ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 17: ದೋನ್ ದೋಣಿಂಚೆರ್ ಪಾಯ್

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

Posted on : July 11, 2018 at 8:43 PM

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 17
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಆದಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ – ವ್ಹೊಕಾಲ್ ಜಾಂವ್ ವ್ಹೊರೆತ್ ಜಾಂವ್, ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮರಿಯಾ ಆಂದ್ರೆಯಿನ್, ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಚಿಂ ನಿಮಾಣಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರಾಕ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿಂ ಆಯ್ಕತಾಚ್, ತ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಮೊಳಬ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ದೋನ್ ದೋಣಿಂಚೆರ್ ಪಾಯ್ ದವರ್’ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ವ್ಹಯ್.

ಫುಡೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? ವರ್ತ್ಯೆ ಉಮೆದಿನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಾಂ, ‘ವೆಂಕು ಪಣಂಬೂರ್ ವಚೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ’ ಜಾಂವ್ಚೆಂನಾಮೂ?

ತೆ ಬಸ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಜುಂತ್ ಚಲಯ್ಲೊ.

ಕಶೆಂ ಕಶೆಂ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ಕಿತ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ಆಟಯ್ಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ಫುಡ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ದವರುಂಕ್ ಫಾವೊತೊ ಹಿಶಾರೊ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳನಾ ಜಾಲೊ. ತರ್’ಯೀ, ತಸಲ್ಯೆ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾತ್-ಪಾಯ್ ಸೊಡ್ನ್ ಬಸ್ಚೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರ್ ನಹಿಂ. ತಾಣೆಂ, ಕಪಿತಾನ್ ಆಂದ್ರೆಯಿಲಾಗಿಂ ಥೊಡಿಂ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರುನ್ ಆಪ್ಲೊ ಫುಡ್ಲೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ.

“ಕಶೆಂಯೀ ಜಾಂವ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಮಿಶ್ಯೊ ಪುಸುನ್, “ಕೈದ್ಯಾಂಕ್’ ಆಪುಣ್ ಬಿದ್ನೂರಾಕ್ ವ್ಹರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ಕಾಫರ್ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ – ನಹಿಂವೇ?”

“ವ್ಹಯ್, ವ್ಹಯ್…” ಹೆರಾಂನಿ ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ.

“ತರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರ್, “ತಾಣೆಂ – ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ – ಬಿದ್ನೂರಾಕ್ ವೆಚಿ ಆಪ್ಲಿ ಪಯ್ಲೆಂಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಬದ್ಲಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾ – ಹೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್…”

“ತರ್ ಆತಾಂ?”

“ತರ್ ಆತಾಂ – ತಾಣೆಂ ಬಿದ್ನೂರ್’ಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ. ಆನಿ ಆಮಿ, ತ್ಯೆಚ್ ವಾಟೆನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಝುಜಾ-ಪಯ್ಣ್ ಧರುನ್ ಫುಡೆಂ ವೆಚೆಂ. ಆನಿ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದುಸ್ರೆಂ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸಾ.”

“ಖಂಚೆಂ ತೆಂ?”

“ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್ ತೊ, ಬಿದ್ನೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯೆ ಆನಿ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾ ಮಧೆಂ ಸಂಚ್ ಆನಿ ಫಿತೂರಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಇಡೆಂ ಆಸಾ. ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ಬರ್ಯಾ ನಹಿಂ ತರ್, ವಾಯ್ಟ್ ಆನಿ ವಾಂಕ್ಡ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ – ಹಾಂಗಾ ಫಟ್ ಮಾರುನ್ ತರ್’ಯೀ – ತೊಯೀ, ತ್ಯಾ ಕಾಫರ್ ಆಯಾಝಾ ಸಾಂಗಾತಾ, ಬಿದ್ನೂರ್’ಚಿ ವಾಟ್ ಧರುನ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ.”

“ದೆಕುನ್ ಆತಾಂ?”

“ದೆಕುನ್ ಆತಾಂ – ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಂವ್, ಆಮಿ ಖಾಲಿ ಹಾತಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಪರಿಂ ನಾ – ಆತಾಂ ಆಮಿ ಶೀದಾ ಬಿದ್ನೂರಾಕ್ ವೆಚೆಂ. ಬರೆಂ ಜಾಂವ್, ವಾಯ್ಟ್ ಕಾಂಯ್ ಘಡನಾತ್ಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ಚಿನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ರಾಣಿಯೆಕ್ ಆಮಿ ಭೆಟ್ಚೆಂ ಆನಿ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಅನಾಹುತ್ ಆಸಾ ತಶೆಂ ತಿಕಾ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತುಮಿ?”

“ಜಾವ್ಯೆತ್. ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ. ಖಾಲಿ ಹಾತಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಆಮಿ ಕಬೂಲ್ ನಾಂವ್. ಆಮ್ಚೆ ಹಾತ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಖೊರ್ಜುತಾತ್…”

ತಶೆಂ, ತ್ಯೆ ಸಗ್ಳ್ಯೆ ಫೌಜೆನ್, ಬಿದ್ನೂರಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮತ್ ದಿಲೊ. ತಶಿಚ್, ತಯಾರಾಯ್ ಕೆಲಿ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್’ಯೀ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್ ವಾ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್, ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ವಾ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಾತ್ರಿ ಕರುಂಕ್, ದೊ-ದೊಗಾಂ ಸವಾರಾಂಕ್, ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರ್ ಮಿನೆಜಾನ್, ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ ದೊನ್‍ಯೀ ವಾಟಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಲೆ. ಕಸಲಿಯೀ ಖಬರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ – ವಾ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ – ತಾಣಿಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಮುಲ್ಕಿಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ.

ತಸೊ ಜುಂತ್, ಅಂದಾಜ್, ನಿಚೆವ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾತಾನಾ, ವೊರಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವೊರಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ಆನಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮಾಪಾನ್, ಆಯಾಝಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನ್, ಆನಿ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾ, ಪಯ್ಸ್ ಆನಿ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ. ನಹಿಂಚ್ ಮುಲ್ಕಿ ಠಾಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ತಿಂ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ, ಬಗಾರ್ ನೊವ್ರ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹೊಕಾಲ್ ಆನಿ ವ್ಹೊಕ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್ ನೊವ್ರೊ ಅಶೆಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಥಾವ್ನ್‍ಯೀ ಪಯ್ಸ್ ಆನಿ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಆಯಾಝಾಚ್ಯಾ ಸವಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಕ್, ತೊ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಗೆಲೊನಾ. ತೆ ತಾಕಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ವ್ಹರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜತಚ್, ತ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಆಯಾಝಾ ಲಾಗಿಂ ತಾಣೆಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ತುವೆಂ ಫಿಕಿರ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ” ಆಯಾಝ್ ಹಾಸ್ಲೊ. “ಆತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇ – ಆಮಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕರ್ – ವೆಗಿಚ್ ತುಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾತಲೊಯ್. ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ – ಬಾದಶಹಾ ಹೈದರ್ ಆಲಿಚ್ಯಾ ಇನಾಮಾಕ್‍ಯೀ ತುಂ ಪಾತ್ರ್ ಜಾತಲೊಯ್!”

“ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?”

“ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವೆಗಿಂಚ್ ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾತಲೆಂ. ಆತಾಂ ಗರ್ಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಚಡ್ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರಿನಾಕಾ. ಜಮಲಾಬಾದಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತುವೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ತಶಿ ಜವಾಬ್ ಆನಿ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತುಜಿ ಬಚಾವಿ ಆಸ್ತೆಲಿ!”

ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಕ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಪುರೊ ಜಾಲೆಂ. ತರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್, ಝಗ್ಡೊಂಕ್ ಜಾಂವ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ತಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ – ಜಿವಾಚಿ ಆಶಾ ಜಾಂವ್, ಫುಡಾರಾಚಿ ಪರ್ವಾ ಜಾಂವ್ ತಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯೆ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ತೊ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಣೆಂ – ತ್ಯೆ ಪುಬ್ರಿಕಾರ್ ಬಾಯ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ – ಲಜೆ ಭಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾಂಚೊನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾಲಿಂ. ತರ್’ಯೀ – ಮೊರನಾಯೆ… ಕಸೊ ಪುಣ್‍ಯೀ ಜೀವ್ ವಾಂಚವ್ನ್ ಉರಜಾಯ್… ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘನಾ ಆನಿ ಭರ್ಮಾ ತೆಕಿದ್ ‘ತ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆಚೆರ್’ ಪ್ರತೀಕಾರ್ ಘೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಂದ್ಳ್ಯಾ ಕ್ರೋಧಾಚಿಂ ಆನಿ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂಯೀ ತಾಕಾ ಲಾಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿಂ!

ತ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ತಶೆಂ ಜಾತಾನಾ, ದುಸ್ರ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ವೆಗ್ಳಿಂಚ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಲಿಂ. ತಿಚಿ ಸರ್ವ್ ಆಶಾ ಭಂಗ್‍ಲ್ಲಿ, ಆನಿ ಜಿವಿತಾಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಭಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಮುಲ್ಕಿ ಠಾಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ತಿಣೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯೆ ಆದಿಂ, ಮರಿಯಾ ಆಂದ್ರೆಯಿಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ಉತ್ರಾಂ… ‘ಹಾಂವ್ ತಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿಂ ನಾ – ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್, ಪುರ್ತ್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್‍ಯೀ ಹಾಂವ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ನಾ!’ ಘಡ್ಯೆನ್ ಘಡಿ ಮತಿಂತ್ ತೆಂಚ್ ತಿ ಉಚಾರ್ತಾಲಿ ಆನಿ ಮನ್ ಧಾರುಣ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಲಿ.

ಮುಲ್ಕಿ ಠಾಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್, ಪಯ್ಣಾಚಿಂ ಸಬಾರ್ ವೊರಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಉಜ್ವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ದೀಸ್ ದೊನ್ಪಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ. ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ದುಖೆಸ್ತ್ ಆನಿ ನಿರಾಶಿ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ತಲ್ಲೀನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್, ಕ್ರಮೇಣ್ ಹೆವ್ಶಿಲೊ ಜೋಪ್ ಆಯ್ಲೊ. ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕಾನ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪಯ್ಣ್ ತಿಂ ಕರಿನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ಪರತ್, ದುಬಾವಾಚಿಂ ಆನಿ ಭಿರಾಂತಿಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಿಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಉಟೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿಂ.

ಎಕಾ ಪಿಂಪ್ಳಾಚ್ಯಾ ಕಾಟ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ, ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಣಿಂ ಘೊಡೆ ಚಿಕ್ಕೆ ರಾವಯ್ಲೆ. ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೆ ದೋಗ್ ರಾಕ್ವಲಿ ಸವಾರ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾನ್, ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾ ತಾಂಚ್ಯೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್, ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್ ಅಶೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರುನ್ ತಿಂ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ.

ತಿತ್ಲಿ ವಾಟ್ ವೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ, ಎಕಾಮೆಕಾ ತಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್, ಪಯಿಲ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸನಿನ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕಾ ಲಾಗಿಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ:

“ಹೆಂ – ಖಂಯ್ ಆಮಿ ಆಸಾಂವ್?”

“ವಾಟೆರ್” ಹಾಸ್ಲೊ ನಾಯ್ಕ್.

“ವ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ನಹಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್?” ತಿಣೆಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ತಿ ಮ್ಹೊಜಿ ಖುಷಿ. ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಆಮಿ ವಚನಾಂವ್. ವೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಹ್ಹ-ಹ್ಹಾ!”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್… ತರ್ ಖಂಯ್ ಆಮಿ ವೆತಾಂವ್?” ತಿಚೊ ದುಬಾವ್ ಆನಿ ಆಕಾಂತ್ ಚಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

“ತುಜ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್, ಎಕಾ ಚಾಕ್ರಾಪರಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಜವಾಬ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಆಯ್ಕ್: ಆತಾಂ ತುಂ ಮ್ಹೊಜಿ ಚಾಕರ್ನ್. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಬಿದ್ನೂರಾಕ್ ವ್ಹರ್ತಾಂ – ಮ್ಹೊಜಿ ರಾಣಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ವ್ಹರ್ತಾಂ. ಹ್ಹ-ಹ್ಹಾ!”

“ತಾರಿಪೊ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆತಾಂ ವೇಳ್ ನಹಿಂ!” ಮ್ಹಳೆಂ ತಿಣೆಂ, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಯ್ರ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್. “ಯಾ, ಆತಾಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್!”

“ತಿ ಗಜಾಲ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಳೆಯಾಂ. ಆತಾಂ ಪಯ್ಲಿ ಮ್ಹೊಜಿ ಖುಷಿ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಹ್ಹ-ಹ್ಹಾ! ತುಕಾ ಕಸಲೆಂಚ್ ವಾಯ್ಟ್ ಘಡನಾಯೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ – ಆನಿ ತುವೆಂ ಮ್ಹೊಜ್ಯೆ ಬಗ್ಲೆನ್ ಬಿದ್ನೂರ್’ಚಿ ರಾಣಿ ಜಾಯ್ಜಯ್ ತರ್ – ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ತುವೆಂ ಕರಿಜಾಯ್!”

“ಕಿತೆಂ?” ತಿಣೆಂ ಪಾಟಿಂ-ಫುಡೆಂ ಪಳೆಲೆಂ. ರಾನ್ವಟ್ ಸುವಾತ್ ತಿ. ಲಾಗ್ಸರ್ ಖಂಯ್ಸರ್’ಯೀ ನರ್ ಮನಿಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. “ಮುಲ್ಕಿಚ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ…”

“ವ್ಹಯ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್‍ಯೀ ಖರೆಂ. ಹಾಂವ್ ತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಖರೆಂ. ದೆಕುನ್ ಆತಾಂ – ಸಬಾರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಕಿ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ – ಹ್ಹ-ಹ್ಹಾ! ಘಳಾಯ್ ನಾಕಾ. ಯೆ.”

“ಸಬಾರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್..?”

“ವ್ಹಯ್… ಸಬಾರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಕಾಪ್ರಿಗುಡ್ಯಾಚ್ಯೆ ಸಾಂತೆಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ – ತುವೆಂ ಮ್ಹೊಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಥಿಂಪಿ ಉಡಯಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ – ಆನಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಭೆಟ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಭಾಸ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್..! ಯೆ!” ತೊ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೊ.

ತಿಚೆ ಹಾತ್-ಪಾಯ್ ಫುಂವ್ಲೆನಾಂತ್. ತೊಂಡಾಂತ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಿಂನಾಂತ್.

ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕಾನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸವಾರಾಂನಿ ಥಂಯಿಂಚ್ ರಾವೊಂಕ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರುನ್, ತಿಕಾ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಆಡೊಸಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಾನಾ ಲಾಗಿಂ ವೊಡುನ್ ತೊ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲೊ.

ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್‍ಶಿ, ತಿ, ಝಗಡ್ಚೆಂ ಖುಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಚಲೊನ್ ಗೆಲಿ.

ಖುಷೆನ್ ತಿ ಗೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಹೆರಾಂನಿ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 18: ಪ್ರಾಣಾ ಆದಿಂ ಮಾನಾಚಿ ಬಚಾವಿ

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 16: ವ್ಹೊರೆತ್ ನಾ, ವ್ಹೊಕಾಲ್‍ಯೀ ನಾ!
Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *