Latest News

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 35: ಶರ್ತಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್

Posted on : June 17, 2019 at 11:49 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 35
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಥಂಯ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಿತರ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಜಾಯ್ತಿ ಆಲೋಚನ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್, ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಿರಿಂಗಪಟ್ಣಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಆಪ್ಣೆಂ ವಚೊನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಕ್ ಭೆಟಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರಿಯೀ ಏಕ್ ಆಲೋಚನ್ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಿ ಘಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡೆನ್ ಉಲವ್ನ್ ಗಜಾಲ್ ಸಮ್ಜಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್, ತೊಯೀ ಕಸಲಿಗೀ ಗರ್ಜೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ. ಘೊಡ್ಯಾ ವಯ್ಲೊ ತೊ ದೆಂವ್ಲೊ, ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ತಶೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಫರ್ಯಾಯ್ಲೆಂ. ಚಡ್ ವೇಳ್ ರಾವೊಂಕ್‍ಯೀ ಪುರ್ಸತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಪಯ್ಲೊಚ್ ಹಿಸೊ ದಿಲೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿಕ್ಕೆ ವೊರೆವಿಂಗಡ್ ಗೆಲೆ.

“ಸಾಯ್ಬಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಶೆಟ್ಟಿ. “ತುವೆಂ ಕಾಮ್ತಿಗೆರ್ ವಚೊನ್ ಕೆಲೆಂ ಕಿತೆಂ! ತೊ, ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್, ಕಾಮ್ತಿಕ್ ಕೈದಿ ಕರ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲೊಚ್ ನಹಿಂವೇ?”

ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಪುರ್ತೊ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೊ ಕಸೊ? ದೆಕುನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್, ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಉಲಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಹಾಂವ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಏಕ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಲೆಂ” ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ. “ಬೂದ್ ಶಿಕಯ್ಜಾಯ್ ಆನಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚೆರ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಕಾಣ್ಗೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.”

“ತಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಸಮ್ಜಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿಂ ತೊ ಭೋವ್ ಹುಶಾರ್ ಜಾಲಾ. ತರೀ, ‘ದೀಸ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ದಿಸಾಂಚಿ ವಾಡ್ ವಚಶಿನಾ – ವಾಡಿ ಸಮೇತ್ ರುಸುಂ ವಸೂಲ್ ಕರುಂಕ್ ಪರತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ರಾವಸೊನಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅರ್ಥಾರ್ ತೊ ಪುಸ್ಪುಸ್ತಾಲೊ.”

“ಯೆವ್ಯೆತ್, ತಾಕಾ ತಾಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಣೆಂ ಯೆವ್ಯೆತ್.”

“ಪುಣ್ ಕಾಮತ್ ಕೈದಿ ತೊ ಕೈದಿಚ್ ನಹಿಂವೇ?”

“ಕೈದಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಎಕಾ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಪರಿಂ ಹಾತ್ ಬಾಂಧುನ್, ಮನ್ಜಾತಿಪರಿಂ ಆಂಬುಡ್ನ್ ತಾಕಾ ವ್ಹರೊಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾ. ಫಾವೊತ್ಯೆ ಮರ್ಯಾದಿನ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಗಾಡಿಯೆರ್ ತಾಕಾ ಧಾಡ್ಲಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

“ಕಸೊ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ?” ಚುರ್ಚುರ್ಲೊ ಶೆಟ್ಟಿ. “ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಾಚ್ಯಾ ಆರೋಪಾನ್ ವಾ ನಿಬಾನ್ ಸಿರಿಂಗಪಟ್ಣಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಕಸಲೆಂ ಮೋಲ್ ಆಸಾ? ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ಕರ್ನ್ – ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಪುಣೀ ಚಲವ್ನ್ – ಕಾಮ್ತಿಕ್ ತುವೆಂ ಪಾಟಿಂ ಉರಯ್ಜಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.”

“ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಂ ಫಿಕಿರ್ ಕರಿನಾಕಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಂವೆಂ ವಹ್ಸಿಲ್ಯಾ.”

ತಸಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಿತ್ಲಿ ವರ್ತಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಆತಾಂ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಚಡ್ ಖಂಚ್ಲೆಂ. ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ಶರ್ತಾಚೊ ಮಾರ್, ಆದಿಂ ತಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಉತಾರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

“ಕೊಣ್ಣಾ ಸಾಯ್ಬಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ಸಮ್ಜನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಶೆಟ್ಟಿ. ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮತ್ ಕೈದಿ ಜಾವ್ನ್ ವಚನಾಯೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಚಿ ನೀಜ್ ಆಶಾ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ.

“ತುಂ ಕಾಂಯ್ ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಾಕಾ. ಜಾಣಾಸೊನ್‍ಂಚ್ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಸೊಡ್ಲಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

“ತರ್ ತುಜಿ ಫುಡ್ಲಿ ಆಲೋಚನ್ ಕಸಲಿ?”

“ಶೀದಾ ಶಿರಿಂಗಪಟ್ಣಾಕ್ ವಚೊನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚಿ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂಗಾ ಆಮಿ ಚಡ್ ವೇಳ್ ರಾವನಾಂವ್.”

“ಜಾಯ್ತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಠಾಣ್ಯಾವಾಲೊ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲವ್ನ್. “ಪುಣ್ ಗಜಾಲ್ ಕಶಿ ರಾವತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಆತಾಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ.”

“ತುಂ ಚಿಂತಿನಾಕಾ. ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ಸಾಂಗ್ – ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಪಯ್ಣ್ ಮುಂದರ್ಸುನ್ ಗೆಲಾ?”

“ತ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿಂ ತಾಣೆಂ ಮಸ್ತ್ ಆಲೋಚನ್ ಕೆಲಿ. ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟಿ ಚಡೊನ್, ಮಂಜರಾಬಾದ್ ಕೊಟ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೈದ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಸಾಂಗಾತಾ ವ್ಹರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಗರ್ಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಘಳಾಯೆ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್, ಆಲೋಚನ್ ತಾಣೆಂ ಬದ್ಲಿಲಿ, ಆನಿ ಚಾರ್ಮಾಡಿಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ.”

“ಬರೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಆಮಿಂಯೀ ತ್ಯೆಚ್ ವಾಟೆನ್ ವೆತಾಂವ್. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಪರ್ತುನ್ ಹಾಂಗಾ ಯೆತಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕರಿಜಾಯ್.”

“ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಶೆಟ್ಟಿ ಹರ್ದೆಂ ಪೆಟುನ್, ಆನಿ ಧೈರಾನ್. “ಮನ್ಶ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್!”

“ಆತಾಂ ಚಡಿತ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ವಿಚಾರಿನಾ. ಆಮಿ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಸರ್, ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾಚೆರ್ ಆನಿ ಬದ್ಕಾಚೆರ್ ಕಸಲಿಚ್ ನವಿ ಲೂಟ್ ಚಲನಾಶಿ ತುವೆಂ ಚತ್ರಾಯ್ ದವರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಜಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಆನಿ ಮನವಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.”

“ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮ್ಹಜೆರ್ ಪಡ್ಲಿ – ಮ್ಹಜೆರ್ ತಿ ಸೊಡ್ಯಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಶೆಟ್ಟಿ.

“ತುಜೊ ವರ್ತೊ ಉಪ್ಕಾರ್.”

“ಆಜ್‍ಚ್ ಹಾಂವ್, ದೊಗಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಚೆರ್ ದೊಳೊ ದವರುಂಕ್ ಧಾಡ್ತಾಂ. ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಹಾಂವ್ ಕಾಮ್ ಕರಯ್ತಾಂ.”

“ಪುಣ್ ಚತ್ರಾಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಹೆರಾಂಕ್ ದುಬಾವಾಕ್ ಇಡೆಂ ದೀನಾಯೆ. ತುಂಯೀ ತಾಂಚ್ಯೆ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತುಜೆರ್ ಅನ್ವಾರ್ ಯೇತ್, ಆನಿ ಆಮಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾಚಿ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಯ್ತ್.”

“ತ್ಯಾ ವಿಷಯಿಂ ತುಂ ಭಿಯೆನಾಕಾ ಸರ್ದಾರಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಶೆಟ್ಟಿ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಿ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಆಯ್ತೆ ಜಾಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಘೊಡೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಚಿ ಪಾಟ್ ಧರುಂಕ್, ಆನಿ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ನ್ ಫುಡೆಂ ಚಲೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಕ್ ಬೊಯ್ಲಾಂಚಿ ಗಾಡಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ತುರ್ತಾನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಅಪಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಮತಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನ್ಯೇಕಾ ವಿಷಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಚಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಪುರ್ತಿ ಜಾಗಿ ಜಾಲಿ.

“ಹಿ ಏಕ್ ಖಬರ್ ಮತಿಂತ್ ದವರ್. ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಣ್ ಮುಂದರ್ಸುನ್ ಗೆಲಾ ಖರೊ. ಪುಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಆದಿಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ಘುಟಾನ್ ತಾಣೆಂ ಝುಂತ್ ಚಲಯ್ಲೊ.”

“ತಾಂತುಂ ಕಿತೆಂ ವಿಶೇಸ್? ಘಾತ್ಕ್ಯಾಂನಿ ಕಸಲೊ ಝುಂತ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ?”

“ತೆಂ ವ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಆಮಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಘೆಂವ್ಕ್‍ಚ್ ಜಾಯ್ ನಹಿಂವೇ? ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಚಾರ್ಮಾಡಿಚ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀಜ್. ಪುಣ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಕಸಾಯ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಘೊಡೆ ದೀವ್ನ್ ಶಿರಾಡಿಚ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ತ್ಯಾ ವರ್ತನಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಪುಣೀ ಹಿಸೊ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ನಹಿಂವೆಂ?”

“ಬರಾಬರ್! ಹಿ ಗಜಾಲ್ ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ವರ್ತೆಂ ಪ್ರಯೋಜನ್ ಜಾಲೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

ದಾಮು ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ದಗಲ್ಬಾಜ್ ಚಿಂತಿನಾ, ಬಗಾರ್, ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಮಿತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ತಾಂಕಾಂ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ತೊ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ಠಾಣ್ಯಾವಾಲ್ಯಾಚೊ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ.

ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಗೆರ್, ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾ ಕಡೆನ್ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಜಟಾಪಟ್ ಜಾತಾನಾ, ತ್ಯಾ ಫಿಂರ್ಗ್ಯಾನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಅರ್ಥ್ ಜಾಲೊ.

“ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಿರಿಂಗಪಟ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮಯ್ಲಾಂಚಿ ವಾಟ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾನ್. ಆತಾಂ ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಸಾರ್ಕೊ ಅರ್ಥ್ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾನ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಖಂಚ್ಲೊ.

ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಗೆರ್ ತಿತ್ಲೊ ಹಿಣ್ಸುನ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಝಗ್ಡೊಂಕ್ ವಾ ಪಾಟಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ತೊ ಆಯ್ತೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಬದ್ಲಾಕ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸೂಚನಾಕ್ ಕಬೂಲ್ ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಯೆವಾಂಚ್ಯಾ, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂಕ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲ್ಯಾಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಪ್‍ಚಿಪ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ಆಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ಪಾಡಾವ್ ಕರ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಹೆಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾವ್ನ್ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್ ಕಸೊ ವೊಗೊ ರಾವತ್? ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಬಗಾರ್ ಕಸೊ ತೊ ಥಂಡ್ ರಾವತ್?

ದೆಕುನ್, ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಂವ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಸಿರಿಂಗಪಟ್ಣಾಕ್ ಪಾವನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಪುತ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ನಾ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಸಿರಿಂಗಪಟ್ಣಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತರ್ ಗುಡೆ, ಘಾಟ್ ಆನಿ ರಾನಾಂ ಮೊಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ವೆತಾನಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಲಗಡ್ ಕಾಡಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಫಾವೊತಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್‍ಯೀ ಕೆಲ್ಲಿ.

ಹೆಂ ಸರ್ವ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ. ಆನಿ ತೊ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಖುಷಿ ಪಾವ್ಲೊ. ಶ್ಯಾಥೆಚೆರ್ ಶ್ಯಾಥಿ ಆನಿ ಚಲಾಕೆಚೆರ್ ಚಲಾಕಿ ಉಪಯೋಗ್ಸುಂಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಪಯ್ಲಿಚ್ ಜಾಗ್ವಣ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್, ತಾಚಿ ವೀರ್ ಸಹಜ್ ಉಮೆದ್ ಪುರ್ತಿ ಜಾಗ್ರುತ್ ಜಾತಾಲಿ.

ಶೆಕಿಂ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆಪವ್ನ್ ತುರ್ತಾನ್ ಝುಂತ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ದೊಗಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಚಾರ್ಮಾಡಿಚ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ವಚೊಂಕ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ. ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಚೆ ದೊಳೆ ಚುಕವ್ನ್, ಪುಣ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸರ್ವ್ ಘುಟ್ ಪುಂಜಾವ್ನ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ತಾಣಿಂ ಘಾಟಾ ವಯ್ರ್ ಕೇಶವ್ ಪಂಡಿತಾಗೆರ್ ಮೆಳಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಮ್ಜಯ್ಲೆಂ.

ಉರ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಶಿರಾಡಿಚ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಹ್ಯಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಪಯ್ಣಾಂತ್, ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಅಪಾಯಾಚಿಂ ಆನಿ ಪ್ರತಿಫಳಾಚಿಂ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ಭೆಟೊಂಕ್ ಆನಿ ಘಡೊಂಕ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಕ್ ಖಬರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಭೋವ್ ತುರ್ತಾನ್ ತಾಣೆಂ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಪಾವಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೊಚ್ ಇರಾದೊ ಮತಿಂತ್ ದವರ್ನ್, ಆನಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಉಡಯಿಲ್ಲೆಂ ಶರ್ತ್ ನಿಯಾಳ್ನ್, ವಾರ್‍ಯಾ ವೆಗಾನ್ ತಾಣೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಆರಂಭ್ಸಿಲೆಂ.

ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಏಕ್ ವೋರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಂಚೆ ಘೊಡೆ ಥಕೊನ್ ಗೆಲೆ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಿಯೀ ಘಾಮೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಥಕ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಆಂಗ್‍ಪಾಂಗ್ ದುಕೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಿಂರ್ಗೊಂಕ್ ತೊ ಲಾಗ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸುಶೆಗ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಲಡಾಯೆಚೊ ವೇಳ್ ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಘೊಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಹರ್ದೆಂ ಫುಟ್ಟಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಮುಂದರ್ಸುನ್ ವೆಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಘಡ್ಬಡ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಸವಾಲ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಧೈರ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾ.

ಅಶೆಂ, ವಾರ್‍ಯಾ ವೆಗಾನ್ ಸವಾರಿ ಮುಂದರ್ಸಿತಾನಾ, ವಾಟೆರ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಕಡೆನ್ ಘೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಉದಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತೆ ರಾವ್ಲೆ. ತೆಂಚ್ ವ್ಹಾಳ್ಚೆಂ ಉದಾಕ್ ಸವಾರಾಂಕ್‍ಯೀ ಉಪ್ಕಾರ್ಲೆಂ.

ಕಾಳೊಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಂ ಯೆತಾಂ, ಅಂತುಲ್ಯಾ ಪಡ್ವಳಾನ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಧೈರ್ ಘೆವ್ನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಕಡೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ:

“ಸಾಯ್ಬಾ, ಇತ್ಲ್ಯಾ ತುರ್ತಾನ್ ಆಮಿ ಧಾಂವ್ ಮಾರ್ಚಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಮನಿಸ್ ಆನಿ ಮನ್ಜಾತಿ ಥಕ್ಲ್ಯಾತ್, ಆನಿ ವಾಟ್‍ಯೀ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ನಹಿಂ. ಖಂಯ್ ಪುಣೀ ಉದಾಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಬರೊಸೊ ಜಾಗೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮಿ ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಬರಿ ನಹಿಂವೇ?”

“ಹಾಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಖಂಯ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಆನಿ ಖಂಯ್ಚೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಚಾರ್ಲಾಂ?” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ತಾಪೊನ್.

“ನಾ ಧನಿಯಾ, ಹಾಂವೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ. ಪುಣ್…”

“ತುಜೆಂ ಪುಣ್ ಗಿಣ್ ಕಾಂಯ್ ನಾಕಾ! ತುಕಾ ಪುರೊ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ವಾ ಮನ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ತುವೆಂ ರಾವ್ಯೆತ್, ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಾಟಿಂ ವಚ್ಯೆತ್.”

“ನಾ ಧನಿಯಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ – ಏಕ್ ರುಂವ್ ದುಕ್ತಾಶೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಆಂಗ್ ದುಕ್ತಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಸವಾರಿ ಕರ್ಚೊ ಹೊ ಘೊಡೊ ಪರ್ತನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಪುರೊ!”

“ಕಶೆಂಯೀ ಜಾಂವ್, ಕಿತ್ಲಿ ರಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ. ಆಜ್ ರಾತಿಂ ಆಮಿ ಗೋಳಿತೊಟ್ಟು ಛತ್ರಾಕ್ ಪಾವಜಾಯ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಖಿಳ್ ಆಮಿ ಮೊಡ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ!”

“ಹಾಂ!” ಅಂತುಲ್ಯಾಚಿ ಪುರಾಸಣ್ ಉಬೊನ್ ಗೆಲಿ. “ತರ್ ಯಾ ಧನಿಯಾ, ತುರ್ತ್ ಕರ್ಯಾಂ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ, ನಹಿಂಚ್ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಖಿಳ್, ಬಗಾರ್ ವಿಕಾಳ್ ಫಿತೂರೆಚಿ ಈಳ್‍ಚ್ ತಾಂಕಾಂ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 34: ಪರತ್ ಶರ್ತಾಚೊ ಮಾರ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News