ಜೂನ್ 30ವೆರ್ ‘ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ’ ಸಾಹಿತ್ಯಗೋಷ್ಠಿ

Posted on : June 21, 2019 at 5:17 PM

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಾನ್ ‘ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ’ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಿಚಾರ್’ಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ಜೂನ್ 30ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆಯೋಜನ್ ಕೆಲಾಂ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ, ಚಿಂತ್ಪಿ ಆನಿ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ.ದೊ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ನೀರುಡೆ ಹ್ಯಾ ವಿಚಾರ್’ಗೋಷ್ಠಿಂತ್ ಆಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಮಂಡನ್ ಕರ್ತಲೊ. ಮಾಲ್ಘಡೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ, ಮೈಸೂರ್ ವಿಚಾರ್’ಗೋಷ್ಠಿ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲ್ಚಿ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಲೊ.

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ಬರೊ ಆವ್ಕಾಸ್. ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಆಸಕ್ತಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ದೇಡ್ ವರ್ಸಾ ಭಿತರ್, ಎದೊಳ್‍ಚ್ಚ್, ಜಾಯ್ತಿಂ ಅಸಲಿಂ ಪ್ರಯೋಜನ್‍ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ‘ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ’ ವಿಚಾರ್’ಗೋಷ್ಠಿಕ್‍ಯೀ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಾನ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿಲಾಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *