Latest News

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 36: ವಿಚಿತ್ರ್ ಶಿಕಾರಿ

Posted on : June 24, 2019 at 3:03 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 36
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಥಕ್ಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ಹಟಾನ್ ಪಯ್ಣ್ ಮುಂದರ್ಸುನ್ ವೆತಾನಾ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಂತ್ ಆನಿ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ತಲ್ಲೀನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ನಹಿಂ, ಪುಣ್ ಘಡಿಯೆನ್ ಘಡಿ ಆನಿ ಇಡ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ತೊ ನಿಯಾಳ್ತಾಲೊ.

ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ತಾಚ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಚೆಂ ಥಳ್, ಎಕ್ಯೆ ಚಲಿಯೆನ್ – ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿನ್ – ಅಪಹರ್ಸಿಲ್ಲೆಂ. ಆದಿಂ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಸ್ತ್ರೀ ತಾಚೆ ಖಾತಿರ್ ವಾ ತಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ದುಖಾಂ ಗಳಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊ ಹಾಸ್ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವ್ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ, ತಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ಖಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆನಿ ನಿಮಾಣೆಂ ತಾಣೆಂಚ್ ತಿಕಾ ಉತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ದುಕಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುನ್ ತಾಕಾ ಚರ್ಚುರೆ ಆನಿ ಖಂತ್ ಭೊಗ್ತಾಲಿ.

ವ್ಹಯ್. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಾರಾಧಿಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೆರ್, ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ರಾಜ್ವಟ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮೊಗಾಚಿ ಮಾಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಅಸ್ಕತ್ ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಉತ್ರಾಚ್ಯಾ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ತಿಕಾ ತೊ ಕೆದಿಂಚ್ ದುಕಯ್ತೊ ನಾ; ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಚುರ್ಚುರ್ತೊ ನಾ.

“ತಿಚೆ ಕಡ್ಚೆಂ – ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ರಾಣಿಯೆ ಕಡ್ಚೆಂ – ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಉತಾರ್ ಘೆತ್ಲಾಂ!” ಚಿಂತುನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೊ ಆಜ್ಯಾಪ್ಲೊ. “ಪುಣ್ ಕಶೆಂಯೀ ಜಾಂವ್, ಹಾಂವೆಂಯೀ ತಿಚೆ ಕಡೆನ್ ಶರ್ತ್ ಘಾಲಾಂ. ತಿ ಭಾಸ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಾಳಿಜಯ್ ಆನಿ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಕ್ ಕಸೊ ಪುಣೀ ಬಚಾವ್ ಕರಿಜಯ್. ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್..?”

“ಉಪ್ರಾಂತ್? ನಾ, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ತ್ಯಾ ಶರ್ತಾ ಖಾಲ್ ಹಾಂವ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಬಾಂಧಿಸೊನಾ – ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ವಿಚಾರ್ಚೊಂ ನಾ – ಜರ್ ತಿ ಕಿತೆಂಯ್ ತಿಚ್ಯೆ ಸ್ವಂತ್ ಖುಷೆನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಬೂಲ್ ನಾ, ತರ್ ತಿ ಭಿಕ್, ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ಮಾಗಸೊ ನಾ.” ತ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾ ವೆಳಾರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಚಿ ಕುಸ್ತಿ ಜಾತಾಲಿ.

ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ತುರ್ತಾನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಗೋಳಿತೊಟ್ಟು ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ರಾತ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್, ಗೋಳಿತೊಟ್ಟು ಠಾಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಶಿರಾಡಿಚ್ಯೆ ಕಷ್ಟಾಂಚ್ಯೆ ವಾಟೆರ್ ಏಕ್ ವಿಶೆವಾಚೊ ಜಾಗೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಘಾಟಿಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಂವ್, ವಾ ಸಕಯ್ಲ್ ಥಾವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ವೆಚ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ಪಯ್ಣಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ಜಾಂವ್, ಉಪಾಹಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ, ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ವಾ ಘೊಡೆ ಬದ್ಲುಂಚೆಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಠಾಣೆಂ ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಠಾಣೆಂ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಛತ್ರಾಂಪರಿಂ ನಾಜೂಕ್ ತೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ರಾನಾ ಮಧೆಂ, ದೊಂಗ್ರಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ – ಆಯಕಟ್ಟ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ – ಕೊಲ್ವಾಚೆಂ ವಾ ಶಿತ್ಳಾಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಲಾಂಚೆಂ, ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಗುಡ್ಸುಲ್‍ಶೆಂ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ಚಡುಣೆಂ ಏಕ್ ಎಕ್ರೊ ಸುವಾತೆರ್ ಭೊಂವ್ತೊಣಿಂ ಕಣ್ಕೆಚ್ಯಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಂಚಿ ಉಬಾರ್ ಏಕ್ ವೋಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಭಿತರ್ ವಚೊಂಕ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಗೊಂಯ್ಡ್ಯಾ ಸಾರ್ಕಿ ವಾಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಕಾಳೊಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಗೊಂಯ್ಡ್ಯಾಕ್ ತಟ್ಟಿ ಆಡ್ ದವರ್ನ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಘಟ್ಟ್ ಫಿಚಾರ್ ಕರ್ತಾಲೆ – ಭಿತರ್ ಕೆದಾಳಾಯೀ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಂಚೆ ಬಂದೋಬಸ್ತೆ ಖಾತಿರ್, ಆನಿ ವಾಗಾ ಬೊಲ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಆಡಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್.

ರಾತ್ಚ್ಯಾ ಚಡುಣೆಂ ಸಾಡೆ ನೋವ್ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ಠೊಲಿ ಥಂಯ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಭಿತರ್ ಕಸಲಿಚ್ ಜಾಗ್‍ಮಾಗ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಸಲೊಚ್ ಉಜ್ವಾಡ್‍ಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಓ-ಹೋಯ್!” ಭಾಯ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆವಾಜ್ ದಿಲೊ. ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಲಿ ನಾ.

“ಓಹೋ ಹೋಯ್! ಜಮೆದಾರ್!” ಚಿಕ್ಕೆ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಆವಾಜ್ ದಿಲೊ. (ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ರಾಕ್ವಲ್ಯಾಕ್ ‘ಜಮೆದಾರ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ ಆನಿ ತಾಕಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ವರಹ ಸಾಂಬಾಳ್ ದಿತಾಲೆ).

ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಲೊ ಕೆಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಜಾಪ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ದುಬಾವ್ ಮಾರ್ಲೊ. ಘಾಟಾಚ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾಂನಿ, ಕಿತ್ಲಿಯೀ ರಾತ್ ಜಾಂವ್, ವಾಟ್ಸುರ್‍ಯಾಂನಿ ಯೇವ್ನ್ ಉಲೊ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಪ್ ತಯಾರ್ ಆಸಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾನೂನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಓಹೋಯ್!” ಅಂತುಲ್ಯಾನ್ ಭಿಯಾನ್ ಆನಿ ರಾಗಾನ್ ತಾಳೊ ಚಡಯ್ಲೊ.

“ಜಾಪ್ ನಾ! ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ಅವ್ಗಡ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

“ತರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಧನಿಯಾ!” ಪಿಂರ್ಗಲೊ ಪಡ್ವಳ್. “ಭುಕೆನ್ ಆನಿ ತಾನೆನ್ ಮೊರ್ತಾಂವ್ ಆಮಿ!”

“ಆನ್ಯೇಕ್ ಉಲೊ ದೀ. ಜಾಪ್ ಮೆಳನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವೋಯ್ ಕಾತ್ರುನ್ ಪುಣೀ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ಪಳೆಯಾಂ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲೆಂ.

ತೆದೊಳ್ಚಿ ವಿರಾರಾಯ್ ಆನಿ ಕರಂದಾಯ್ ಪಾವನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ಸುವಿಯಾಂ ಸಾರ್ಕೊ ಥಂಡ್ ಪಾವ್ಸ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ, ಭಿತರ್ ವಚೊನ್, ಪಾಕ್ಯಾ ಪಂದಾಕ್ ನಿದೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಹಾತ್-ಪಾಯ್ ರೂಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೊರಜಾಯ್ ಪಡತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಘೊಡೆಯೀ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆ.

ಕಾಳೊಕ್, ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ಬೊಟಾಂ ಘಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ದಿಸನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಿತ್ಲೊ ದಾಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಂತ್, ತಾಲ್ವಾರಿಂನಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ವೋಯ್ ಕಾತ್ರುನ್ ವಾಟ್ ಉಗ್ತಿ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸುಲಭ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ದುಸ್ರೊ ಸುಲಭ್ ಕಸಲೊಯೀ ಉಪಾಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ತಶೆಂ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ಆನಿ ಸೋಮಯ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಕಷ್ಟೊನ್, ಆಪ್ಲ್ಯೊ ತಲ್ವಾರಿ ಉಪಯೋಗ್ಸುನ್ ವೋಯ್ ಕಾತರ್ಲಿ. ಘೊಡ್ಯಾಂಚೆ ಲಗಾಮ್ ಧರ್ನ್, ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಆನಿ ದಾಂಟೊನ್ ಗುಡ್ಸುಲಾಕ್ ತೆ ಪಾವ್ಲೆ.

ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವೊನ್ ತಾಣಿಂ ಘಡಿಭರ್ ಕಾನ್ ದಿಲೆ. ಕಸಲೊಚ್ ಆವಾಜ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೊ ಪಯ್ಲೆಂಚೊ ದುಬಾವ್ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಥಿರ್ ಜಾಲೊ.

“ಓಹೋಯ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸೋಮಯ್ಯ, ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್. ಪುಣ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ. ಪಾವ್ಸಾಚೆಂ ಪಿರ್ಪಿರಿಸಾಂವ್, ಗುಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಳಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚೊ ಆನಿ ರಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉಬಾರ್ ರುಕಾಂನಿ ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ವಾರ್‍ಯಾಚೊ, ಆನಿ ಭರ್ಶಿಕ್, ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ರಾನ್ ಮನ್ಜಾತಿಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಯ್ಕಲೊ.

“ತುಮಿ ಹಾಂಗಾಚ್ ರಾವಾ, ಹಾಂವ್ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ಪಳೆತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ತಾಲ್ವಾರ್ ಧರುನ್ ಆನಿ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ಭೊಂವಾರ್ ಸಾಸ್ಪೊನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ವ್ಹಳೂ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ದಾರಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊ. ದಾವ್ಯಾ ಪಾಂಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ದಾರ್ ಲೊಟ್ಲೆಂ, ತೆಂ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ಚಡ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲೆಂ. ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ಅನಾಹುತ್ ಘಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ.

ದಾರಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ ಭಿತರ್ ತಾಣೆಂ ಕಾನ್ ದಿಲೆ, ಪುಣ್ ಕಸಲೊಚ್ ಆವಾಜ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾ. ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಜಾಗ್‍ಮಾಗ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್, ವ್ಹಳೂ ಮೇಟ್ ತಾಣೆಂ ಭಿತರ್ ದವರ್ಲೆಂ.

ಕಿತೆಂಯೀ ದಿಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಸವಯೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ತಾಣೆಂ ಕುಡಾಂತ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ಆಜ್ಯಾಪಾಂ ವಯ್ರ್ ಆಜ್ಯಾಪಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ, ಎಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್, ಚಿಕ್ಕೆ ಗೊಬೊರ್ ಮಾಂಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಇಂಗ್ಳ್ಯಾಂಚಿ ರಾಸ್ ತಾಕಾ ಝಳ್ಕಲಿ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಧುಂವ್ರಾಚೊ ವಾಸ್ ನಾಕಾಕ್ ಆದಾಳ್ಳೊ. ತರ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ಬಿಡಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ!

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತಸೊಚ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊ, ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುಕಾರ್ ವಚೊನ್ ತಾಲ್ವಾರಿನ್ ತಾಣೆಂ ಇಂಗ್ಳೆ ಕಿಡಯ್ಲೆ. ಉಜ್ವಾಡ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಚಡ್ ಜಾಲೊ. ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಸುಕ್ಯೊ ಕೆಲ್ಪುಟ್ಯೊ ತಾಣೆಂ ಇಂಗ್ಳ್ಯಾರ್ ಉಡಯ್ತಚ್ ಕುಡಾಂತ್ ಸಾರ್ಕೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಜಾಲೊ. ಸರ್ದಾರಾನ್ ಪರ್ತುನ್ ಭೊಂವ್ತೊಣಿಂ ಪಳೆಲೆಂ. ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ದೋನ್ ಮಾಂದ್ರೆಚೆ ಕೊವ್ಳೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ, ಪುಣ್ ಹೆರ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾ ಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಕಾ, ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಣೆಂಗೀ ಘೊರೆಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ತಸೊಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಅಂತುಲ್ಯಾ ಪಡ್ವಳಾನ್ ಆನಿ ಸೋಮಯ್ಯಾನ್, ಘೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಉಮ್ರಾಚ್ಯಾ ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲೆ. ಸೋಮಯ್ಯಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ರಾಕ್ವಲ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಅಂತುಲ್ಯಾಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಭಿತರ್ ಆಪಯ್ಲೊ.

ಪರ್ತುನ್ ತೆ ದೊಗ್‍ಯೀ ಭಿತರ್ ಗೆಲೆ. ರಾಂದ್ಣಿಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಚಿಮ್ಣಿ ತಾಣೆಂ ಪಯ್ಲಿ ಪೆಟಯ್ಲಿ, ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ಪೆಟಯ್ಲೊ.

ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲ್ತಚ್ ತಾಣಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಘಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಘೊರೆವ್ಣಿ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ತೊ ಮನಿಸ್ ಮೊರೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲೆ. ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ಲಾಗಿಂ ವ್ಹರ್ನ್ ತಾಣಿಂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲಿ.

ತ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್, ಮಧ್ಯಮ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ, ಪುಣ್ ಧಡಂಗ್ ಜಿವಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ನಾಯ್ಕಾಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ಏಕ್ ವೋಲ್ ಪಿಂಜುನ್, ತಿ ವೊಳಾವ್ನ್ ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಪಾಯ್ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲ್ಲೆ. ತಾಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಮುಖ್ ತಕ್ಲೆ ಸಮೇತ್ ಎಕಾ ಪೊರ್ನ್ಯಾ ಕಾಂಬ್ಳೆಂತ್ ರೆವ್ಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಪರ್ನ್ಯಾ ವಸ್ತ್ರಾಂಚ್ಯೊ ಚಿಂದ್ಯೊ ಚೆಪ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ.

ತಾಕಾ ನೀದ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ, ವಾ ತಾಚಿ ಮತ್ ಚುಕೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಉಜ್ವಾಡ್ ಲಾಗಿಂ ಹಾಡ್ತಚ್ ತಾಚೊ ದೊಳೊ ಪಿಳ್ಪಿಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

“ಸುಬ್ಬಣ್ಣ!” ವಳ್ಕಲೊ ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್.

ವ್ಹಯ್, ತ್ಯಾ ಪಾರ್‍ಯಾಗಾರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ. ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ತಾಕಾ ಆದಿಂ ವಳ್ಕತಾಲೆ. ಹೈದರಾಲಿಚ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ತೊ ಶಿಪಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಕೊಡಗಾಚ್ಯೆ ಲಡಾಯೆಂತ್ ತಾಚೊ ಏಕ್ ದೊಳೊ ಗೆಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ – ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಕೊಣ್‍ಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆನಿ ಎಕ್ಸುರಿ ಜಿಣಿ ತೊ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ – ತಾಕಾ ಗೋಳಿತೊಟ್ಟುಚೊ ಎಕ್ಸುರೊ ಜಮೆದಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ.

“ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಚೆಪ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಚಿಂದ್ಯೊ ಕಾಡ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಆನಿ ಆಂತುಲೊ ತಶೆಂ ಕರ್ತಾನಾ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂ-ಪಾಯಾಂಚೆ ಕಟ್ ಸುಟಯ್ಲೆ.

ಹಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣಾಕ್ ಪಯ್ಲಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ತೊಂಡಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ತಚ್ ತೊ ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗಲಾಗ್ಲೊ. “ದಮ್ಮಯ್ಯಾ! ತುಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಕರಾ – ಜಾಯ್ ತೆಂ ವ್ಹರಾ, ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಕಾಡಿನಾಕಾತ್.”

“ನಾ, ಸುಬ್ಬಣ್ಣ – ಆಮಿ ತುಕಾ ವಾಯ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂವ್ – ತುಜೆ ಮಿತ್ರ್ ಆಮಿ. ಅಳೆ…” ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಲಾಂಪ್ಯಾಂವಾಂಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾರ್ ಉಬಾರ್ನ್ ಧರ್ಲೊ. ಕ್ರಮೇಣ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣಾಕ್ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ.

“ಸ-ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ದುಕಿನ್ ಆಂಗ್ ವೊಳಾವ್ನ್, ಪುಣ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಸಲಾಮ್ ಕರ್ನ್.

“ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ತೊ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

“ಕಿ-ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್ ಹಿ?” ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾಲೊ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ, ಆಪ್ಲೆಂ ಕಪಾಲ್ ಪೊಶೆವ್ನ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲೊ ಎಕ್ಸುರೊ ದೊಳೊ ಘಸ್ಟುನ್.

“ತಾಕಾ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ದೀ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಅಂತುಲ್ಯಾಕ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ.

ಅಂತುಲೊ ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಕ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಕೊಪ್ ಉಕ್ಲುನ್ ಮೊಡ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಬುಡವ್ನ್, ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಸರ್ಶಿನ್ ತೆಂ ತೊ ಹಾಡ್ನಾಯ್ಲೊ.

ಸುಬ್ಬಣ್ಣಾನ್ ಆಶೆನ್ ಕೊಪ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್, ತೊಂಡಾಕ್ ತೆಂಕುಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕಸಲೊಗೀ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೇವ್ನ್ ವೆಗಿಂ ತಾಣೆಂ ತೆಂ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ನಾಕಾ ಕಡೆನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಪರ್ಮಳ್ ತಾಣೆಂ ಕಾಣ್ಗೆಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್, ಕೊಪ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಒಡ್ಡಾವ್ನ್, “ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಕ್ ಆತಾಂ ಮ್ಹಾತಾರೆಂ ಜಾಲಾಂ. ತುಂ ಪುಣೀ ಹುಂಗೊನ್ ಪಳೆ, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ಕಸಲೊ ಪುಣೀ ಪರ್ಮಳ್ ಯೆತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂಗ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಕೊಪ್ ಹಾತಾಂತ್ ಧರ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಘೆತ್ಲೊ.

“ಉದ್ಕಾಕ್ ಕಸಲೊಯೀ ವಾಯ್ಟ್ ಪರ್ಮಳ್ ಯೇನಾ, ಬಗಾರ್ ಕಸಲೊಗೀ ಪಾಲ್ಯಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಮಾತ್ರ್ ಯೆತಾ. ನಹಿಂವೇ ಪಳೆ ಅಂತುಲ್ಯಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೊಪ್ ತಾಣೆಂ ಅಂತುಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲೆಂ.

ಅಂತುಲ್ಯಾನ್‍ಯೀ ಹುಂಗೊನ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲಿ, ಆನಿ, “ಸರ್ದಾರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ – ಉದ್ಕಾಕ್ ವ್ಹಯ್‍ಗೀ ನಹಿಂಸೊ ಪಾಲ್ಯಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಯೆತಾ” ಮ್ಹಣ್ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲೆಂ.

“ತರ್ ದೆವಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್! ತಾಚ್ಯೆ ಕೃಪೆನ್ ತುಮಿ ಆಜ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್! ತಾಂಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಕಳ್ಳೊ – ಖುನಿಗಾರಾಂಚೊ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾವ್ನ್.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

“ಕಶೆ ಆಮಿ, ಕಿತ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಬಚಾವ್ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್? ಮತ್ಲಬ್ ಕಸಲೊ ಆನಿ ಖುನಿಗಾರ್ ಕೋಣ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್.

“ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ತೆವ್ಶಿನ್ ಯಾ, ಆನಿ ರಾತಿಂ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಪೊಟಾಕ್ ಘಾಲ್ಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್‍ಯಾಂ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ತ್ಯಾ ಮೊಡ್ಕ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೊತ್ಲೆಂ. ಬರೆಂ ಉದಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಕಾಫಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲಿ. ಉಮ್ಕಳಾವ್ನ್ ದವರ್’ಲ್ಲೆಂ ಥೊಡೆಂ ಶಿಕಾರೆಚೆಂ ಮಾಸ್ ಭಾಜ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಗೋಂವ್ ನಾತ್ನ್ಯಾಚ್ಯೊ ಭಾಕ್ರ್ಯೊ ಭಾಜ್ಲ್ಯೊ.

ಸೋಮಯ್ಯ ಆನಿ ಅಂತುಲ್ಯಾ ಪಡ್ವಳಾನ್ ಇತ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಸುಬ್ಬಣ್ಣಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಜತನ್ ಘೆತ್ಲಿ.

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ಚೊರಾಂನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಂಬುಡ್ಲ್ಯಾತ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಘೊಡೆ ಪಾಟಿಂ ಯೆತೆಲೆಚ್!”

“ಸುಬ್ಬಣ್ಣಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ತುಂ ವ್ಹಡೊಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಹುಮಿಣ್ಯಾಂನಿ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ಶಿವಾಯ್, ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಿ ಸೊಡವ್ನ್ ಸಾಂಗನಾಂಯ್!” ಶಿಣ್ಲೊ ತೊ.

“ತರ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಸವ್ಕಾಸಾಯೆನ್ ಆಯ್ಕ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಒಕ್ಕಣ್ಣ: “ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್, ತುಜಿ ವಿಶೇಸ್ ಖಬರ್ ಹಾಂವೆಂ ವಾಟ್ಸುರ್‍ಯಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲಿ ಜಾಯ್ತಿ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾ. ತುವೆಂ ಬಂಟ್ವಳಾಂತ್ ಕೈದಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆನಿ ತುಕಾ ಝಡ್ತೆಕ್ ಉಬೊ ಕೆಲ್ಲಿ ಖಬರ್’ಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ದೋನ್ ದಿಸಾಂನಿ ಮೆಳ್ಳಿ. ಹಾಂವ್ ಪುಣೀ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜಮಲಾಬಾದಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ತ್ಯಾ ನಿತಿದಾರಾಚ್ಯಾ ಖಾಡಾಕ್ ಉಜೊ ದಿತೊಂ!”

“ತೆಂ ಆಸೊಂ ಪುಣೆಗೆಲ್ಲ್ಯಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ಆಯ್ಚಿ ಖಬರ್!”

“ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಸರ್ದಾರಾ, ಸಾಂಗ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣೊನ್, ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ತಾಂಕ್ತಾ ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ವಿವರ್ಸಿಲಿ. ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಒಕ್ಕಾಣಿಂ ಆನಿ ಹುಮಿಣ್ಯೊ ಆನಿ ಮ್ಹಣ್ಣ್ಯೊ ಭರ್ಸುನ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂ ವರ್ವಿಂ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ಳಿ:

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಆಮೊರೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ದೋಗ್ ಸವಾರ್ (ತೆಚ್, ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಚೆ ದೂತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ) ಗೋಳಿತೊಟ್ಟು ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣಾನ್, ಹರ್ಶೆಂಚೆಪರಿಂ ತಾಂಕಾಂಯೀ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿಲೊ. ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ತೆ ರಾವ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಂಚೊ ಜಿನೊಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಚುಕಾಮುಕಿಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಕೆವ್ಲ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ಮಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

“ಆಮ್ಕಾಂ ರಾವೊಂಕ್ ವ್ಹೊರೆವಿಂಗಡ್ ಜಾಗೊ ದೀಜಯ್. ಹೆರ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಪಯ್ಣಾರಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಆಮಿ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಳನಾಯೆ… ಆಮ್ಕಾಂ ಧೊಸ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ… ರಾತಾರಾತ್ ಯೇವ್ನ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಘೊಡೆ ಬದ್ಲುಂಕ್ ವಿಚಾರ್ತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಘೊಡೆ ದೀನಾಯೆ…” ಇತ್ಯಾದಿ ಸಬಾರ್ ಶರ್ತಾಂ ಉಚಾರ್ಲಿಂ ತಾಣಿಂ – ತೆಚ್ ಯೆಜ್ಮಾನಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ.

“ತುಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ರಾವಾ, ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ನಿಕಳಾ!” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸುಬ್ಬಣ್ಣಾನ್.

“ಕಿತೇಂ… ಆಮಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆ ತುಂ ಆಯ್ಕನಾಂಯ್‍ಗೀ ತರ್!” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣಿಂ, ಆನಿ ತಾಕಾ ಭೆಷ್ಟಾಯಿಲ್ಲೊ.

ಪುಣ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಆದ್ಲೊ ಶಿಪಾಯ್ ಆನಿ ತಸೊಚ್ ಕುಶೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತೊ ತಾಂಚೆ ಕಡೆನ್ ಘಾಟಿ ತುಳು ಭಾಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಣಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆನ್ ಉಲಂವ್ಚೊ ಘಟ್ಮಳ್ ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಲೆಕ್ಲೆಂ. ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ತಾಣಿಂ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಚೆಂ ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂಯೀ ಸುಬ್ಬಣ್ಣಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ‘ವೀಕ್ ನಾಕಾ, ಅಮಾಲ್ ಪುರೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಘಟ್ಟ್ ಬೊಂಬ್‍ಲ್ಲಿಂ.

“ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಕಾಫಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾಲೊ” ಮುಂದರ್ಸುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಸುಬ್ಬಣ್ಣಾನ್. “ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ತಾಲೊ – ತುಮಿ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಚಡುಣೆಂ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ – ಎಕಾಚ್‍ಫರಾ, ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಭಿತರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ದಿವೊ ತಾಣೆಂ ಪಾಲ್ವಯ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಕಾಂಬೊಳ್ ಉಡವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಡ್ ಘಾಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಚಿಡ್ಡುನ್ ಧರ್ಲಿ – ತೊಂಡಾಂತ್ ಗುಡ್ದಿ ಚೆಪ್ಲಿ. ಮ್ಹಜೆ ಹಾತ್-ಪಾಯ್ ಬಾಂಧುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹರ್ನ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಘಾಲೊ, ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಪೊಳಾಪಳ್ ಘೆತ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಅನ್ನಾಡ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆ ಸುಟೆ ದೋನ್ ಘೊಡೆಯೀ ವ್ಹೆಲೆ! ಪಾಟಾಪಾಟ್ ತುಮಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.”

ಇತ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಚಿಂತುನ್ ಬಸ್ಲೊ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಸ್ಲೊ:

“ತರ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ತಾಣಿಂ ಪೊಳಾಪಳ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಬಹುಶ್ಯಾ ಆಮಿ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ತೆ ಚಿಕ್ಕೆ ಘಡ್ಬಡ್ಲೆ, ಆನಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಮತಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಣಿಂ ಕೆಲೆಂ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ಹಿಸೊ ದೀತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ತಾಣಿಂ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲೊ. ತಾಕಾಯೀ ತೆ ವೋಡ್ನ್ ವ್ಹರ್ತೆ ಕೊಣ್ಣಾ, ಪುಣ್ ಬಹುಶ್ಯ ತೆದಾಳಾ ಆಮಿ ಯೇವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಆವಾಜ್ ದಿತಾಲ್ಯಾಂವ್ – ದೆಕುನ್ ತೆ ಧಾಂವ್ಲೆ ಆನಿ ಲಿಪ್ಲೆ. ಆತಾಂ ಆಮಿ ಹುಶಾರ್ ರಾವಜಾಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಿ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಜ್‍ಚ್ ರಾತಿಂ ತೆ ಹಾಂಗಾ ಯೆತೆಲೆ.”

“ಪುಣ್ ಧನಿಯಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಂತುಲೊ. “ತಾಣಿಂ ಧಾಂವ್ತಾನಾ ಪುಣೀ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಝಳ್ಕೆಕ್ ಪಡಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಹಿಂವೇ?”

“ನಾ, ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆ ವಚೊಂಕ್ ನಾಂತ್ – ಮುಕ್ಲಿ ವಾಟ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಂದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಆಮಿ ತುರ್ತಾನ್ ಭಿತರ್ ಯೇನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚೊ ಇರಾದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಶೆಂಚ್, ಆಮಿ ರಾತಿಂ ಹಾಂಗಾಚ್ ರಾವಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಯೀ ಖಂಡಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಸುಟೆ ಘೊಡೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತಾಣಿಂ ಚುಕಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಆತಾಂ ಆಮಿ ಉಜ್ವಾಡಿ ವ್ಹರ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚೆಂ ನಾಕಾ. ಪುಣ್ ತಾಣಿಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯೆ ಕುಶಿನ್ ವೋಯ್ ಕಾತರ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್.”

“ಜಾವ್ಯೆತ್” ಒಪ್ಲೊ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ.

“ತರ್” ಮಧೆಂ ಉಲಯ್ಲೊ ಸೋಮಯ್ಯ್ ಖಾಲ್ತೆಪಣಿಂ. “ಮೊಡ್ಕ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್?”

“ತಾಂತುಂ ತಾಣಿಂ – ನಾಂವಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ – ಎಕಾ ಥರಾಚ್ಯಾ ಖೊಲ್ಯಾಚೊ ರೋಸ್ ಥೊಡೆ ಥೆಂಬೆ ಪಿಳ್ಳಾ. ಭೋವ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಅಮಾಲ್ ತೆಂ. ಪುರಾಸಾಣೆನ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಮಿ ತಾಂತ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ಉಪಯೋಗ್ಸಿತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ತೀನ್-ಚಾರ್ ವೊರಾಂಚೊ ವೇಳ್ ಮತ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ತಾಂವ್ – ತೆದಾಳಾ ತೆ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕೈಲಾಸಾಕ್ ಧಾಡ್ತೆ!”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಅಂತುಲ್ಯಾಚಿ ಕೂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯೊ ಪಾತಳ್ ಮಿಶ್ಯೊ ಸಾಳಿಚ್ಯಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಂಪರಿಂ ಉಬ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯೊ.

“ಯೇಂವ್ದಿತ್ ತೆ ಹಾಂಗಾ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ತಾಂಚೆ ತಕ್ಲೆ ಭೆತುನ್…”

“ರಾವ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ತಾಂಕಾಂ ಜಿವೆಚ್ ಧರ್ನ್ ವ್ಹರ್‍ಯಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಸಾಕ್ಷಿಂಚಿ ಆಮ್ಕಾಂ ವ್ಹರ್ತಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ!”

ತಶೆಂ, ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಆನಿ ಸೋಮಯ್ಯ, ವಿಚಿತ್ರ್ ಥರಾಚ್ಯೆ ಶಿಕಾರೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೆ ಆನಿ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 35: ಶರ್ತಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News