾಹೆತ್ ಫಕತ್ ಭಾಷಾಭಿಮಾನಾನ್, ಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲೆಂ. ಸರ್ಕಾರಿ ಮಜತ್, ದುಡು-ಅನುದಾನ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭುಲವ್ಣೆನ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. (ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಕ್ ‘ಉಕಲ್ನ್’ ಧರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಕರ್ಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಶೆಂ ನೆಗಾರ್ಚೆಂ?).

ದೆಕುನ್, ಕೊಣೆಂಯೀ ನಾಗರಿ ವಿಶಿಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ವಾಂಯ್ಗಿಂ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಆನಿ ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗಾ, ಆಮ್ಕಾಂ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಚಿ ಸೈಂಭಿಕ್, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಆನಿ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲಿಪಿ ಮ್ಹಣ್. ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೆ ತೆ ಪಸಂದ್ ಕರುಂದಿತ್. ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆಂಚ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಚಿಯ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ನಾಕಾ ಆನಿ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಭಿಯೆಂವ್ಚೆಂಯೀ ಗರ್ಜ್ ನಾ.

ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಆಸಾತ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಕ್ ಹಿಣ್ಸುಂಚೆಂ ಚಡ್ ಜಾಲಾಂ. ದೆಕುನ್ ಅಶೆಂ ತುಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ಗಜಾಲಿಂ ವಿಶಿಂ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಇನ್‍ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ (ಉಣೆಂಪಣ್) ಭೊಗಿನಾಕಾತ್. ಮೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ, ತೊ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೊ, ವಸ್ತುಂಚೊ, ಭಾಷೆಚೊ ವಾ ಹೆರ್ ಖಂಚ್ಯಾಚೊಯೀ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ಆಮ್ಕಾಂ, ಜೆ ಕೋಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಚೊ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್‍ಪಣಿಂ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂವ್, ತೊ ವಾಪರ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಪೋಸ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಖರೊ ಮೋಗ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ರಿತಿನ್ ಹಿಣ್ಸುಂಕ್ ಆನಿ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ವೊಗೆ ರಾವನಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಾಕವ್ನ್ ದಿವ್ಯಾಂ.

ಗುಮಾನಾಕ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ (ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಲಿಪಿ, ವ್ಯಾಕರಣ್ ಇತ್ಯಾದಿ) ಗಜಾಲಿಂ ವಿಶಿಂ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್, ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ, ದರಬಸ್ತ್ ಬರ್ಪಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೆಲಿಂ. ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಪೂರಕ್ ಆನಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಮಾತ್ರ್. ಮುಖ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಗಜಾಲ್ ಕಳ್ತೆಲಿ.

ಲಾಂಬ್ ಜಿಯೊಂ ಕೊಂಕಣಿ.

ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

-ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ
ಸಂಪಾದಕ್, ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ www.Budkulo.com
Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

1 comment

  1. Very good very good very very good…paschathap pavthan hya zalir theen vorsa magir boraitha dekun..Athan mhujeyi antharik sudrap zala..mhuzo bhurgo vhod zala……………Illo vel meltha konkni vachunk boronvk …kannadanth munthath ne thashe havi muntha ‘ee lekhakara hotte thannagirali’

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *