Latest News

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 34: ಪರತ್ ಶರ್ತಾಚೊ ಮಾರ್

Posted on : June 12, 2019 at 7:36 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 34
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ತಕ್ಷಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಅರ್ಥ್ ಜಾತಚ್, ತಾಚೊ ಶ್ವಾಸ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪೀಳ್ನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ರೂಕ್ ತೊ ಜಾಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್:

“ಖಂಡಿತ್‍ಗೀ – ಹೆಂ ತುಜೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ಉತಾರ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ, ಪ್ರಯತ್ನಾನ್, ತಾಳೊ ಸಡಿಳ್ ಕರುನ್.

“ವ್ಹಯ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ. “ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ಉತಾರ್. ಗರ್ಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ದಗ್ದುನ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ. ದೆವಾಚಿ ಖುಷಿ ಅಶಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಅಸಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಘಡ್ತ್ಯೊ ನಾಂತ್. ಆಮ್ಚಿ ವಾಟ್ ಶಾಬಿತಾಯೆನ್ ಉಗ್ತಿ ಆನಿ ಸಲೀಸ್ ಆಸ್ತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.”

“ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖರೆಮಸ್ತಿಚ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾಂಕ್ ಆನಿ ಅರ್ಥ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಟಾಕ್ ಮಧೆಂ ದೆವಾಚೆಂ ನೀಬ್ ನಾಕಾ. ತುಜೊ ನಿಚೆವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅರ್ಥ್ ಜಾಲೊ.”

“ತರ್ ತುವೆಂ ವಚ್ಯೆತ್. ಜೆವಣ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ತಾಳ್ಯಾನ್.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಲೊಂಕ್ ನಾ. ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ವೀಜೆಚ್ಯಾ ವೆಗಾನ್ ತರ್ಕಾಂ ವಿತರ್ಕಾಂ ಧಾಂವ್ಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ.

“ತರ್, ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ತೆಂ ಆಯ್ಕ್. ತುಜ್ಯೆ ಕಡೆನ್ ಉಲವ್ನ್, ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ತುಕಾ ಸಮ್ಜವ್ನ್ ಪುಣೀ ಪಾಟಿಂ ವಚಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ಹಾಂವ್ ಆಬ್ಳೆ ಉಲಯ್ಲೊಂ. ತುಜೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ಉತಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲೆಂ. ಪುಣ್ ತುಜ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ನಿಚೆವಾ ವರ್ವಿಂ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಚೆರ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಖರ್ಗ್ ತುಂ ಬಳ್ವಷ್ಠಿ ಮಾಗೊನ್ ಘೆತಾಯ್!”

“ಮ್ಹಣ್ಜೇ?”

“ಮ್ಹಣ್ಜೆ – ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಖಂಡಿತ್ ಮೊರ್ಣಾಕ್, ತುಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿ ಎಕ್ಲಿಚ್ ಧುವ್, ಕಾರಣ್ ದಿತಾಯ್!”

“ತೆಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾ. ಆನಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಅಪರಾಧ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಭೊನ್ ವೆಗಿಂ ತೊ ಪಾಟಿಂ…”

“ನಾ, ಕೆದಿಂಚ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೊ ನಾ. ತಾಣೆಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆವ್ಯೆತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಸಲಿ ಎಕ್‍ಚ್ ವಾಟ್ ತುವೆಂ ಬಂದ್ ಕೆಲಿಯ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾಕ್ – ತುಂಚ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಿಯ್!”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ಸಮ್ಜಲೊ ನಾ. ತರೀ ತಿಕಾ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಕಾಲುಬುಲಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾಚ್ ತಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

ತಿಚೆರ್ ಅಸಲ್ಯೆ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲ್ತಚ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ವರ್ತಿ ಬಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಮೊಗಾ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಧಾರುಣ್ ಜಾವ್ನ್, ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ:

“ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತುಕಾ ಬೂದ್ ನಾ. ತುಜ್ಯಾ ಆನಾನ್ ಅಪರಾಧ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಭೊನ್ ಕೆದಿಂಚ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೊ ನಾ. ವಿಚಾರ್ ಆನಿ ತೀರ್ಪ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಹೆರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ, ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಮಾ ಖಾತಿರ್ ಫಾಶೆಚೆಂ ಮೋರ್ಣ್ ತೊ ಮೊರ್ತಲೊ…”

“ಜೆಜು!” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊನ್‍ಯೀ ಹಾತಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆ ಕಾನ್ ಧಾಂಪುನ್.

“ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಕ್ ಆನಿ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಕ್ ತಾನೆಲಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಖುದ್ದ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾ ಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್, ತಾಕಾ ಸಮ್ಜವ್ನ್, ತುಜ್ಯಾ ಆನಾಕ್ ಸೊಡವ್ನ್ ಹಾಡ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಹೆರ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ನಾಂತ್ – ತಸಲೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ವರ್ವಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಧ್ಯ್. ತಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಕರ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್‍ಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ, ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಯ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೊ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್, ಇತ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಸುಸ್ಕಾರೊನ್ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ತಿಚಿ ವರ್ತಿ ಬಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ಲಿ. ತರೀ, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಠಿಣಾಯ್ ದಾಕವ್ನ್ ತೊ ವೊಗೊ ರಾವ್ಲೊ.

ಅಶ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಘಡಿಯೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿನ್, ದುಖಾಂನಿ ಭರ್ಲೆಲೆ ದೊಳೆ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಉಬಾರ್ಲೆ ಆನಿ, “ತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್, ತುಂ ಪುಣೀ ವಚನಾಂಯ್‍ಗೀ?” ಮ್ಹಣೊನ್ ಪರಾತ್ತಿಲೆಂ.

“ವೆತಾಂ, ಹಾಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ವೆತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಹೆರ್ ಕೊಣಾಯ್ ವರ್ವಿಂ ತಸಲೆಂ ಕಾಮ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಕ್, ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾ ಹುಜ್ರಿಂ ಫಟ್ಕಿರೊ ಮ್ಹಣ್ ಥಾರಾಯ್ಜಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಧ್ಯ್.”

“ತರ್, ತುಂ ಆಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತೆಂ ಕಾಮ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ವೆತಲೊಯ್‍ಮೂ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ ಆಶೆನ್.

“ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ವೆತಲೊಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

“ತುಕಾ ಮಸ್ತ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಹೆರ್ ಕಸಲ್ಯೆಯೀ ರಿತಿನ್ ತುಜೆಂ ಋಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಕ್ಚೆಂ ನಾ. ಪುಣ್ ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಸದಾಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಗ್ತೆಲಿಂ.”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ತಡ್ವುಂಕ್ ತಾಂಕನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

“ವಿಚಿತ್ರ್ ಹೊ ಸಂಸಾರ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ತುಜ್ಯೆ ದೃಷ್ಟೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊ ಅಸಭ್ಯ್ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ. ಪುಣ್, ತುಜ್ಯಾ ಆನಾಚ್ಯೆ ಬಚಾವೆ ಖಾತಿರ್, ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ತಾಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ತಾಯ್! ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಕ್: ತುಜ್ಯಾ ಆನಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ವಚಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಪಯ್ಲೆಂ ತುವೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರಿಜಾಯ್!”

“ಕ-ಕಸಲೊ ಉಪ್ಕಾರ್!” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ ಅಪಧೈರಾನ್.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ತಕ್ಷಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ. ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ತೊ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಚಿಂತಾಲೊ, ತೆಂ ಉಚಾರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಲಜ್ ಭೊಗ್ಲಿ. ಹೆರ್ ಕಸಲ್ಯೆಯೀ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್, ನಿರಾಧಾರಿ ಎಕ್ಯೆ ಚಲಿಯೆಚೆರ್ ಉತ್ರಾಚೊ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ತೊ ಖಂಡಿತ್ ಚಲಯ್ತೊ ನಾ. ತ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಚೆಂ ಚಿಕ್ಕೆ ತೋಂಡ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ.

“ಕಸಲೊ ಉಪ್ಕಾರ್?” ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಆಗ್ನೆಸ್ ಸಿಸಿಲಿಯಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಸವ್ಕಾಸಾಯೆನ್. “ಅಸಲಿ ಘಡಿ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಯೇನಾಯೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ವಾಟೊ ತುವೆಂ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ದುಸ್ರೊ ಉಪಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ. ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್, ತುಂಚ್ ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಧಾಡ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಆದಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಆತಾಂ, ತಾಕಾ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್, ತುವೆಂಚ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡಿಜಾಯ್. ತುಜ್ಯಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ‘ನಿಮಾಣೆಂ’ ಉತಾರ್ ಆಸಾ, ತೆಂ ಉತಾರ್ ಆತಾಂ ತುವೆಂ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡಿಜಾಯ್.”

“ತುಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾ.”

“ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಯ್ತಾಂ – ಲಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ – ತರೀ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಯ್ತಾಂ. ತುಜ್ಯಾ ಆನಾ ಖಾತಿರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾ ಕಡೆನ್ ಉಲಂವ್ಕ್, ಎಕಾ ಶರ್ತಾ ಖಾಲ್ ಮಾತ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಬೂಲ್ ಆಸಾಂ.”

“ಕಸಲೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್ ತೆಂ ಶರ್ತ್?”

ಶೀದಾ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪರ್ತುನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಕಾವ್ಜೆಲೊ, ಬದ್ಲಾಕ್…

“ತುಜ್ಯಾ ಆನಾಕ್, ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾನ್ ಕೈದಿ ಕರ್ನ್ ವ್ಹೆಲಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಆತಾಂಚ್ಯೆ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್, ತಾಣೆಂ ವಾಂಚೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೊ ಕಸಲೊಚ್ ಭರ್ವಸೊ ನಾ. ಪುಣ್, ಹಾಂವೆಂ ವಚೊನ್, ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾ ಕಡೆನ್ ಉಲವ್ನ್, ತಾಕಾ ಬಚಾವ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ತುಂ ಪಾತ್ಯೆತಾಯ್?”

“ವ್ಹಯ್, ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ಪುಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಸವಾಲ್?”

“ತಾಕಾ ಬಚಾವ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ವೆತಾಂ. ಜರ್ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಆನಿ ಮೊರ್ಣಾಚ್ಯಾ ಪಾಸಾಂತ್ಲೊ ಸುಟವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲೊ, ತರ್…”

“ತರ್?”

“ತರ್, ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯೆಚ್ ಘಡ್ಯೆ ಭಾಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ದೊಳೆ ಘಟ್ಟ್ ಧಾಂಪುನ್ ಧರ್ನ್.

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಶ್ವಾಸ್ ಭಿತರ್ ಘೆತ್ಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಕುಡಿಂತ್ಲೊ ಶ್ವಾಸ್ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ರಗತ್ ಸಯ್ತ್ ಪೀಳ್ನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಿಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಯ್! ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಮಿ ದಾದ್ಲೆ – ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಕಷ್ಟಿತಾಯ್ ಆನಿ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರ್ತಾಯ್?” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ, ಚಡ್ ರಡೊಂಕ್ ತಾಂಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ.

“ತರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಹೊ ವೇಳ್ ನಹಿಂ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಪುಣ್ ಇತ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ: ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್ ತ್ಯಾ ಥರಾನ್ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಷ್ಟಿತಾಯ್. ತುಕಾ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್‍ಯೀ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ. ತುಜೆ ಕಷ್ಟ್ ಪರಿಹಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಾಚಿ ಬಲಿ ಭೆಟಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ತೊ ಆಸಾಂ. ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ಹಾಂವ್, ಧ್ಯಾನಿಂ ಆನಿ ಮನಿಂ ಆನಿ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಿಂ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ.”

“ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಅಸಹಾಯಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್, ಹ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಚಲಂವ್ಚೊಯೀ, ಮೊಗಾಚೊ ಘುರ್ತ್‍ಗೀ?”

“ಮೊಗಾಚೊ ಘುರ್ತ್ ವ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ತುವೆಂ ಚಿಂತ್ಚೆಪರಿಂ ಬಲಾತ್ಕಾರಿಂ ನಹಿಂ! ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಬಚಾವಿ ತುಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಯ್.”

ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಉಟೊನ್ ವಚೊನ್ ಜನೆಲಾ ಕಡೆನ್ ರಾವ್ಲಿ. ತಕ್ಲಿ ಉಸಳ್ತಾಶಿ ತಿಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಆನಿ ದೊನ್‍ಯೀ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಕಾನ್ಸುಲಾಂಕ್ ದಾಂಬುನ್ ತಿಣೆಂ ಧರ್ಲೆ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ರಾವ್ಲೊ. ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ:

“ಆಮಿ ವ್ಯರ್ಥ್ ವರ್ತನಾಂನಿ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ತಾಂವ್.”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್, ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್, ತಾಕಾ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್ ರಾವ್ಲಿ. ಸೊಭಿತ್ ತಿಚೆ ದೊಳೆ ಸುಜೊನ್ ತಾಂಬ್ಡೆ ಜಾಲ್ಲೆ.

“ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಖುಷಿ ನಾ, ತೆಂ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಸಲೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ತುಂ ಭೊಗ್ಶಿ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ.

“ತುವೆಂ ‘ದಿತಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪುರೊ – ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಾದೊಶಿ ಮಾಪಾನ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸಾನ್ ತುಂ ದಿತೆಲಿಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಧೈರಾನ್.

“ಪುಣ್, ಮ್ಹಾಕಾ ತುವೆಂ ಅಶೆಂ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಭೋವ್ ಕ್ರೂರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ!”

“ಆಗ್ನೆಸ್ ಸಿಸಿಲಿಯಾ, ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಮಿ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಮೋಗ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಕ್ರೂರ್, ಕ್ರೂರ್’ಪಣ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂಯೀ ಮೊಗಾಚೆಂ ಏಕ್ ಖುಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್, ತುವೆಂಯೀ ವರ್ತ್ಯಾ ಕ್ರೂರ್ ಥರಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ಝಡ್ತಿ ಕೆಲ್ಯಾಯ್.”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಠಿಣ್ ಉತ್ರಾಂಕ್, ತ್ಯೆ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಖಾಲ್ತಿಮಾನ್ ಘಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಗುಮಾನಿತ್ತ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾಲೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್.

“ತರ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್, ಸಲ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವರಾನ್. “ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಭಾಸ್ ತರ್ ದೀನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್…”

“ದಿಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್?”

“ತುಂ ತುಜೆಂ ಶರ್ತ್ ಖಂಡಿತ್ ಪಾಳ್ತಲೊಯ್‍ಮೂ?”

“ದೆವಾಚ್ಯೆ ದಯೆನ್, ಶರ್ತಾಂ ಪಾಳ್ಚ್ಯೆ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಹಾಂವ್ ಎದೊಳ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾ. ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚ್ಯೆ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ತಶೆಂ ಜಾಲಾಂ. ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಚ್ಯೆ ಸಂಗ್ತಿಂತ್‍ಯೀ ತಶೆಂಚ್ ಜಾತೆಲೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

ತಿಂ ದೊನ್‍ಯೀ ನಾಂವಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಆನಿ ತಾಣಿಂ ತಿಚೆ ಕಡ್ಚೆಂ, ತಸಲೆಂಚ್ ಉತಾರ್ ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ನಿಯಾಳ್ನ್, ಪರ್ತುನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಚೆಂ ಆಂಗ್ ಶಿರ್ಶಿರ್ಲೆಂ.

“ಜಾಯ್ತ್, ಜಾಯ್ತ್ ತರ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗವ್ನ್. “ಮೊಜೊ ಆನ್ ಶಿಕ್ಷೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ – ತುಜ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾ ವರ್ವಿಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತುಕಾ ಖುಷಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ, ತುಜೆ ಕಡೆನ್…”

ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಶಿರ್ಕಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಕಷ್ಟಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆನಿ ಲೆಜೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಿ ರಾವ್ಲಿ.

“ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್..?” ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲೊ.

“ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಭಾಸ್ ದಿತಾಂ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ.

“ಆಗ್ನೆಸ್ ಸಿಸಿಲಿಯಾ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಸಂತೊಸಾನ್. ತಿಚೊ ಹಾತ್ ಧರುಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಫುಡೆಂ ಕಾಡ್ಲೆಂ.

“ರಾವ್!” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ. “ಆತಾಂಚ್ ನಹಿಂ – ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ನಹಿಂ.”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ತಶೆಂಚ್ ಮೇಟ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಲೆಂ.

“ತರ್ ಆತಾಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾಂ” ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ ಮರ್ಯಾದಿನ್.

ತಶೆಂ ಎಕಾ ಥರಾಚ್ಯೆ ಲಜೆನ್, ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಭಾವನಾಂನಿ ಸನಿನ್ ಜಾವ್ನ್, ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖ್ಲೊ, ಭಾಯ್ರ್ ತೊ ಆಯ್ಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ, ಚಡ್ ವೇಳ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ರಾವೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ಥೊಡೆ ಬೊಂಡೆ ಕಾತ್ರವ್ನ್ ಆನಿ ಫೊವ್ ಆನಿ ಗೋಡ್ ಹಾಡವ್ನ್ ತಾಣಿಂ ಉಪಾಹಾರ್ ಕೆಲೊ. ತೆ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಯೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯೆ ಝಳ್ಕೆಕ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾ. ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಪರ್ತುನ್ ತಿಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ವಾ ತಿಕಾ ಸೊಧುನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್, ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ ಸಿರಿಂಗಪಟ್ಣಾಕ್ ವಚಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಹೆರ್ ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿ ಆರೋಪ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ, ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮತ್ ಪಟ್ಣಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಕ್ ಭೆಟಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾಮ್ತಿಕ್ ವಾಂಚಂವ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ತ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಏಕ್ ಆಲೋಚನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂ ಕಡೆನ್ ತಾಣೆಂ ತಿ ಉಗ್ಡಾಪಿ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ತಿ ಆಲೋಚನ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್, ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ, ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತೊ ತುರ್ತಾನ್ ಬಂಟ್ವಳ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಿ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಪಳೆವ್ನ್, ಠಾಣ್ಯಾವಾಲೊ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾಂಕಾಂ ಮುಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಭೆಟ್ಲೊ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 33: ಖಡಾಪ್ ಆನಿ ಮಿಲಾವ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News