Latest News

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ವೆಳಾಚೊ ವಿಭಾಡ್ ರಾವಯ್ಜೆ: ಡೊಲ್ಲಾ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : July 12, 2018 at 5:47 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸಂದರ್ಶನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ www.Budkulo.com

ಡೊಲ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಡೊಲ್ಲಾ! ಹ್ಯಾ One and Only ಡೊಲ್ಲಾಚಿ ವಳಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ವಾ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾ! ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂ ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಆನಿ ವಿಲ್ಫಿ ನೈಟಾಂಕ್ ಡೊಲ್ಲಾ ಖಾಯಂ ಸಾಂಗಾತಿ. ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಡೊಲ್ಲಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ದರಬಸ್ತ್ ಹಾಸಯ್ಲಾಂ. ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಆನಿ ಫೊಕಾಣಾಂಗಾರ್ ಡೊಲ್ಲಾ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಯಾಜಿಶಿಯನ್‍ಯೀ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಂಗ್‍ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ದೇಣ್ಗಿ ದೀವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊಲ್ಲಾ ಲಾಗಿಂ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಹೆಂ. ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಸ್ವಾರಸ್ಯ್‍ಭರಿತ್ ಗಜಾಲಿ ತೊ ಉಲಯ್ಲಾ. ಹಾಂತುಂ ಮಾಹೆತ್‍ಯೀ ಆಸಾ, ಮನರಂಜನ್‍ಯೀ ಆಸಾ ಆನಿ ಚರಿತ್ರಾಯೀ ಆಸಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಡೊಲ್ಲಾಚಿ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ವಳಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಮ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ. ಮಾಲ್ಗಡೆ ಮನಿಸ್ ಕಾಳಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸತ್ ಡೊಲ್ಲಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್‍ಯೀ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾ. ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಹಜಾರೊಂ ವಿಷಯ್ ಆಸಾತ್, ಪುಣ್ ಸಂದರ್ಶನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಚೌಕಟ್ ಆಸ್ತಾ. ತಶೆಂ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ್ ಗಜಾಲಿ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂಗಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪ್ರಕಟ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ‘ಓಫ್ ದಿ ರೆಕಾರ್ಡ್’ ಗಜಾಲಿ – ತ್ಯೊ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್! (ತಾಕಾಯೀ ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್ತಾ!). ಡೊಲ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಯೀ ದೋನ್ ಕುಶಿ ಆಸಾತ್ – ಏಕ್ ಹಾಸ್ಚಿ, ಆನ್ಯೇಕ್ ರಡ್ಚಿ. ಚಡಾವತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಅಶೆಚ್. ಲೊಕಾಕ್ ತೆ ಹಾಸಯ್ತಾತ್, ಆಪ್ಲೆಂ ದುಖ್ ಲಿಪವ್ನ್. ಲೊಕಾಕ್ ಹಾಸಯ್ತೆಲೆ ಜಾಯ್, ಪುಣ್, ತಾಂಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಕೊಣಾಕೀ ನಾಕಾ! ಅಸಲ್ಯಾ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಫಾಮಾದ್ ಕಲಾಕಾರಾ ಸಂಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲಂವ್ಚೆಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಚೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಂತೃಪ್ತಿ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್. ಓವರ್ ಟು ಡೊಲ್ಲಾ!

-ಸಂಪಾದಕ್

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ನಮಸ್ಕಾರ್ ಡೊಲ್ಲಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್, ತುಕಾ ಡೊಲ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ಕಶೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ?

ಡೊಲ್ಲಾ: ನಮಸ್ಕಾರ್ ಡೊನಿ. ಮ್ಹಜೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಅವಿತಾಸ್ ಎಡೊಲ್ಫಸ್ ಕುಟಿನ್ಹಾ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂ ಕಳಿತ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ! ಘರಾಂತ್‍ಚ್ ಡೊಲ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾಲೆ. ಥೊಡೆ ಡೊಲ್ಫಿ, ಡೊಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾಲೆ. ಡೊಲ್ಲಾ ನಾಂವ್ ಖಾಯಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಿಡ್ಕಲೆಂ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಸ್‍ಪೋರ್ಟ್ ಕರಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಶೆಂತ್ ಹಾಡ್ತಾನಾಂಚ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಅವಿತಾಸ್ ಎಡೊಲ್ಫಸ್ ಕುಟಿನ್ಹಾ ಮ್ಹಣೊನ್!

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಡೊಲ್ಲಾ ಏಕ್ ಫೊಕಾಣಾಂಗಾರ್, ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಕಲಾಕಾರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತುಂ ಏಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಶಿಯನ್‍ಯೀ ಜಾವ್ನಾಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ತುಂ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕೆದಾಳಾ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೊಯ್?

ಡೊಲ್ಲಾ: ವ್ಹಯ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ವಾ ಜಾದೂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರೀ ಖುಷಿ ಜಾತಾಲಿ. ತೆದಾಳಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೈದಾನಾಕ್ ವೆತಾಲೊಂ. ಥಂಯ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶೋ ಆಸ್ತಾಲೆ. ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಆಸಕ್ತ್ ಉದೆತಾಲಿ. ಥಂಯ್ ಡೊಂಬರಾಟ ಚಲ್ತಾಲೊ. ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶೋ. ಲೋಕ್ ಕುಡ್ಸತಾಲೊ. ಆನಿ ಒಕ್ತಾಂ ವಿಕ್ಚೆಂಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಜಾದೂ ಕಶೆಂ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಶೇಸ್ ಕುತೂಹಲ್. ಭುತಾಚೆ ಉಪಾದ್ರ್ ಕಾಂಯ್ ಪುಣಿಗೀ ಮ್ಹಣ್‍ಯೀ ಚಿಂತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶಿಕಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ಫಾಮಾದ್ ಮ್ಯಾಜಿಶಿಯನ್ ಬಿ.ಸಿ. ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಎಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆ.ಜಿ. ಕುರೂಪ್, ಕೇರಳಾಚೊ, ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಘರಾಂತ್ ರಾವ್ತಾಲೊ. ತಾಚೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶೋ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಚ್ಯಾ ಎನೌನ್ಸ್‍ಮೆಂಟಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಂಚ್ಲೆಂ. ತೊ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಆನಿ ಮಲಯಾಳಮಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ತುಳು, ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತರ್ಜುಮೊ ಕರ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವೆದಿರ್ ತೊ ಜಾದೂ ಕರ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಥೊಡೆಂ ಥೊಡೆಂ ಶಿಕ್ಲೊಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಐಡಿಯಾ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಲೊಂ. ಥೊಡೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಶಿಕ್ಲೊಂ. ಮ್ಯಾಜಿಕಾಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ವಸ್ತು, ಸಾಹೆತ್ ಜಾಯ್.

ತವಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯೊ ನೈಟ್ಸ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. 1966 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಲ್ಫಿಚಿ ಸಳಾವಳ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತೆದ್ನಾಂ ವಿಲ್ಫಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ವಚೊನ್ ಪದಾಂಚ್ಯೊ ನೈಟ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ತೆಂ ತಾಚಿ ಅಧಿಕೃತ್ ವಿಲ್ಫಿ ನೈಟ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ. ಅಧಿಕೃತ್ ವಿಲ್ಫಿ ನೈಟ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಲಗ್ಬಗ್ ಅಸಲ್ಯೊ 25 ನೈಟ್ ತಾಣೆಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ನೈಟಾಂನಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್ ವೆವೆಗ್ಳಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ತೊ ನ್ಹೆಸ್ತಾಲೊ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ‘ಬಾಗಿಲ್ ಕಾಡ್‍ಗೋ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾಂಗಾರಾ’ ಪದಾಕ್ ಟೈಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಸೀನ್, ಮುಂಡು ನ್ಹೆಸ್ತಾಲೊ. ತವಳ್ ಎಂ.ಸಿ. ಜೋಕ್ಸ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ವೇಸ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ತಾಲೊ. ತೆದ್ನಾಂ ವಿಲ್ಫಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ‘ತುಂ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಧಾ-ಪಂದ್ರಾ ನೈಟಾಂನಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕೆಲಾಂ. ಅಶೆಂ ವೃದ್ಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಬೊಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಮರಾಠಾ ಮಂದಿರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಸಿನೆಮಾ ಟೊಕಿಸಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶೋ ದಿಲ್ಲೊ. ಹಾಂಗಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಲೆಜ್, ಕೂಳೂರ್ ಇಗರ್ಜ್, ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲ್, ಜೆಪ್ಪು ಹೊಲಾಂತ್, ಪುತ್ತೂರ್ ಫಿಲೊಮೆನಾ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಅಶೆಂ ಜಾದೂ ಶೋ ಕೆಲ್ಯಾತ್.

ಹಾಂವ್ ‘ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸೈತಾನ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶೋ ಕರ್ತಾಲೊಂ! 1966 ಥಾವ್ನ್ 1980 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶೋ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಆಜೂನ್, ಮಂಗಳಾ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕಲಾಂತ್ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಂದರುಂಕ್ ನಾಂಯ್?

ಡೊಲ್ಲಾ: ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ವಸ್ತು (ಸಾಹೆತಿ) ಜಾಯ್. ತಾಕಾ ಖಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಖರ್ಚ್ ಜಾತಾ. ಆಮ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ಪರ್ವಡ್ಚೆಂ ನಾ. ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಮ್ಯಾಜಿಶಿಯನಾಂ ಲಾಗಿಂ ತೀನ್ ಲೊರಿಯೆ ತಿತ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಆಸ್ತಾತ್. ಮ್ಹಜೆ ವರ್ವಿಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್. ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಸಂಗ್ರಹ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಬರೊ ಸಹಕಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ಮುಂದರ್ಸಿಯೆತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಸೊರ್ಯಾಚೊ ಸಹವಾಸ್ ಚಡ್ ಜಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಡ್ರಾಮಾಂನಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕಾಂನಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ವಾಪಾರ್ಲಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮ್ಯಾಜಿಶಿಯನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತುಂ ಕಲಾಕಾರ್ ಕಸೊ ಜಾಲೊಯ್?

ಡೊಲ್ಲಾ: ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಲಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸ್ವಂತ್ ಸರ್ಕಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಕೇರಳಾಚಿ ಅಮ್ಮು ಬಾಯಿ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ತ್ರೀ ಅಸ್‍ಲ್ಲಿ, ತಿಚ್ಯೆ ಸಂಗಿಂ ಪಾರ್ಟ್‍ನರ್‍ಶಿಪ್ಪಾರ್ ಕಂಪೆನಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ಜೆಎಂಜೆ ಸರ್ಕಸ್, ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಸರ್ಕಸ್ ಅಸಲಿಂ ನಾಂವಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತವಳ್ ಮೊನ್ಜಾತಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಟೆಂಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸರ್ಕಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೊ ಪಪ್ಪ ಕೇರಳ, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಶೆಂ ಭೊಂವೊನ್ ಸರ್ಕಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಆಮಿ ಹಾಂಗಾಚ್ಚ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಮಧೆಂ ಡ್ರಾಮಾಯೀ ಚಲ್ತಾಲೆ. ಎಕಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕನಾಸ್ತಾನಾ ಬಾಂಯ್ತ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಏಕ್ ಸೀನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಂತ್ಲೊ ಮಾಲ್ಗಡೊ ಹಾಂವ್! ಮ್ಹಾಕಾ ತೆದ್ನಾಂ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್. ಮ್ಹಜೊ ಪಪ್ಪಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ಯಾಚ್ ಧರ್ತಾಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಪಪ್ಪಾ ಸರ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಜೆಪ್ಪು ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಘಾಲೊ. ಆಮ್ಕಾಂ ಮಿಲಾರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ತೆದಾಳಾ. ಥಂಯ್ ಆಮಿ ಹುಶ್ಯಾರ್ ಭುರ್ಗೆ. ಹಾಂವೆಂ, ಧಾ-ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ‘ಆನ್‍ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಚೆಂ ಪರ್ತವ್ಣೆಂ’ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ನ್ ಸೊಡೆಲಿಟಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಖೆಳೊನ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕೆಲೊ. ‘ಶ್ರೀ ಗಿರಿ ಮಂಗ್ಳುರ್’ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ನಾಟಕಿಸ್ತಾ ಲಾಗಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಿನತಿ ಕೆಲಿ.

ಮ್ಹಾಕಾ ತವಳ್ ಕಠಿಣ್ ಗಾಗ್ ಯೆತಾಲಿ ದೆಕುನ್ ಕೊಣೀ ನಾಟಕಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ದೀನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಕೊಣೆಂಗೀ ಗಾಗ್ ರಾವಂವ್ಕ್ ದರ್ಯಾ ದೆಗೆರ್ ರಾವೊನ್ ದರ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬೋಬ್ ಘಾಲಿಜೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ಹಾಂವ್ ವಚೊನ್ ಬೋಬ್ ಘಾಲ್ತಾಲೊಂ! ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ಚಾನ್ಸ್ ದಿಲೊನಾ. ಆಖ್ರೇಕ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಏಕ್ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ನ್ ಗಾಗ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಏಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಕೆಲೊ. ಮ್ಹಜೆಂ ನಟನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಗಿರಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲೊ, ಪುಣ್ ಮೊನೊ ಪಾತ್ರ್! ಅಶೆಂ ಉಲೊವ್ಣೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಪಾತ್ರ್ ದಿಲೆ. ಪೋಸ್ಟ್‍ಮ್ಯಾನಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ತರ್ ‘ಪೋಸ್ಟ್’ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್. ಅಶೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪಾತ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೆ. ಕ್ರಮೇಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಗಾಗ್ ರಾವ್ಲಿ. ದರ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬೊಬೊ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾನ್‍ಗೀ, ದೆವಾಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್‍ಗೀ ನೆಣಾಂ, ಮ್ಹಜಿ ಗಾಗ್ ರಾವ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಿರಿಚ್ಯಾ ‘ಬಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಫುಲ್’, ‘ಕಾಳ್ಕಿ ರಾತ್’ ನಾಟಕ್ ಧರ್ನ್ 20 ನಾಟಕಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಕೊಮೆಡಿ ಪಾತ್ರ್ ದಿಲೆ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ 1965 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜೆಪ್ಪು ವರ್ಕ್‍ಶೊಪಾಂತ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊಂ. ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್‍ಯೀ ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಥಂಯ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊ. ತೊ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್, ಹಾಂವ್ ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಥಂಯ್ ಆಮಿ ಸದಾಂ ಮೆಳ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ತವಳ್ ತಾಚೊ ‘ತಿಸ್ರಿ ಚೀಟ್’ ನಾಟಕ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಣೆಂ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ಸನ್ವಾರಾ ಆನಿ ಆಯ್ತಾರಾ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಆನಿ ಪುತ್ತೂರಾಂತ್ ನಾಟಕ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೆ. ಸ ವೊರಾಂಕ್ ನಾಟಕ್. ಸಾಂಜೆರ್ ಪಾಂಚ್ ಉತರ್ಲ್ಯಾರೀ, ಎಕ್ಲೊ ಕಲಾಕಾರ್ ದಿಸನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಸೊಧ್ಲ್ಯಾರೀ ಮೆಳ್ಳೊನಾ. ಜೊವ್ಳ್ಯಾ ನಾತ್ವಾಂ ಪಯ್ಕಿ ತಾಚೊ ಏಕ್ ಪಾತ್ರ್. ವಿಲ್ಫಿ ಘಡ್ಬಡ್ಲೊ. ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಟಕಾಚೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಗೊತ್ತು ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಡೈಲಾಗ್ ಆನಿ ಪದಾಂತ್‍ಯೀ ನಟನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವಿಲ್ಫಿನ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಉರಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ವಿನತಿ ಕೆಲಿ. ಆಪುಣ್ ಪ್ರೊಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ತಯಾರಿ ಕರುಂಕ್‍ಯೀ ವೇಳ್ ನಾ! ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ಳೊ. ಥೊಡಿಂ ದೃಶ್ಯಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಚೊ ನಟ್ ಯೇವ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮಾಂತ್ ಬಸ್ಲಾ. ಆಪುಣ್ ನಟನ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಪುಣ್ ತೊ ಟೈಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ನಿದಾಯ್ಲೆಂ. ಪ್ರೊಂಪ್ಟಿಂಗಾಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾನ್ ತರೀ, ಮ್ಹಜೆಂ ನಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಜಾಲೆಂ. ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂಚೊ ಹಾಂವ್ ಖಾಯಾಮ್ ಸಾಂದೊ ಜಾಲೊಂ.

ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ತುಳು ಡ್ರಾಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಜನಾಬ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಎಂ.ಎಸ್. ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ‘ಕಲ್ಜಿಗದ ಮದ್ಮಲ್’ ಆನಿ ಹೆರ್ ನಾಟಕಾಂನಿ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ. ತವಳ್ ಕೆ.ಎನ್. ಟೇಲರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ನಾಟಕ್‍ಕಾರ್. ಸಂಭಾವನ್ ಮೆಳನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಸೊರೊ ಮಾತ್ರ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ!

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮಾಗಿರ್ ತುಂ ಫೊಕಣಾಂಗಾರ್ ಕಸೊ ಜಾಲೊಯ್?

ಡೊಲ್ಲಾ: ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ಶೆಂಭರಾವ್ಯಾ ನೈಟಾವೆಳಿಂ ವಿಲ್ಫಿ, ‘ಆಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕರಿಜೆ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಎಂ.ಸಿ.ನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ನಟನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವಿಲ್ಫಿನ್ ನವಿ ಐಡಿಯಾ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ತೇಗ್ ಜಣಾಂನಿ 6-7 ಮಿನುಟಾಂಚಿ ಕೊಮೆಡಿ ಕರ್ಚ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತೆದಾಳಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಒಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಘಾಲೆಂ (ನಾಂವ್ ಸಾಂಗನಾ). ವಿಲ್ಫಿಲಾಗಿಂ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ‘ಅಳೆ ವಿಲ್ಫಿ ಜಾಗ್ರುತ್ ಕರ್! ಫಾಲ್ಯಾಂ ಜೋಕ್ಸ್ ಬರೆ ಜಾತಾತ್. ಮಾಗಿರ್ ವಿಲ್ಫಿ ನೈಟ್ ನ್ಹಯ್ ಡೊಲ್ಲಾ ನೈಟ್ ಮ್ಹಣ್ತೆಲೆ. ದೆಕುನ್ ತೆಂ ನಾಕಾ’ ಮ್ಹಳೆಂ. ತೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತೊ ಎಂ.ಸಿ. ಕರ್ತಾಲೊ, ಆಮಿ ಫೊಕಾಣಾಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಡೌನ್ ಜಾತಲೊ, ತಾಕಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್! ಮೀನಾ ಬಾಯೆನ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲೊ. ವಿಲ್ಫಿನ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೆಲೊ. ನಾಟಕ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಚಾರ್ಲಿ ಸಿಕೇರ್ ಆನಿ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಮೆಳೊನ್ ತೇಗ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ‘ಫೆ.ಚಾ.ಡೊ’ (ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಲಿ ಡೊಲ್ಲ) ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಭುರ್ಗೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸ್ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್ ಡೊಲ್.ಫೆಲ್.ಚಲ್. ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದವರ್ಲೆಂ, ತೆಂ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲೆಂ. ತಶೆಂ ಆಮಿ ಡೊಲ್-ಫೆಲ್-ಚಲ್ ನಾಂವಾರ್ 100ವ್ಯಾ ವಿಲ್ಫಿ ನೈಟಾಂತ್ ಫೊಕಾಣಾಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿಂ ಆನಿ ತೆಂ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್. 200ವ್ಯಾ ವಿಲ್ಫಿ ನೈಟ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಫೊಕಾಣಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಾಂವ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ‘ಮೆ.ಮೊ.ರಿ.’ (ಮೆಲ್ಲು, ಮೊರಾಸ್, ರಿಚ್ಚ) ಪಂಗಡ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೆ ಪಂಗಡ್ ಉದೆಲೆ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ನಾಟಕಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕೆದಾಳಾ ಸುರು ಕೆಲೆಂಯ್?

ಡೊಲ್ಲಾ: ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ತುಳ್ವೆಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ನಾಟಕಾಂ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕ್ ಆಯ್ಲೆ. ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಮರಿಯಪುರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ನಾಟಕ್ ಕರ್ತಾತ್. ಜರ್ಮನಿ ಥಾವ್ನ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಹಾಡವ್ನ್ ರಾತಿಕ್ ನಾಟಕ್, ಗುಡ್ಯಾಂಚೆರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಆಮ್ಚೊ ಪಂಗಡ್ ವಚೊನ್ ಥಂಯ್ ನಾಟಕ್ ಪಳೆವ್ನ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್‍ಯೀ ತಸಲೆಚ್ ನಾಟಕ್ ಕರಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಗೊ ಮೆಳ್ಳೊ. ಥಂಯ್ ‘ಬಾಪಾ ತಾಂಕಾಂ ಭೊಗ್ಶಿ’, ‘ದೆವಾಚೆ ಧಾ ಉಪಾದೆಸ್’ ನಾಟಕ್ ಕೆಲೆ. ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ 12 ನಾಟಕ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾಂಚೆಂ, ಹಾಂವೆಂ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂನಿ ಲೈಟ್ ಆನಿ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರಮುಖ್. ಸಬಾರಾಂಚೆ ನಾಟಕ್ ಹಾಂವೆಂ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.

ಡೊಲ್ಲಾ ಆನಿ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚಿ ಜೊಡಿ!

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಮ್ಚಿ ‘ಡೊಲ್-ಫೆಲ್-ಚಲ್’ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ, ತಿ ಐಡಿಯಾ ಕಶಿ ಆಯಿಲ್ಲಿ?

ಡೊಲ್ಲಾ: ಮಸ್ತ್ ಜಣಾಂನಿ ಸಲಹಾ ದಿಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್. ತಶೆಂ ಆಮಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಕಾಡ್ಲಿ, ತಾಕಾ ಬರೆಂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ 2000 ಇಸ್ವೆಂತ್ ವಿಲ್ಫಿನ್‍ಂಚ್ ‘ಫೊಕಾಣಾಂ ಫೊಕಾಣಾಂ 2000’ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಕಾಡ್ಲಿ, ತಾಣೆಂ ಪೈಶೆ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ದಿಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ‘ಹಿಪ್ ಹಿಪ್ ಹುರ್ರೇ’ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಕಾಡ್ಲಿ. ಹ್ಯೊ ತೀನ್ ಕ್ಯಾಸೆಟಿ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಏಕ್ ವೀಡಿಯೊ ಸಿ.ಡಿ. ಕಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಶಾ ಆಸಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ವಿಲ್ಫಿನ್ ಕ್ಯಾಸೆಟಿಂನಿ ತುಜೆರ್ ಪದಾಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ನೆ?

ಡೊಲ್ಲಾ: ವಿಲ್ಫಿ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ದಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಡೊಲ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಅಪ್ರೂಪ್. ತಾಣೆಂ ‘ಏ ಡೊಲ್ಲಾ ಏ ಡೊಲ್ಲಾ’ ಪದಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ತರ್ ‘ಓ ಹೋ ಡೊಲ್ಲಾ, ರಡ್ತಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಡೊಲ್ಲಾ…’ ಪದಾಂತ್ ಗಾಂವ್ಕ್‍ಯೀ ದಿಲಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ವಿಲ್ಫಿ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಸಳಾವಳಿ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್‍ಗೀ?

ಡೊಲ್ಲಾ: ಆಮ್ಚಿ ಸಳಾವಳ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್! ಆಮಿ ತಿತ್ಲೆ ಕ್ಲೋಸ್, ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ವಿಲ್ಫಿ ಮೊವಾಳಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತರ್, ವಿಲ್ಫಿ ಏಕ್ದಮ್ ಗರ್ವಿ, ಹಟ್ಟಿ. ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಏಕ್ ಪದ್ ಆಜ್ ಸಾಂಜೆ ಭಿತರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಟ್ ಧರ್ನ್ ತೆಂ ಕರ್ನ್‍ಂಚ್ ಸಯ್. ತ್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ತೊ ಗರ್ವಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಆನಿ ಕೊಣೆಂಯ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ತೊ ಸೊಡಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಮೊವಾಳಾಯ್, ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್‍ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಗೌರವ್, ಮರ್ಯಾದ್ ದಿಂವ್ಚೊ ತಾಚೊ ವರ್ತೊ ಶೆಗುಣ್. ತಶೆಂಚ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆರ್ ತೊ ಕಠಿಣ್ ರಾಗಿಶ್ಟ್‍ಯೀ ಜಾತಾಲೊ. ಅನ್ಯಾಯ್ ಸೊಸಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಂಕಾರ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾರ್ ರಾಗಿಶ್ಟ್ ಆಸ್ತಾನಾ ವಾಯ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂಯೀ ಆಸಾ. ಅನ್ನಾಡಿಂಕ್ ಸೊಡಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ವಿಲ್ಫಿನ್ 3000 ಪದಾಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ನೆಂ, ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ತಾಣೆಂ ಉಣ್ಯಾರೀ 6000 ಪದಾಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತೊ, ಏಕ್ ಪದ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ (ರಿತಿನ್) ಘಡ್ತಾಲೊ. ತಾಂತ್ಲೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ವಿಂಚ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಉರ್‍ಲ್ಲಿ ದೋನ್ ಪದಾಂ ತಶಿಂಚ್ ದವರ್ಚಿಂ. 2004 ಇಸ್ವೆಂತ್ ‘ಕೆನರಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚೆಂ ಜಾಗತಿಕ್ ಸಮ್ಮೇಳನ್’ ಚಲ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಪದ್ ಘಡುಂಕ್ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ತಾಣೆಂ ಚರ್ಚಾ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ತಾಣೆಂ ‘ಕೆನರಾ’, ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ’, ‘ಕಥೊಲಿಕ್’, ‘ಜಾಗತಿಕ್’, ‘ಸಮ್ಮೇಳ್’ ಅಶೆಂ ವಿಂಗಡ್ ಪದಾಂ ಘಡುನ್ ಏಕ್ ವಿಂಚುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಿ ತಾಚಿ ತಾಂಕ್ ಆನಿ ವಿಶೇಷತಾ.

ತಾಚ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ ಘರಾ ಟೀಚರಾಂ ಯೇವ್ನ್ ಪದ್ ಬರವ್ನ್ ಘೆತಾಲಿಂ. ತುಳ್ವೆಂತ್‍ಯೀ ಪದಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಶೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಕಿತ್ಲಿಂಗೀ ಪದಾಂ ದಾಖಲ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾಂ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ಟೀಚರಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಫಲಾಣ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಪದ್ ಬರವ್ನ್ ದೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಸಾಂಜೆರ್ ಯೇ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ, ತಿಂ ಯೆತಾನಾ ಪದ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಹಾಕಾ ತೊ ಪೈಶೆ ಘೆನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ವಿಲ್ಫಿ ನವ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಪದಾಂ ಘಡ್ತಾಲೊ. ತಾಚೆ ತಸಲೆಂ ತೆಂ ದೆಣೆಂ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಕ್‍ಚ್ ನಾ. ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಖಾಶೆಲಿಂ.

ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಣೆಂ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಲಾಂ, ಆರ್ಥಿಕ್ ಮಜತ್‍ಯೀ ದಿತಾಲೊ. ತಾಚಿಂ ಚಡಾವತ್ ಕಾಮಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಕರ್ನಾಂಚ್ ತೊ ಕರಯ್ತಾಲೊ. ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಕ್ಯಾಸೆಟಿ/ಸಿಡಿ ಘರಾಂಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ವೆತಾಲೊಂ. ಅಶೆಂ ಎಕಡೆನ್ (ಅಶೋಕ್‍ನಗರ್) ವೆತಾನಾ, ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ, ‘ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಪಳೆಜೆ ಪುತಾ, ತಾಕಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್…’ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂ ವಿಸರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವೆತಾನಾ ಪರತ್ ತಿಣೆಂ ಉಡಾಕ್ ಕರ್ನ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕೆಲಿ. ಹಾಂವೆಂ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಿಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್, ತಿಕಾ ಖುಷಿ ಜಾಲಿ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಿ ಸರ್ಲಿ! ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಡೆನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್‍ಯೀ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ‘ಆನಿ ಹಾಂವ್ ವಚನಾ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತಾಕಾ ಲೊಕಾಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲಿ.

ತಾಣೆಂ ಸೊರೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ಹಾಂವೆಂ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವೆತಾನಾ ‘ಸೊರೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಘರಾ ರೀಗ್ ನಾ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಮಾಗಿರೀ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಬಾಗ್ಲಾ ಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್, ಹಾಂವ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೊಂ, ‘ಹಾಂವ್ ಪಿಯೆಲಾಂ, ಭಿತರ್ ಯೇನಾ. ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಚ್ಚ್ ಯೆತಾಂ’ ಮ್ಹಳೆಂ. ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೊರೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ವಿಲ್ಫಿ ಘಾಟಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ನೇ?

ಡೊಲ್ಲಾ: ಹಾಂಗಾ ತೊ ನಿರಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ತೆದಾಳಾ ಬೊಂಬಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ತೊ ಸಕ್ಲೇಶ್‍ಪುರ್ ಗೆಲ್ಲೊ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ, ಗೊಂದೊಳ್ ಆನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಇಜಾ!

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಆತಾತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆಸನಾ, ಫ್ರೀ ಶೊ ದವರ್ತಾತ್. ಕಶೆಂ ಹಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಆಯ್ಲಿ?

ಡೊಲ್ಲಾ: ಥೊಡ್ಯಾ ಗಲ್ಫಾಗಾರಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಖರ್ಚಾರ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಉಬೆಂ ಕರ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಪ್ರವೇಶ್ ದವರ್ಲೊ. ಹೆಂ ಹೆರಾಂನಿಯೀ ಅನುಸರಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಆದಿಂ ನಾಟಕಾಂಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಲೋಕ್ ಯೆತಾಲೊ. ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಪದಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂಕ್ ಲೋಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತಾಲೊ. ಆತಾತಾಂ ಟಿಕೆಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರ್ತಾತ್…

ಡೊಲ್ಲಾ: ಆದಿಂ ಟಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಹೌಸ್‍ಫುಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೋಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಲೊ. ಆತಾಂ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಏಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಜಾಲಾಂ. ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊಯೀ ತಶೆಂಚ್ ಕರ್ತಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಎಕ್ವಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದಿಸನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಬರವ್ಪಿ ಜಾಂವ್ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರ್ ವಾ ಕಲಾಕಾರ್ – ಕೊಣಾಂಯ್ ಮಧೆಂ ಎಕ್ವಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಡೊಲ್ಲಾ: ಪಯ್ಲೆಂ ಎಕ್ವಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಮಹತ್ವ್ ಮೆಳಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಸಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪುರೊ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಆಪುಣ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ಚಿಂತಾ. ನಾಟಕಿಸ್ತಾಂಕ್ ಸಂಭಾಷಣ್ ಬಾಯ್‍ಪಾಟ್ ಕರುಂಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲಾ. ಪ್ರೊಂಪ್ಟಿಂಗಾಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾನ್ ನಾಟಕ್ ಚಲ್ಚೆ ಚಡ್. ಪುಣ್ ನವೆಂಸಾಂವ್ ಹಾಡ್ಚೆ, ಯುವಕಾಂಚೆ ಪಂಗಡ್ ಉದೆಲ್ಯಾತ್. ಕಲಾಕುಲ್ ಏಕ್ ಅಸಲೊ ಏಕ್ ಪಂಗಡ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಪಂಗಡ್ ಗಂಭೀರ್ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರ್ನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆ ‘ನಾಟಕಿಸ್ತ್’ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಟಕಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ನಾಟಕಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ದಿಸನಾಂತ್. ಹೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಡೊಲ್ಲಾ: ತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಶಿ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಯೇನಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಭಾರೀ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಹಿ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ನಾಟಕ್ ಜಾಂವ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಮನರಂಜನಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾಂವ್, ತಡವ್ ಕರ್ನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಲೊಕಾಚೊ ವೇಳ್ ವಿಭಾಡ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಜುಸ್ತ್ 5.30 ವೊರಾಂಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಾ, ಬಸ್ಕಾ ಅಮಾನಾತ್ ಕರಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ, ಭಾಷಣಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ 7 ವೊರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುರು ಕರ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ ಸೊಸ್ಚೆಂ? ಹಿ ಪಿಡಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ವಿಸ್ತಾರ್ಲ್ಯಾ?

ಡೊಲ್ಲಾ: ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ, ಹಾಂವ್ ಒಪ್ತಾಂ. ಥೊಡೆ ನಾಟಕ್ ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಸುರು ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ತವಳ್ ಆಮಿ ನಾಟಕ್ 7 ವೊರಾರ್ ಸುರು ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕಳಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕಾರ್ಯೆಂ ಉಬೆಂ ಕರ್ಚೆಂಚ್ ಸ್ಪೊನ್ಸರ್ಸಾಂನಿ, ತಾಂಕಾಂ ಫುಲ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಅವಶ್ಯ್. ಪುಣ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತಾಂಕಾಂ ದೋನ್ ಮಿನುಟಾಂ ಉಲಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ, ಚಿಟಿರ್ ಬರವ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾರೀ ತೆ ಅರ್ಧೊ ಗಂಟೊ ಕಾಡ್ತಾತ್. ತೊಚ್ ಸಮಸ್ಸೊ. ಗಜಾಲ್ ತಶಿ ಆಸಾ. ಹಾಕಾ ಪರಿಹಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಉಬೆ ರಾವವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಖೇರ್ ಕರಿಜೆ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ದಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್. ಪುಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಲಾಂಬಾಯೆಚೆಂ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ಅಶೆಂ ಘಡನಾ. ಸ್ಪೊನ್ಸರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ವಾಜ್ಭಿ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಮೀತ್ ಆಸಾ ನೆ? ಏಕ್ ಘಂಟೊ, ದೇಡ್ ಘಂಟೊ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್..? ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ವಿಭಾಡ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ಕಿತ್ಲೊ? ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಪಾವೊನ್, ಮುಖ್ಯ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಸ್ ದೋನ್ ಘಂಟೆ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾತಾತ್. ಅಸಲೆಂ ಫಿತಿಸ್ಪಣ್ ರಾವಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂಗೀ?

ಡೊಲ್ಲಾ: ವ್ಹಯ್. ಹೆಂ ಆಡಾಯ್ಜೆ. ವೆಳಾಕ್ ಮಹತ್ವ್ ದೀಜೆ. ಸಂಘಟಕ್ ದುಸ್ರೆಚ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಶೆಂ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಯೇಜೆ.

ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಆನಿ ‘ವಿಕಾಳ್’ ವಿಮರ್ಸೊ!

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ‘ವಿಮರ್ಸೊ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ‘ಟಾರ್ಗೆಟ್’ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನೆ? ತವಳ್ ತುಮ್ಚಿ (ನಾಟಕಿಸ್ತಾಂಚಿ) ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಕಿತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ? ತುಕಾಯೀ ಸರ್ಸರಿತ್ ಧೊಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ಗೀ?

ಡೊಲ್ಲಾ: ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚೊ ವಿರೋಧ್ ಖಂಡಿತ್ ನಾ. ಪುಣ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಯ್ರ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಕಸಲೊ ಅರ್ಥ್ ಆಸಾ? ಆಮ್ಚೆರ್ ನಿರಂತರ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಜಮಾತೆಂತ್ ಎಕಾ ಮಾನೆಸ್ತಾನ್ ‘ಪೆಟೊ ಘೊಂಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚಜೆ? ತೊ ಘೊಂಕುನ್‍ಂಚ್ ರಾವೊಂದಿ’ ಮ್ಹಳೆಂ. ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದಿಲ್ಯಾರ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಯ್ಲಿ. ಆಮಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ, ವಿಮರ್ಸೊ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸಾರ್ಕೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರಿಜೆ. ಆದಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ನಾಟಕಾಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ‘ಆಂಕ್ವಾರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣ್ ಸರ್ಗಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಟಾಟಾ ಕರ್ನ್ ಗೆಲಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮರಿಯೆಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ಟ್ರೋಲಿರ್ ರಾವಯಿಲ್ಲೆಂ. ಟ್ರೋಲಿ ಮೆಟಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜರ್ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಲ್ತಾನಾ ಪಾತ್ರ್‍ಧಾರಿಚೊ ಹಾತ್ ಹಾಲ್ಲೊ. ತೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಠೀಕಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ! ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್, ‘ತುಮಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡಾ, ಪುಣ್ ಪೊಟಾಕ್ ಮಾರಿನಾಕಾತ್’.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಕ್ ಧೊಸ್ಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಕಸಲೆ?

ಡೊಲ್ಲಾ: ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರ್ನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಕಲಾಕಾರ್ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕನಾಂತ್. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚಿ ಉರ್ಬಾ ನಿಂವ್ಲ್ಯಾ. ಪತ್ರಾಂನಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ವಾಚುನ್ ತಾಂಚಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ತಾತ್. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಖುದ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಬೂದ್‍ಬಾಳ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ನ್ಹಯ್. (ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಂಘಟನಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಶಮಾನೋತ್ಸವಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಟಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಕ್ ಹಲ್ಕ್ ಕರುನ್ ಕೀಳ್ ರಿತಿನ್ ವರ್ಣನ್ ಕರುನ್ ಎಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಖರೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಸಾಬೀತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ).

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಜ್ಯಾ ಫೊಕಾಣಾಂಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂಕ್ ಬರೊಚ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಸಾ ನ್ಹಯ್ಗೀ?

ಡೊಲ್ಲಾ: ವ್ಹಯ್. ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆ, ಹೆರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆ, ವಾಚ್‍ಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಆರಾವ್ನ್, ನೆರಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂಚ್ ರೂಪ್ ದೀವ್ನ್ ಪುಸ್ತಕಾ ರುಪಾರ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಹೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾತ್. ಕೊಣೆಂಯ್ ಸಂಭಾವನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ.

ಡೊಲ್ಲಾಚೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚೊ ಅಪರಿಮಿತ್ ಮೋಗ್

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಜ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಟುವಟಿಕ್ಯಾಂನಿ ತುಂ ಸಂತೃಪ್ತ್ ಆಸಾಯ್? ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾನ್ ತುಕಾ ಮೋಗ್ ದಿಲಾ ನ್ಹಯ್ಗೀ?

ಡೊಲ್ಲಾ: ಖಂಡಿತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪೊಸ್ಲಾಂ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೊ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲಾ. ಲೊಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ದೆವಾನ್ ಸರ್ವ್ ಫಾವೊ ಕೆಲಾಂ. ಮ್ಹಜೆ ಅಭಿಮಾನಿಯೀ ಮಸ್ತ್ ಜಣ್ ಆಸಾತ್. ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪುರಸ್ಕಾರ್’ಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

ಏಕ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ದುಬಾಯ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊಂ. 6 ವೊರಾರ್ ಶೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. 5 ವೊರಾರ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಆನಿ ದೊಗಾ ಭುರ್ಗಿಂ, ಏಕ್ ಚೆರ್ಕೊ ಆನಿ ಲ್ಹಾನ್ ಚೆಡುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ಆವಯ್, ‘ಆಮ್ಚೆಂ ಧುವ್ (ತೀನ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ) ತುಜೆಂ ಅಭಿಮಾನಿ, ಘರಾಂತ್ ತುಜಿ ಫೊಟೊ ದವರ್ಲ್ಯಾ. ತುಕಾ ಪಳೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಟ್ ಧರ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ’ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಮೊಗಾನ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ. ಪರತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಬಾಯ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ. ಹಿಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ತೆದಾಳಾ ತಿಂ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಬಾಪಯ್ ಆನಿ ಆವಯ್ ದೊಗಾಂಯ್ ರಡ್ಲಿಂ. ‘ಆಮಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್’ ಮ್ಹಣಾಲಿಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ‘ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಜಾಲಾಂ. ಸ್ಪೆಶಲ್ ಪರ್ಮಿಶನ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್’ ಮ್ಹಣಾಲಿಂ. ‘ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಒಪ್ರೇಶನ್ ಆಸಾ. ನೈಟ್ ಪಳೆಜೆಚ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ, ದೆಕುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್ (ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಸಲಿ ಪಿಡಾ ಆಸಾ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ, ತೆಂ ಖುಶಾಲಾಯೆನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ).’ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಲೊಂ. ಬೆಜಾರ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಿಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ದುಬಾಯ್ ವೆತಾನಾ ಪರತ್ ಹಿಂ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ‘ತೆಂ ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಸರ್ಲೆಂ’ ಮ್ಹಣಾಲಿಂ. ರಡ್ಲೊಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕಾ ಟಿ.ವಿ. ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲೆಂ ಕರಾಳ್ ಘಡಿತ್ ಖಂಯ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ. ತೆಂ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೀಸ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಫೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ‘ತುಕಾ ಮಸ್ತ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಆಮ್ಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ‘ಕೋಣ್ ಉಲಯ್ತಾ’ ಮ್ಹಳೆಂ. ತೊ ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೊ ಬಾಪಯ್. ತೊ ರಿಟಾಯರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಜಾಲಾ. ಚೆರ್ಕೊ ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ. ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಖಂಯ್ ಪಳೆ! (ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಡೊಲ್ಲಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದುಖಾಂ ದೆಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿಂ, ತೊ ರಡ್ತಾಲೊ). ಹೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಘಡಿತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಘಡಿತ್ ಆಸಾಗಿ?

ಡೊಲ್ಲಾ: ವ್ಹಯ್. ಮ್ಹಾಕಾ ತಮಿಳ್, ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನೆಮಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರೀ ಪಸಂದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರೀ ಪಸಂದ್. ಎಕಾ ರಾತಿಂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೋ ಜಾವ್ನ್ ರಿಕ್ಷಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಲೊಂ. ತೆದಾಳಾ ಹಾಂವ್ ಘರಾ ವಚನಾತ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಗಟ್ಟ್ ಪಿಯೆತಾಲೊಂ. ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಂತ್‍ಚ್ ನಿದ್ತಾಲೊಂ. ಸಿಮಿಸ್ತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲೋಕ್ ಭಿಂಯೆತಾಲೊ. ರಾತಿಕ್ ತೆಣೆಂ ಕೊಣೀ ವಚನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಹೊಟೆಲ್, ಅಂಗಡ್ ಆನಿ ಲೊಕಾನ್ ದೆಂವ್ಚೊ ಜಾಗೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಚಿ ಗೇಟ್ ತಿಕ್ಕೆ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಉತ್ರಲ್ಲಿ. ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರಾನ್ ಆಂಗ್ಡಿ ಕಡೆನ್ ರಾವಯ್ತಾನಾ ‘ಮುಲ್ಪ ಅತ್ತ್’ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಬೊಕ್ಕ ಓಡೆ?’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ತಿಕ್ಕೆ ಮುಖಾರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಸುಡ್ಕಾಡಾಚ್ಯಾ ಗೇಟಿ ಮುಖಾರ್ ರಿಕ್ಷಾ ರಾವಯ್ಲಿ. ದೆಂವೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ‘ಉಂದುವೇ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ್’ ಮ್ಹಳೆಂ! ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ರಿತಿನ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲ್ಲೆ ಪಳೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ತೊ ರಿಕ್ಷಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ‘ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಿಕ್ ಮಾಗೊನ್ ಖಾತಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಧಾಂವ್ಲೊಚ್! ಹಾಂವೆಂ ‘ಕಾಸ್… ಕಾಸ್…’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ತೊ ರಾವಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಹಾಂವ್ ‘ಮೆಲ್ಲೆಂ’ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ!

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಸ್ವಾರಸ್ಯ್‍ಕರ್ ಘಡಿತ್ ಆಸಾಗೀ?

ಡೊಲ್ಲಾ: ಹಾಂವ್ ಆನಿ ವಿಲ್ಫಿ ತಮಿಳ್ ಸಿನೆಮಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವೆತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಚಲೊನ್‍ಂಚ್ ವೆತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಅಶೆಂ ವೆತಾನಾ ಫಾತಿಮಾ ರೆತಿರ್ ಮಂದಿರಾ ಮುಖಾರ್ ಬಸ್‍ಸ್ಟೊಪಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ಪಿಸೊ ಬಸ್ತಾಲೊ. ತೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಚೊ, ಆದಿಂ ಟೈಲರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಲಾಂಬ್ ಖಾಡ್ ಆನಿ ಕೆಸಾಂಚೊ. ಆಮಿ ವೆತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವಿಲ್ಫಿನ್ ತಾಕಾ ದೋನ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೊ ನೋಟ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೆಣೆಂ ಆಮಿ ವೆತಾನಾ ವಿಲ್ಫಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ ‘ಅಳೆರೆ ತೊ ಆತಾಂ ಯೆತಾ ಪಳೆ’. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಏಕ್ ಮಹಿನೊ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಟೂರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಮಹಿನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಥಂಯ್ ತೊ ಪಿಸೊ ಆಯ್ಲೊ. ಸದಾಂಯ್ ದೋನ್ ರುಪಯ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಮಹಿನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಧಾ ವಾ ವೀಸ್ ರುಪಯ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ವಿಲ್ಫಿನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಪನ್ನಾಸ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೊ ನೋಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪಿಸೊ ಮುಖಾರ್ ರಾವ್ಲಾ. ವಿಲ್ಫಿನ್ ಪನ್ನಾಸ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೊ ನೋಟ್ ತಾಕಾ ದಿಲೊ. ತೊ ಘೆವ್ನ್ ಪಿಸೊ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ‘ಆಜ್ ಕಿತೆಂ ಹಾಂಡೊ ಉಟ್ಲಾಗಿ?’ ಮ್ಹಣಾಲೊ! ಆಮ್ಕಾಂ ಆಜ್ಯಾಪ್. ವಾಟೆರ್ ಯೆತಾನಾ ವಿಲ್ಫಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ ‘ಕಸಲಿ ತಕ್ಲಿರೆ ಪಿಶ್ಯಾಚಿ!’ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ನೊಟಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ‘ಪಿಶೆ ಆಮಿ! ಹಾಂಡೊ ತಾಕಾ ಉಟ್ಲಾ, ಪನ್ನಾಸ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೊ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ವಿಲ್ಫಿ. ತಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ – ಆಜೂನ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಯೆತಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಸಿನೆಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂಯ್ಗೀ?

ಡೊಲ್ಲಾ: ‘ಬೊಗ್ಲಾಂಟ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗೊಂಯ್ಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ. ‘ಮೋಗ್ ಆನಿ ಮಯ್ಪಾಸ್’, ತಶೆಂಚ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ‘ಎಸ್ಸೆಮ್ಮೆಸ್ 6260’ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಆನಿ ‘ವಠಾರ’ ಟಿ.ವಿ. ಧಾರಾವಾಹಿಂತ್ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ. ‘ಸಹನಾ’ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಕೆಲಾ. ‘ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್‍ಯೀ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ. ಆಕಾಶ್‍ವಾಣಿಂತ್‍ಯೀ ಹಾಂವೆಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್.

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್ಲಿಂ ಹೆರ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಶನಾಂ

1 comment

  1. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೊಲ್ಲಾ ಏಕ್ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಕಲಾಕರ್. ಮೊಗಾಳ್ ಮ್ಹನಿಸ್, ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ. ಕಪಟ್‌ಪಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಸಾತ್ವಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹಾಂವ್ ಆನಿ ತೊ ಸಾಂಗಾತಾ ಎಮ್.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾಂನಿ ಡೊಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಡೊಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಭರ‍್ಸೊನ್ ತಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಬರ‍್ಪೂರ್ ಸಹಕಾರ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿರೆಕ್ತೊರಾಂಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಉರ್ಬೆನ್ ತೊ ವಾವ್‌ರ್‌ಲ್ಲೊ. ಬ್ಯಾಂಕಾಚ್ಯಾ ಲೊನಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಾಮಾಂನಿ ತೊ ಮ್ಹಜೆಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ವಾವುರ್‌ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ನೀಜ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚಿ ವ್ಹಳಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಡೊಲ್ಲಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ದಿರ್ವೆಂ.
    ತಾಚೆಕಡೆ ಉಲಯ್ತನಾ ಕಿತ್ಲಿ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾ, ತಿತ್ಲಿಚ್ ತೃಪ್ತಿ ತಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ವಾಚ್ತನಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಡೊಲ್ಲಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬುಡ್ಕುಲ್ಯಾಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News