Latest News

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 5: “ಭುರ್ಗಿಂ ಝುಜಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್”

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

Posted on : April 12, 2018 at 12:01 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 5
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ವ್ಹೊಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ವರ್ತನಾ ವರ್ವಿಂ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ರಾಗ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಜಾಣಾಸೊನ್‍ಯೀ, ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾನ್ ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂ, ವೀರೋಚಿತ್ ಮೇಟ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಧರ್ಚ್ಯೆ ಆದಿಂ, ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೊಡ್ಯಾರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ತಿಣೆಂ ಜಾಯಿತ್ತಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ-ತರ್ಕಾಂ ಆಟಯಿಲ್ಲಿಂ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ, ತಾಂಚೆಂ ಪೋಟ್ ಭರುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡೆ ಘೊಡೆ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ದುಸ್ರೆ ರಗ್ಳೆ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಯಾಝಾಚ್ಯೆ ಠೊಲಿಯೆನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತುರ್ತಾನ್ ಪಾಂಯ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆ.

ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮಾಂವಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಎಕ್‍ಚ್ ಉತಾರ್ – ‘ಕಾಸ್ತ್ರಾದೊ’ – ತಿಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ವ್ಹಾಜ್ತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ತಿಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

VJP Saldanhaತೆಂ ಉತಾರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಉಣೆಂಪಣ್ – ಪುರುಷತ್ವಾಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್. ‘ಕಾಸ್ತ್ರಾದೊರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪುಡ್ತುಗೇಜ್ ಉತಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ‘ಹಿಜ್ಡೊ’ ವಾ ‘ನಪುಂಸಕ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರ್ಥ್ ದಿತಾ. ಸಂಯ್ಭಿಕ್ ಕಾರಣಾನ್ ವಾ ಹೆರ್ ಕಸಲ್ಯೆಯೀ ಪಿಡೆಶಿಡೆ ವರ್ವಿಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗುಪಿತ್ ಘಟನ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಏಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆಯ್ಬ್ ವಾ ಉಣೆಂಪಣ್ ದೆಕುನ್, ಪ್ರಚಾರ್ ಕರಿನಾಂತ್. ಫಕತ್ ತಸಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಪುರುಷತ್ವ್ ಚಾಲು ಜಾಯ್ನಾ – ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ವಾ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ‘ಕಾಸ್ತ್ರಾದೊರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಚಡ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಆನಿ ಲಜೆಭರಿತ್ – ಎಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ವಾ ಕ್ರೂರ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಲಾವ್ನ್ ನಪುಂಸಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತೊ ಲಾಗು ಜಾತಾ. ಡೊನ್ ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರಾನ್ ತೊ ಸಬ್ದ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಚಾರ್’ಲ್ಲೊ ಜಾವ್ಯೆತ್? ಕೊಣಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಉಚಾರ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾವ್ಯೆತ್..? ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಪುಣ್‍ಯೀ..? ಸಾಯ್ಬಾ ಭೊಗೊಸ್! ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನ್ ತಸೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಂಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ – ಡೊನ್ ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರ್’ಚ್ ನ್ಹಯ್, ಕೊಣ್‍ಯೀ ಕಥೊಲಿಕ್ ತಸಲೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಚೊ ನಾ – ಮಹಾ ಪಾತ್ಕಾಚ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಖಾಲ್, ಕಾಜಾರಾಕ್ ತಿ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಆಡ್ಕಳ್… ತರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮಾಂವಾನ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿಚ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಸಬ್ದ್ ಉಚಾರ್’ಲ್ಲೊ ನ್ಹಯ್!

ತರ್ ಕೊಣಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್?

ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್?

ದುಬಾವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ತಿಣೆಂ ಹೈದರ್ ಆಲಿಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಬಂಧಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆತಾನಾ, ತಾಣೆಂ ತೊ ಸಬ್ದ್ ಉಚಾರ್’ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ – ತಾಂತುಂ ಏಕ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಜಾಗ್ವಣ್ ಆನಿ ಕಸಲೊ ಪುಣ್‍ಯೀ ಗೂಂಡ್ ನಿರ್ದೇಶ್ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀಜ್, ತೆಂ ತಿಣೆಂ ಸಮ್ಜಜಾಯ್. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಚಲಜಾಯ್…

ವ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಕಶೆಂ? ಕೊಣಾಲಾಗಿಂ? ಅಸಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಆಟವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಜಾಪ್ ಮೆಳಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಡ್ಪಡ್ತಾನಾ ತಿಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಥೊಡೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಥೊಡೊ ಅಂದಾಜ್ ಝಳ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂಚ್, ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಲಾಗಿಂ ಥೊಡಿ ಸಳಾವಳ್‍ಶಿ ನಟನ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಸತ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ತಿಣೆಂ ಮನ್ ಕೆಲೆಂ. ಹೆಂ ತಿಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್, ತಿಚ್ಯಾ ಮಾಂವಾನ್ ಅಪೇಕ್ಷಿಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ:

ತ್ಯಾಚ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೊರಾಂ ಆದಿಂ, ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ವ್ಹೊಕಾಲ್-ನೊವ್ರೊ ಬಂಧಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ವ್ಹೊವ್ಳೆ-ವ್ಹೊವ್ಳಿಂ ಸರ್ವ್ ನಿರಾಧಾರಿ ಆನಿ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ನೊವ್ರ್ಯಾ ಆನಿ ವ್ಹೊಕ್ಲೆ ಮಧೆಂ ಥೊಡೆಂ ತರ್ಕ್ ಜಾತಾನಾ, ಆನಿ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಕಾಜಾರಾಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಭೊಖಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, “ಅಸಲ್ಯಾ ಅಕ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ವಿಚಾರ್ತಲ್ಯಾಂಚಿ ಜಾಂವ್, ಕಸಲಿ ಪುಣ್‍ಯೀ ಮಜತ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಜಾಂವ್ ಗತ್ ನಾಂಗೀ ದೆವಾ!” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉದ್ಗಾರ್ ಸಬಾರಾಂಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಆನಿ ತೊಂಡಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

Sovo Surngarun_Advt 1

ಶಿಪಾಯ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ, ಆನಿ ತೆ ಮಿತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಟ್ವಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ. ರೊಜಾಯ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಮಿಲಾರ್ಚ್ಯಾ ವಿಗಾರಾಂನಿ ಹಿ ಖಬರ್ ಪುಡ್ತುಗೇಜ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಪಿತಾನಾಕ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಖಬರ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಆತುರಾಯ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ಸಶಸ್ತ್ರ್ ಶಿಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಪಡೊನ್ ಝಗ್ಡೊಂಕ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ತಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಹರಾಚಿ ಆನಿ ಭೊಂವಾರಿಂಚ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂಚಿ ಖಬಡ್ದಾರಿ ಘೆಂವ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ತವಳ್ ಕೆಳದಿ (ಇಕ್ಕೇರಿ) ನಾಯ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಹೈದರ್ ಆಲಿ ಖಾಲ್ ಮೈಸೂರ್ಚೊ ಲಷ್ಕರೀ ಪ್ರಭಾವ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಮೈಸೂರ್ಚೆಚ್ ಸಶಸ್ತ್ರ್ ಸವಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ತಚ್, ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಆಂಗ್ ಕಾಡುನ್ ಪಾಟಿಂ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ನಾ.

ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ – ತೆಂಯೀ ವ್ಹಡಾಂಗೆಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಘಡ್ಬಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ… ನೊವ್ರ್ಯಾಗೆಲೆಂ ಘರಾಣೆಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ನೊವ್ರ್ಯಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಆದಿಂ, ಆನಿ ಆತಾಂ ನೊವ್ರೊಯೀ ಖುದ್ದ್ ಬಿದ್ನೂರ್ಚ್ಯಾ ಸೈನಾಂತ್ ಫವ್ಜ್‍ದಾರ್. ಮ್ಹಣ್ತಚ್, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಚಿ ಫವ್ಜ್ ಲಡಾಯೆಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ, ಬಗಾರ್, ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ದಬಾಜ್ಯಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ವ್ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಕೈದ್ ಕೆಲಾಂ, ಹೆರಾಂಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿ. ತಿ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಆನಿ ವಿಗಾರಾಂನಿ ಆಸಕ್ತ್ ಆನಿ ಆತುರಾಯ್ ದಾಕಯ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಚ್, ಪುಡ್ತುಗೇಜ್ ಘಡಾಚೊ ಫಿದಾಲ್ ಕಪಿತಾನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಚುರುಕ್ ಜಾಲೊ. ತಾಣೆಂ, “ಲಡಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಪುಣ್‍ಯೀ” ತಾಕಿದ್ ದೀವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸವಾರಾಂಚಿ ಏಕ್ ತುಕಡಿ ಧಾಡ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಂನಿ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕತಚ್, ಷೇಕ್ ಆಯಾಜಾನ್ ‘ಗರ್ಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಘರ್ಷಣ್ ನಾಕಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಪಾಯ್ ಚಿಂತುನ್, ಆದಿಂಚ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಮಾಟ್ವಾ ಥಾವ್ನ್ ತುರ್ತಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಡ್ಗಾ ವೆಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್‍ಲ್ಲಿ.

ಪುಡ್ತುಗೇಜ್ ಶಿಪಾಯ್ ಮಾಟ್ವಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಠೊಲಿ, ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಕ್ ಆನಿ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಕಾಜಾರಾಚೊ ಮಾಟೊವ್ ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪ್ರಾಸ್ ದುಖೇಸ್ತ್ ಆನಿ ಛಿದ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

“ಹ್ಯಾ ಘಟನಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಅನ್ಯಾಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್, ಪುಡ್ತುಗೇಜ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಖುದ್ದ್ ಹೈದರ್ ಆಲಿಲಾಗಿಂ ಆನಿ ಬಿದ್ನೂರ್ ರಾಜ್-ಘರಾಣ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಚಲವ್ನ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕರ್ತಲೊ ಆನಿ ನ್ಯಾಯ್-ನೀತ್ ಕರಯ್ತಲೊ…” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೆರ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ ರಾಟಾವಳ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಖೇಯ್ರ್ ಜಾಲಿ.

ಪುಣ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರಾಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತರ್’ಯೀ ಕಶೆಂ?

“ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಖಂಯ್! ನ್ಯಾಯ್-ನೀತ್ ಖಂಯ್!” ಗುಡ್ಗುಡ್ಲೊ ತೊ. “ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜ್ ಆತಾಂ ಕೊಣಾಚಿ ಪರ್ಜಾ ಮ್ಹಳಳೆಂ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಸುವಾತೆರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಆದಿಂ ತುಂಡು ರಾಯಾಂಚ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್, ತಶೆಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ವಿಜಯನಗರಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸ್ರೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಳದಿ ರಾಜ್ ವಂಶಾಂಚ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಭದ್ರತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಸಾಂಗಾಪುರ್ತೊ ಸುಶೆಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.”

“ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ?” ಧೊಲ್ ಗುತ್ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಿಪ್ರಿ ಮೊತಿ ಕಾಮ್ತಿನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಆತಾಂ ಕೊಣಾಕ್ ಕೋಣ್ ನಾ ಜಾಲಾ!”

“ಅಶೆಂ ಜಾವ್ಪಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ?”

“ಕಾರಣ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್: ಆಮ್ಕಾಂ, ಆಮ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಮತ್ ದಿಂವ್ಚೆ ತಸಲೊ ಫುಡಾರಿ ನಾ. ತೆಂ ಉಲವ್ನ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ. ಆಮ್ಚೆ ಆತ್ಮೆ ಬಚಾವ್ ಕರ್ಚೆ ಆನಿ ಸರ್ಗಾಚ್ಯೊ ಚಾವಿಯೊ ಘುಂವ್ಡಾಂವ್ಚೆ ಫುಡಾರಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಕೂಡ್ ಆನಿ ಆತ್ಮೊ ಸಾಂಗಾತಾ ದವರುಂಕ್ ಫಾವೊತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಭದ್ರತಿ ದಿತಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಆಮಿ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಕೊಣಾಚಿ ಪರ್ಜಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಗೊಂಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಕ್, ಪುಡ್ತುಗೇಜಾಂನಿ ಪುಡ್ತುಗೇಜ್ ಪರ್ಜಾ ಕೆಲಿ. ಸಕ್ಕಡ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ತ್ಯಾಚ್ ಫಿಂರ್ಗಿ ಉಂಡ್ಯಾಂಚಿ ಫುಗ್ ಆಯ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಆಮಿ – ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್‍ಚ್ ಪರ್ದೆಶಿ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್. ತೆ ಕಶೆಂಯೀ ಜಾಂವ್. ಹೆರಾಂನಿ ಕರ್ಚೆಪರಿಂ ಆಮಿಂಯೀ ಆಮ್ಚಿ ಭದ್ರತಿ ಸಾಂಬಾಳಿಜಾಯ್, ಮಾನ್ ಸಾಂಬಾಳಿಜಾಯ್. ದೆಕುನ್, ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಕ್ಮಾನಾಚೆಂ ರುಸ್ತುರುಸಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಆನಿ ಗೆಲ್ಲೊ ಮಾನ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ – ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾಡಾಂಕ್ ಮಾತಿ ಲಾಗಶಿನಾ!”

“ಆತಾಂಚ್ಯೆ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್, ತುವೆಂ ಆಶೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕಾಂಯ್ ಪುಣ್‍ಯೀ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ?”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಸಾ.”

“ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ‘ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್‍ಚ್’ ಆಜ್ ಸೊವ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಧರುನ್ ವ್ಹೆಲ್ಯಾಂತ್‍ಮೂ!” ವಿಳಾಪ್ ಕರಿ, ನವೊ ಯೇಯ್, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಪಾವ್ಲ್ ಭಟ್. “ತಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಂತರ್ಲಿಂ ಜಾವ್ಯೆತ್‍ಗೀ..?”

“ತಶೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಪರಿಂ, ತಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಖರಿಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳ್ತಲಿಂ. ಆನಿ ತಸಲ್ಯಾ ಭಾಗಿ ದಿಸಾ, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ತಾಂಕಾಂ ಸೊವ್ಯಾರ್ ಬಸವ್ನ್ – ಆಜ್ ಖಳ್ಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವೇರ್ಸ್ ನವ್ಯಾನ್ ಗಾವ್ನ್ – ಆಜ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಗಡ್ದೆಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ದೀಜಾಯ್ – ವ್ಹಯ್‍ಮೂ?”

“ಖಂಡಿತ್ ವ್ಹಯ್! ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ನಾ…”

“ಭಿಯೆನಾಕಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರ್ತೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆಸಾ. ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳಸರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ವಾತಿ ಪೆಟವ್ನ್ ತೇರ್ಸ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ಯಾಂ – ಆನಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಫೆಸ್ತ್ ಮೀಸ್ ಆನಿ ಜೆರಾಲ್ ಜೆವಾಣ್ ಭಾಸಾವ್ನ್ – ತುಮ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಆತಾಂಚ್ ವ್ಹೊವ್ಳಿಗ್ ಪಾಚಾರ್ಯಾಂ!”

“ಆಮಿ ಖುಶೇನ್ ಕಬೂಲ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಪಾವ್ಲ್ ಭಟ್, “ಆನಿ ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣೆಂಯೀ ಖಂತೀಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ – ಖಂತ್ ಆನಿ ಆಕಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಜ್ಬಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ – ಖಾಲಿ ಪೊಟಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಂ ನಾಕಾ.”

“ತೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬರಾಬರ್! ಆಮಿ ಚಿಂತ್ಯಾಂ – ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಝುಜಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಂಕಾಂ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಯಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಪುಡ್ತುಗೇಜ್ ಕಪಿತಾನ್ ಗೊಮೆಝ್, “ಭುರ್ಗಿಂ-ಬಾಳಾಂ, ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ಜೇಂವ್ದಿತ್. ಹೆರಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಜೆವಾಣ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂದಿತ್…”

“ಸಾರ್ಕೆಂ! ಸಾರ್ಕೆಂ!” ಸಬಾರ್ ಸ್ವರ್ ಆಯ್ಕಲೆ.

“ಬರಾಬರ್! ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಝುಜಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್…”

“ತಾಂಕಾಂ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಯಾಂ…”

“ವಾಯ್ನಾಚ್ಯೊ ಬೊತ್ಲಿ ಉಗಡ್ಯಾಂ!”

ಅಶೆಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ – ವ್ಹೊಕಾಲ್-ನೊವ್ರೊ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ಆಕಾಂತಾಚೊ ಅಂಧ್ಕಾರ್ ಸರೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಥೊಡಿ ನಕ್ಲಿ ಖುಷಾಲಾಯ್ ಚಾಲು ಜಾಲಿ. ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯೀ ಘರಾಣ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಯುವಕಾಂನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ‘ಝುಜಾಕ್ ವೆಚೆಂ’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತೆಂಯೀ ಏಕ್ ದಬಾಜ್ಯಾಚೆಂ ನೀಬ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾಲೆಂ. ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಮನೋಭಾವಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್‍ಯೀ ಸೊರೊ ವಾಂಟ್ಚಿ ‘ಮರ್ಜಿ’ ಚಾಲು ಜಾಲ್ಲಿ ಜಾವ್ಯೆತ್!

ದಾದ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ಬಸ್ಲೆ. ಆಯ್ಚೆಂ ಆಜ್. ಹಾತ್-ಪಾಯ್ ಆನಿ ಜಿಬೊ ಸದಿಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯೊ.

“ಯೆಜ್ಮಾನ್ಯಾಕ್, ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಕಾಂಯೀ ಸಂತೊಸ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ, ದುಮಿಂಗ್ ಕಾಬ್ರಾಲ್ ಶೇಟ್. “ಪುಣ್ ಚಡ್ ಧಯ್ರ್ ಕೊಣಾಚೆಂ – ನೊವ್ರ್ಯಾಚೆಂಗೀ, ವ್ಹೊಕ್ಲೆಚೆಂ?”

“ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹೊಕ್ಲೆಚೆಂ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದುಸ್ರೊ ಎಕ್ಲೊ.

“ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ನ್ಹಯ್‍ವೇ, ಮಾಂವಾನ್, ಸುನೆಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಘುಟಾನ್ ತವಳ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಸಾಂಗೊನ್ ಧಯ್ರ್ ದಿಲಾಂ?”

“ವ್ಹಯ್, ವ್ಹಯ್. ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಜಾವ್ಯೆತ್?”

ತಾಣಿಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಆತುರಾಯ್ ದಾಕಯ್ಲಿ.

“ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ” ಒಪ್ಲೊ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರ್. “ದೇವ್ ಜಾಣಾಂ, ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಸುನೆಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ನಿಮಾಣ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ, ತ್ಯಾ ಮಾಲ್ಕ್ರಿಯಾದ್ ಕಾಫರ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಚಿ ವಳಕ್ – ಏಕ್ ಹಿಸೊ – ಹಾಂವೆಂ ದಿಲಾ. ತೆಂ ವ್ಹಯ್.”

“ಕಸಲೊ ಹಿಸೊ ದಿಲಾ?”

“ತ್ಯಾ ಮಾಲ್ಕ್ರಿಯಾದಾಚಿ ವಳಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ಆಯ್ಲಿ. ತಿ, ತಿಕಾ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ದಿಲಿ.”

“ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜಾವ್ಯೆತ್?”

“ತೊ ಮನಿಸ್ ‘ಕಾಸ್ತ್ರಾದೊರ್’ ಮ್ಹಣೊನ್.”

“ಕಾಸ್ತ್ರಾದೊರ್! ಸಾಯ್ಬಾ ಭೊಗೊಸ್!” ತೆ ಹಾಸ್ಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ತ್ಯಾ ವಿವರಾ ವರ್ವಿಂ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಂವ್ಚೊ ಕಸೊ?”

“ಪುಣ್ ತೊ ಮನಿಸ್ ಕಾಸ್ತ್ರಾದೊರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್‍ಗೀ? ತೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ತರ್‍ಯೀ ಕಶೆಂ?”

ಡೊನ್ ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರಾನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಂವ್ಚೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಭರ್ವಸೊ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್. ಪುಣ್ ಕಸೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಕ್ಡಾಂ ಮುಖಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾನ್ ಚಿಂತುನ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ:

“ಹಾಂವೆಂ ಆದಿಂ, ಇಕ್ಕೇರಿ ನಾಯ್ಕಾಂ ಖಾಲ್ ಸಬಾರ್ ಲಡಾಯೊ ಪಳೆಲ್ಯಾತ್. ಸೋಮಶೇಖರ್ ನಾಯ್ಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಬಸವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್ ರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ನೀಲೇಶ್ವರ್ ಆನಿ ಕಣ್ಣಾನೂರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಲಡಾಯೆಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಸಬಾರ್ ತೇಂಪ್ ತೆನ್ಕಾಂತ್ ಆಮಿ ಉರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ತಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಕಲ್ಲಿ.”

“ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್…”

“ತೊ ಮಾಲ್ಕ್ರಿಯಾದ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ‘ಷೇಕ್’ ಆಯಾಝ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಹಾಂವ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಘುಸ್ಪಡ್ಲೊಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ಆಯಾಝ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಕಾಂತಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಧರ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಸುನೆಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಮಾಗ್ಚೆಂ.”

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 6: ಘಾತ್ ಆನಿ ದಗಲ್ಬಾಜ್

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 4: ಜಯ್ತಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 3: ದುಬಾವಾಚಿ ದಾವ್ – ಸಂದೇಶ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 2: “ವಚ್, ವಚ್‍ಗೊ ಬಾಯೆ…”
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 1: ಭಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ
ಪ್ರಸ್ತಾವನ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್
Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News