ದುಡ್ವಾಚೊ ವ್ಯವಹಾರ್: ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಪಾರದರ್ಶಕತಾ ಹಾಡ್ಚಿ ಅಧಿಕ್ ಗರ್ಜ್ ಉದೆಲ್ಯಾ

Posted on : June 19, 2019 at 4:04 PM

ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆಂ ಖರೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಕಳಜೆ ತರ್ ತಾಕಾ ದುಡು ವಾ ಅಧಿಕಾರ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಸತ್. ಅಧಿಕಾರಾಚೊ ಹುದ್ದೊ ಆನಿ ಹಾತಾಂತ್ ದುಡು ಆಪ್ಣಾಯ್ತಚ್ ಮನಿಸ್ ಕಿತ್ಲೊ ಬದ್ಲತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂತ್. ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆದರ್ಶ್, ವೈರಾಗ್ಯತಾ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೀ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ಸರ್ವ್ ವಿಸರ್ತಾತ್. ಹಿಂ ದುಡ್ವಾಚಿಂ ಆನಿ ಅಧಿಕಾರಾಚಿಂ ಮಹಿಮಾಂ! ಹಾಕಾ ಬಲಿ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಾ.

ಹೊಚ್ ದುಡು ತಶೆಂಚ್ ಅಧಿಕಾರ್, ಸಂಸಾರಿ ಜಿವಿತ್ ತ್ಯಾಗ್ ಕರ್ನ್, ಲೌಕಿಕ್ ಜಿಣಿ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕರ್ನ್ ದೆವಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಕ್‍ಯೀ ಭ್ರಷ್ಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ‘ಯಶಸ್ವಿ’ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ಲೆಂ ಸತ್! ಆಜ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಖಂಯ್ ಮ್ಹಣಸರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದುಡು ಆನಿ ಲೌಕಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚೆ ಭಾಗೆವಂತ್ ಯಾಜಕ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಸಂಸಾರಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಕಿತ್ಲೆಂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಗಾಂವ್-ಪರ್ಗಾಂವಾಂನಿ ಘಾಣ್‍ಲ್ಲೆಂ ಉಡಾಸ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಆಮ್ಚೊ ಕ್ಯೂಟ್ ಆನಿ ಶೀದಾ ಉಲಂವ್ಚೊ ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬ್, ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್, ಗೆಲ್ಲೆ ಗೆಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಪಾದ್ರಿಂ ಆನಿ ಬಿಸ್ಪಾಂನಿ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಾಚಾರಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಮಾಗೊನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್ತಾ, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಕ್ಲಿ ಲಿಪಯ್ಜೆ ತಸಲಿ ಲಜೆಚಿ, ನಾಲಿಸಾಯೆಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಫುಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸ್ತಾ; ತೆಂ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾಯೀ ದಿಸಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ವರ್ದಿ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತಾ. ಅಮೆರಿಕ ಆನಿ ಯುರೋಪಾಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂನಿ ಯಾಜಕ್-ಬಿಸ್ಪಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ಅನಾಚಾರಾಂ ವರ್ವಿಂ ಹಿ ಗತ್ ಫುಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ.
ದೆವಾಚ್ಯಾ ದಯೆನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ತಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾ. ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗೀ ಮಾಪಾನ್ ಆನಿ ಮಟ್ಟಾನ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಯಾಜಕ್ ನಿತಳ್, ನಿರ್ಮಳ್ ಆನಿ ಶಿಸ್ತೆಚೆ. ಅಪ್ರೂಪ್ ಥೊಡಿಂ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಆಮ್ಚೆ ಪಾದ್ರಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಕಳಂಕ್‍ರಹಿತ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ. ಪುಣ್… ದುಡು! ಹಾ..! ದುಡ್ವಾಕ್ ಭುಲನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಕೊಣೀ ಆಸಾತ್‍ಗೀ?! ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಲಗ್ ರಾವಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್. ಆಜ್ ಜರ್ ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಯಾಜಕೀ ವರ್ಗಾಕ್ ದುರ್ಸತಾ ಆನಿ ಯೆಟ್ತಾ ತರ್ ತಾಕಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್‍ಂಚ್, ದುಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ತಾಣಿಂ ಚಲ್ಚಿ ರೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕಾಳ್ ಬದ್ಲಲಾ, ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಪರಿಂ ಆತಾಂಚೆ ದೀಸ್ ನಾಂತ್. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾಚಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಖಾಸ್ಗಿಪಣ್‍ಂಚ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲಾಂ. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಆಡಿಯೊ ರೆಕಾರ್ಡರ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾ (ಮೊಬೈಲ್ ಫೊನಾ ರುಪಾರ್) ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕೊಣಾಯ್ಚೆರ್ ಆನಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಂಗ್ತಿಚೆರ್ ಕೊಣಾಕ್‍ಯೀ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾ ಜಾಲಾಂ. ಹಾಚೆಂ ನಿದರ್ಶನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತರ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಎಕಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾನ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಅವ್ಯವಹಾರಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿಂ ವಿವರ್ ಆಟಾಪ್ಚೊ ವೀಡಿಯೊ ಪ್ರಸಾರ್ ಕೆಲಾ, ಆನಿ ಎಕಾ ರಿತಿನ್ ‘ವೈರಲ್’ ಜಾಲಾ! ಅವ್ಯವಹಾರಾ ವಿರೋಧ್ ತಾಣೆಂ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಕೇಜ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಯಾ, ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ತವಳ್ಚೊ ಬಿಸ್ಪ್‌ಯೀ ಹ್ಯಾ ಅಕ್ರಮಾಚೆ ಆರೋಪಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್! ಪತ್ರಾಂನಿ, ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಖಬ್ರೊ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತೆಂ ಪಾವನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆತಾಂ ಕೇಜ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಸಗ್ಳಿ ಕಾಣಿ, ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಂನಿ, ವೀಡಿಯೊ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಲೊಕಾ ಸಮೊರ್ ದವರ್ಲ್ಯಾ.
ಹ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕೃತ್ಯಾಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ನ್, ಖೆಂಡುನ್ ಆಪಾಪ್ಲೆ ಸಂದೇಶ್‍ಯೀ ಪ್ರಸಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಯಾಜಕಾನ್ ಅವ್ಯವಹಾರ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಒಪ್ತಾತ್! ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ, ಯಾಜಕಾಂನಿ ಕಿತೆಂಯೀ ಕೆಲ್ಯಾರೀ, ಕಸಲೊಯೀ ಅನ್ಯಾಯ್, ಅನಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ತಾಂಚೆ ವಿರೋಧ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ‘ಭಿರಾಂತ್’ಯೀ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾ. (ಹ್ಯಾ ಭಿರಾಂತಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುದೀರ್ಘ್ ಚರಿತ್ರಾಚ್ ಆಸಾ!). ವೀಡಿಯೊ ಕೆಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಕರಣಾಚಿ ಕೇಜ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್, ಆನಿ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಲಗ್ತಿ ದಾಖ್ಲೆ, ರುಜ್ವಾತಿ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೊಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ತೊಚ್ ಖುದ್ ಝುಜೊನ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆಂ ವರ್ಶನ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಆನಿ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಕಾಂಯ್ ಗುಪಿತ್‍ಯೀ ನ್ಹಯ್, ಖಾಸ್ಗಿಯೀ ನ್ಹಯ್. ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಕೇಜ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪತ್ರಾಂನಿ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಅವ್ಯವಹಾರಾ ಸಂಬಂಧಿಂ ತಾಚೆಂ ರಾಜಾಂವ್‍ಯೀ ವಾಜ್ಭಿಚ್. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಕಾಂಯ್ ನವಿ ನ್ಹಯ್. ವಿಗಾರಾನ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಅವ್ಯವಹಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಕಿತ್ಲಿ ಘಾಣ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವರ್ಸಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್, ವಿರೋಧ್ ಆನಿ ಆಂದೋಲನ್‍ಂಚ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ದೆರ್ ಹೆರ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಕಶೆಂ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತಾ ವಾ ಅಲಕ್ಷ್ಯತಾ ವಾ ಅಸಹಾಯಕ್‍ಪಣ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂಗೀ, ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್‍ಯೀ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಸುರ್ವೆರ್’ಚ್ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್, ತಿತ್ಲಿ ವಾಡೊಂಕ್ (ಘಾಣೊಂಕ್) ಸೊಡ್ಲಿ ಆನಿ ಕಿತೆಂಯೀ ವೊಮ್ತೆ ಉದಾರೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಕಾ ಪರಿಹಾರ್, ನ್ಯಾಯ್ ಮೆಳನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪರತ್ ಸಾಬಿತ್ ಕೆಲೆಂ! ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಬರೆಂ ಆನಿ ಖರೆಂ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್, ದೂರ್’ದೃಷ್ಟಿ ಆನಿ ದಕ್ಷ್ ಆಡಳ್ತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಅಸಲಿಂ ಕಿತ್ಲಿಂಗೀ ಪ್ರಕರಣಾಂ ವಿಪ್ರೀತ್ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ, ಆನಿ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಲೊಕಾ ಮುಖಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಲಜೆಕ್ ಪಡೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವಯ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತಿ ಮಾಹೆತ್ (ಕಡ್ತಿಲ್ಯೊ, ಪುಸ್ತಕಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ) ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂಕ್ ವಾಂಟ್ಲ್ಯಾ. ಸರ್ವ್ ದಾಖ್ಲೆ, ಪತ್ರಾಂ, ರುಜ್ವಾತಿ ಆನಿ ವಿವರ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲ್ಯಾತ್. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಹೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಆಜ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ತಿ ಕೊಣಾಯ್ಚಿ ಖಾಸ್ಗಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಕೇಜ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಪ್ರಕರಣಾಚಿ ಗಂಭೀರತಾ ಕಿತ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಕಳ್ತಾ.
ಪುಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾಕೀ, ಅಶೆಂ ಘಡೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ದೇವ್ ತೆಂಪ್ಲಾಂನಿ ದುಡ್ವಾಚೊ ಅವ್ಯವಹಾರ್ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ? ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್‍ಂಚ್, ದೆವಾಳಾಂನಿ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಚಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಕಠಿಣ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತ್ಯಾಚ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಆರಾಧನ್ ಕರ್ನ್, ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ‘ಧರ್ಮ್’ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಕವ್ಣೆಕ್ ಉಳ್ಟೆಂಚ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ಉಲಯ್ತಾ! ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಅಧಿಕೃತ್ ಪತ್ರಾರ್, ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ, ಕಾನೂನ್ ತಜ್ಞ್ ಯಾಜಕಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಜರ್ ಕಸಲೊಯೀ ಅವ್ಯವಹಾರ್, ಅಕ್ರಮ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾರ್, ತ್ಯಾ ಬರ್ಪಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಲೋಕ್‍ಚ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಜಾತಾ! ಯಾಜಕಾನ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೋಕ್‍ಚ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೆಂ ಅಧಿಕೃತ್ ಲೇಖನ್. ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಜಾಪ್ ಸಿಂಪಲ್ – ಯಾಜಕಾಕ್ ಅವ್ಯವಹಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಲೊಕಾನ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ನ್ಹಯ್‍ವೇ ತಾಣೆಂ ತಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ?! ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ಲೋಕ್ ಸಾರ್ಕೊ, ಜಾಗೃತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಸಲೊಯೀ ಅವ್ಯವಹಾರ್ ಚಲೊಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ ಬರವ್ಪಿ ಯಾಜಕ್. ಜರ್ ಅವ್ಯವಹಾರ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾರ್, ಯಾಜಕಾ ವಿರೋಧ್ ಲೊಕಾನ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆಜೆ, ಘೆವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್‍ಯೀ ತ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ! ಪುಣ್ ಹೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ವಾಸ್ತವ್? ವಯ್ಲೆಂ ಲೊಜಿಕ್ ಬರೆಂಚ್ ಆಸಾ, ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಆನಿ ಕಾನೂನಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂಯೀ ‘ಜೊಕ್ತೆಂ’ಚ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತಶೆಂ ಖರೆಪಣಿಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಿಲಿಯನ್ ಡೊಲರ್ ಸವಾಲ್! ಆನಿ, ಆವ್ಕಾಸ್, ಹಕ್ಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಯಾಜಕಾ/ಕಾಂ ವಿರೋಧ್ ಉಲಂವ್ಕ್, ಝುಜೊಂಕ್ ಕೋಣ್ ಫುಡೆಂ ಯೇತ್?! ಖಂಯ್ಚಿಯೀ ಫಿರ್ಗಜ್ ಜಾಂವ್ದಿ, ಯಾಜಕ್ ಜಾಂವ್ದಿ ವಾ ಲಾಯಿಕ್‍ಚ್ ಜಾಂವ್ದಿ, ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಕಿತೆಂಯೀ ಯೋಜನಾಂ, ವಾವ್ರ್ ಚಲಜೆ ತರ್ ತಾಕಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಸಮಿತಿ ಆಸಾತ್, ತೆಚ್ ತಾಕಾ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ದುಡ್ವಾಚೊ ಸರ್ವ್ ವ್ಯವಹಾರ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಮಿತಿಚ್ ಪಳೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಯಾಜಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ತರ್, ಅಸಲ್ಯಾ ಸಮಿತಿಂನಿ ಯಾಜಕಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಚೆ (ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಯಾಜಕಾಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ವಿರೋಧ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆ) ‘ಬೊಳೆ’ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದುರ್ಸತೆಲ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಉಣೆಂ ನಾ. ಯಾಜಕಾಂಚ್ಯಾ ವಾದಾಂತ್ ರಾಜಾಂವ್ ಆಸಾ ವ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಹಕೀಗತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ದುರ್ಸತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಪರಿಂ, ಕಿತ್ಲ್ಯೊ, ಕಸಲ್ಯೊ ಸಮಿತಿ, ಜಮಾತಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಖೇರಿಕ್ ಯಾಜಕಾಕ್‍ಚ್ ಸರ್ವ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸ್ಚೊ, ಹೆರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ನಾಮ್-ಕೇ-ವಾಸ್ತೆ ಮಾತ್ರ್. ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಪುಟ್ ಸತ್. ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಪುರ್ವಿತಾಂಚ್ಯಾ ಹಿತಾಸಕ್ತೆ ಖಾತಿರ್ ಆಸಾ ಶಿವಾಯ್ ಲೊಕಾ ಪಾಸತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಯೀ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾತಿಕಾನ್ ಸಭೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ, ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಮಾತಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಂತ್ ಆಜೂನ್ ಯಾಜಕಾಂಚೊಚ್ ಅಂತಿಮ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲ್ತಾ! ವಯ್ರ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ, ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾನೂನ್ ತಜ್ಞ್ ಯಾಜಕಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್ ಹೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ಲೊಕಾಕ್ ಅಧಿಕಾರ್, ಹಕ್ಕ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ! ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತಿ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ಯೆತ್, ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಯೆತ್. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ತಿತ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರ್ ಆನಿ ಗಂಭೀರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪುಣ್ ಆಯ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆನ್ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾ ಆದ್ಲಿಂ ಅರಾಜಾಂವಿಂಕ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ, ಧೋರಣಾಂ ಬದ್ಲಿಜೆ – ಲೊಕಾಕ್ ಫಕತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡಿಜೆ. ಜಾಯ್ತೆ ಯಾಜಕ್, ಆಜೂನ್, ಆಪುಣ್ ಊಂಚ್ ವರ್ಗಾಚೆ, ಲೋಕ್ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೊ ಮ್ಹಣ್ ವರ್ತನ್ ಕರ್ತಾತ್! ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ನವೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ವರಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ತೊ ಏಕ್ ಬರೊ ಗೊವ್ಳಿ, ಭರ್ವಸ್ಯಾದಾಯಕ್ ತಾಂಡೆಲಿ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾನ್ ಭರ್’ಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್‍ಯೀ ತೊ ಮೊಗಾಚೊ ಜಾಲಾ. ತಾಚಿ ಎದೊಳ್ಚಿ ಆವ್ದಿ ಲ್ಹಾನ್ ತರೀ, ಫುಡೆಂ ತಾಣೆಂ ಘೆಜೆ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಯಾಜಕಾಂಚ್ಯಾ, ದುಡ್ವಾಚ್ಯಾ ವ್ಯವಹಾರಾ ವಿಶಿಂ ತಾಣೆಂ ಗಂಭೀರ್’ಪಣಿಂ ಚಿಂತಿಜೆ ಆನಿ ಅಕ್ರಮ್, ಅವ್ಯವಹಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ತಸಲಿಂ ಕ್ರಮಾಂ ಘೆಜೆ. ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತಾ ಆನಿ ಭಾವಾಡ್ತಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಲಾಯಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಂತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪೂರಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಬರೆಂ ಜಾತಾ. ಯಾಜಕಾಂನಿ ಆನಿ ಲೊಕಾನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಗೌರವ್ ದೀವ್ನ್, ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ಆನಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಕ್ ಮಾನ್ಯತಾ ದೀವ್ನ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಆಯ್ಚಿ ತುರ್ತ್ ಗರ್ಜ್. ದುಡು ನಾಸ್ತಾನಾ ಜಿಣಿ ಚಲನಾ, ಇಗರ್ಜೆಕ್‍ಯೀ ದುಡು ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ತರೀ, ಫಕತ್ ದುಡು ಆನಿ ದುಡ್ವಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್‍ಚ್ ಚಡ್ ಲಬ್ಧಲ್ಯಾರ್ ಅಕ್ರಮಾಂ, ಅವ್ಯವಹಾರ್ ಆನಿ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವನಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಕ್ರಮಾಂ ಘೆಜೆ. ಸವೆಂ, ಯಾಜಕಾಂನಿ, ಧಾರ್ಮಿಕಾಂನಿ ಆನಿ ಲೊಕಾನ್‍ಯೀ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಹಕಾರ್ ಮನೋಭಾವ್ ದಾಕವ್ನ್, ವಾಯ್ಟ್ ಆನಿ ಅನ್ಯಾಯ್ ಘಡೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಚಲಜೆ. ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ವಯ್ರ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲೆ ತಸಲ್ಯೊ ವಿಡಿಯೋ, ಆಡಿಯೋ ಚಡ್ತೆಲ್ಯೊ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜ್ ನಾಲಿಸಾಯೆಕ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಸಾಂಪಡ್ತೆಲಿ. ಸಮೇಸ್ತಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಗಂಭೀರ್’ಪಣಿ ವಾವುರ್ಚೆಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ. ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆರೋಪ್-ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ್, ವಾದ್-ವಿವಾದ್, ಗಲಾಟೊ-ಝಗ್ಡಿಂ ಚಡ್ತೆಲಿಂ. ದೆಕುನ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಎಕಾ ಮನಾನ್, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ರಿತಿನ್ ಗರ್ಜೆಚಿಂ ಕ್ರಮಾಂ ಘೆಜೆ. ಖಂಯ್ ಪಾರದರ್ಶಕತಾ ನಾ, ಥಂಯ್ಸರ್ ಅಕ್ರಮ್ ಘಡೊಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವ್ಯವಹಾರಾಂನಿ ಪಾರದರ್ಶಕತಾ ಆನಿ ಸಮಾಸಮ್‍ಪಣ್ (ಹಕ್ಕ್ ಆನಿ ಅಧಿಕಾರ್) ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ತಕ್ರಾರ್, ಅಕ್ರಮ್ ಉದೆಂವ್ಚೆಂ ಆಡಾವ್ಯೆತ್. ನವ್ಯಾ ಗೊವ್ಳ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ವಾವುರ್ಚೆಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ.

-ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper