‘ಕಂತಾರ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಅಗೋಸ್ತ್ 9ವೆರ್ ರಿಲೀಸ್

Posted on : June 17, 2019 at 3:22 PM

ಫಾಮಾದ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆಂ ನೆಕೆತ್ರ್ ಎಸ್ತೆರ್ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರ್ ‘ಕಂತಾರ್’ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಗೋಸ್ತ್ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ತಶೆಂ ಉಡುಪಿಂತ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಜಾನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಕ್ ನಿಲೇಶ್ ಮಲ್ಕಾರಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲಾಂ. ನೊಯೆನ್ ಸೀನ್ ಆನಿ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಫಾಮಾದ್ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ಲೊರ್ನಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ತಶೆಂ ಹೆರಾಂನಿ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ.

ಗೊಂಯಾಂತ್ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲಾಂ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಯ್ ಕಷ್ಟ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಭರ್ವಸೊ ಸಾಂಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್‍ಪಣಿ ಫುಡ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜಯ್ತ್ ಖಂಡಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್ ಹ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಆಸಾ. ಜಾನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಹಿಟ್ ಪಿಂತುರ್ ‘ಸೊಫಿಯಾ’ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ‘ಕಂತಾರ್’ ಸಿನೆಮ್ ಟೊರೊಂಟೊ, ವ್ಯಾಂಕೋವರ್, ಲಂಡನ್, ಯು.ಎ.ಇ. ಆನಿ ಮುಂಬೈಂತ್‍ಯೀ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper