ಅಸತೋಮಾ ಸದ್ಗಮಯ – ಏಕ್ ಭೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಸಿನೆಮ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : July 14, 2018 at 12:59 PM

ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಗಾರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕಾಮಾಂತ್ ಹುಶಾರ್. ಸಿನೆಮಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್‍ಯೀ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಗಾರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಮುಖಾರ್ ಆಸಾತ್. ನಟ್, ನಟಿಂಕ್ ಧರ್ನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಸಿನೆಮಾ ರಂಗಾಂತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮುಳಾಚಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಪರ್ಜಳೊನ್ ಆಸಾತ್. ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾ ರಂಗಾಂತ್‍ಯೀ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಗಾರಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ತಾಂಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾ.

ಆಯ್ಲೆವಾರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಗಾರಾಂನಿಂಚ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನೆಮಾಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ‘ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ’ ಸಿನೆಮಾನ್ ತುಳುನಾಡುಚ್ಯಾ ಪಿಲಿವೇಷಾಕ್ ಫಾಮಾದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ‘ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಥೆ’ ಸಿನೆಮಾನ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ದಾಖ್ಲೆ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ದೊನೀ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಭಾಸ್ ಆಸಾ ತಶೆಂ ವಾಪಾರ್‍ಲ್ಲಿ.

ಆತಾಂ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ಏಕ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ – ‘ಅಸತೋಮಾ ಸದ್ಗಮಯ’. ಜುಲೈ 6ವೆರ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಚ್ವೊಣೆಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಲಾಂ. ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಚೊ ಉದ್ಯಮಿ, ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಪಿರೇರಾನ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಕ್ ರಾಜೇಶ್ ವೇಣೂರಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲಾಂ.

ರಾಧಿಕಾ ಚೇತನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ನಟ್, ನಟಿಂಕ್‍ಯೀ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಯಾತ್. ರಾಧಿಕಾ ಚೇತನಾಚೆಂ ನಟನ್ ಬೋವ್ ಸುಂದರ್ ರಿತಿನ್ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ತಾಚೆಂ ನಟನ್ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ತಾಚಿ ಹಾಜ್ರಿ ಜೀವ್ ಭರ್ತಾ. ಹೆರಾಂಚೆಂಯೀ ನಟನ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂನಿ ಥೊಡಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರಾಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಹಾಂತುಂ ಏಕ್ ಸಿನೆಮ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ಬರ್ಕತಾಚಿ ಕಾಣಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ, ಬಗಾರ್ ಬೆಳ್ಶೆಲ್ಲೆಂ, ಹೆರಾಂಚೆಂ ಚೊರ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ! ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾಂನಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮ್ ಕಶೆಂ ಕಾಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆತುರಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ನಿಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಊಂಚ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಹೆಂ ಪಿಂತುರ್ ರಚನ್ ಜಾಲಾಂ. ಹಿ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನಾಚಿ ಗಜಾಲ್.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಗಂಭೀರ್ ಗಜಾಲಿಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಅಸತೋಮಾ ಸದ್ಗಮಯ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾಂ. ಶಿಕ್ಪಾ ಶೆತಾಂತ್‍ಯೀ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ರಿಗೊನ್ ಶಿಕಾಪ್ ಆಜ್ ಸೆವೆಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಜಾಲಾಂ. ಸರ್ಕಾರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂಕ್ ಭುರ್ಗಿಂಚ್ ಯೇನಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ಯತಾ ದೀವ್ನ್ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಹೆರ್ ದೋನ್ ಕಾಣಿಯೊ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ರಿತಿನ್ ನಿರೂಪಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಿನೆಮ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾ.

ದೋಗ್ ಯುವಜಣಾಂ, ಜಿಂ ಮೋಗ್ ಕರ್ಣಾರಾಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾತ್, ಶಿಕಾಪ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಫುಡಾರ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಸ್ವಪ್ಣೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಮಾಂಯ್ಗಾವಾಚ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಚೆರ್ ತಾಂಕಾಂ ಉರ್ಬಾಯೀ ನಾ, ಪಾತ್ಯೆಣಿಯೀ ನಾ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಚ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಲೊ ಸಮೃದ್ಧ್ ಕೃಷೆ ಗಾಂವ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಅಮೆರಿಕಾಕ್ ಉಬ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಕರ್ನ್ ತಿಂ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ವೆತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ವಿದೇಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಪಾಳಾಂ ಸೊಧುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಯುವತಿ (ರಾಧಿಕಾ ಚೇತನ್) ಭೆಟ್ತಾ, ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಶೆವಟಾಕ್ ಹಿಂ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಯೆತಾತ್. ಅಶೆಂ ತಿಂ, ಯುವತಿಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಸೊಧುನ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಎಕ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಮೆಳ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಮುಖೆಲ್ ಶಿಕ್ಷಕ್. ತೊ, ಬಂದ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಝುಜೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಮಾಫಿಯಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ತೊ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್ತಾ ಆನಿ ಮೊರ್ತಾ.

ಹಿ ಕಾಂಯ್ ಭಾರೀ ವಿಶೇಸ್ ಕಾಣಿ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಸಿನೆಮ್ ಜಿಕ್ತಾ ಆಕರ್ಷಕ್ ನಿರೂಪಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್. ಘಡಿತಾಂ ಆನಿ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಂತ್ರಾಂ ವರ್ವಿಂ ಸಿನೆಮ್ ಭಾರಿಚ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಉದೆಲಾಂ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಮ್ಹಣೊನೀ ಆಪವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ಪಳೆವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಸುಂದರ್ ಸಿನೆಮ್. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂ ಸವೆಂ ಕುಟ್ಮಾಂತ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಫುಡ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್‍ಯೀ ಹ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ.

ಏಕ್ ನಿತಳ್ ಅಭಿರುಚಿಚೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಅಸತೋಮಾ ಸದ್ಗಮಯ. ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ವಿಕಸನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್ ಚಲಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆಸಾ ತರೀ, ತೆಂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಆನಿ ಗರ್ಜೆಚೆಂಯೀ ವ್ಹಯ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಕಸಲೆಂ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ದಿಲ್ಯಾರೀ ಪಾವನಾ. ತ್ಯಾ ನದ್ರೆನ್ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಬಾಧಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ಮನರಂಜನಾಕ್ ಕಾತರ್ ಘಾಲಿನಾಸ್ತಾನಾ ವಿಣ್‍ಲ್ಲಿಂ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ಏಕ್ದಮ್ ಕಲರ್‍ಫುಲ್ ಆನಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್.

ಸಕ್ಡಾಂಚೆಂ ನಟನ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಆಸೊನ್, ಸಂಭಾಷಣಾಂ, ಹಾಸ್ಯ್, ಸಂಬಂಧ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಗಜಾಲಿಂನಿ ಸಭ್ಯತಾ ಆಟಾಪ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಖುಷ್ ಕರ್ತಾ. ಮಿಸಾಂವ್ ಆನಿ ಲಿಸಾಂವ್ ಆಟಾಪ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆಜೆಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಿಂತುರ್.

ಕುಟ್ಮಾ ಸಂಬಂಧಾಕ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸಾಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಉಣೆಂ ನಾ. ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಖೇರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಘುಂವ್ಡ್ಯೊ ಕುತೂಹಲ್ ಉಬ್ಜಯ್ತಾತ್. ಆನಿ ಕಿತೆಂಚ್ ನಿರಾಸ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಹಿಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಘಡಿತಾಂ, ಸನ್ನಿವೇಶಾಂಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ದಿಲಾಂ. ಭೋವ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ರಿತಿನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲೆಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ.

ಚಿತ್ರೀಕರಣ್, ಪದಾಂ, ಎಡಿಟಿಂಗ್, ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಭೋವ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಣೆಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ರಿಚ್‍ನೆಸ್ ಉದೆಲಾಂ.

ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ವೃತ್ತಿಪರತಾ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಬಳ್‍ಚ್ ಚಿತ್ರ್‍ಕಥಾ. ನಿರೂಪಣ್ – ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಅಸತೋಮಾ ಸದ್ಗಮಯ ಪಿಂತುರಾಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಬಳ್. ‘ಗುಳ್ಟು’ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಸಿನೆಮಾಂಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆನಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ದರಬಸ್ತ್ ಆಸಾ. ತರ್ನ್ಯಾ ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತಾಂನಿ ಪರಿಶ್ರಮ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪೆಚಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾಂ.

ಸಿನೆಮಾ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಅತೀ ವ್ಹಡ್ ಮಾಧ್ಯಮ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾರ್ ಸದಾಂಚ್ಯೊ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ಆನಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಪಾವನಾಂತ್. ಸಂಸಾರ್’ಭರ್ ಥಾವ್ನ್ – ಹಾಲಿವುಡ್, ಬಾಲಿವುಡ್ ಆನಿ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತೀಯ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ವಿದೇಶೀ – ಥರಾವಳ್ ಸಿನೆಮಾಂ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ವಿಭಿನ್ನತಾ ಜಾಯ್. ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಅಸತೋಮಾ ಸದ್ಗಮಯ ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಪ್ರಯತನ್.

ಭಾರೀ ವ್ಹಡ್ ಬಜೆಟ್ ನ್ಹಯ್ ತರೀ ಭೋವ್ ಊಂಚ್ ರಿತಿನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅಸತೋಮಾ ಸದ್ಗಮಯ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ನಿರಾಸ್ ಹಾಡಯ್ನಾ. ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಸಿನೆಮ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂನಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಭಿಮಾನ್ ಹಾಡಯ್ತಾ.

ಸಿನೆಮಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ರಾಜೇಶ್ ವೇಣೂರ್ ಆನಿ ಫಕತ್ ದುಡು ಖರ್ಚಿಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸೊನ್ ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಸಿನೆಮ್ ಕಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಪೆಚಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಪಿರೇರಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಫಾವೊ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸುಂದರ್ ಸಿನೆಮಾಕ್ ಲೊಕಾನ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಜೆ. ಹೆಂ ಸಿನೆಮ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಆಸಾ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಖುಷ್ ಕರ್ತಾ.

ಸಿನೆಮಾ ಜಾಂವ್ ನಾಟಕ್, ಕಾದಂಬರಿ ವಾ ಕಾಣಿ ವಾ ಏಕ್ ಲೇಖನ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಂತುಂ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ವಿಭಿನ್ನತಾ, ನವೆಂಸಾಂವ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಕಾ ಯಶಸ್ವಿ ಮೆಳ್ತಾ. ಕಮಿಟ್‍ಮೆಂಟ್, ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅತಿ ಗರ್ಜ್, ತಶೆಂಚ್ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತಾ ಅವಶ್ಯ್. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಹ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ದಿಲಾಂ. ಅಸತೋಮಾ ಸದ್ಗಮಯಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಫಾವೊ.

ಗುಜಿರಿ ಪುರಾಣ್!: ಅಸಲ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್‍ಯೀ ಥೊಡೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೊಕಾಕ್ ಕುಸ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಖಾವಯ್ತಾತ್ ತೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಆನಿ ವಿಪರ್ಯಾಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಕುಸ್ಕುಟಾಚಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ, ಆಪುಣ್ ಏಕ್ದಮ್ ಊಂಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಬಾನಾವ್ನ್, ಬಿರಿಯಾನಿ, ತಂದೂರಿ ಖಾವಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಫಕತ್ ‘ಕಡ್ಲೆಪುರಿ’, ‘ಪಾನಿಪುರಿ’ ಖಾವಯಿಲ್ಲೆ ದಾಖ್ಲೆಯೀ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾತ್. ನಿರ್ಮಾಪಕಾಂಚೆಂ ವೀಕ್‍ನೆಸ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್‍ಚ್ ಲಜೆಕ್ ಘಾಲ್ಚೆ ಅಸಲೆಯೀ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸಾತ್! ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಚೆಂ ಚೊರ್‍ಲ್ಲೆಂ ‘ಗುಜಿರಿ’ ವಾಂಟ್ಚ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾಂನಿ ‘ಅಸತೋಮಾ ಸದ್ಗಮಯ’ ಸಿನೆಮ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಪುಣೀ ಶಿಕೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ.

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *