ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 21: ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ (ನಿಮಾಣೊ ಅಧ್ಯಾಯ್)

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

Posted on : August 9, 2018 at 12:21 PM

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 21
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

“ಸೊವೊ, ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್,
ಹಾಂತುಳ್… ಹಾಂತುಳಲಿ ಸೂಸಿ;
ಮಾಣಿಕ್, ಮಾಣಿಕ್ ನಿಪಜಾಲಾಂ,
ವ್ಹೊರೆತಾ, ವ್ಹೊರೆತಾ ದಾವ್ಯೆ ಕುಶಿನ್.”

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್, ತ್ಯಾಚ್ ವರ್‍ಸಾಚೊ ತೊ ಗಿಮಾಳೊ ಮಹಿನೊ ಆಖೇಯ್ರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಭಿತರ್, ರೊಜಾಯ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರಾ, ತ್ಯಾಚ್ ಮಾಟ್ವಾಂತ್, ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಲಗ್ನಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್!

ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ನೊವ್ರೊಯೀ ತೊಚ್, ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಿಯೊ ಅಬುಂದಿಯುಸ್, ಆಂಕ್ವಾರ್ ಪೂತ್, ಪೆಜಾರ್’ಚ್ಯಾ ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರ್ ಜೆರೆಮಿಯೊ ದೆ ಮಿನೆಜಾಚೊ ಆನಿ ವ್ಹೊಕಾಲ್‍ಯೀ ತಿಚ್, ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾ ಮರಿಯಾ ಸುಜಾನ್ನಾ, ಪೊಸ್ಕಿ ಧುವ್ ಆಂಕ್ವಾರ್, ರೊಜಾಯ್ಚ್ಯಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಪಾವ್ಲ್ ದೆ ಭಟಾಚಿ.

ನೊವ್ರ್ಯಾ ಧೆಡೆ, ಆದ್ಲೆಚ್.

ವ್ಹೊಕ್ಲೆ ಧೆಡಿಯೊ, ಆದ್ಲ್ಯೊಚ್.

ವ್ಹೊವ್ಳೆ, ವ್ಹೊವ್ಳಿಂ, ಆದ್ಲೆಂಚ್ಯೆಪರಿಂಚ್, ವಾ, ಥೊಡಿಂ ಚಡ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಆನಿ ಪಾದ್ರಿಂ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ – ಹ್ಯಾ ನಾಡಾಂತ್ಲ್ಯೆ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯೆ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ – ಎಕಾ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್, ಸೊವ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಾದ್ರಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ತೆಂಯೀ ಎಕ್ಲೊ ನಹಿಂ, ಬಗಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಹೈದರ್ ಆಲಿಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲುನ್, ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ರಾವಯಿಲ್ಲೊ ತೊ ಕಾಜಾರಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್, ತೊ ಮಹಿನೊ ಆಖೇರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಭಿತರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ವ್ಹರ್ತ್ಯಾ ದಬಾಜ್ಯಾನ್ ಚಲಯ್ತಾನಾ, ಯೆಜ್ಮಾನಿ ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರ್ ಜೆರೆಮಿಯೊ ದೆ ಮಿನೆಜಾನ್ ಆನಿ ಯೆಜ್ಮಾನಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಪಾವ್ಲ್ ದೆ ಭಟಾನ್, ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಆನಿ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ವಿಗಾರಾಂಕ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ವೊವ್ಳಿಗ್ ದಿಲ್ಲಿ. ತಸಲ್ಯೆ ವೊವ್ಳಿಗೆಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೆ: ಬಂಟ್ವಾಳ್‍ಚೊ ನವೊ ವಿಗಾರ್ ಪಾದ್ರ್ ಬಾಲ್ತಜಾರ್ ಮಿರಾಂದಾ ದೆ ಮಡ್ಗಾಂವ್, ಮುಲ್ಕಿಚೊ ವಿಗಾರ್ ಪಾದ್ರ್ ಬಾರ್ತೊಲೊಮೆವ್ ಜೋಕಿಮ್ ದೆ ಅಬ್ರೆವ್, ಒಮ್ಜೂರ್’ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಪಾದ್ರ್ ಇನಾಸ್ ಕೈತಾನ್ ದೆ ಸಿಲ್ವಾ ದೆ ಗ್ರಾಕಾ, ಮಿಲಾರ್’ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಪಾದ್ರ್ ಜುಜೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಅಲ್ವಾರೆಸ್ ದೆ ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಆನಿ ರೊಜಾಯ್ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಪಾದ್ರ್ ದುಮಿಂಗ್ ಲೋಬೊ ದೆ ಪೊಂಬುರ್ಬಾ.

ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಹ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಆನಿ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್, ಮುಲ್ಕಿ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ಲೆ, ಬಿದ್ನೂರ್’ಚ್ಯಾ ಆಸ್ಥಾನಾಂತ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಪುಡ್ತುಗೆಜ್ ಫವ್ಜೆಂತ್ಲೆ ಚಡಿತ್ ಶಿಪಾಯ್‍ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಮುಲ್ಕಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಕಪಿತಾನ್ ಆಂದ್ರೆಯೀ ಆನಿ ತಾಚಿ ಮಾವಳ್ನ್ ಮರಿಯಾ ಆಂದ್ರೆಯೀ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಯ್ರಿಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಸಕ್ಡಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಮಾನಾಚೊ ಆನಿ ಗೌರವಾಚೊ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ – ತ್ಯಾಚ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಗೊಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಕಪಿತಾನ್ ಜುವಾಂವ್ ರಿಬೇರ್ ದೆ ಮಸ್ಕರೆಞ. ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ವ್ಹೊಕ್ಲೆಚೊ ಖುದ್ದ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಯ್ರೊ – ಖಾಸ್ ಬಾಪ್ಲ್ಯೊ!

* * * * *

ತಾನ್-ಭುಕೆಚಿ ಕಾಂಯ್ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಆನಿ ಘೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಆಶಾ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ, ವಾರ್ಯಾ ವೆಗಾನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುನ್, ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನ್, ಬಿದ್ನೂರಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ.

ಥಂಯ್ಸರ್, ವೀರಮ್ಮಾಜಿ ರಾಣಿಯೆನ್ ಸಗ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಆಸ್ಥಾನಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಸರ್ದಾರ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೆಚ್ ಥೊಡೆ ಸಯ್ರೆ ಮೆಳೊನ್, ಬಿದ್ನೂರ್’ಚೆಂ ಸಿಂಹಾಸನ್ ಅಪಹರ್‍ಸುಂಕ್ ಪಳೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ತಿಚ್ಯಾ ಪೊಸ್ಕ್ಯಾ ಪುತಾಕ್, ಚೆನ್ನಬಸವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕಾಕ್, ತಾಣಿಂಚ್, ಘಾತಾನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರಯಿಲ್ಲೊ, ಆನಿ ಖುನಿಯೆಚೊ ಬದ್ಲಾಮ್ ತಿಚೆರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಯೀ ತಿಕಾ ರುಜು ಜಾಲೆಂ.

ಬಿದ್ನೂರ್’ಚ್ಯಾ ಕದ್ವಳ್ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್, ಹೈದರ್ ಆಲಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಪಾಗುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾ ತೆಕಿದ್ ವೀರ್ ಸ್ವಭಾವಾಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಿ ರಾಣಿ, ನಿಮಾಣಿ ಘಡಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಝುಜ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ನೀಜ್. ದೆಕುನ್ ತಿಕಾ, ಚಡ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚಿ ಆನಿ ಚಡಿತ್ ಶಿಪಾಯಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಕ್ ತಿಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ತುಂ ಜಾವ್ನಾಸಾಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೈನಾಂತ್ಲೊ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಹುದ್ದೆದಾರ್. ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್‍ಯೀ, ತೊ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಆದಿಂ, ಇಕ್ಕೇರಿ ನಾಯ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಸೈನಾಂತ್, ಬರಿಚ್ ಸೆವಾ ಕರುನ್ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ. ತುಮ್ಚೆ ತಸಲೆ ಸವಾರ್ ಆನಿ ಝುಜಾರಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೈನಾಂತ್ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಜಾಯ್. ತುಮ್ಚ್ಯೆ ಸಮಾಜಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಎದೊಳ್ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಭುಂಯ್-ಭಾಟಾಂ ಆನಿ, ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಹೆರ್ ಸೌಕರ್ಯಾಂ ಆಮಿ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್.”

“ತುಮ್ಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ರಾಣಿಯಮ್ಮಾಜಿ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನ್. “ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್…”

“ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ” ಹಾಸ್ಲಿ ರಾಣಿ. “ತುಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಚೆ ಕಡ್ಚಿ ರಜಾ ಘೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್. ತ್ಯಾ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕಿತ್ಲಿಶಿಂ ಅನಾಹುತಾಂ ಘಡೊನ್ ಗೆಲಿಂ. ತುಜ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚೆರ್’ಯೀ ಆನ್ವಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ವ್ಹಡ್ ನಾ. ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ. ಚಡ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಖಬರ್ ಖಂಯ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ವೀರಮಣಿ ರಾಣಿಯಾಂಪರಿಂಚ್ – ವ್ಹರ್ತಿ ವೀರ್, ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಆನಿ ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್ ಪತಿವೃತಾ ತುಕಾ ವಧು ಜಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ ವ್ಹರ್ತೊ ಭಾಗಿ ತುಂ. ತಿಣೆಂ – ಎಕ್ಲ್ಯೆನ್‍ಂಚ್, ಎಕಾ ಸೈನಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ!”

“ತುಮಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ – ಹೆರ್ ಸಕ್ಕಡ್‍ಯೀ ಸಾರ್ಕೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ನಿರ್ಭಾಗಿ. ತಿಚೆಂ ಮೋಲ್ ಸಮ್ಜನಾಸ್ತಾಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಪಾವನಾಸ್ತಾಂ – ಪಿಶ್ಯಾಪರಿಂ ಝಾಂಕುಳ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ತಿಚೆಂ ಮನ್ ದುಕಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಪಾಪ್ ಆಧಾರ್ಲಾಂ!”

“ವ್ಹಯ್. ತಿಚೆಂ ಮನ್ ದುಕ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್. ತರ್’ಯೀ, ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕರುನ್ ತಿಕಾ ತುಂ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಜಿಕ್ತಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ದೆಕುನ್ ಆತಾಂ ತುರ್ತಾನ್ ತಿಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುನ್ ವಚ್. ತುಕಾ ತಿ ಮುಲ್ಕಿಂತ್ ಭೆಟ್ಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಜಾಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ತುಮ್ಚೆಂ ದಬಾಜ್ಯಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪ್ತಚ್, ತುಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್‍ತೆಲಿಂ. ತುಮ್ಚ್ಯೆ ವಸ್ತೆ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ ತಸಲೆಂ ರಾವ್ಳೆರ್ ಬಾಂಧವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದಿವಯ್ತೆಲಿಂ. ಆತಾಂ ಥೊಡೊ ಆಹಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್.”

ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾನ್ ರಾಣಿಯೆಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ. ಆಹಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಘಳಾಯ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ, ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ತೊ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಮುಲ್ಕಿ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ತೊ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಹೆರ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಪುತಾಕ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ರಡೊಂಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಂತ್‍ಯೀ, ತಾಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾರ್ ಹೆರ್ ಥೊಡಿ ಆತುರಾಯ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ.

ಬಾಪಾಯ್ನ್, ಪುತಾಕ್, ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾ ಸುರಕ್ಷಿತಾಯೆನ್ ಯೇವ್ನ್ ಮುಲ್ಕಿ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಶಿಚ್ ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಸಾ ತಶಿ ಸಾಂಗ್ಲಿ.

“ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊಂ, ಆನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪೂತ್, ಖಂತಿನ್. “ತಶೆಂ ಕಿತೆಂ ಪುಣ್‍ಯೀ ಜಾಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಹಾತಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಮಾಣಿಕ್, ಹಾಂವೆಂ, ಇಂಗ್ಳೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ!”

“ಪುತಾ, ಭರ್ವಸೊ ಸಾಂಡುನ್ ಉಲಯ್ನಾಕಾ” ಮತಿಂತ್ ಭೊಗನಾತ್ಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರಾನ್, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಯ್ರ್ ಉಚಾರ್‍ಲೆಂ. “ಕಪಿತಾನ್ ಆಂದ್ರೆಯೀ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತಶೆಂ – ಸಕ್ಕಡ್‍ಯೀ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ.”

ಆನಿ ತಶೆಂ, ಮುಲ್ಕಿ ಠಾಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್, ತಿ ಸಗ್ಳಿ ಫವ್ಜ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲಿ. ತೆಣೆಂಚ್ ಪೆಜಾರಾಕ್ ವಚೊನ್, ಥಂಯ್ಸರ್’ಯೀ ಥಾಂಬನಾಸ್ತಾಂ, ಶಿಪಾಯಾಂಚೊ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವ್ಹೊವ್ಳ್ಯಾಂಚೊ ವ್ಹೊರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ.

ಪಯ್ಲೆಂ ಇಗರ್ಜೆ ವಠಾರಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಠಾಣೆಂ ಕೆಲೆಂ. ವಿಗಾರಾಕ್ ತೆ ಭೆಟ್ಲೆ. ವಿಗಾರ್ ದೆ ಪೊಂಬುರ್ಬಾನ್, ಗಜಾಲ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲಿ.

“ಚಡಿತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಕನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ಆಖೇರಿಕ್, “ಆಮ್ಚೆರ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಸಗ್ಳೆಂ ತುಮ್ಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸಾ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್, ಕಪಿತಾನ್ ಜುಂವಾಂವ್ ರಿಬೆರ್ ದೆ ಮಸ್ಕರೆಞ ಬರಾಬರ್ ಆಪುಣ್ ಗೊಂಯಾಂ ವೆತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಿಚೆವ್ ಧರುನ್ ತಿ ರಾವ್ಲ್ಯಾ.”

“ಗೊಂಯಾಂ ವೆತೆಲಿ? ಆನಿ ಕೋಣ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ತೊ – ಕಪಿತಾನ್ ಜುಂವಾಂವ್ ರಿಬೆರ್ ದೆ ಮಸ್ಕರೆಞ?”

“ತೆಂ ತುಮಿಂಚ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ವಿಗಾರ್, ಆಪ್ಲೆ ಖಾಡ್ ಪೊಶೆವ್ನ್.

ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾ, ಹಾತಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾ – ಗಾಂವಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ನೊವ್ರ್ಯಾಗೆಲ್ಯೆ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಥೊಡೊ ಜೀವ್ ಭರ್‍ಲೊ. ವ್ಹೊಕ್ಲೆಚೆಂ ಮನ್ ವ್ಹಯ್ ಕರುನ್, ತಿಕಾ ಸಭೆಕ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ಚಿ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಚೆರ್ ಪಡ್ಲಿ.

ಸಂತೊಸಾಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭೋವ್ ಬಾರಾಧಿಕ್ ಆನಿ ಆತುರಾಯೆಚಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ.

ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನ್, ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಸುಟೊನ್ ಆಯ್ಲಾ, ಆನಿ ಬರ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್ ವ್ಹರ್ತೊ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆನಿ, ತಿಕಾಚ್ ತೊ ಸೊಧುನ್ ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗೊನ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ತಿಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ದುಖಿಚಿ ವಿಸರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ.

ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ಪಯ್ಲೆಂಚೆ ದೋನ್ ದೀಸ್ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ವಾ ತಾಕಾ ಮಿಲಾಗತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಿಣೆಂ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ. ತಿಕಾ ಭೆಟ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಆನಿ ತಿಚ್ಯೆ ಲಾಗಿಂ ದೋನ್ ಪುಣ್‍ಯೀ ‘ನಿಮಾಣೆ’ ಸಬ್ದ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಆಪುಣ್ ಪಾಟಿಂ ವಚಸೊ ನಾ, ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಅನ್-ಉದಾಕ್‍ಯೀ ಆಪಡ್ಚೊಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್, ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನ್, ತಿಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಪಾವ್ಲ್ ದೆ ಭಟಾಚ್ಯಾ ದಾರಾರ್ ಘಟ್ಟ್ ರಾವ್ಲೊ.

ಶೆಕಿಂ, ಏಕ್-ದೋನ್ ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾ, ತಾಚ್ಯೆ ಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಕಬೂಲ್ ಜಾಲಿ. ವ್ಹೊರೆ ವಿಂಗಡ್ ಕುಡಾಂತ್ ತಿಂ ಭೆಟ್ಲಿಂ. ದೋನ್-ತೀನ್ ನಿಮಿಷಾಂ, ಖಾಂಬ್ಯಾಪರಿಂ ರಾವೊನ್, ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಧರುನ್ ತಿಂ ರಾವ್ಲಿಂ. ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಧಡ್ದಡ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ತಿಚೆ ದೊಳೆ ಪರ್ಜಳ್ತಾಲೆ. ರಾಗಾನ್..? ನಹಿಂ..! ತರಿಪುಣ್ ಮುಖಮಳಾರ್ ತಿಣೆಂ ಗಂಭೀರಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಿ. ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಕ್ – ಸರ್ಪಾಚೊ ಪ್ರವೇಶ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಭುಮಿ ವೈಕುಂಠ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾತಾಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ.

“ಮಾನಾ…” ಉಸ್ವಾಸ್ಲೊ ತೊ. ಫುಡ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸುಟ್ಲಿಂನಾಂತ್.

“ಕಿತೆಂ..?” ತಿಣೆಂ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ, ಹಾಸೊ ಲಿಪವ್ನ್.

“ಹ್ಯಾ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಕ್ ಮಾಫ್ ಕರ್‍ಶಿ?”

“ಮಾಫ್? ಆದಿಂ, ಮುಲ್ಕಿ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುವೆಂ ಅಶೆಂ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲೆಂಯ್… ಆತಾಂ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್?”

“ಹಾಂವ್ ಚುಕ್ಲಾಂ, ಲುವಿಜಾ! ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಫಾವೊ ನಹಿಂ!” ಎಸ್ತೆಪಾನಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸುಟ್ಲಿಂ. “ಪುಣ್ ಏಕ್ ಸಬ್ದ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಚಾರ್ – ಭೊಗ್ಸಾಣ್ಯಾಚೊ! ಚುಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾತ್ ಸತ್ತರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭೊಗ್ಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್…”

“ದೆವಾನ್‍ಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ, ವ್ಹಯ್… ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತಾಚಿ ಏಕ್ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ರಚ್ನಾ… ಉಲಯ್…”

“ಆನಿ… ಹಾಂವ್ ತುಜಿ ಏಕ್ ವಸ್ತ್ ಹಾಡುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ…”

ಖಂಚಿ ತಿ?”

“ತುಜಿ ಪಿರ್ಡುಗ್…”

“ಹಾಂವ್ ತಿ ಆತಾಂ ಪಾಟಿಂ ಘೆನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಶಿ…”

“ಹಾಂ..?”

“ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ರಾವಯಿಲ್ಲೊ ಸೊವೊ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಸುಂರ್ಗಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆನಿ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ – ತುವೆಂಚ್ ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಜಾಯ್…”

“ಮೊಗಾ!”

“ವ್ಹಯ್, ಮೊಗಾ!”

ಆನಿ ತ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ – ಚಡಿತ್ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲಿನಾ. ಪೊಲ್ಯಾಕ್ ಪಲೊ, ಆಂಗಾಕ್ ಆಂಗ್ ತೆಂಕೊನ್, ಚಾರ್ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ವೆಡೊ ಘಾಲೊ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್…

“ಆಮ್ಕಾಂ ಬಿದ್ನೂರ್ ರಾಣಿಯೆಚೆಂ ಇನಾಮ್ – ತುಕಾ ಘರ್’ದಾರ್ ಆನಿ ಆಸ್ತ್ ಮೆಳ್ಪಾಚೆಂ – ಸಂತೊಸಾಚೆಂ. ತ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್, ಮ್ಹಾಕಾಯೀ – ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಚ್ಯಾ ಗೊಂಯ್ ಶಹರಾಂತ್ – ಮ್ಹೊಜ್ಯಾ ದೆವಾಧಿನ್ ಪಾಯ್ನ್ ದೋತ್ ದವರ್‍ಲ್ಯಾ – ಆಸ್ತ್ ಆನಿ ರಾವ್ಳೆರಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಘರ್ ದವರ್‍ಲಾಂ ಖಂಯ್. ತೆಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ – ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಅನಾಥಾಂಕ್ ದಾನ್ ದಿವ್ಯಾಂ…” ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾನ್.

“ಕಿತೆಂ? ತುಜ್ಯಾ… ಪಾಯ್ನ್?” ಎಸ್ತೆಪಾನ್ ಶಿರಿಂ ಚುಕ್ಲೊ. “ಕಿತೆಂ ಮಿಸ್ತೆರ್? ತರ್, ಕಪಿತಾನ್ ಜುವಾಂವ್ ರಿಬೆರ್ ದೆ ಮಸ್ಕರೆಞï..?”

“ಮ್ಹೊಜೊ ಬಾಪ್ಲ್ಯೊ…”

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಕಾಣಿ ಉಗ್ತಿ ಜಾಲಿ:

ತ್ಯಾ ಲಗ್ಬಗ್ 25 ವರ್‍ಸಾಂ ಆದಿಂ, ಗೊಂಯಾಂತ್ ಗವರ್ನರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಪೆದ್ರು ದೆ ಮಸ್ಕರೆಞ, ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ದೆ ಸೋಜಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯೆ ಎಕ್ಯೆ ಚಲಿಯೆ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಿಕಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಭಾವ್, ಪಾದ್ರಿ – ಪಾದ್ರ್ ತೊಮಾಸ್ ದೆ ಸೋಜ್. ಗವರ್ನರ್ ಮಸ್ಕರೆಞಚ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ಸಬಾರ್ ಲಡಾಯೊ ಜಾವ್ನ್ ಗೊಂಯ್ಚಿಂ ಸಬಾರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂ ಮರಾಠಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ಆಖೇರಿಕ್, ವಿರಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಸ್ಕರೇಞ, ಪುಡ್ತುಗಾಲಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೊ. ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ನಾ. ಶೆಕಿಂ ತೊಯೀ ಮೆಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಗೊಂಯಾಂತ್ ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್, ಮತಿಚಿ ಪಿಡಾ ಲಾಗೊನ್, ತೀನ್ ವರ್‍ಸಾಂಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಲುವಿಜಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿ ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸೊಡುನ್ ಅಂತರ್ಲಿ. ಪಾದ್ರ್ ತೊಮಾಸ್, 1751 ಇಸ್ವೆಂತ್, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಮಿಲಾರ್’ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ, 11 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯೆ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಭಾಚಿಯೆಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ವರ್‍ಸಾ, ತೊಯೀ ಅಂತರ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಗತ್-ಆಧಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್, ರೊಜಾಯ್ಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲ್ ದೆ ಭಟ್ (ವಾಸಾ)ನ್ ಪೊಸ್ಕಿ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ. ತೆಣೆಂ. ಪುಡ್ತುಗಾಲಾಂತ್, ಮೊರ್‍ತಾನಾ ನಿವೃತ್ ಗವರ್ನರ್ ಮಸ್ಕರೇಞನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ‘ವೀಲ್’ (ಪಂದ್ರಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಪಂದಾಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ) ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ, ವೇಳ್ ಉತರ್’ಲ್ಲೊ, ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ತಾಚೊ ನಿಮಾಣೊ ಭಾವ್, ಸೈನಾಂತ್ ಭಡ್ತಿ ಜಾವ್ನ್, ತ್ಯಾಚ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಆದಿಂ ಗೊಂಯ್ ದೇಶಾಕ್ ಯೆತಾನಾ, ಭಾವಾಚೊ ವೀಲ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ಸೊಧ್ನೆಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲಿ ಧುವ್ಡಿ ತ್ಯಾಚ್ ಥೊಡ್ಯಾಂ ವರ್‍ಸಾಂ ಆದಿಂ, ತಿಚ್ಯಾ ಮಾವ್ಳ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಶೆಕಿಂ, ಆಬ್ಳೆ, ತೊಯೀ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಾವೊನ್ – ಹ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲೊ!

ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರ್‍ತಾನಾ, ವ್ಹೊಕ್ಲೇ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಹಿ ಕಾಣಿ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ – ಆನಿ ‘ಮಾಣಿಕ್ ನಿಪಜಾಲಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತಾರ್, ವಿಶೇಸ್ ಥರಾನ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

(ಸಮಾಪ್ತ್)

ಗುಮಾನಾಕ್: ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 21 ಅವಸ್ವರಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ ಕಾದಂಬರಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಂಪ್ತಾ. ಖಡಾಪ್ ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಡುಣೆಂ 4000 ಪಾನಾಂಚ್ಯಾ 14 ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಹಿಯೀ ಏಕ್. ಹಿ ಫಕತ್ 5% ತಿತ್ಲಿ ಆಸಾ ತರೀ, ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಚಿ ತಾಂಕ್, ತಾಚಿ ಶೈಲಿ, ಉತ್ರಾಂ, ಭಾಸ್, ವರ್ಣನ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಚಿ ಝಳಕ್ ಹಾಂತುಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತಾಚೆಂ ಅದ್ಭುತ್ ಬರಪ್ ಕಶೆಂ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾದಂಬರೆಂತ್ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೆ ದಾಖ್ಲೆ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಹಿ ಕಥಾ ವಾಚುನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸಾ ತರ್ ತೆಂ ಹಾಂಗಾ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಾಂತ್ ವಾ ಇಮೇಯ್ಲ್ ಕರುನ್ ಧಾಡಾ. (ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಚೆರ್ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್‍ತಾಂವ್).

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 20: ಭಾಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಾಚಿ
Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *