ಜಾಂವಯ್ ನಂ. 1: ಅಸಲೆಂ ಬುರ್ನಾಸ್ ಸಿನೆಮ್ ಕೊಣಾಕ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ?

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : April 17, 2018 at 7:37 PM

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಿನೆಮಾಂ ಸರಾಗ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸಿನೆಮಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂಸಾರ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‍ಯೀ ಸಿನೆಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಉದೆತಾ ತರ್ ಬರೆಂಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಉತ್ತೇಜನ್, ಪ್ರೇರಣ್ ಆನಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲೊ. ಸಿನೆಮಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅದ್ಭುತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗ್, ಪೊಟಾಚೊ ಗ್ರಾಸ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಮನೋರಂಜನ್‍ಯೀ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂಯೀ ತಸಲೊ ಭೊಂವಾರ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾತಾ ತರ್ ಬರೆಂಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮ್ಚೊ ಇರಾದೊ, ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಸಿನೆಮಾ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಬರೊಚ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಆಮಿ ದಿಲ್ಲೊ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್.

ಪುಣ್ ಆಜ್ ಕಠಿಣ್ ನಿರಾಶಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಎದೊಳ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಗಜಾಲಿಂನಿ ಜಾಲೆಂ, ಆನಿ ಆತಾಂ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಂತ್‍ಯೀ ಅಸಲಿ ಕೀಳ್ ವಾಡಾವಳ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ವೊಗೆ ರಾವೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಬರಪ್. ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಾಂಧ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್. ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ಜೆದ್ನಾಂ ಪಿಡಾ ಯೆತಾ ತೆದ್ನಾ ಜೊಕ್ತೆಂ ವಕತ್, ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅವಶ್ಯ್ ಜಶೆಂ, ಹೆಂ ಲೇಖನ್.

ಗಜಾಲ್ ಸಿಂಪಲ್ – ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮ್ ‘ಜಾಂವಯ್ ನಂ. 1’. ಹ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಚೆಂ ಟೈಟಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಹೆಂ ಪರತ್ ಶೆಳೆಂ ಶಿತ್‍ಚ್ ವಾಡ್ಚೆಪರಿಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್. ಆಪುಣ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಜೆವಣ್, ಪಕ್ವಾನಾಂ ವಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಕತ್ ಬೆಳ್ಶೆಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ಆನಿ ಸುಕಿ ಚೆಟ್ಣಿ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆಸಾ ಹೆಂ ಪಿಂತುರ್! ತೆಂಯೀ ಆಪುಣ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ರಾಂದ್ಪಿ, ಹಜಾರೊಂ ಲೊಕಾಕ್, ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಹೊಟೆಲಾಂನಿ ಮಜ್ಭೂತ್ ಖಾಣಾಂ ಜೆವ್ಣಾಂ ರಾಂದ್‍ಲ್ಲೊ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ರಾಂದ್ಪಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ರುಜು ಕೆಲೆಂ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ತಾಕಾ ಪೇಜ್ ಆನಿ ಚೆಟ್ಣಿ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ರಾಂದುಂಕ್ ಯೇನಾ ಮ್ಹಣ್!

ವ್ಹಯ್. ತಿತ್ಲೆಂ ಕೀಳ್ ಸಿನೆಮ್ ದಿಲಾಂ – ಆಮ್ಕಾಂ, ಆಶೆನ್ ಆನಿ ಉಮೆದಿನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್.

ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಸಿನೆಮ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಂತುಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕ್ಚ್ಯೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಆಸಾತ್. ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ನಟ್, ನಟಿಂಚೆಂ ನಟನ್, ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ, ಲೊಕೇಶನಾಂ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಸಂಗೀತ್, ಪದಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ. ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂನಿ ಹಜಾರೊಂ ನಮೂನ್ಯಾಂನಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ದಾಕವ್ನ್ ಸಿನೆಮ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕರ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಹೆರ್ ಮೂಳ್ ಗಜಾಲಿ ಆಸಾತ್ – ಬರಿ ಕಾಣಿ, ಆನಿ ಕಾಣಿಯೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್‍ಪ್ಲೇ. ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಕಶಿಯೀ ಆಸೊಂ, ಪುಣ್ ತಿ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್‍ಪ್ಲೇ ರಚುನ್, ತ್ಯಾ ತೆಕಿತ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಕರ್ನ್, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಖಂಯ್ಚೆಂಯ್ ಸಿನೆಮ್ ಆಪಾಪಿಂ ಬರೆಂ ಉದೆತಾ. ಹೆಂ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.

Zanvoy No 1

‘ಜಾಂವಯ್ ನಂ. 1’ ಸಿನೆಮ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಬಸೊನ್, ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಾನಾಂಚ್ ಏಕ್‍ದಂ ನಿರಾಸ್ ಜಾಲೊ. ಪಳೆತಾಂ ಪಳೆತಾನಾ ಹೆಂ ಸಿನೆಮಾಗೀ ವಾ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೆಮರಾ ಹಾತಿಂ ಧರ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಟ್ರಾಶಿ ಕಿತೆಂಗೀ ಶೂಟ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಸ್ತಳ್‍ಗೀ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಅಡೇಜ್ ಘಂಟೆಭರ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಯ್ತ್ ಕುಸ್ಕುಟಾಚೆಂ ಕುತೂಹಲ್, ಆಸಕ್ತ್ ಉಬ್ಜಂವ್ಕ್ ಸಕನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಹೆಂ! ತ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಹೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ತಾಂಕ್, ಶ್ಯಾಥಿ ಆನಿ ಧಯ್ರ್ ಮೆಚ್ವಜೆಚ್ ಜಾಲ್ಲಿ!!!

ಇತ್ಲ್ಯಾಕೀ, ಅಶೆಂ ದುರ್ಸೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಬರೆಂಚ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್, ಇಂಟರ್’ನ್ಯಾಶನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಏಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಬಾಲಿವುಡ್, ಮರಾಠಿ ಆನಿ ಭೋಜ್‍ಪುರಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಾರತೀಯ್ ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಸ್ಥಾನ್ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಂತ್ ಘೊಳೊನ್, ಆಪುಣ್ ಏಕ್‍ದಂ ಎಕ್ಸ್‍ಪರ್ಟ್, ವಿಪ್ರೀತ್ ಬುದ್ವಂತ್ ಆನಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಸಿನೆಮಾಗಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಡಾಯ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಿಸ್ರೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮ್!

ವ್ಹಾರೆ ವ್ಹಾ! ಕಸಲೊ ಅದ್ಭುತ್ ಸಿನೆಮಾ ತಯಾರಕ್ ಆನಿ ಕಸಲೆಂ ಕುಸ್ಡೆಂ ಸಿನೆಮ್! ತೆಂಯೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್.

ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಅಂತರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿಂ. ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಸಿನೆಮಾಚೊ ಅಭಿಮಾನಿ. ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಎದೊಳ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ನಾ ತರೀ, ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ, ಮಾಹೆತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ. ‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಪಿಂತುರ್ ಅಶೆಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಪರ್ನಿ ಕಾಣಿ ತರೀ ಪಳೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಸಂಸಾರ್ ವಾಡೊಂದಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಚಡ್‍ಚ್ ಶಾಭಾಶ್ಕಿ ಉಚಾರ್’ಲ್ಲಿ, ಪುಣ್ ಸಂಪ್ಯಾನ್ ಚುಕಿಯೀ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ, ತಾಂಚಿಯೀ ಹಾಂವೆಂ ಅಶೆಂಚ್ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್‍ಲ್ಲಿ.

‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವೃತ್ತಿಪರಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪ್ರಮುಖ್ ನಟಿ ಎಸ್ತೆರ್ ನೊರೊನ್ಹಾಚಿ ವಳಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರಾಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ಪುಣ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೊ ಖಂಯ್, ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಖಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಭೋವ್ ಖುಷಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂತ್‍ಯೀ ಸಿನೆಮಾ ಕಾಡ್ಚಿ ಕಲಾ ಆನಿ ಚತುರತಾ ಇಲ್ಲಿಶಿ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಕ್ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಮೆಳ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸೊ ಉಬ್ಜಲ್ಲೊ.

ಆತಾಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ‘ಹೊರಗೆ ಶೃಂಗಾರ ಒಳಗೆ ಗೋಳಿಸೊಪ್ಪು’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಜಾಲಾಂ!

‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಏಕ್ ಔಟ್‍ಡೇಟೆಡ್ ಕಥಾವಸ್ತ್ ವಿಣುನ್ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮ್. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ರುದಾನ್ ವಾ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಭೋವ್ ಉಣ್ಯಾ ಬಜೆಟಿರ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮ್ ತರೀ, ನಿರ್ದೇಶಕ್, ನಟ್ ನಟಿಂನಿ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ವಾವುರ್’ಲ್ಲೆಂ, ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಸಂಭಾವನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾನಾ ಅಭಿಮಾನ್ ಉದೆಲ್ಲೊ. ಏಕ್ ಬಕ್ವಾಸ್ ಸಿನೆಮ್ ತರೀ, ಭಾರಿಚ್ ಆಪ್ರೂಪ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೊಕಾನ್‍ಯೀ ಬರೊಚ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಧರ್ನ್, ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂನೀ ಬರೊಚ್ ಪ್ರಚಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ, ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಉಚಾರ್’ಲ್ಲಿ ಆನಿ ದಿಸಾಚಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಪಳೆಲ್ಲಿಂ!

ಚೂಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಥಂಯ್ಚ್. ತ್ಯಾ ಕರ್ಮಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಜ್ ಇತ್ಲೆಂ ಬುರ್ನಾಸ್ ಸಿನೆಮ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಪ್ರಾಚಿತ್‍ಚ್ ಸಯ್!

‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಪಿಂತುರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’ ಪಿಂತುರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನವಿಂ ನವಿಂ ಸಿನೆಮಾಂ ತಯಾರ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಜಾತಾನಾ, ಹಾ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‍ಯೀ ಸಿನೆಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ವೃತ್ತಿಪರಾಂಚೊ ಬೊರ್ಗೊಳ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಪ್ರೂಪ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಂಯ್ಭಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಹಾಂವೆಂ ಸಬಾರಾಂಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್‍ಯೀ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ, ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್. ಸಕ್ಕಡೀ ತಾಕಾ ಫುಗಾರ್ಚೆಚ್ ಶಿವಾಯ್, ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಉಲಯ್ತೆಲೆ ಕೊಣೀ ದಿಸನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಸಿನೆಮಾ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್, ಅದ್ಭುತ್ ಸಂಸಾರ್ ದೆಕುನ್, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ಮಾಹೆತ್ ಜೊಡುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತೆದ್ನಾಂಚ್ ‘ಸೊಫಿಯಾ’ ಸಿನೆಮ್ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಖಬರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ. ತೆಂ ಫಿಲ್ಮ್‍ಯೀ ತಾಚೆಂಚ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ಸೊಫಿಯಾ’ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಲೆಂ, ತಾಂತುಂಯೀ ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಶೆಳೆಂ ಶಿತ್‍ಚ್ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರೀ, ವಿಶೇಸ್ ಮೊಗಾನ್ ನಿರ್ಮಾಪಕಿನ್ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಧುವೆನ್ ತೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಯೆತಲೊ, ಹಿ ಏಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ದೆಕುನ್, ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲೊ, ಪ್ರಚಾರ್ ಆನಿ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಉಚಾರ್’ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ವರವ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ ‘ಸೊಫಿಯಾ’ ಪಿಂತುರ್’ಯೀ ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಬಕ್ವಾಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಾಣಿ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್‍ಪ್ಲೇ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಆನಿ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ತಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲಿ, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಕಿತ್ಲಿ ಆನಿ ಅರ್ಹತಾ ಕಿತ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂಚ್ ರುಜು ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್’ಚ್ ತಾಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸಿನೆಮ್ ‘ಜಾಂವಯ್ ನಂ. 1’ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ‘ಒಳಗಿನ ಘುಟ್ಟು’ ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಟೈಟಲ್ ಪಳೆತಾನಾಂಚ್ ಖಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಬೆಳ್ಶೆಲ್ಲೆಂ ಜೆವಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಭರಾನ್ ತಯಾರಿ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್.

ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲಾಂ. ವ್ಹಯ್. ಹೆಂ ‘ಜಾಂವಯ್ ನಂ. 1’ ಫಕತ್ ಬೆಳ್ಶೆಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಕುಸ್ಡೆಂಯೀ ಹಳ್ಶಿಕ್‍ಯೀ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸುರ್ವೆರ್’ಚ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಹೊ. ದಾಕ್ಷೆಣ್, ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ, ಬಿರ್ಮತ್, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಾ ಆನಿ ಅಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆಚೊ ಫಳ್ ಹೊ. ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ನ್ಹಯ್.

ತರ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಪಾಡ್ ಆಸಾಗಿ ಹೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಪುರೊ. ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಹೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ನ್ಹಯ್! ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಂತ್ ‘Expert’ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಚ್ಯಾ ಖತ್ಕತ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಿಸ್ರೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೆಂ.

ಆನ್ಯೇಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಆನಿ ಗರ್ಜೆಚಿ ಗಜಾಲ್ – ಬಜೆಟ್. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಕ್ ಬಜೆಟ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ವಿಳಾಪ್ ದಿತಾನಾ, ವ್ಹಯ್, ಲಿಮಿಟೇಶನ್ಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ದೆಕುನ್ ತೆಂ ಪಿಂತುರ್ ತಶೆಂ ಕಾಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ವ್ ಪಾತ್ಯೆಲೆ.

ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಭೋವ್ ಬರಿ ಬಜೆಟ್ ಆನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಕಾಡಯಿಲ್ಲೆಂ ‘ಸೊಫಿಯಾ’ ಫಿಲ್ಮ್‍ಯೀ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಅಲಗ್ ವಾ ಸುಧ್ರಾಪ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ‘Expert’ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್ ಉದೆಲ್ಲೊ. ಫಕತ್ ಹೆರ್ ಭಾಶೆಂತ್ಲ್ಯಾಂ ಸಿನೆಮಾಂಚಿ ಚೊರಿ ಕರ್ಚೆಂಚ್ Expertಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಆತಾಂ ‘ಜಾಂವಯ್ ನಂ. 1’ ಪಳೆತಾನಾ ಪಿತುಳ್ ಸಗ್ಳಿ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿ. (ಸೊಫಿಯಾ ಪಿಂತುರ್ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಚ್ಯಾ ಹಿಶಾರ್ಯಾಂ ಖಾಲ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆಂ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬರೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸತ್ ಗಜಾಲ್).

ಹ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಸೋಬರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲೆಂ, ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್, ಕೀ, ‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳಾಕ್ ಬರಿ ಬಜೆಟ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ತರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಶೆಂ ಆನಿಕೀ ಬರೆಂ ಕರ್ತೊಯ್?’ ಮ್ಹಣೊನ್. ತೆಂ ಸಹಜ್ ಕುತೂಹಲ್, ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಯೆಂವ್ಚೆಂಚ್. ತೆದ್ನಾಂ ತಾಣೆಂ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಬರೆ ವಾಪಾರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಲವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ, “ಹಾಂವೆಂ ಆತಾಂ 40% ಮಾತ್ರ್ ದಿಲಾಂ. ಹಾಂವ್ 80% ದೀನ್ ತರ್ ಲೋಕ್ ಸಗ್ಳೊ ಪಿಸೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ…” ಮ್ಹಣ್.

ವ್ಹಯ್. ಆಜ್ ಲೋಕ್ ಪಿಸೊ ಜಾಲಾ. ಇತ್ಲೆಂ ಗಲೀಜ್ ಸಿನೆಮ್ ಪಳೆಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಪಿಸೊ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್, ನ್ಹಯ್ಗಿ? ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಕಸ್ತಳಾಕ್ ದುಡು ವೊತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಿಶೆಂ ಸುರು ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವತ್?

ನ್ಹಯ್, ಹೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾತ್? ಆಮ್ಚೆ ಮಧ್ಲೆ ಸಬಾರ್ ಬರವ್ಪಿ, ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರ್’ಯೀ ಅಶೆಚ್ – ಲೋಕ್ ಲಾಟ್‍ಪೊಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ವರ್ಗ್ ಹೊ. ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಸಾಧೊ, ತಾಂಕಾಂ ಚಡ್ ಸಮ್ಜಣಿ, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ನಾ, ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ನಾ. ತಾಂಕಾಂ ಸಾಧೆಂಚ್ ದೀಜೆ, ಚಡ್ತಿಕ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ತೆಂ ಘೆಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ನಾ… ಅಶೆಂ ಹೆ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ನಿಬಾಂ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಕೀಳ್ ಮ್ಹಣ್ ವರ್ಣಿತಾತ್.

ಹಾಂಗಾಸರೀ ತಶೆಂಚ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಬುದ್ವಂತ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ವ್ಹರ್ತಿ. ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಬರಿ ಕಾಣಿ ವಿಂಚುಂಕ್ ಸಕತ್ ನಾ, ಪಾತ್ರ್ ರಚುಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾಂತ್, ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆನಿ ಇನ್ನೊವೇಟಿವ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಲ್ಪನ್ ಕರುಂಕ್‍ಚ್ ತಾಂಕ್ ನಾ, ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ, ದೃಶ್ಯಾಂ ಗುಂತುಂಕ್ ಉರ್ಬಾಯೀ ನಾ… ಇತ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಕಶೆಂ ಬರೆಂ ಸಿನೆಮ್ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ? ಉಟ್ತಾ ಬಸ್ತಾನಾ ನಿಬಾಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ – ಪಯ್ಲೆಂ ಬಜೆಟ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ, ಬಜೆಟ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಶೂಟಿಂಗಾಕ್ ವೇಳ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾ, ದರಬಸ್ತ್ ಬಜೆಟ್ ದಿಲ್ಯಾರೀ… ಊಹುಂ ಪಾಟಿಂ ಪಾಟಿಂಚ್ ವೆಚೆಂ. ಕನಿಷ್ಠ್ ಕಲ್ಪನಾ ಸಕತ್ ಸಯ್ತ್ ನಾ. ಕುಸ್ಕುಟಾಚಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತಾ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಎಕಾ ಪ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕೀಳ್ ಸಿನೆಮ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣಜೆ?

ಸಂಸಾರಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ನಾಕಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಸಿನೆಮಾ ಸಂಸಾರ್ ಕಿತ್ಲೊಗೀ ಮುಖಾರ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಆದಿಂ ಮೊಗಾಚಿಂ, ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂಚಿ, ಆ್ಯಕ್ಷನಾಂಚಿಂಚ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ, ಕಾಳಾಕ್ ತೆಕಿದ್ ಬದ್ಲಾವಣ್, ಸುಧ್ರಾಪ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್. ಸಬಾರಾಂನಿ ಆಕರ್ಷಕ್ ಸಿನೆಮಾಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆಜ್ ಸಂಸಾರ್’ಭರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಸಾ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಹಾಂಗಾಯೀ ಕಾಂಯ್ ಉಣಿ ನಾ ತೆಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಅದ್ಭುತ್ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಆಮಿ ಪಳೆಲಾಂ. ‘ಬಾಹುಬಲಿ’, ‘ಪದ್ಮಾವತ್’ ತಸಲಿಂ ಅದ್ಭುತ್ ಸಿನೆಮಾಂ ಹಾಕಾ ವ್ಹಡ್ ಸಾಕ್ಸ್.

ಆತಾಂ ಬಜೆಟಿಚಿ ಗಜಾಲ್. ಬಜೆಟ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಿಬಾಂ ದಿತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಯೋಗ್ಯತಾ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಒಪ್ಪಜೆ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ‘ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಥೆ’ (ಹಾಚಿ ರಿವ್ಯೂ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ) ಭೋವ್ ಉಣ್ಯಾ ಬಜೆಟಿಚೆಂ ಸಿನೆಮ್. ತಾಂತುಂ ನಿರ್ದೇಶಕಾನ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಿನತ್, ತಾಚಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಇತ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಿತ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್. ತೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆಲ್ಲೊ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಚೊ ಮೊಗಿ ಜಾಲಾ. ಹೆಂ ಏಕ್ ಉದಾಹರಣ್. ಅಸಲಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಬಜೆಟ್ ಲೆಕಾಕ್‍ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂತುಂ ರುಜು ಜಾತಾ.

ಎದೊಳ್‍ಚ್ ದೋನ್ ಫುಂರ್ಗೆಲ್ಲಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ತಿಸ್ರೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಬುರ್ನಾಸ್! ಕಾಣಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾರತಾಂತ್ ಔಟ್‍ಡೇಟ್ ಜಾವ್ನ್ 25 – 30 ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಲಿ ತರ್, ಪಾತ್ರ್, ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ, ಕಾಳ್‍ಯೀ ಪುಸ್ಕಾಟ್. 21ವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಚ್ಯಾ, ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್, ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕಾಡ್ಚಿಂ ಸಿನೆಮಾಂ ಫಕತ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾಂಚೆಂ ನಕಲ್! ಆಪುಣ್ ಆನಿಕೀ ಕಾಳೊಕಾಂತ್‍ಚ್ ಉರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾಕ್‍ಯೀ ಕಾಳೊಕಾಂತ್‍ಚ್ ಫಿಚಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಹೆಂ. ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ನ್ಹಯ್.

ಆಯ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಪಳೆಯಾ. ಆದಿಂ ಫಕತ್ ವೃತ್ತಿಪರಾಂ ಕಡೆನ್ ಮಾತ್ರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಸ್ತಾಲೆ. ಆತಾಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊಯೀ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರ್’ಚ್, ಸಕ್ಕಡೀ ಪತ್ರಕರ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ನೆಟ್‍ವರ್ಕಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್. ಫಕತ್ ಕಾಗ್ದಾಂನಿ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಕೆದ್ನಾಂಗೀ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲಾ. ಆತಾಂ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಸರೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ವೀಡಿಯೊ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಶೀದಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಯೆತ್. ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಸಂಗತ್. ತಾಂತುಂ ಎಕಾ ಖಿಣಾಚೊ ತಡವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಸಗ್ಳೆಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಪಾವ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಪರ್ಕಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಫುಂರ್ಗೆಲ್ಲೆಂ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಕೋಣ್ ಘೆತಾ?

ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವರ್ವಿಂ ಆಯ್ಚಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಸಯ್ತ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಫೊಟೊ, ವೀಡಿಯೊ ಕಾಡ್ತಾತ್. ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್‍ಚ್ ಕಸಲಿ ಕಸಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆಮಿ ಪಳೆತಾಂವ್. ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಲೈವಾಂತ್ ಸಕ್ಕಡೀ ಎಕ್ಸ್‍ಪರ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಸಕ್ಕಡ್ ಕರಿನಾಂತ್ ತರೀ, ಪಳೆವ್ನ್ ಪುಣೀ ಜಾಣಾಂತ್.

ಅಸಲೆ ಕಡೆನ್, ಹ್ಯಾ ‘ಜಾಂವಯ್ ನಂ. 1’ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಪಳೆತಾನಾ ಕಾಂಠಾಳೊಯೀ ಯೆತಾ ರಾಗ್‍ಯೀ ಯೆತಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಪಿಂತುರಾಚಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ (ರೆಸೊಲ್ಯೂಶನ್) ಕನಿಷ್ಠ್ ತರ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವರ್ಕ್ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಉಣ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ. ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ದಿಲ್ಲೊ ತರೀ ತೆ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗೀ ಊಂಚ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಕರ್ತೆ. ಥೊಡಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಫಕತ್ ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಶನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಊಂಚ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ದೊಡ್ತ್ಯಾ ತಿದೊಡ್ಯಾ ವಾ ಚಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ಜಿಕ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ಲೆಂ ಚಿತ್ರೀಕರಣಾಚೆಂ ಮಟ್ಟ್ ಪಳೆತಾನಾ ಹೆ ಸಿನೆಮಾ ಕಾಡ್ತಾತ್‍ಗೀ ವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಕಾಡ್ತಾತ್‍ಗಿ ತೆಂ ಸಮ್ಜನಾ!

ನಿರ್ದೇಶಕಾಕ್‍ಚ್ ನಟನ್ ಕಳಿತ್ ನಾ!

ನಟನಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ. ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ನಟನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಆಸಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ತಾಂಕಾಂ ತರ್ಬೆತಿಯೀ ನಾ, ಆವ್ಕಾಸ್‍ಯೀ ನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಬರೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಟ್ ನಟಿಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ನಟನ್ ಕಾಡಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕುಂಬು ಕಾಣಿ, ಪಾತ್ರಾಂಕ್ ಬಳ್‍ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ನಟನಾಚಿ ಗಜಾಲ್‍ಚ್ ಅಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾತಾ. ವರ್ಷಾ ಉಸ್ಗಾಂವ್ಕರ್ ಕೆದಾಳಾಗಿ ಸಿನೆಮಾ ರಂಗಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ, ತಿಚೆ ಥಾವ್ನ್‍ಯೀ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ನಟನ್ ಕಾಡಂವ್ಕ್ ನಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ತಿಚಿ ಹಾಜ್ರಿ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ ತರೀ ತಿಕಾ ದಿಲ್ಲೊ ಪಾತ್ರ್ ಬಜೀ ನಾಕಾರಿ.

ಲೋಕಲ್ ನಟನಾಕ್ ಆನಿ ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ನಟನಾಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ಫರಕ್ ಆಸಾ. ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊಚ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂತೊಸ್. ಸಾಸುಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಚೆಂ ರಚನ್‍ಂಚ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಾ. ಸಾಸುಮಾಂಯ್ ಸುನೆಕ್ ಕಷ್ಟಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾ! ಆಯ್ದಾನಾ ಘಾಸ್ಚೆಂ, ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾರ್ಚಿ ಶೋಷಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ? ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಜೇಕಬ್ ಬರೊ ನಟ್. ತಾಕಾ ಹಳ್ಶಿಕ್ ಪಾತ್ರ್ ದಿಲಾ. ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಅಲ್ವಾರಿಸ್, ರಂಜಿತಾ ಲುವಿಸ್, ದೀಪಕ್ ಪಾಲಡ್ಕ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಕೀ ಮಾನ್ ಮರ್ಯಾದ್ ನಾ. ವಿಚಿತ್ರ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಗಾಂ ನಿರ್ಮಾಪಕಾಂಕೀ ಪಾತ್ರ್ ದಿಲ್ಯಾತ್, ಪುಣ್ ಛಿ! ಸುಣ್ಯಾ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರ್ ತಾಂಕಾಂ ದಿಲ್ಯಾತ್. ಕುಸ್ಕುಟಾಚಿ ಲಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಅಸಲೆ ಪಾತ್ರ್ ಕರುನ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾಚಿ ಡಿಗ್ನಿಟಿಚ್ ಚರಂಡೆಕ್ ಘಾಲ್ಯಾ!

ನಿರ್ದೇಶಕಾನ್‍ಯೀ ಲ್ಹಾನ್ ರೋಲ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಸೊಫಿಯಾಂತ್‍ಯೀ ತಾಣೆಂ ತಸಲೊಚ್ ರೋಲ್ ಕೆಲ್ಲೊ – ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಚೊ. ಹೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂಗೀ ಬೊಂಬ್ಯಾನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂಗೀ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್ ಜಾತಾ. ನಟನಾಚೆಂ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಜರ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕಾ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇನಾ, ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಹೆರಾಂಚೆಂ ನಟನ್ ಉದೆಂವ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಶೆಂ?

ಹೀರೋಯಿನಿಚೆಂ ಏಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪುರ್ತೆಂ ಪೊಜ್ಡೆಂ ಆನಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಗಲೀಜ್. ತರ್ನ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆಂ ಆಂಗ್ ಕಶೆಂಯೀ ಉಗ್ತೆಂ ದಾಕಯ್ಲಾಂ, ತಾಚಿ ಚಡ್ಡಿಯೀ ಲೊಕಾಕ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ! ಫಕತ್ ಚಲಿಯೆಚಿ ಕೂಡ್ ವಾಪಾರ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ನಟನಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. (ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮ್ ‘ಪಿಂಕ್’ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ತರ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ನಟನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ ಆಸ್ತಾ ತೆಂ ಕಳ್ತೆಂ!).

ಸಗ್ಳೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಉತಳ್, ಕನಿಷ್ಠ್!

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಪುಣೀ ಬರೆಂ ಕಾಂಯ್ ದಿಸ್ತಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಧ್ಲ್ಯಾರೀ ದಿಸನಾ. ಬರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಶೆಯೀ ನಾಂತ್, ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್‍ಚ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಶನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಯೀ ನಾ. ಪದಾಂ ಥಂಯ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ವಿಪ್ರೀತ್ ಪಾಡ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಂಗೀತ್ (ಬ್ಯಾಕ್‍ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್) ಆನಿ ಕೊರಿಯೊಗ್ರಾಫಿ. (ಬ್ಯಾಕ್‍ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೊಫಿಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಚೊರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ!). ಬುರ್ನಾಸ್ ಫೈಟಿಂಗ್, ತೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಸಾ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಕಳನಾ. ಕಾಣಿ ಕಶೆಂ ಮುಂದರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಸುಸ್ತನಾಸ್ತಾನಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಎಡಿಟಿಂಗ್, ನಿರೂಪಣಾಂತ್ ವೇಗ್‍ಚ್ ನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಜಾತಾ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನೀದ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಲೀಸ್!

ಸುನಾಂಕ್ ಸಾಸುಮಾಂಯ್ನ್ ಕಷ್ಟುಂಚೆಂ ಆತಾಂಯ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೋ ತರೀ, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಕ್ ಪರ್ನ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ಲಿ ಕಾಣಿ, ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ, ಫೊಕಣಾಂ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಘಾಲ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ? ಆಯ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಬೆಪ್ಪ ಬೋದಳ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾ ಸಿನೆಮಾ ತಯಾರಕ್? ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಕಿತೆಂ ಸಿನೆಮಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್‍ಚ್ ಪಳೆನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್? ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಳ್ತಾ ಆನಿ ಸಾಬೀತ್ ಜಾತಾ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಭೆಂಕ್ರೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಆಪುಣ್ ಊಂಚ್, ಆಪ್ಣೆಂ ಕಿತೆಂ ದಿಲ್ಯಾರೀ ಲೋಕ್ ತೆಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತಾ, ತೆ ಬುದ್ದು ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮನೋಭಾವ್.

ಹೆಂ ನಿರ್ದೇಶಕಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿಂಚ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಬಾರ್ ಜಾಣಾಂತ್. ಲೋಕ್ ಫಕತ್ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನಿಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಳೆತಾ, ಹೆರ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಗುಮಾನ್ ದೀನಾ ಮ್ಹಣ್ ಜರ್ ಎಕ್ಲೊ ಸಾಂಗ್ತಾ ತರ್ ತೊ ಕಿತ್ಲೊ ಆಳ್ಸಿ, ಅಯೋಗ್ಯ್ ಆನಿ ಕಾಮ್ ಚೋರ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾ. ಲೊಕಾಕ್‍ಚ್ ಅಶೆಂ ಕೀಳಂದಾಜ್ ಕರ್ಚೆಂ ಫಕತ್ ತಾಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್! ನಾಚೊಂಕ್ ಕಳನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಆಂಗಣ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ಗುಜಿರಿ ಸಿನೆಮ್. ಗುಜಿರಿ ಯೂನಿಟ್ ವಾಪಾರ್ನ್, ಗುಜಿರಿ ಕಾಣಿ, ಚಿತ್ರ್‍ಕಥಾ, ಪಾತ್ರ್, ದೃಶ್ಯಾಂ, ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ, ಸಂಭಾಷಣಾಂ, ತಾಂತ್ರಿಕತಾ, ಎಡಿಟಿಂಗ್, ಸಂಗೀತ್… ಅಶೆಂ ಟೋಟಲ್ಲಿ ಹೆಂ ಏಕ್ ಗುಜಿರಿ ಸಾಮಾನ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ನ್ ನವೆಂಚ್ ಶೋರೂಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಫಟಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲಾಂ. ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತಿ ಘಾಲ್ಚೊ ನಕ್ಲಿ ದೊಂಬರಾಟ!

ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಸಿನೆಮಾ ವಿಮರ್ಶಕ್ ರಾಜೀವ್ ಮಸಂದಾನ್, ಆದಿಂ, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನಾಕ್ ಮುಖ್ಯ್ ಪಾತ್ರಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಿಂತುರಾಕ್ ‘0’ ಅಂಕ್ ದೀವ್ನ್, ತೆಂ ಫಿಲ್ಮ್, ಫಿಲ್ಮ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕೀ ಅಯೋಗ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಡಕ್ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ – ‘ಜಾಂವಯ್ ನಂ. 1’ ಏಕ್ ಸಿನೆಮ್‍ಂಚ್ ನ್ಹಯ್. ಕೊಣೆಂಗೀ, ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾ ವಿಶಿಂ ಆರು ಮೂರು ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಭೊಗ್ಶಿಯೆತೆಂ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಆಪುಣ್ ಊಂಚ್ ವೃತ್ತಿಪರ್, Expert ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಬಜೀ ಬುರ್ನಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಾಕ್ ‘ಸಿನೆಮ್’ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಆಪುಣ್ 30 ವರ್ಸಾಂ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಂತ್ ಹೆಳ್ಳಾಂ, ವ್ಹಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾಂ ಸಂಗಿಂ ವಾವುರ್ಲಾಂ, ಡಜನಾ ವಯ್ರ್ ಸ್ವಂತ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಡಾಯ್ ಉಲಯ್ತೆಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್‍ಂಚ್ ಬಕ್ವಾಸ್! ತಾಕಾಯೀ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲಿಂ ನಿಬಾಂ ದಿಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ, ಬರ್ಯಾ ಬಜೆಟಿಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್‍ಯೀ ಬಕ್ವಾಸ್! ಹೆಂ ಕಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ? ಆಪುಣ್ ಮಹಾನ್ ವಾವ್ರಾಡಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊಂಡಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವನಾ. ತಾಚೊ ವಾವ್ರ್, ಕೃತಿ ತೆಂ ದಾಕವ್ನ್ ದಿತಾ. ಜಾಲೆಂ, ದೋನ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಬರಿಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಅಡ್ಕಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತರ್, ತಿಸ್ರೆಂ ಕೊರೊಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಚಿ ಬಜೆಟಿಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಚಾಲೆಂಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್, ಆಪ್ಲಿ ನೀಜ್ ಅರ್ಹತಾ, ತಾಂಕ್ ಸಾಬೀತ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಖರ್ಯಾನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಕಸಲಿಯೀ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಸಾಮರ್ಥಿ ಆನಿ ತಾಲೆಂತ್ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಕತ್ ಬಡಾಯ್ ಉಲವ್ನ್ ಫಾಯ್ದೊ ಕಿತೆಂ? ಹರ್ಯೆಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಎಕಾ ವರ್ನಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಬುರ್ನಾಸ್!

ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸಾ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ತಿ. ಸಗ್ಳೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಪಳೆತಾನಾ, ಹೆಂ ಫಕತ್ ನಿರ್ಮಾಪಕಾಂಕ್ ಬುಡಂವ್ಕ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಯೋಜನಾಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ. ಚಿತ್ರೀಕರಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆರ್ ಗುಮಾನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕಳ್ತಾ. ಆಪ್ಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಚಲ್ತಾ, ಕಶೆಂಯ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತೆಂ ಲೊಕಾನ್ ಸ್ವೀಕರ್ಸಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮನೋಭಾವ್ ಧರ್ ಧರ್’ಸೊ ದಿಸ್ತಾ. ಕಶೆಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರೀ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಜಾಂವ್, ವೃತ್ತಿಪರತಾ ಜಾಂವ್, ನವೀನತಾ ಜಾಂವ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಝಳ್ಕನಾ. ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಮೋಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ದಿಸನಾ.

ಸಿನೆಮಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಮಸ್ಕಿರೆಭರಿತ್ ಗಜಾಲಿ – 1. ಫ್ರೆಶ್ ಕಾಜಾರಿ ದುಬಾಯ್ಚೊ ನೊವ್ರೊ ಮೊಬೈಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಖತ್ಕತ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫೊನ್ ಕರ್ತಾ, ತೆಂಯೀ ಲ್ಯಾಂಡ್‍ಲೈನಿಕ್! (ಆಧುನಿಕತಾ ವಾಪಾರ್ನ್ ಕಶೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಕಾಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕನ್ನಡಾಚೆಂ ನವೆಂಚ್ ‘ಗುಲ್ಟೂ’ ಸಿನೆಮ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಕಳ್ತಾ). 2. ಸುನೆಕ್ ಕಷ್ಟಿಲ್ಲಿ ಸಾಸುಮಾಂಯ್ ಅವ್ಚಿತ್ ಸುನೆಲಾಗಿಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾತಾ, ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ನ್ ತಿಚೊ ಪಾಲೊಂವ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ತಾ. ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಧ್ಯಾನೆ ರಾತಿಕ್ ಸುನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕುಜ್ನಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ, ಕಿತೆಂ ರಾಂದುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ದೇವ್ ಜಾಣಾಂ. ದುಸ್ರೆಂ, ಸ್ಟೌ ಪೆಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಆಯ್ದಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿ ದವರಿನಾ ತೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಮಿಸ್ತೆರ್. ಆನಿಕೀ ಆಜ್ಯಾಪಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಪ್ಡಾಚೊ ಪಾಲಂವ್ ಸಾಸುನ್ ಧರ್’ಲ್ಲೆಂ, ಉಜೊ ದಿಲ್ಲೆಂ ತಿಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತಾ ತರ್, ಸಗ್ಳೆಂ ಆಂಗ್ ಹುಲ್ಪೊನ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಣಸರ್ ತಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವೊಗೆ ರಾವ್ತಾ, ಉಜೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಲ್ವಯ್ನಾ?

ಸುನೆನ್ ನಾಚ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪದಾಂತ್ ಆನಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಕೀಳ್ ರಿತಿಚೆಂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಸಿನೆಮಾಂತ್ ವಾವುರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ (ತಾಂತ್ರಿಕ್ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ) ಕೊಣೆಂಚ್ ಗಂಭೀರ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದಿಸನಾ. (ಫುಂರ್ಗೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ, ಚಿತ್ರಕಥಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣೆಂ ಕಶೆಂ ಬರೆಂ ಔಟ್‍ಪುಟ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ?!).

ತರ್ ಇತ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? 60 ಥಾವ್ನ್ 70 ಲಾಖ್ ಖರ್ಚಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ನಿರ್ದೇಶಕಾಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್’ಚ್ ನಿರ್ಮಾಪಕಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಕೊರೊಡಾ ವಯ್ರ್ ಖರ್ಚ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳಾಂ. ಹ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ತಾಚೊ ಕಾಲ್ದೊ ವಾಂಟೊ ವಾವ್ರ್ ಆನಿ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ದಿಸನಾ. ತರ್ ಖರ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಖಂಚ್ಯಾಕ್? ವಿಚಿತ್ರ್ ಆನಿ ಮಿಸ್ತೆರಾಚಿ ಗಜಾಲ್!

ಜರ್ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೆ ಆನಿ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಮನಿಸ್‍ಚ್ ಅಸಲಿಂ ಮೋಸ್ಟ್ ಬಕ್ವಾಸ್ ಸಿನೆಮಾಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ದಿತಾತ್ ತರ್, ಕಿತೆಂಚ್ ಅನುಭವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಅಪೇಕ್ಷಿಯೆತ್? ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಬುರ್ನಾಸ್ ವಾವ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಸಲೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲಾಂ ತೆಂ ತಾಣಿಂಚ್ ಸಾಂಗಜೆ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಚಡ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಲೊಕಾನ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಜರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ಯುವಜಣ್ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆತಿತ್ ತರ್ ಕಾಂಠಾಳೊನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಕ್ ತಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ನಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ನಾಲಾಯಕ್ ಫಿಲ್ಮಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಚಿ, ಸಮುದಾಯಾಚಿ ಆನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ, ಮಾನ್ ಭಂಗಯ್ಲಾ ಆನಿ ಆಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲಾ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಗಾರಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸೂಚನ್ ವಾ ಸಲಹಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ‘ಮಾನೆಸ್ತಾಂನೊ ತುಮ್ಕಾಂ ಅಸಲಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಪಿಶೆಂಪಣ್ ಆನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ದುಡು ವೊತ್ಚೆ ಮೂರ್ಖ್ ಆಸಾತ್ ತರ್, ತುಮಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಕಾಡಾ, ಪುಣ್ ತಿಂ ಲೊಕಾಕ್ ದಾಕಯ್ನಾಕಾತ್. ತುಮಿಂಚ್ ಕಾಡಾ, ತುಮಿಂಚ್ ಪಳೆಯಾ. ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಲೊಕಾ ಮುಖಾರ್, ಸಮಾಜೆ ಮುಖಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ತಶೆಂ ಸಿನೆಮಾ ವೃತ್ತೆಕ್ ಅಗೌರವ್ ಹಾಡಿನಾಕಾತ್, ಪ್ಲೀಸ್!’

ಪುಣ್ಯಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ದರಬಸ್ತ್ ಟೊಕಿಸಾಂಯೀ ಆಸಾತ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಾಂಯೀ ಆಸಾತ್. ಥಂಯ್ ಕಿತ್ಲಿಶಿಂಗೀ ಸಿನೆಮಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ, ಥೊಡಿಂ ಅದ್ಭುತ್ ಸಿನೆಮಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಭೋವ್ ಅದ್ಭುತ್ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಪರ್ವಾ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಫಕತ್ ಕೆದಾಳಾಚೆಂಗೀ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ಲೆಂ ಕಸ್ತಳ್ ಪಸಂದ್ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಳ್ಶೆಲ್ಲೆಂ ಖಾವಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೋಕ್ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ಚೊ ನಾ. ಫಕತ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಗೀ ವತ್ತಾಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಥೊಡಿಂ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಹೌಸ್‍ಫುಲ್ ಕರ್ನ್, ಸಿನೆಮಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಶಾಭಾಶ್ಕಿ ಸಾಂಗವ್ನ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಸ್ತಕಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ತಸಲಿಂ ಸಿನೆಮಾಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ತಿಂ ಸಿನೆಮಾಂ ಲೊಕಾಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್. ‘ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಥೆ’ ತಸಲಿಂ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಹಿಂದಿಚೆಂ ‘ಅಕ್ಟೋಬರ್’ ಸಿನೆಮ್ ಹಾಕಾ ವ್ಹಡ್ ಸಾಕ್ಸ್.

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಜೋಕ್: ಶ್ಹೆರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಗಾಂವ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ ಖಂಯ್, ಆಮಿ ನವೆಂಚ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆಲೆಂ, ಖಂಚೆಂ ತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ‘ಕುರ್ತೆಲ್ ನಂ. 1’ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಲಿ ಖಂಯ್. ಹೋ… ತಸಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಕೊಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ‘ಬಕ್ವಾಸ್ ನಂ. 1’ ಮ್ಹಳೆಂ ಖಂಯ್. ಅಸಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್’ಲ್ಲೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ತರೀ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ‘3 ಈಡಿಯಟ್ಸ್’ ಮ್ಹಳೆಂ ಖಂಯ್!

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾನ್ ಫೀಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಜಿಕ್ತಾ: ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *