ಚತ್ರಾಯ್; ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಡಂಪ್‍ಯಾರ್ಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಕೊಣೆಂಯ್!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

Posted on : April 18, 2018 at 12:42 PM

ಮೊಗಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನೊ, ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಕಲಾ ತಶೆಂಚ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾ ಪಾಸೊತ್, ಉದರ್ಗತೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾ ತೆಂ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್, ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆಮಿ ಕೆಲಾಂ. ಬರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಶಾಭಾಶ್ಕಿ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾ, ಚೂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಆನಿ ತಿ ಚೂಕ್ ಬಾಧಕ್ ಹಾಡ್ಚಿ ತರ್ ತೆಂ ಖಂಡನ್ ಆನಿ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೀ ಆಮಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಳ್ಯಾ.

ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಸಮಾಜ್ ಗೌರವ್ ದಿತಾ. ಆಧುನಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಆದಿಂ ಫಕತ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ್ ಟೆಕ್ನೊಲೊಜಿ ಕ್ರಾಂತಿ ವರ್ವಿಂ ಮನೋರಂಜನಾಚಿಂ ರುಪಾಂ ವಿಕಸಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್, ಲೇಕ್ ಆನಿ ಮೀತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವಾಡಾವಳ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

Editorial_Budkuloತರೀ, ಲೊಕಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ರಿತಿ ಆಜೂನ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಲೆಕಾಕ್ ಧರ್ಚೆಂ ತರ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ನ್ಹಯ್ ತರೀ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ನಾಟಕಾಂ, ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮನೋರಂಜನಾಚಿಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಚಲೊನ್‍ಂಚ್ ಆಸಾತ್. ಹಿ ವಾಡಾವಳ್ ಸಂತೊಸಾಚಿಚ್. ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಚೆರ್ ಹಾಂವೆಂ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಮಾಧ್ಯಮಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲಾ, ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲಾ.

ಹಾಂವ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಸಾಂ (ಆದಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾವ್ನ್ 2 ವರ್ಸಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ). ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಿತ್ಲಿಶಿಂಗೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್, ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲಾಂ/ಜಾತಾಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾ ವಿಶಿಂ ಆದಿಂಯೀ ಥೊಡಿ ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ಲ್ಯಾ, ಪುಣ್ ತಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಶೂನ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್; ರೆಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿರ್ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ!

ಶೀದಾ ವಿಷಯ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ತರ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಜಾಂವ್ಚೊ ವೆಳಾಚೊ ವಿಭಾಡ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಹಾಂವೆಂ ಸುರ್ವಾತ್ಲ್ಯಾ. ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾಚೊ ಭೊಂಗೊಸ್ತೊಳ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ವಿಚಾರ್ತಲೊ ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ! ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವೆಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಬರಯ್ತಾಂ.

ವಯ್ಲೆಂ ತಕ್ಲೆ ನಾಂವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜರೂರ್ ಕಾರಣಾಂ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾಚ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ದೋನ್ ಗಜಾಲಿ ಘಡ್ಲ್ಯೊ. ಏಕ್ ಮನೋರಂಜನಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆನಿ ಏಕ್ ಸಿನೆಮ್!

ಹ್ಯಾ ದೊನೀ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಥೊಡೆಶೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ಆನಿ ತುರ್ತಾಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಹ್ಯೊ.

ಪಯ್ಲೆಂ, ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಮಾಲ್ಗಡೆ, ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೆ ಆನಿ ನವ್ಯಾನ್ ಉದೆಲ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಫೊಕಣಾಂಗಾರ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ತಾಂಕಾಂ ಸ್ಕೋಪ್‍ಯೀ ಚಡ್ಲಾ. ಲೊಕಾಕ್ ಆಜ್ ಹಾಸೊಂಕೀ ಪುರ್ಸತ್ ನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಹಾಸಂವ್ಕ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಆನಿ ಹಾಸ್ಯ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಚಲಾವಣೆರ್ ಆಸಾತ್. ವಿಧಾನಾಂಯೀ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಆಸಾತ್.

ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಸಂವೇದನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಫೊಕಣಾಂಗಾರಾಂನಿ ಎಕ್‍ಚ್ ಫೊಕಣ್ ಎಕಾಚ್ ವೆದಿರ್ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಲೊಕಾ ವಿಶಿಂ ಕಸಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಸಾ ತೆಂ ರುಜು ಜಾತಾ.

ಜೋಕ್ ಪರ್ನೆ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ವೃತ್ತಿಪರ್ ಪಂಗ್ಡಾಂನಿ ಎಕ್‍ಚ್ ಫೊಕಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಝರಂವ್ಚೆಂ? ಹಾಂಗಾ ಚಡಾವತ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಯೆಂವ್ಚೊ. ಉಣ್ಯಾರೀ 40% ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್, ಹರ್ಯೆಕ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತಾತ್. ಪುಣ್ ಸಂಭಾವನ್ ಘೆವ್ನ್, ವೃತ್ತಿಪರ್ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಎಕ್‍ಚ್ ‘ಐಟಮ್’ ಘೆವ್ನ್ ವರ್ಸಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಬಾನಾಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಸ್ತಾ. ಆನಿ ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್, ದಾನಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್ ವಾ ಡೊನೇಶನ್ ವಸೂಲ್ ಕರ್ನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾದರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಲೊಕಾಚೆಂ ಪಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ನಾ?

ಹೆಂ ವಿಪ್ರೀತ್ ಜಾಲಾಂ ದೆಕುನ್ ಅಶೆಂ ಬರಯ್ಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಹಾಂಗಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್, ವಿಚಾರ್ತಲೊ ಕೊಣೀ ನಾ ದೆಕುನ್ ಅಶೆಂ ಜಾತಾ. ಕೊಣೀ ಎಕ್ಲೊ ಎಕಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಉಲಯ್ತಾ, ಕೋಣ್‍ಗೀ ಬೆಳ್ಶೆಲ್ಲೆಂಚ್ ದಾಕವ್ನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ, ಕೋಣ್‍ಗೀ ಲೊಕಾಚೊ ವೇಳ್ ವಿಭಾಡುನ್ ಸಯ್ರಾಣ್ ಪಾರ್ಕಿತಾ. ಕೊಣೆಂಯೀ ಕಶೆಂಯ್ ಚಲ್ಯೆತ್, ಕಿತೆಂಯೀ ಕಶೆಂಯೀ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಜಾಲಾಂ. ದೆಕುನ್ ಅಶೆಂ ಪೂರಾ ಘಡ್ತಾ.

ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾಲೆಂ, ಆತಾಂ ಸಿನೆಮಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್‍ಯೀ ಅಶಿಚ್ ಜಾಲ್ಯಾ! ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ. ಸುರ್ವಾತೆಚಿಂ, ಕಶೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಚಿಂಚ್ ನೆ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲೊ. ಪುಣ್ ಹೆಂಚ್ ಘಟ್ಟ್ ಧರ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಕಿತೆಂ ದಿಲ್ಯಾರೀ ಚಲ್ತಾ, ಆಪ್ಣೆಂ ಕಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಲೋಕ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತಾ ತೊ ಮನೋಭಾವ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಬೆಳ್ಶೆಲ್ಲೆಂ, ಕುಂಬು ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಕಿತೆಂ ಬೆಪ್ಪು ತಕ್ಕಡಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂವೇ ಹಾಣಿಂ?

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಡಂಪ್‍ಯಾರ್ಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲಾಂ ಹಾಣಿಂ?

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಸಾಧೊ, ಚಡ್ ತಕ್ರಾರ್ ಕರ್ಚೊ ನ್ಹಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ Under Estimate ಕರ್ಚೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಚೂಕ್. ಸಿನೆಮಾ ಜಾಂವ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಜಾಂವ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಆಸಾತ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಯುವ ಜನಾಂಗ್ ಶಿಕ್ಪಿ ಆನಿ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಮುಖಾರ್ ಆಸಾ. ತಾಂಕಾಂ ಅಸಲೆಂ ಶೆಳೆಂ ಶಿತ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ತಿಂ ನೆಗಾರ್ ಕರ್ತೆಲಿಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಅಶೀರ್, ಕೀಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮತಿಂತ್ ಉರೊಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ.

ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಜಾಂವ್, ಸಾಹಿತಿಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಸಿನೆಮಾ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿಯೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಕೀಳಂದಾಜ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಬರೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರಿಜೆ. ಜರ್ ಬರೆಂ ಕರುಂಕ್, ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಂಕ್ ನಾ ತರ್, ಕಲಾಕಾರ್, ತಜ್ಞ್, ಸಾಧಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಪವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ, ಪ್ರಚಾರ್ ಆನಿ ಮಜತ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡಿಜೆ. ಜರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಲೊಕಾಕ್ ಮೆಚ್ವಂವ್ಕ್ ಮನ್, ಶ್ಯಾಥಿ ಆನಿ ಉರ್ಬಾ ನಾ, ಪುಣ್ ಫಾಯ್ದೊ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಕಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ?

ಕಲಾ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವರ್ತೊ ಗೌರವ್, ಅಭಿಮಾನ್ ಆನಿ ಮೋಗ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ. ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಆನಿ ಅಭಿರುಚಿಕ್ ಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಬರೆಂ, ಊಂಚ್ ಉತ್ಪನ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಪೆಚಾಡ್ಯಾಂ.

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *