Latest News

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 40: ತಿಸ್ರ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ…

Posted on : July 22, 2019 at 4:22 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 40
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಆಲೋಚನ್ ಕರ್ಚಿಚ್ ತಡವ್, ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚಿ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಫವ್ಜ್ ತಾಚೆಂ ಆಜ್ಞಾ ಪತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್, ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ಆನಿ ಸೋಮಯ್ಯ ಸಾಂಗಾತಾ, ಸಕ್ಲೇಶ್‍ಪುರ್‍ಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗಾನ್ ವಚೊನ್ ಮೂಡಿಗೆರೆಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಆಡ್ ಘುಂವ್ಲಿ. ತೊಪಾಸಿ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಕ್ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ಪಟ್ಣಾಕ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಫರ್ಮಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಕ್ – ಗಾಡಿ ಕೇಶವ್ ಪಂಡಿತಾಗೆರ್ ಸೊಡ್ನ್ – ಘೊಡ್ಯಾಚೆರ್ ಪಾಟಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಹಾಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಂತುಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಸೋಮಯ್ಯಾಕ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಲಿ.

ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಚೊ ಜೀವ್ ಸಾಲ್ವಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಬಾರಾ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ಗಡಿ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್, ತಿರ್ಸುಂಚಿ ರಾಟಾವಳ್ ವೆಗಿಂ ತಿರ್ಸುನ್, ಧುವೆ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಪುಣೀ ಚಡ್ತಾವ್ ಮೆಳೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್, ತಾಕಾ ತುರ್ತಾನ್ ಘೊಡ್ಯಾರ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಖುದ್ದ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತಿರ್ಸಿಲೆಂ ಆನಿ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತ್ಲೊ. ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೀನ್ ವೊರಾಂಚೊ ವೇಳ್ ಜಾತಾನಾ, ತೊಯೀ ಲೊರ್ಸಾಮಾಕ್ ಆನಿ ಕಾಮಿಲಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್, ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೆ ವಾಟೆನ್‍ಂಚ್ – ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟಿ ದೆಂವೊನ್ – ಪಾಟಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ.

ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ತಾಣಿಂ ಘೊಡೆ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲೆ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಚಡ್ ಆಮ್ಸರ್ಚಿ ತಾಂಕಾಂ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತಶೆಂ, ಸಾಂಜ್ ಜಾತಾಂ-ಜಾತಾಂ ಪರ್ತುನ್ ತೆ ಯೇವ್ನ್ ಗೋಳಿತೊಟ್ಟು ಪಾವ್ಲೆ. ಆನಿ ತಾಂತ್ಲೆಯೀ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಉಣೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಪಳೆವ್ನ್, ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಪಯ್ಲೆಂ ಘಡ್ಬಡ್ಲೊ. ಪುಣ್ ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕತಚ್ ಖುಷಿ ಪಾವ್ಲೊ.

ತಿ ರಾತ್ ತಾಣಿಂ ಥಂಯ್ಚ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

“ತುಜೆಂ ಅದೃಷ್ಟ್ ಬರೆಂ ಆಸಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ. “ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಚಿಂತಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ತುಕಾ ವಾಟೆರ್ ಮೆಳ್ತೊ ನಾ, ಆನಿ ತುಜಿಂ ಕಾಮಾಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವ್ತಿಂ ನಾಂತ್.”

“ಕಾಮಾಂ ಖಂಯ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ತುಂ?”

“ಸರ್ದಾರ್ ಕಿತೆಂ ಖಂಯ್!” ಆಜ್ಯಾಪ್ಲೊ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ. “ಫಕತ್ ತುಜೆಂ ಉತಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾನ್ ತ್ಯಾ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಚೆರ್ – ಝಡ್ತಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಯ್ತ್ – ತೀರ್ಪ್ ಜಾರಿ ಕೆಲೆಂ. ಫಕತ್ ತುಜ್ಯೆ ಮನವೆಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್, ರಫಾಯೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಚೆರ್ ಉಣಿಂ ಶಿಕ್ಷಾ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ನ್, ತುಜಿ ವಾಂವ್ಟ್ ತಾಣೆಂ ಉಣಿಂ ಕೆಲಿ. ತುವೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಕ್ ವಾಟೆರ್ – ಹುಕುಮ್ ನಾಸ್ತಾನಾ – ಆಡಾವ್ನ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲಿಕ್ ಚುಕಯಿಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಣೆಂ ಲಿಪೊನ್‍ಂಚ್ ರಾವಜಾಯ್ ಪಡ್ತೆಂ ನಹಿಂವೇ?”

“ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸಿಮಾಂವ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಹೊಗೊಳ್ಸುನ್. “ಪುಣ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಇತ್ಲೊ ಸಕ್ಕಡ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ, ರಸ್ಮಾಂತ್ ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಭಾಲಿಯೀ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್.”

“ವ್ಹಯ್‍ವೇ – ಕಸಲಿ ತಿ?”

“ಹ್ಯಾಚ್ ಬಾರಾ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ಹಾಂವೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚೊ ಪತ್ತೊ ಕರ್ನ್, ತಾಕಾ ಜಿವೊ, ವಾ ಮೆಲಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ಶಿಸ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಾಕಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಯಾ.”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಘಡ್ಬಡ್ಲೊ. “ತಸಲ್ಯಾ ನಿಚೆವಾಂಕ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲೆಯೀ ಇರಾದೆ ಜಾರಿ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಮತಿಂತ್ ದವರ್ತಾ. ಪುಣ್ ಕಶೆಂಯೀ ಜಾಂವ್, ಇತ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ವಾರಾಂತ್ಲೊ ಸುಟೊನ್ ಆನಿ ಇತ್ಲಿಂ ವಾದಾಳಾಂ ಉತ್ರೊನ್ ತುಂ ಆಯ್ಲಾಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಹ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಶರ್ತಾಂತ್‍ಯೀ ತುಂ ಜಿಕ್ತಲೊಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತುಜೆ ವರ್ವಿಂ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಬರೆಂಪಣ್‍ಂಚ್ ಜಾಲಾಂ ಶಿವಾಯ್, ವಾಯ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.”

“ಪಳೆಯಾಂ, ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತೆಲೆಂ. ಮನಿಸ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಕರಿತ್, ಪುಣ್ ಘಡಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೋಣ್ ಮೊಡಿತ್?” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಝುಜಾ ಥಂಯ್ ನಿರಾಶಿ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ.

“ಆತಾಂ ತುಂ ಬೆಜಾರ್ ಪಾವನಾಕಾ ಧನಿಯಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಲೊರ್ಸಾಮ್. “ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯೆ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯೆಂತ್ ಬರೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಸಕ್ಕಡ್, ಪಾವ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಾಂದ್ನ್ಯಾಪರಿಂ ಅಪಾಲಿಪಾ ಜಾತಾ. ಗಿನ್ಯಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂನಿ, ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಚಿ ಗತ್ ನಿಯಾಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ತುವೆಂ ಅನ್ಯಾಯಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾಂಯ್, ದೆಕುನ್, ತುಕಾ ಸದಾಂಚ್ ದೆವಾಚಿ ಮಜತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.”

“ದೆವಾಚಿ ಮಜತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ದಾದೊಸ್ಪಣ್ ಆಸಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ – ಹಾಂವ್ ಒಪ್ತಾಂ. ಪುಣ್ ಹ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ, ತಿಂ ದೊನ್‍ಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಭ್ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಧೈರ್ ಪಾವನಾ…” ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ನಿಯಾಳುನ್‍ಶೆಂ ಉಲಯ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಥೊಡ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಕಸಲೊಚ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಶೆವಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ದರ್ಬಾರಾಯೆನ್ ಆನಿ ಖುಶಾಲಾಯೆನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ತ್ಯಾಚ್ ಕೃತಕ್ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಲಾರಾರ್, ಹಾಂವ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿ ಕಡೆನ್ ದಾವ್ ಉಡವ್ನ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಂಟ್ವಳಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ಥಂಯ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್, ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ಅರ್ಥಾಚೆಂ ಜ್ಞಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಉದೆಲೆಂ. ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯೆಂತ್ ವಾ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಂತ್, ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ದಾದೊಸ್ಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಲೆಂ… ತರೀ ಹಾಂವ್ ಆಜೂನ್ ಉರ್ಲಾಂ ನಿರಾಶೆಚ್ಯಾ ಲಾರಾಂಚೆರ್ ಆಪ್ಟೊನ್-ಧಪ್ಟೊನ್…”

“ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾಕಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಲೊರ್ಸಾಮ್. “ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ ವೆಗಿಂ ತಡ್ ದಿಸ್ತೆಲಿ.”

“ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್..?”

“ವ್ಹಯ್. ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಘಡ್ಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂಪಣ್, ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್‍ಂಚ್ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆತಾಂ ಮ್ಹಜಿ ಆನಿ ಕಾಮಿಲಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆ. ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ ಆಮಿ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಬಾಳಾಂಚಿ ಗತ್ ಸುಣ್ಯಾಚಿ ಜಾತಿ.”

“ತುಮ್ಚೊ ಇರಾದೊ ಬರೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪೊಟಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ದೆಕುನ್ ತುಮಿ -ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಬಾಳಾಂಚ್ಯಾ ಅದೃಷ್ಟಾನ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ – ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್… ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಕ್ ಕೈದ್ ಕರ್ತಾನಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ನವ್ಯಾ ಪುಂಡಾಂಕ್ ಪಂದ್ರಾ-ಪಂದ್ರಾ ಚಾಬ್ಕಾಂಚೆ ಮಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಧಾಡಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾನ್ ಹುಕುಮ್ ದಿಲ್ಯಾ.”

“ತುಮಿ ಆತಾಂ ನಿದಾ ಪಳೆಯಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ, ಮಾತೆಂಗೊಳ್ ಕಾಂಬಳ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್. “ಫಾಲ್ಯಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಲಾಂಬ್ ಪಯ್ಣ್ ಆಸಾ.”

“ನಹಿಂ, ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ನಿರ್ಗತಿಕಾಂಕ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಲಾಭ್ಲಾಂ.”

“ಆತಾಂ ವಿಶೆವ್ ಘೆಯಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. ಸುಬ್ಬಣ್ಣಾನ್ ದಿವೊ ಪಾಲ್ವಯ್ಲೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ನೀದ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾ. ನಾನಾಂತಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಘುಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಕೆನರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಅನ್ವಾರಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ತೊ ಸಪ್ಣೆಲೊ…

ವ್ಹಯ್ – ಕಾರಣಾಂ ಕಸಲಿಂಯೀ ಜಾಂವ್, ಆರ್ಥಿಕ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್ – ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತಿನ್ಶಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುಖ್ ಸಮೃದ್ಧೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಸಗ್ಳಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜ್, ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಕ್ರೋಧಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಷ್ಟಾತೆಲಿ ಆನಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಪಣ್ ಭೊಗ್ತೆಲಿ. ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಜಣ್ ಭಾವಾರ್ಥಾ ಖಾತಿರ್ ದೀವ್ ದಿತೆಲೆ, ಆನಿ ತಶೆಚ್, ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಜೀವ್ ಉರಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಭಾವಾರ್ಥ್‍ಯೀ ಸಾಂಡ್ತೆಲೆ – ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಆನಿ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾ ತಸಲೆ!

ಅಸಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಉಚಾಂಬಳಾಯೆನ್ ಖೆಳ್ತಾನಾ, ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ರೂಪ್ ಖಡ್ಪಾಚ್ಯಾ ಪೇಡಾರ್ ತಶೆಂ ತಾಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ – ತೆಂ ರೂಪ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚೆಂ!

“ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಮೋಡ್ತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಸಮಾಜೆಂತ್ಲಿಂ ಸಬಾರ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ದಂಡಳೊನ್ ದಿಕ್ಕಾಪಾಲ್ ಜಾತೆಲಿಂ. ವರ್ತ್ಯಾ ದರ್ಬಾರಾನ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಬಾರಾನ್ ಆಸ್ಚಿಂ, ಆನಿ ಬಿದ್ನೂರ್ ಕುಳಿಯೆಚ್ಯಾ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ್, ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ್ ಆನಿ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಚ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಚಡ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ನಾಂವಾಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ – ಪ್ರಭುಂಗೆಲಿಂ ಆನಿ ಕಾಮ್ತಿಂಗೆಲಿಂ – ಕುವೆಲ್, ಸಲ್ದಾನ್ಹ್, ಪಾಯ್ಸ್, ರೇಗ್, ಫೆರ್ನಾಂದ್ ಆನಿ ಅರಾನ್ಹಾಂಗೆಲಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಕಿತೆಂ ಜಾತೆಲಿಂ? ಘಟ್‍ಮುಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ದಾದ್ಲೆ ಪೊಳಾಪಳ್ ಘೆತೆಲೆ, ಪುಣ್ ತಾಂಚಿಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತೆಲಿಂ ಆನಿ ತಾಂಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಕುಳ್ವಾರಾಂ ಕಿತೆಂ ಜಾತೆಲಿಂ?

“ಬಂಟ್ವಳ್ಚೊ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮತ್ ತಡಿಪಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಖಂಯ್ ಆಸ್ತೆಲಿ? ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಘರಾಂತ್, ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ತಿ ಘರಾಂತ್ ಆಸತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಟಿಪ್ಪುಚಿ ಹುಕುಮ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ತಾಚ್ಯೊ ಫೌಜಿ, ಮೊರ್ಣಾಚ್ಯಾ ದುತಾಂಪರಿಂ ದೆಂವ್ತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ – ದೆವಾ, ತಿಚಿ ಗತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತೆಲಿ?”

ಜಾಗೊ ಆಸೊನ್, ಅಸಲ್ಯಾ ನಿಯಾಳಾ ವರ್ವಿಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಘಾಮೆಲೊ ಆನಿ ಥರ್ಥರ್ಲೊ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಆನಿ ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಲೊರ್ಸಾಮ್ ಆನಿ ಕಾಮಿಲ್ ನಿದೊನ್ ಘೊರೆತಾಲೆ. ಭಾಗಿ ತೆ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಚಿಂತ್ನಾಂಚೆಂ ವೊಜೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಫುಡೆಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖರ್ಗ್, ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ – ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್‍ಯೀ ತ್ಯಾ ಖರ್ಗಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ – ದೊಡ್ತೆಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ, ತ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಖರ್ಗಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ಮಾತ್ರ್ ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂ, ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾ ವಿರೋಧ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರಿಜಾಯ್ ಆನಿ ತಾಂಕ್ತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ನವೊ ನಿಚೆವ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಉಬ್ಜಲೊ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಫಳಾಧಿಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಘಡಿ ಆಯಿಲ್ಲಿ.

ಪುಣ್, ಫುಡಾರಾಚಿ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ, ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆಕ್ ದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ದೋನ್ ಕಾಮಾಂ ಬಾಕಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಪಯ್ಲೆಂ: ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ಅವಶ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ: ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚೊ ಪತ್ತೊ ಧರುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ಮೆಳೊನ್, ತಿಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಮೊರ್ಣಾಂತ್ಲೊ ಬಚಾವ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತಾಣೆಂ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾ ಕಡೆನ್ ಉಲವ್ನ್, ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಕ್ ಮೊರ್ಣಾಂತ್ಲೊ ಸಾಲ್ವಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀಜ್. ಪುಣ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿ ಕಡೆನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಆತುರಾಯ್ ಭೊಗನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಮೊರ್ಣಾಂತ್ಲೊ ಬಚಾವ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ತಡಿಪಾರ್ ಹುಕ್ಮೆಚಿ ಖಬರ್’ಯೀ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಶರ್ತ್ ಪಾಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖರೆಂ. ತ್ಯಾ ಶರ್ತಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿನ್‍ಯೀ ತಿಚೆಂ ಉತಾರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾ ಸಾಕ್ಷೆ ಖಾಲ್ ಪಾಳಿಜಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಆತಾಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗೊಂಕ್ ನಾ. ತಿಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಪುರ್ತಿ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಭಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ವರ್ವಿಂ, ತಿಚ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಖಾಲ್ತಿಮಾನ್ ಅಪೇಕ್ಸುಂಚೆಂ ಸಮಾ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್, ಆನಿ ತಶೆಂ ಆಪ್ಣೆಂ ವತ್ತಾಯ್ ಕರ್ಚಿ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಲಜ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ.

ದೆಕುನ್, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಕ್, ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯೆ ಹುಕ್ಮೆಚಿ ಮಾತ್ರ್ ಖಬರ್ ದಿಂವ್ಚಿ, ಆನಿ ಫುಡ್ಲೆಂ ತೀರ್ಪ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ವಾ ತಿಕಾ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಚಲ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ತಿಚ್ಯಾಚ್ ಹಾತಾಂತ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್, ನಿದೆಚ್ಯಾ ಅಮಾಲಾರ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ತಿಕಾ ಮನ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ವಾ ತಿಚ್ಯೆ ಖುಷೆ ವಿರೋಧ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಶರ್ತ್ ಪಾಳುಂಕ್ ಆಪುಣ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕರ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉರ್’ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚೊ ಪತ್ತೊ ಧರ್ಚೆಂ. ತ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿಂ ಕಶೆಂ ಕಾಮ್ ಮುಂದರ್ಸುಂಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ತಾಕಾ ಸುಸ್ತೊಂಕ್ ನಾ. ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ತಾಚೊ ಖರೊ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆನಿ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡುಂಕ್‍ಯೀ ಪೆಚಾಡ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀಜ್. ಪುಣ್ ತಾಚಿ ಬೋಂಟ್ ಆಂಬುಡ್ನ್ ವಾ ತಾಚೆಂ ಶಿಸ್ ಕಾಪುನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಸಂತೊಸ್ ಮೆಳಸೊನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆತಾಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಕಾಮ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪುಣ್ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಕ್ರೊಧಾಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್, ಹೆರ್ ರಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಇಡೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಕಶೆಂಯೀ ಜಾಂವ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಮಿ ಆಶೆಂವ್ಚಿ ಕಿತ್ಲಿಯೀ ವರ್ತಿ ವಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಫಾವೊ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ಹೆರಾಂಕ್ ದುರ್ಸೊನ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ. ತಶೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್‍ಯೀ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ತರ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ತಾಚ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಚೊ ಖಂಯ್ಚೊಗೀ ಏಕ್ ಅವಸ್ವರ್ ವೆಗಿಂ ಆಖೇಯ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಸೊ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ಅಶೆಂ, ನೀದ್‍ಯೀ ಯೇನಾ, ಜಾಗ್‍ಯೀ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತೊ ಆಸ್ತಾನಾ, ಉಜ್ವಾಡ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಉಟ್ಲೆ. ಘೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಸ್ ದಿಲೊ. ಕಾಫಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲಿ, ಫಳ್ಹಾರ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ತೆ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆ.

ಸುಬ್ಬಣ್ಣಾಕ್ ತಾಣಿಂ ಪರ್ತುನ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ತ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚಿ ಕಾಂಯ್ ಪುಣೀ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಶೆಂ ಪುಣೀ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಖಬರ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣಾನ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೆಂ.

ಚಡ್ ತುರ್ತಾನ್ ತಾಣಿಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಕಷ್ಟ್ ನಾಸ್ತಾಂ ವ್ಹಾಳ್ ಆನಿ ಕಡೊವ್ ಉತ್ರೊನ್, ದೊನ್ಪಾರ್ ಜಾತಾಂ ಜಾತಾಂ ತೆ ಯೇವ್ನ್ ಬಂಟ್ವಳ್ ಛತ್ರಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಪಾಣೇರ್ಚ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ವಕಾಲ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಥಂಯ್ ರಾವೊಂಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ತೆಣೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ, ಸಾವ್ಕಾರ್ ಕುವೆಲಿಚೊ, ಮೊನಿಕಾ ಕುವೆಲಿಚೊ ಆನಿ ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ರಾವ್ಲೊ ನಾ.

ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ಆನಿ ಮೊನಿಕಾ ಕುವೆಲ್, ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಕಣ್ಣಾನೂರ್ ವಚೊನ್ ತತ್ಕಾಲಾಕ್ ಬಿಡಾರ್ ಕರ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಬೀಬಿ ಎಕ್ಲಿ ತುಂಡು ರಾಣಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿಕಾ ಆನಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಕ್ ಬರಿ ಇಷ್ಟಾಗಾತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಿಚ್ಯಾ ಪಾಳಯಾ ಭಿತರ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಧೊಸುಂಕ್ ವಾ ಧರುಂಕ್ ವಚನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚಿ ಖಡಕ್ ತಾಕಿದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಸಾವ್ಕಾರ್ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಕುವೆಲ್ ಬಾವ್ಡೊ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಜಮಲಾಬಾದ್ ಬಂಧೆಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಸಾವ್ಕಾರ್ ಕುವೆಲ್ ಚಡುಣೆಂ ಅಡೇಜ್ ಹಜಾರ್ ವರಹಾ ಘೆವ್ನ್, ತಿರುಮಲರಾಯಾಕ್ ಭೆಟ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚಿ ಖಬರ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾ. ಬಹುಶ್ಯಾ, ತೊಯೀ ಸಿರಿಂಗಪಟ್ಣಾಚ್ಯಾ ದಂಗ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಥಂಯ್ ಪಾವೊನ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಮೆಲೊ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ಉಲಯ್ತಾಲೆ. ಪುಣ್ ಹಿ ಏಕ್‍ಯೀ ಖಬರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ತೆದಾಳಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್, ಬಂಟ್ವಳ್ಚೊ ಠಾಣ್ಯಾವಾಲೊ ದಾಮು ಶೆಟ್ಟಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಕಾಂತ್ಲೊ. ಲೊರ್ಸಾಮ್ ಆನಿ ಕಾಮಿಲ್, ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಠೊಲಿಯೆಂತ್ಲೆ ನವೆಚ್ ಶಿಪಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ದೋಗ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ದೆಂವ್ತಚ್, ದಾಮು ಶೆಟ್ಟಿನ್ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಪುಣೀ ಕೆಲೊ, ಪುಣ್ ಹೆರಾಂ ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ವಾ ಕಿತೆಂ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾಸ್ತಾನಾ, ಫಕತ್ತ್ ತೋಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ಆನಿ ದೊಳೆ ಅಂಬಾಡ್ಯಾ ತೆದೆ ವಾಟಾರ್ನ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊ.

“ವಿಶೇಸ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ ಇಷ್ಟಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ತಾಚಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ನ್. “ಪಯ್ಲೆಂ ಘೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಪೊಟಾಕ್ ಘಾಲಿಜಯ್. ಮಾಗಿರ್ ಉಲಯಾಂ.”

“ಪುಣ್ ಖಬರ್… ಖಬರ್…”

“ಖಬರ್ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಬರಿಚ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಅಮ್ರುಕೊ ಹಾಸೊನ್.

ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಧೈರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. “ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್ ಆನಿ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮತ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ತೆ ದೊಗ್‍ಯೀ ಬರೆ ಆಸಾತ್. ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮತ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಪುರೊ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ಜೀವ್ ಭರ್’ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂಕ್ ನ್ಹಾಣಾ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಚಡುಣೆಂ ದೋನ್ ವೊರಾಂಚೊ ವೇಳ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲೊ. ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ಆನಿ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತೀರ್ಪಾಚಿ ಆನಿ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಹುಕ್ಮೆಚಿ ಖಬರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಠಾಣ್ಯಾವಾಲ್ಯಾಕ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ವಿವರ್ಸಿಲಿ.

ತೆಂ ಆಯ್ಕತಚ್ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚಿ ನೀತ್ ಹೊಗೊಳ್ಸಿಲಿ. ಪುಣ್ ನಿಮಾಣಿ ಹುಕುಮ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಣೆಂಯೀ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.

ಉಪ್ರಾಂತ್, “ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ ಬರೊ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆಂ ನವಿ ಏಕ್ ಖಬರ್ ದಿಲಿ.

ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ, ಜಮಲಾಬಾದ್ ಘಡಾಂತ್ ತಾಚಿ ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾತಚ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಿ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಬಂಟ್ವಳಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ಕೈದ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಹುಕುಮ್ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಹೆಣೆಂ-ತೆಣೆಂ ಧಾಡ್ನ್, ಆನಿ ದಾಮು ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡೆನ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಖಬರ್ ಘೆತಚ್, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಬಂಟ್ವಳ್ಚ್ಯಾ ಆಸ್‍ಪಾಸ್‍ಚ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಚೆ ಖಾತಿರ್ ತ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ ಬೋಂಟ್ ಆಂಬ್ಡುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾನ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಕ್ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲಿ ಖಬರ್, ಆನಿ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್‍ಯೀ ಘಾಟಾಕ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್, ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹೊಚ್ ಸಂದರ್ಭ್ ಘೆತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ವಾಟಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ಪಾರೊ ದವರ್ಲೊ.

ಹಿ ಸರ್ವ್ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ. ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚೆರ್ ಅಪಾಯ್ ಯೇನಾಸ್ತಾಂ ರಾವೊಂಕ್, ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ಕೈದ್ ಕರುಂಕ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ ವರ್ತಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಆನಿ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಘೆತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ದೃಢ್ ಭರ್ವಸೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ ಆತಾಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಸಾಗೀ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಶೆಟ್ಟಿನ್, “ನಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

“ಕಾಂಯ್ ಪರ್ವಾ ನಾ. ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಉಪ್ಕಾರ್ತಲೊ ಆನಿ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಗೆರ್ ಮೆಳ್ತಲೊ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಚಡಿತ್ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆತ್ಲೆ.

ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಚಡುಣೆಂ ಸಾಡೆ ಚಾರ್ ವೊರಾರ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಯೇವ್ನ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲಿಗೆರ್ ಪಾವ್ಲೊ.

ತ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಹಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ತಿಸ್ರಿ ಭೆಟ್.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 39: ಸಾಕ್ರಿಂತ್ ಕೊಡು ಗುಳಿ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News