ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ವನಮಹೋತ್ಸವ್

Posted on : July 23, 2019 at 4:43 PM

ಉಡುಪಿ: ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆ ತರ್ಫೆನ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ 54 ಫಿರ್ಗಜೆಂನಿ ಪರಿಸರ್ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಡಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ವನಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಜುಲಾಯ್ 21ವೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ, ಹರ್ಯೆಕಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂನಿ ಎಕಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಝಾಡಾಂ ಲಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. 54 ಇಗರ್ಜೆಂಚ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ 600 ವಯ್ರ್ ಝಾಡಾಂ ಲಾಯ್ಲಿಂ ಆನಿ 10,000 ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಝಾಡಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ವಾಂಟ್ಲಿಂ.

ಶಂಕರಪುರ ಸಾಂ ಜುಂವಾಂವ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಚಾಲನ್ ದೀವ್ನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಡುಪಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್, ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿಸರ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾರ್ ನಿರ್ಮಳ್ ಪರಿಸರ್ ರುತಾ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಧರ್ಮ್ ಕೇಂದ್ರಾಂಚೆಂ ಪರಿಸರ್ ರೂಕ್-ಝಾಡಾಂನಿ ಸಮೃದ್ಧ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ 9 ಘಟಕಾಂಕ್ 2,000, ಶಿರ್ವಾಂ ವಾರಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ 7 ಘಟಕಾಂಕ್ 1,500, ಕುಂದಾಪುರ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ 12 ಘಟಕಾಂಕ್ 2,000, ಕಾರ್ಕಳ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಂತ್ 1,000 ಆನಿ ಉಡುಪಿ ವಾರಾಡ್ಯಾಂತ್ 1,500 ಝಾಡಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ಘರಾ ವ್ಹೆಲ್ಲಿಂ ಝಾಡಾಂ ಲಾವ್ನ್ ತಾಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಹರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ವರ್ದಿ ಕರುಂಕ್ ಯೋಜನ್ ಕೆಲಾಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *