ಕಲಾಕುಲ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿ: ಅರ್ಜಿ ಆಪವ್ಣೆಂ

Media Release

Posted on : August 8, 2018 at 4:41 PM

ಮಂಗ್ಳುರ್: ನಾಟಕ್ ಕಲೆಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ, 15 ಥಾವ್ನ್ 35 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಯುವಕ್/ಯುವತಿಂಕ್ 2018-19ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಕೋರ್ಸಾಕ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿ ‘ಕಲಾಕುಲ್’ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಅರ್ಜಿ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾ.

ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ದೀಸ್, ಸೊಮಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ 8.30 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ತರ್ಬೆತಿಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ ರು. 2,500/- ವೇತನ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ. ಶಿವಾಯ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ನಾಟಕಾಕ್ ಗೌರವ್ ಧನ್‍ಯೀ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ. ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ ವಸ್ತೆಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಸಾ.

ಹ್ಯಾಚ್ ಅಗೋಸ್ತ್ 12 ತಾರಿಕೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 10 ವೊರಾರ್ ಶಕ್ತಿನಗರಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಚಲ್ತೆಲಿ. ಅರ್ಜ್ಯೊ ಕಲಾಂಗಣಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಫೋನ್ ಕರಾ: 0824 – 2230489/2232239.

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *