Latest News

ಮಾಂಯ್‍ಭಾಷೆಚೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರಾಯ್‍ಭಾರಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಡೈನಮಿಕ್ ವಾವ್ರಾಡಿ – ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಪ್ರಭು

Posted on : July 20, 2019 at 3:31 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಲೇಖಕ್/ಸಂದರ್ಶಕ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್, ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್

ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ – ಮ್ಹಜೊ ಎಕ್ಲೊ ಸಹ ಉದ್ಯೋಗಿ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಥಂಯ್ ಗೆಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ದಫ್ತರಾಕ್ ಫೋನ್ ಕೆಲೆಂ. ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ತುಳು, ಕನ್ನಡ ಸರಾಗ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ, ವಿದೇಶಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಆವ್ದೆ ಭಿತರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಭಾಸ್ ವಿಸ್ರಲ್ಯಾತ್, ಉಲಂವ್ಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ! ತಾಣೆಂ ತಶೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚಿಂ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್, ಅಹಂ, ಮಿಜಾಸ್ಕಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂ ಅಪೇಕ್ಷಿಯೆತ್?

ಅಸಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಆಸ್ತಾತ್. ಥೊಡೆ ಕಿತ್ಲೆ ಮುಖಾರ್ ಪಾವ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಾಶಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್‍ಚ್ ವಿಸರ್ತಾತ್. ಹೆರಾಂಕ್ ಕೊಲೊ ವ್ಹರುಂ! ಹಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ, ಜೋಡ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಿ ವಾ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಹೊಕಲ್/ನೊವ್ರೊ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ, ಆದ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ತಾಂಕಾಂ ವಿಸರ್ತಾ. ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ತೊಂಡಾರ್ ಏಕ್ ನಿತಳ್ ಹಾಸೊ ಸಯ್ತ್ ಹಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ನಟನ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚೆ ಜಣ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆಗೀ ಆಸಾತ್. ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಭಾಸ್ ವಿಸರ್ಚಿ ವ್ಹಡ್ ಗಜಾಲ್‍ಗೀ?!

ಪುಣ್, ದೆವಾಚ್ಯಾ ದಯೆನ್ ಕೊಣ್ಣಾ, ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಪುಣೀ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಸರ್ವ್ ಥರಾಚ್ಯೊ ವೊಡ್ಣ್ಯೊ, ಆಬ್ಲೆಸ್, ಭುಲವ್ಣ್ಯೊ ತಾಂಕಾಂ ಭ್ರಷ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗಿಂಚ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ತೆ ಪಯ್ಸ್ ಉರ್ತಾತ್. ಕೃತಕ್ ಜಿಣ್ಯೆ ರೀತ್, ಫಟ್ಕಿರೆಂ ಜಿವಿತ್, ನಕ್ಲಿ ವೇಸ್ ತಾಂಕಾಂ ವರ್ಗನಾ. ತಾಂಚಿ ಚಾಲ್ ಸದಾಂಚಿ, ನಡ್ತೆಂ ಸಹಜ್, ಹರ್ಶೆಂಚೆಂಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ನಿತಳ್, ನಿರ್ಮಳ್ ಹಾಸೊ, ಉಲ್ಲಾಸ್‍ಭರಿತ್ ಉಲವ್ಣೆಂ ತಾಂಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ತಸಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಅವ್ವಲ್ ನಿದರ್ಶನ್ ಜರ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಆಸಾ ತರ್ ತೊಚ್ ತೊ ಲಯನ್ ಡೊ. ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ!

ವ್ಹಯ್. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಆಸ್ಟಿನಾಕ್ ವಳ್ಕೊಂಚೆ ಅಶೆಂಚ್ ಮಾಂದ್ತಾತ್. ಆಸ್ಟಿನ್ 40-50 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕಸೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಗೀ ಆತಾಂಯ್ ತಸೊಚ್ ಆಸಾ. ಚಾರ್ ದಶಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಚಿಕಾಗೊ ಮಹಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ತೊ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ, ಫಿಂರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ದೀಸ್ ಸಾರ್ತಾ ತರೀ ತೊ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ 200% ಕೊಂಕ್ಣಿ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆಪುಟ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರ್. ಅಸಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭೋವ್ ಥೊಡೆ. ಆಸ್ಟಿನ್ ತಸೊಚ್. ಕಪಟ್‍ಪಣಾಚೊ ವೊಸೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಆಸ್ಟಿನ್ ಎಕ್ಲೊ.

ಹೆಂ ಕಶೆಂ ಸಾಧ್ಯ್? ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಖರೊ ಮೋಗ್, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್‍ಪಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಅಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಏಕ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಭಾಸ್ ವಿಸರ್ಲ್ಯಾ, ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಫಟ್ಕಿರೆಂಪಣ್ ಉಜಾರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಸಲೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅಪೇಕ್ಸುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ದುಡು, ಅಧಿಕಾರ್ ಆನಿ ದವ್ಲತ್ ಕಿತ್ಲಿಯೀ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಂವ್, ಪುಣ್ ಆಪ್ಲೆಂಪಣ್ ವಿಸರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಮೋಲ್ ನಾ. ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜಾಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಉದೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಾರಣ್ ತಾಚೆಂ ಖಾಲ್ತೆಂಪಣ್, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್‍ಪಣ್ ಆನಿ ಶೀದಾ ಉಲವ್ಣೆಂ.

ಆಸ್ಟಿನಾಚಿ ವಳಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ, ಕಾರ್ಬಾರಿ ಆಸ್ಚೊ ನಾ. ತರ್ನಾಟ್‍ಪಣಾರ್‌ಚ್ ಡೈನಮಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಆಲ್‍ರೌಂಡ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಚಾರ್ ಪತ್ರಾಂಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಚಳ್ವಳೆಂನಿ, ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಸಕ್ರಿಯ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಚಟುವಟಿಕೆಂನಿ ಕ್ರಿಯಾಳ್‍ಪಣಿಂ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಪರ್ಜಳ್ಳಾ. ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ತಾಣೆಂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಘುಂವ್ಡಿ ಆನಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಫುಡ್ ಕೆಲಿ ತರೀ, ಅಮೆರಿಕ ಪಾವೊನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್‌ಯೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಲೊಕಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲಿ ದೇಣ್ಗಿ ನಿರಂತರ್ ದೀವ್ನ್ ತೊ ಆಯ್ಲಾ.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ತಾಕಾ ಸಮನ್ವಯ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್, ದೆ. ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಜುಲಾಯ್ 21ವೆರ್ (2019) ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಟಿನಾಕ್ ಪ್ರದಾನ್ ಜಾತೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಆಸ್ಟಿನಾ ವಿಶಿಂ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆಂ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಜೊಕ್ತೆಂ. ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಬರಪ್.

ಆಸ್ಟಿನಾಚಿ ವಳಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಗಜಾಲಿ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಚಡಾವತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ/ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ನೆರಾಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ನೆರಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಅರ್ಥ್ ನಾ. ಆಸ್ಟಿನಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಆಮಿ ತಾಂತುಂ ಚರ್ಚಾ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಿಣಿ ಸಾರುನ್ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ವಿಶೆವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಾ. ತಾಕಾ ಪರಿಶ್ರಮ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ಶಿವಾಯ್ ಪುರಾಸಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೊ ನೆಣಾ. ಪರತ್ ತೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ‘ವೀಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ’ ಇ-ಪತ್ರಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ಜಾಲಾ. ಖಚಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್, ಆಸ್ಟಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಚೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರಾಯ್‍ಭಾರಿ ಮ್ಹಣೊನ್.

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಕಾಂಯ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಮಟ್ವೊ ಸಂವಾದ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಲಯ್ಲೊ. ಹಜಾರ್ ರಾಟಾವಳಿಂ ಮಧೆಂಯೀ ಆಸ್ಟಿನಾನ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ‘ಮಿತ್ರ್’ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ, ‘ಕಾಣಿಕ್’ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ, ‘ಝೆಲೊ’ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ಆನಿ ‘ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್’ ಮಹಿನ್ಯಾಳೆಂ, ಅಶೆಂ ಚಾರ್ ಪತ್ರಾಂ ಎಕಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಚಲವ್ನ್ ದಾಕ್ಲೊ ಕೆಲಾ. ಹೆಂ ತಾಚಿ ಬದ್ಧತಾ ಆನಿ ದೃಢತಾ ರುಜು ಕರ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್, ಸಬಾರ್ ನಾಟಕ್, ನಾಟ್ಕುಳೆ, ಕವಿತಾ ಆನಿ ಪುಸ್ತಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭಂಡಾರಾಂತ್ ಉದೆಲ್ಯಾತ್. ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಊಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುನ್ ಉದ್ಯೋಗಾಂತ್ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚೊ ಹುದ್ದೊ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ತರೀ ತೊ ವೊಗೊ ಬಸೊಂಕ್ ನಾ. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಥಂಯ್ಸರೀ ತಾಣೆಂ ಮುಂದರ್ಸಿಲೊ.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಿತ್ಲೆಂಯ್ ಖರೆಂ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಸಮಾಜೆನ್ ವಳ್ಕೊಂಚೆಂ ಭಾರಿಚ್ ತಡವ್ ಕರ್ನ್. ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಸ್ಟಿನಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಶ್ಹೆರಾಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಟಿನಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ದವರ್ನ್ ವರ್ತೊ ಗೌರವ್ ದಿಲಾ. ಹಿ ಆಮ್ಕಾಂಯೀ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ಗಜಾಲ್.

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಥಾವ್ನ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಚೆ ಮುಖೆಲಿ ಇಟೆಲಿಚ್ಯಾ ಮಿಲಾನಾಂತ್ ಜಮ್‍ಲ್ಲೆ. ಆಸ್ಟಿನ್‍ಯೀ ಥಂಯ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಸಮಾವೇಶಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ನವೊ ಗವರ್ನರ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಗೋಮ್ಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆ ಸಂಗಿಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಆಸ್ಟಿನ್ ಏಕ್ ಮೊಗಾಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆನಿ ಖಾಲ್ತೊ ಮಿತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಖಾಸ್ಗಿ ದಾಕ್ಲೊ ದಿತಾಂ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಗಿಂಯೀ ಇಮೈಲಾರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಆಸ್ಟಿನಾ ಸಂಗಿಂ ಮ್ಹಜೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತಕ್ಷಣ್ ತಾಚೆಂ ಸೂಚನ್ ಮ್ಹಾಕಾ – ‘ಡೊನಿ, ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್ಟಿನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪುರೊ’ ಮ್ಹಣೊನ್. ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಸರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಬೋಧನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ನಾಂವಾನ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪುಟ್ವಲೆಂ ನಾ. ತಾಣೆಂ ನಿತಳ್ ಮನಾನ್ ಆನಿ ಇಷ್ಟಾಗಾತಿನ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆನಿ ಬರೆ ಈಷ್ಟ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ನಾಂವ್ ಕಾಡ್ನ್ಂಚ್ ಉಲೊ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖುದ್ದ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಾಂವಾಂನ್‍ಂಚ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ. ಇಷ್ಟಾಗಾತಿಕ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಏಕ್ ಮೇಲ್ಫಂಕ್ತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ.

ಆಸ್ಟಿನ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಉಲವ್ಪಿ. ಆಪುಟ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತಾಣೆಂ ನಿರರ್ಗಳ್‍ಪಣಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕತಾನಾ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಶೀದಾ ಆನಿ ಖಡಕ್ಕ್ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಕೃತಕತಾ ಆಸನಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ದುಕಂವ್ಚೆ ತಸಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಾಚಿಂ ನ್ಹಯ್.

ಥೊಡ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ.

ಆಸ್ಟಿನ್ ಸೊಜಾಚೆಂ ಏಕ್ ಚುಟುಕ್ ಸಂದರ್ಶನ್:

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾರ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಚಟುವಟಿಕ್ಯಾಂನಿ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತುಜ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಕಶಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟಿನ್?

ಆಸ್ಟಿನ್: ‘ತುಂ ಸಮಾಜೆಕ್ ಬರೊ, ಕುಟ್ಮಾಕ್ ನ್ಹಯ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದುರ್ಸೊಣೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹೊಚ್ ದಬಾವ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಪಡೊನ್ ಫಕತ್ ಚಾರ್ ವೊರಾಂ ಆದಿಂ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಲಾಗಿಂ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಒಪ್ಲೊಂ. ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ ತರೀ ಗುಪಿತ್ತ್ ಪುರ್ಪುರೆಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತಶೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ವೆದಿರ್ ಕೊಮೆಡಿ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾನಾ, ಸರ್ವಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ತಿಂಯ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ಹಾಸೊನ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಘರಾ ಪರ್ತತಾಲಿಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ/ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆ ಪಾಸತ್ ತಿತ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್‍ಯೀ ಆಖೇರಿಕ್ ತುಕಾ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಮೆರಿಕ ಪಾವ್ಲೊಯ್. ಥಂಯ್ ತುಕಾ ಸುಶೆಗಾತ್ ಜಿಯೆವ್ಯೆತೆಂ. ತರೀ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಸಾಂಗಾತ್, ಮೋಗ್ ಆನಿ ಸಂಬಂಧ್ ತುವೆಂ ಸಾಂಡ್ಲೊನಾಂಯ್. ಮಾಂಯ್‍ಗಾಂವ್, ಮಾಂಯ್‍ಭಾಷೆ ಥಂಯ್ ತುಜ್ಯಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾಯ್ ಅಭಿಮಾನಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಪ್ರೇರಣ್?

ಆಸ್ಟಿನ್: ಹಾಂವೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡಿತ್ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಾಚಿ ಗಾಂಟ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೊಪ್ಸಾಂಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕೂಡಿಚೆಂ ರಗತ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉತ್ತೇಜನಾಚೊ ಸಂತೊಸ್. ಮ್ಹಜಿ ಜೋಡ್ ಜಾಲಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಮೋಡ್; ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಖಾತಿರ್ ವಾಂಟ್ಲೆಂ. ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಮ್ಹಜಿ ಪಾಟ್ ಸೊಡ್ಲಿ ನಾ; ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ದೃಢ್ ಮನ್ ಆನಿ ಕಷ್ಟಿ ಜೀವನ್ ಮ್ಹಜಿ ವಾಟ್ ಸರಳ್ ಆನಿ ವಿಶಾಲ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿಂ. ಪಂಥಾಹ್ವಾನ್ ಮ್ಹಜೊ ಸುರ್ಯೊ ಜಾಲೊ, ಕಷ್ಟಾಂಚೊ ಕಾಳೊಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಇತ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ (40 ವರ್ಸಾಂ) ತುವೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಕುಮಕ್/ದಾನ್/ಮಜತ್ ದಿಲ್ಯಾಯ್. ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ಉಡಾಸ್ ದವರ್ಲಾ?

ಆಸ್ಟಿನ್: ಹಾಂವೆಂ ಕೊಣಾಕೀ ದಾನ್ ದಿಲಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಖಣುಂಕ್ ನ್ಹಯ್. ಮನ್ಶಾಕುಳಾಚಿ ಸವಯ್‍ಚ್ ತಶಿ – ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಆನಿ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸೊಡ್ಚಿ. ಸಬಾರಾಂಕ್ ‘ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ’ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ವೇಳ್ ಆಸನಾ ತಿ ಸಂಗತ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಾಚಿ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ನಿವೃತ್ತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆತಾಂ ‘ವೀಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ’ ಇ-ಪತ್ರ್ ಪ್ರಕಟುನ್ ಆಸಾಯ್. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್/ಪ್ರೇರಣ್ ಕಿತೆಂ?

ಆಸ್ಟಿನ್: ನಿವೃತ್ತ್‌ಪಣಾಚೊ ವೇಳ್ ಕಸೊ ಸಾರುಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಧೊಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ದೋನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ ಆಸ್ತಾಂ (ಇಲ್ಲಿನೊಯ್ಸ್ ಲಯನ್ ಎಂಡ್ ಲಿಯೊ – ರಾಜ್ಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ, ಆನಿ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್‍ಲೆಟರ್ – ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ), ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಿತ್ಯಾ ಏಕ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ ಕಾಡುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್. ಅಶೆಂ ಏಕ್ ದೀಸ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ ‘ಎಂಡೋಸ್ಕೊಪಿ’ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ 24 ವೊರಾಂ ಉದಾಕ್ ಶಿವಾಯ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಹಾಂವ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಲ್ಯಾಪ್‍ಟೋಪ್ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ದವರ್ನ್ ಪತ್ರಾಕ್ ‘ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ದೀವ್ನ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂಚ್ ಆನಿ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸಬಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಕೀ ಸಬಾರಾಂಚಿಂ ಲೇಖನಾಂ ರಾಸ್ ಪಡ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್. ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ತುರ್ತಾನ್ ಶೆಳೆಲೆಂ; ತರೀ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಹಟ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ನಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಚಡಾವತ್ ಜಣ್ ವಿದೇಶಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸರ್ವ್ (ಭಾಸ್, ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್, ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾಂಕ್) ವಿಸರ್ತಾತ್ ವಾ ವಿಸರ್ಲೆಲೆಪರಿಂ ನಟನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ತುಂ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಲಗ್ಬಗ್ 40 ವರ್ಸಾಂ ಆಸೊನ್‍ಯೀ ತುಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಇತ್ಲಿ ನಿತಳ್ ಉರ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆ ಖಾತಿರ್ ಇತ್ಲೊ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾಯ್. ಕಶೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ತೆಂ?

ಆಸ್ಟಿನ್: ಹಾಂವೆಂ ವಯ್ರ್ ಎಕಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜವಾಬ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ – ಮ್ಹಜೊ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚೊ ಮೋಗ್. ಕೊಂಕ್ಣಿಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ, ಚಿಕಾಗೊಂತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಕೋಣೀ ನಾಂತ್ ತರೀ, ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತುಳು ಸುಡಾಳ್ ಉಲಯ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಕಯಿಲ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹಾಂವ್ ಮೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಿಸರ್ಚೊಂ ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಥಂಯ್ ‘ಮಿಜಾಸ್ಕಿ’ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ; ಲೊಕಾ ಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ, ಹಾಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಾಚಿ ಗಾಂಟ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಖಾಸ್ಗಿ-ಕುಟ್ಮಾ ಜಿಣಿ, ಉದ್ಯೋಗ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸೆವಾ, ಲಯನ್ಸ್-ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ, ಪಯ್ಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಕ್ ತುಂ ವೇಳ್ ಕಶೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಯ್? ತುಜ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಸಾಯೆಕ್ ತುಜಿ ಪತಿಣ್, ಭುರ್ಗಿಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್?

ಆಸ್ಟಿನ್: ತಾಂಕಾಂ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿ ವಾಚುಂಕ್ ಕಳನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಂ ವಿಶೇಷ್ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಣನಾಂತ್; ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರ್ಪುರೊನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್ತಾ ತರೀ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುನ್‍ಂಚ್ ರಾವ್ತಾಂ. ಬರೆ ರೂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಮೊರ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬರಿಂ ಫಳಾಂ ದಿತಾತ್. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಚೊ ಊಣ್ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಮುಖಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್?

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ದೆ. ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತುಕಾ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ತಾ? ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾ ಸಂಗಿಂ ತುಜಿ ಸಳಾವಳ್ ಕಶಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ? ತಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಸೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಖುಷಿ ವ್ಹರ್ತಾಯ್?

ಆಸ್ಟಿನ್: ವಿಕ್ಟರಾಬ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಚುಕನಾಸ್ತಾಂ ಬರವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಮಿ ಹೆಣೆಂ-ತೆಣೆಂ ಕುಟ್ಟುನ್ ಪಡ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್ ತರೀ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ತುಟ್ಲೊ ನಾ, ತೊ ಘಟ್ ಜಾಲೊ ಎಕಾ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡ್ಯಾಪರಿಂ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಯಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಖ್ಯಾತ್ ಲೇಖಕ್ ಚಿಂತಾತ್ ಆಸ್ತೆಲೆ -“ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಲ್ಯಾ?” ಮ್ಹಣ್! ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಸಾಧೊ ಲೇಖಕ್ ಶಿವಾಯ್ ಸಾಹಿತಿ ವ ಕವಿ ನ್ಹಯ್; ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಲೇಖಕಾಂಚೆ ಮಾರ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ.

ವಿಕ್ಟರಾಬ್ ಏಕ್ ಮಹಾನ್ ಸಾಹಿತಿ; ತೊ ಏಕ್ ಸಾಧೊ ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ತಾಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಉಣೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಬರೊ ಮಾನ್ತಾಂ. ಕೋಣ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಮ್ಹಣೊಂ, ತಾಚ್ಯಾ ತಸಲೊ ಉರ್ಬೆಭರಿತ್ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ಜಲ್ಮೊಂಚೊ ನಾ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್. ಹೆಂ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್; ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಹಾಂವ್ ಉಚಾರ್ತಾಂ.

ವಿಕ್ಟರಾಬಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಸಾಂಗಾತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣ್, ನಂತೂರ್ ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಶಾಳಾಂತ್. ತಿಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ವಳಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಸಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಕೊಂಕ್ಣೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕನ್ನಡ ವಾ ಹೆರ್ ಭಾಷೆ ಖಾತಿರ್ ತುವೆಂ ಇತ್ಲೆಂ ಪೆಚಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ವ್ಹಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಮಾನ್, ಫಾಯ್ದೊ ಮೆಳ್ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ, ದಿಲ್ಯಾರೀ ಥಂಯ್ಚೆ ಥಂಯ್! ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ತಾ?

ಆಸ್ಟಿನ್: ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಣೆಂಪಣ್ ಭೊಗನಾ. ಕಿತ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚಿ ಬರಿ ವಳಕ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಆಸೊನ್‍ಯೀ ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ತಾಂ. ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಮುನಾಫೊ ನಾ ತರೀ ಹಾಂವ್ ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಚುಕನಾಸ್ತಾಂ ಖಂಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರೀ ಕರುನ್‍ಂಚ್ ಆಸಾಂ. ವೀಜ್ ಪತ್ರಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂ ಹಾಂವ್ ಫುಕಟಾಕ್‍ಚ್ ಛಾಪ್ತಾಂ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ಥಾನ್ ಮಾನ್ ನಾಕಾ ತರೀ ತೊ ಮ್ಹಜಿ ಪಾಟ್ ಸೊಡಿನಾ. ಚಿಕಾಗೊಂತ್ ಹಾಂವ್ ಮರಣ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಎಕಾ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ದಿಲಾಂ ಆನಿ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಜಿವೊ ಭಾರತೀಯ್ ಜಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಎಕಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಸೊಭ್ತಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತುವೆಂ ಪತ್ರಾಂ ಚಲಯ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸರಾಗ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಉದೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಜಾಯ್ತೆ ಮಾಲ್ಗಡೆ, ಫಾಮಾದ್ ಬರವ್ಪಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಅದ್ಭುತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ತಶೆಂ ಉಬ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ವಿಚಾರ್ ವಿನಿಮಯ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲೊ ಭಾರಿಚ್ ಉಣೊ (ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಲೇಖಕಾನಿಂಚ್ ತಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ). ವಿಶ್ಲೇಶಣ್ ವಾ ವಿಮರ್ಸೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಪ್ರೂಪ್. ತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಚೆ ಸಂಪಾದಕ್, ಸಹ ಸಂಪಾದಕ್ ಆನಿ ಸರಾಗ್ ಬರಂವ್ಚೆ ಬರವ್ಪಿ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಲೆ? ಹೆರ್ ಭಾಷೆಂನಿ ಏಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲಿ ತರ್ ತಾಚೆರ್ ಬರ್ಪಾಂ – ವಿಚಾರ್-ವಿಮರ್ಸೊ-ಅಭಿಪ್ರಾಯ್-ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಇತ್ಯಾದಿ – ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅಸಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾ? ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್‍ಯೀ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾತ್…

ಆಸ್ಟಿನ್: ‘ಭ್ಯೆಂ’ ತ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಲೇಖಕಾಂಚೆಂ. ವಿಮರ್ಸೊ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಆನಿ ಸುಧ್ರೊಂಕ್ ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ಕಬೂಲ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಕಿತೆಂಯ್ ಶೀದಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ತಚ್ ಮಾರ್ ಖಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ತೆ ಸೊಂಟ್ಯಾಂಚೆ! ದೆಖುನ್ ಲೇಖಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ವಿಮರ್ಸೊಚ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ‘ದೇವ್’ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ವಿರೋಧ್ (ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ತರೀ) ಆಡ್ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಕೊಣಾಕ್‍ಚ್ ಧೈರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ದೆವಾಧೀನ್ ಚಾ.ಫ್ರಾ., ಜೊ.ಸಾ., ಎಟ್ಯೆಲ್, ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಹಾಂಚೊ ಜರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕೆಲ್ಲೊ ತರ್ ತೆ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತೆ: “ಹೊ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೂದ್ ದೀಂವ್ಕ್? ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತುನ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ದಿತಾ…” ಮ್ಹಣ್. ಸಂಪಾದಕ್-ಸಹ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಹಾ ಲೇಖಕಾಂಕ್ ಭಿಯೆತಾಲೆ – ಜರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಲಿಖ್ಪಾಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಕೆಲೊ ತರ್ ತೆ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ಬರಂವ್ಚೆಂಚ್ ಬಂದ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆತಾಂಯ್ ಆಸಾತ್ ತಸಲೆ ಮಹಾನ್ ಲೇಖಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಮಧೆಂ; ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ತುಂ?! ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಧೊಲ್ಕೆಂ ವ್ಹಡ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರಾಪರಿಂ ಆಮ್ಚೆ ಲೇಖಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಆತಾಂಯ್ ಆಸಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ತಾಂಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸ್ತಾ! ಕೊಣಾಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ತುಂ ತಾಚಿ ಧುವ್ ಸೊಭಿತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಶಿ ತರ್ ತೊ ಕಾಂಯ್ ವೊಗೊ ರಾವತ್?

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಸೊಜಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ರಸ್ತೊ

ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜಾಕ್ ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ, ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂನಿ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಆಸಜೆ: ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News