ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 33: ಖಡಾಪ್ ಆನಿ ಮಿಲಾವ್

Posted on : June 5, 2019 at 4:56 PM

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 33
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ನೀಜ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ವರ್ವಿಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಜಾಲಾ, ದೆಕುನ್ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಆಪುಣ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಕಬೂಲ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್, ಖಂತಿ ಮಧೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿನ್ ಹಟ್ ಧರ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಭಿತರ್ ತಿ ರಾವ್ಲಿ.

ಮೊಗಾಚೆಂ ಸವಾಲ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುರದೃಷ್ಟಾನ್ ಅಂತರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್‍ಯೀ ಮೊಗಾ ಥಂಯ್ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾಜೆ ಥಂಯ್ ಧಾರುಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಖರೊ. ಪುಣ್, ಅಸಲ್ಯಾ ಆಕಾಂತಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಿ ತಿತ್ಲಿ ಧಾರುಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಹಟಾಕ್ ಪಡ್ಲೊ; ತಾನ್-ಭುಕೆಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂ, ಎಕಾ ಕದೆಲಾರ್ ಘಟ್ಟ್ ತೊ ಬಸ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಚ್ ತಾಕಾ ನೀದ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ.

ಅಶಿಂ ಥೊಡಿಂ ವೊರಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ. ಆಖೇರಿಕ್, ಕಾಮ್ತಿಗೆಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಗಾರಾನ್ ಯೇವ್ನ್, ತಾಕಾ ಜಾಗವ್ನ್; “ಬಾಯ್ ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ಆತಾಂ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಉಲಯ್ತಾ ಖಂಯ್” ಮ್ಹಣ್ ವರ್ದಿ ದಿಲಿ.

ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಸುಸ್ತಾಲಿ. ತೊ, ಸಿನ್ಹೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾ ಖಾಲ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಸಿಮಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾಚೊ ಯುವಕ್ ಕಾಮ್ಗಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ತೊ, ಆತಾಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಕ್ ಗೆಲೆಂ. ಚಾಕ್ರಾಂಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಜಾಂವ್, ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಂವ್, ಸಿಮಾಂವ್ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ತೊ ಖಂಯ್ ಗೆಲಾ ವಾ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಚಾರ್ನ್ ಸಮ್ಜಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

“ಬಾಯ್ ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ಆತಾಂ ಉಲಯ್ತಾ ಖಂಯ್” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಪುರ್ತಿ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ಉಟೊನ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ತೊ ಗೆಲೊ.

ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚ್ಯಾ ಕುಡಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್, ದಾರಾರ್ ರಾವೊನ್ ಭಿತರ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ದಾರಾಕ್ ಅರ್ಧಿ ಪಾಟ್ ಕರ್ನ್, ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿ. ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಗೋಷ್ಠಿ ನಾಸ್ತಾನಾ, ತಶೆಂ ತಿ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿ ಪಳೆತಾನಾ, ಮನಿಸ್ ನಹಿಂ, ಬಗಾರ್ ಏಕ್ ಇಮಾಜ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ದವರ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತೆಂ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಸಬಾರ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂನಿ, ಸಬಾರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಕಡೆನ್, ಕಸಲಿಚ್ ಭಿರಾಂತ್ ವಾ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಉಲವ್ನ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ಸವಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್. ಪುಣ್ ಆಜ್, ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಆನಿ ಭ್ಯೆಂ ತಾಕಾ ಭೊಗುಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ.

ಅಸೊ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ. ತಿಕಾ ಪಳೆವ್ನ್, ಜೀಬ್ ಸುಟನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ವಾ, ಕಶೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆರಂಭ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ತೊ ರಾವ್ಲೊ. ತೊ ತಸೊ ತಿಕಾ ರಾಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ತಿಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಸಮ್ಜನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಕಡೇಕ್ ಅಸಲೆಂ ಮೌನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಧೈರ್ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಫುಡೆಂ ಆಯ್ಲೊ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಾ. ತಿ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಘುಂವೊಂಕ್ ನಾ. ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಚಲ್ತಚ್ ರಾವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆಂ, ಆನಿ ತಶೆಂ ಕರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾನಾ, ಆಪ್ಶೆಂಚ್ “ಆಗ್ನೆಸ್!” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತಾರ್ – ನೇಜಿ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ಹಳ್ತ್ ವಾರ್‍ಯಾಪರಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್’ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಕಾಚ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್ ನವೆಂ ಧೈರ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಲಿ ನಾ.

“ಆಗ್ನೆಸ್ ಸಿಸಿಲಿಯಾ!” ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ ಚಿಕ್ಕೆ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್.

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾಯ್? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಂತಿಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಅಶಿ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರುನ್ ಕಸಲೊ ಸಂತೊಸ್ ತುಂ ಭೊಗ್ತಾಯ್?” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವನಾಸ್ತಾನಾ.

ಅಸಲ್ಯೆ ಜಾಪಿ ವರ್ವಿಂ ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ನಾ. ದೊಳೆ ಸೊಡುನ್ ತೊ ತಿಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲ್ಲೆಪರಿಂ, ತಿಚಿ ನಿಸ್ಕಳ್ ಸೊಭಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ತೊ ಜಾಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ರಾವೊನ್ ತಶೆಂ ಉಲಂವ್ಚಿ ಗ್ರಾಯ್ಕಿಣ್, ಸಂಸಾರಿ ಮಾಹೆತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಂಟಿ ಸ್ತ್ರೀ ನಹಿಂ, ಬಗಾರ್ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಗತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಅನಾಥ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಮೊಗಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಿರ್ಮೊತೆನ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಉಮಾಳ್ಳೆಂ. ತಿಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆರ್ ಆನಿ ಘರಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಅನ್ವಾರ್ ನಿಯಾಳುನ್ ವರ್ತ್ಯೆ ಖಂತಿನ್ ತಿ ಕರ್ಗತಾಲಿ. ಅಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಿಕಾ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಭುಜಯಾಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಧೈರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್ ಚರಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಅತ್ರೆಗ್ಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ – ತಿಚ್ಯಾ ನೆಂಟ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಇತ್ಲಿ ಖಂತ್ ಆನಿ ದುಖ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ – ದಿಂಬಿಯಾಂನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಪಡೊನ್ ಮಾಫ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಕ್ಷಣ್ ತಸಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಣೆಂ ಬಂದ್ ಕೆಲಿಂ.

“ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ, ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳೊ ಫುಡಾರ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ತಿ ಉತ್ರಾಂ ಭೋವ್ ಥೊಡಿಂ ಆನಿ ಮಟ್ವಿಂ ಹಾಂವ್ ಕರ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

ತಸಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ, ಆನಿ ತಸಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಆತಾಂ ಅರ್ಥ್‍ಯೀ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ತಿಣೆಂ ಚಿಕ್ಕೆ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ. ನಾಜೂಕ್ ತಿಚೆ ವೋಂಟ್ ಅರ್ನಲೆ. ದುಸ್ರ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ –

“ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್ – ಆನಿ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ವೆಗಿಂ ತುವೆಂ ವಚ್ಯೆತ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ.

“ಆಗ್ನೆಸ್ ಸಿಸಿಲಿಯಾ, ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್…”

“ಹಾಯ್!” ಆಕ್ಲಾಸ್ಲಿ ತಿ, ಆತಾಂ ತಾಕಾ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್, ಆನಿ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾಗಾಚಿಂ ಕಿಟಾಳಾಂ ಉಸ್ಳಾವ್ನ್. “ಎದೊಳ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಾವನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ಪರ್ತುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಸೊ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್’ಗೀ ಹಟಾನ್ ತುಂ ರಾವ್ಲಾಯ್? ಆತಾಂ, ಮ್ಹಜೆಂ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್’ಗೀ ಪರ್ತುನ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರುಂಕ್ ತುಂ ಆಯ್ಲಾಯ್? ಕಸಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಲಜ್ ಭೊಗ್ತಿ!”

“ಕುಂವರ್ನಿ, ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕರ್ತಾಯ್…”

“ನಾ, ತುಜ್ಯೆ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ – ಕೊಶೆಡ್ದ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ದಿಸೊಂಕ್‍ಯೀ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ! ತುವೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲೆಂ – ಆತಾಂ ವಚ್!”

“ಪುಣ್ ಆಗ್ನೆಸ್…”

“ಚಲ್!”

“ಚಲ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್. “ಚಲ್ತಾಂ – ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ತುವೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ನಹಿಂ!”

“ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಕನಾ!”

“ತುಂ ಆಯ್ಕತೆಲಿಯ್!”

“ಸಿನ್ಹೊರ್!” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ, ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಕಾಂಠಾಳ್ಯಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಉಬಾರುನ್. “ತುಂ ಮಾನ್ ಮರ್ಯಾದಿಚೆಂ ಮೋಲ್ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಆಯ್ಕೊನ್ ಜಾಣಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಜಿ ಬಿರ್ಮತ್ ಪಾವ್. ಮ್ಹಜಿ ಖಂತ್ ಆನಿ ಗತ್ ನಿಯಾಳ್ ಆನಿ ದಯಾ ಕರ್ನ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್!”

“ತರ್ ಆಯ್ಕ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಅಸಲ್ಯಾ ಖಂತಿಚ್ಯಾ ಆನಿ ಗತ್ ಆಧಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್’ಚ್, ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿಚ್ ಭುಜಾವಣ್ ಆನಿ ಆಧಾರ್ ತುಕಾ ಜಾಯ್. ತುಂ ಕೊಣಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಯ್, ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮಾತ್ರ್…”

“ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್, ಖೆಬ್ಡಾಯೊ? ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾಚೊ…” ಮ್ಹಣೊನ್ ಫುಡ್ಲೆಂ ಉತಾರ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ತಿ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಲಿ.

“ವ್ಹಯ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಅಮ್ರುಕೊ ಹಾಸೊನ್, ಪುಣ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್. “ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ತಸಲ್ಯಾಚೊ, ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಮಾತ್ರ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಯ್!”

“ಲಜ್! ಆನಿ ಫಟ್!”

“ಲಜ್? ಕಸಲಿ ಲಜ್? ಮೋಗ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಲಜ್ ನಾ. ಆನಿ ಫಟ್ – ಕಶಿ ಫಟ್? ದೋನ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ, ಜಮಲಾಬಾದ್ ಘಡಾಂತ್ ತುವೆಂ ತ್ಯಾ ಬಂಧೆಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ಫಟ್‍ಗೀ ತರ್? ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೆಗಾರ್ ಕರ್ತಾಯ್‍ಗೀ ತರ್?”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಕಾವ್ಜೆಲಿ. ಪುಣ್ ದುಸ್ರ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ತಿಣೆಂ ಧೈರ್ ಘೆವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ:

“ವ್ಹಯ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನೆಣಾರ್ಪಣಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್. ತೆದಾಳಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜಿ ಸಾರ್ಕಿ ವಳಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ತುಕಾ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಜಾಲೆ. ತುಂ ದುಸ್ರೊಚ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾತಚ್, ಜಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಸೊಭಿತ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಉಬೊನ್ ಗೆಲಿಂ. ತುಜ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಆತಾಂ ದಿಲ್ಲಿ ಜಾಪ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಆತಾಂ ತುವೆಂ ವಚ್ಯೆತ್.”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ತಾಪ್ಲೊ. ಎಕ್‍ಚ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತಾಣೆಂ ಖಡಾಖಡ್ ಮ್ಹಳೆಂ:

“ತುವೆಂ ದಿಲ್ಲಿ ಜಾಪ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲಿ. ಜಮಲಾಬಾದ್ ಘಡಾಂತ್ಲ್ಯೆ ಬಂಧೆಂತ್ ಯೇವ್ನ್, ತುವೆಂ ಫಟ್ ಮಾರ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲೆಂ. ಬಹುಶ್ಯ, ಮೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ತುವೆಂ ಖೆಳ್ ಕೆಲೊಯ್. ವ್ಹಯ್ – ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಭೊಗ್ಲಿ, ತುಜಿಂ ಮೊವಾಳ್ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕಲಿಂ – ಆನಿ ತುಜ್ಯೆ ವರ್ವಿಂಚ್ ವಿಕ್ರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಬಂಧೆಂತ್ ಪಡ್ಲೊಂ. ಸಾಮ್ಸಾಂವ್ಕ್ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕರ್ನ್ ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಲಾಯಲಾಪರಿಂ. ತುವೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾಶೆಕ್ ಧಾಡ್ಲೊಯ್!”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಘಡಿಭರ್ ಥಟಕ್ ಜಾಲಿ. ದೀಷ್ಟ್ ತಿಣೆಂ ಧರ್ಣಿಕ್ ದಿಲಿ; ವೋಂಟ್ ತಿಚೆ ಕಾಂಪ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಭೋವ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ:

“ಜಾಯ್ತ್. ತುವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಚ್ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಯಾಂ. ಆಮ್ಚೆಂ ತರ್ಕ್ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಖೇಯ್ರ್ ಕರ್ಯಾಂ. ಆದೇವ್ಸ್!”

“ರಾವ್, ಸಕ್ಕಡ್ ಆಖೇಯ್ರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ಏಕ್ ಉತಾರ್ ಆಸಾ. ತುವೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತಾರ್ ನೆಗಾರ್ ಕೆಲೆಂಯ್. ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಫಟ್ ಜಾಲಿ. ತೆಂ ಉತಾರ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಆನಿ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ – ತುವೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂಯ್. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲಾ. ಹಾಂವ್ ತೊ ನೆಗಾರ್ ಕರಿನಾ. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?”

“ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ತುಂ ಆಶೆಂವ್ಕ್ ನಾಂಯ್ – ಜುಗಾರ್ ಜಿಕ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾತ್ರ್ ತುವೆಂ…”

“ಜುಗಾರೆಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಖೇಯ್ರ್ ಜಾಲಾಂ. ಜುಗಾರೆಂತ್ ಸಲ್ವಣಿ ಹಾಂವ್ ಒಪ್ಲಾಂ, ಆನಿ ದಾವ್ ಹಾಂವೆಂ ಫಾರಿಕ್ ಕೆಲಾ.”

“ಸಲ್ವಲಾಯ್? ದಾವ್ ಫಾರಿಕ್ ಕೆಲಾ?”

“ವ್ಹಯ್. ತೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನೀಜ್ ಮೊಗಾ ಮಧೆಂ ಉಬೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಸವಾಲಾ ವರ್ವಿಂ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಪಾವ್ಟಿಂ – ತುಜೆ ಖುಷೆ ಪ್ರಕಾರ್ – ಗಜಾಲ್ ಉಗ್ಡಾಪಿ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಂವ್ ಕಷ್ಟಲ್ಲೊಂ. ಹಾ! ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ ಸಗ್ಳಿ ಗಜಾಲ್, ಆಸಾ ತಶಿ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಅಶೆಂ ಕೆದಿಂಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತೆಂ ನಾ. ಪುಣ್ ದುರಾದೃಷ್ಟಾನ್, ಆನಿ ಏಕ್ ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್, ಗಜಾಲ್ ಹಾಂವೆಂ ಲಿಪಯ್ಜಯ್ ಪಡ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ಭೆಟ್ತಚ್, ತಾಂತ್ಲಿ ಹಾಂವೆಂ ಸುಟ್ಕಾ ಘೆತ್ಲಿ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಪ್ರಯೋಜನ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ವೆಗ್ಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತುಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಕಥಾ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ – ಆನಿ ತುಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಥಂಯ್ ದ್ವೇಷ್ ಆನಿ ಕಾಂಠಾಳೊ ಉಜ್ಜೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ.”

ಇತ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಭೋವ್ ಥಂಡ್ ಜಾಲಿ, ಆನಿ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸೊನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲಿ. ಘಡ್ಯೆಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಕಯ್ಲೊ ವೋಂಟ್ ಚಾಬೊನ್, ಆಪ್ಣಾ ಕಡೆನ್‍ಂಚ್ ಕಸಲೆಂಗೀ ತರ್ಕ್ ತಿ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಉಲಯ್ಲಿ – ತಿಚ್ಯಾ ಹೃದಯಾಂತ್ಲಿಂ ವಾದಾಳಾಂ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್:

“ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ತುವೆಂಚ್ ಲಗಡ್ ಕಾಡ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್, ಆನಿ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತುಂ ಖುನಿಗಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆಲಿಂ…”

“ತುಜಿ ತಾಂತುಂ ಕಸಲಿಚ್ ಚೂಕ್ ನಾ.”

“ಪುಣ್-ತರ್, ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್ ಆನಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ತುವೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂಯ್? ತುಂ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚೊ ಸರ್ದಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ತುವೆಂ ತಶೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್‍ಗೀ?”

“ಆಗ್ನೆಸ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಶಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್, “ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಆನಾನ್ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ಸಮ್ಜಜಾಯ್. ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಡೇಕ್, ಹಾಂವೆಂ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್, ಆನಿ ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ತುಕಾ ಅಪಾಯ್ ಉಣೊಂ ಜಾಲೊ. ಹೆಂ ಆನಾಕ್ ಸಮ್ಜಲಾಂ.”

“ಜಾವ್ಯೆತ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, “ಹೆಂ ಸರ್ವ್ – ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆಂ ಪ್ರಾಚಿತ್ – ಹಾಂವೆಂ ಭೊಗುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಖೇಯ್ರ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಿನಾ… ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊಗಾಚೆಂ ದೆಣೆಂ ಲಾಭಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲಿಂ.”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಂ ಅಶೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್? ಕಿತ್ಯಾಕ್, ನೀಜ್ ಮೊಗಾಕ್ ತುಂ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ದುಬಾವ್ತಾಯ್?” ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್, ಲಾಗಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಫುಡೆಂ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಸ್ವಾಗತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್, ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊ. ಲಾಗಿಂ ವಚೊಂಕ್, ತಿಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಗರ್ಜ್.

“ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ, ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಖಂತಿನ್ ಆನಿ ಪುರಾಸಣೆನ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: “ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿ ಕಡೆನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಉತಾರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್‍ಗೀ?”

“ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿನ್ ಧಗೊ ಕೆಲಾ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಗರಮ್ ಜಾವ್ನ್. “ಕೊಣ್‍ಯೀ ಮರ್ಯಾದಿಚೊ ಮನಿಸ್ ತ್ಯೆ ಗಲೀಜ್ ಜುಗಾರೆ ಖಾತಿರ್ ದಾವ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ತೊ ನಾ…”

“ತೆಂ ವ್ಹಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಲ್ಹಾನ್ ತಾಳ್ಯಾನ್. “ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಜಾರಾಚೆಂ ಉತಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಜಾಲಾಂ. ತೆಂ ಉತಾರ್ ದೆವಾ ಮುಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ಮೊಡುಂಕ್ ಕಬೂಲ್ ನಾ. ತುಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್, ತಸಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಹಾಂವೆಂ ಭೊಗಿಜಾಯ್.”

“ಆಗ್ನೆಸ್ ಸಿಸಿಲಿಯಾ! ಕಿತೆಂ ತುಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್? ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತುಜ್ಯೆ ಮುಕಾರ್ ಜಿವೊಚ್ ಉಬೊ ಆಸಾಂ…”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಕಷ್ಟಿನಾಕಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ. “ಆಮ್ಚೆ ಮಧ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಆಮಿ ಪರತ್ ಜೀವ್ ಕರ್ಚೆಪರಿಂ ನಾ. ಜುಗಾರ್ ಜಿಕ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಆಂಗ್ ಶಿರ್ಶಿರ್ತಾ.”

“ಆಗ್ನೆಸ್! ತುಜೆಂ ಕುರ್ಡೆಂ ಹಟ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಂ ಸೊಡಿನಾಂಯ್? ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ವಿವರ್ಸಿಲ್ಲೆಂ ಪಾವನಾಂಗೀ? ತಿ ಜುಗಾರ್ ಖೆಳ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜಿ ಖರಿ ವಳಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಬಂಟ್ವಳ್ಚಿ ಕುಂವರ್ನ್ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಕೋಣ್‍ಗೀ ದರ್ಬಾರಾಚಿ ಬಾವ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ತೆದಾಳಾ ಸಮ್ಜಲ್ಲೊಂ. ಪುಣ್ ತುಕಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಭೆಟ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ವಳ್ಕಲೊಂ. ಆನಿ ಜುಗಾರೆಚೆಂ ಪಾಪ್ ಧುವ್ನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ಲೊಂ…”

“ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ಉತಾರ್ ದಿಲಾಂ…”

“ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ವಾಗ್ ಖಾಂವ್ದಿ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. ತಿಚೆಂ ಹಟ್ ಪಳೆವ್ನ್, ಪರತ್ ತೊ ಮುರ್ಮುರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. “ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ – ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಂಧೆಂತ್ಲೊ ಕೆದಿಂಚ್ ಮುಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ತುಜೆಂ ಉತಾರ್ ತಾಣೆಂ ಬಲಾತ್ಕಾರಿಂ ಅಪಹರ್ಸುಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊಂ.”

“ಜಾವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ತುಂ ಆಮ್ಗೆರ್ ವೇಸ್ ಬದ್ಲುನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ ವಿವರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜೂನ್‍ಯೀ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಾ. ಸಾವ್ಕಾರ್ ಕುವೆಲಿನ್, ಕಿತೆಂಗೀ ಆನಾ ಕಡೆನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್, ಪುಣ್ ಆನಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ.”

ಇತ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್‍ಯೀ ಪುರಾಸಾಣೆನ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸ್ಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸಾಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಘೆವ್ನ್, ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಗೆರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ ಕಥಾ ತಾಣೆಂ ಆಸಾ ತಶಿ ಪರ್ತುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ.

ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್, ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಟ್ಲಿ. ಆನಿ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲಿ.

“ತುಜ್ಯಾ ವಿವರಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಂತ್ ಸಮಾಧಾನ್ ನಾ. ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ಉತಾರ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ!

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 32: ಕಾಮತ್ ಕೈದಿ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *