Latest News

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ರನ್ನರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಗಾರ್ ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಪಿರೇರಾ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

Posted on : July 9, 2018 at 7:31 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸಂದರ್ಶನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – www.Budkulo.com

ಖೆಳ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ವಾಕ್ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಅತೀ ಗರ್ಜ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ತಾಪಾಂತ್ ಬುಡ್ಲಾ. ರಷ್ಯಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಫಿಫಾ ವರ್ಲ್ಡ್‍ಕಪ್ಪಾಚೊ ನಿಮಾಣೊ ಏಕ್ ಹಪ್ತೊ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್ಲಾ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ದೇಶಾಂ ಹ್ಯಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾತಾತ್ ತರ್, ಆಮ್ಚೆಂ ಭಾರತ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸ್ವಪ್ಣೆಂವ್ಕ್‍ಯೀ ಸಕ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ನಾ. ಭಾರತಾಂತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ನಗಣ್ಯ್!

ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಇಜಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಪಿರೇರಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರ್ ನೆಣಾಂ ಆಸ್ತಿತ್. ಪುಣ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್, ಖೆಳಾಂಗ್ಣಾಂತ್, ಬರೆಂಚ್ ಪರ್ಜಳ್ಳಾಂ. ‘ಪ್ರವಾದ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮಾನ್ ನಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತಾಚ್ಯೆ ಲಗ್ತಿಂ ಗಜಾಲ್‍ಯೀ ತಶಿಚ್. ಗಲ್ಫಾಚ್ಯಾ ಒಮಾನಾಂತ್ ತಾಕಾ ಭೋವ್ ಗೌರವಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆನಿ ಮಾನ್ ಆಸಾ. ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಧಾಂವ್ಣೆಂತ್ ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಪಿರೇರಾನ್ ಒಮಾನಾಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕರ್ನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. 2002 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಸ್ಪೇಯ್ನಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಾಕ್ ತೊ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಒಮಾನಾಂತ್‍ಚ್ ತಾಣೆಂ ತರ್ಬೆತಿ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ತಾಕಾ ಸರ್ವ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲಿ. ಪುಣ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ತೊ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಭಾರತಾಕ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಾಂತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಮನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಂತುಂ ತಾಕಾ ಯಶಸ್ವಿ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ, ಬಗಾರ್ ನಿರಾಸ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಶೈನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ‘ತರಂಗ’ ಪತ್ರಾರ್ ತಾಚೆ ವಿಶಿಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ವಳಕ್, ಸಂದರ್ಶನ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಡಾವತ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಾಚೆ ವಿಶಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ತೊ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಖಾತಿರ್ ತಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ. (ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ತೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ತಡವ್ ಜಾಲಾ, ತೆಂ ಆತಾಂ ಪ್ರಕಟ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಂವ್). ಖೆಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಆನಿ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೊ ತಶೆಂ ಸಕ್ತೆಚೊ ಸಂಕೇತ್. ಖೆಳಾಂಗ್ಣಾ ವಿಶಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾತ್ಸಾರ್’ಚ್ ಚಡ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಸಮುದಾಯಾಚೊ, ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಭೋವ್ ಕಠಿಣ್ ಖೆಳ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಧಾಂವ್ಣೆಂತ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಸಾಧನ್ ಕರುನ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಖೆಳಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಗಜಾಲಿಂ ವಿಶಿಂ ತೊ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ವಾಚಾ.

-ಸಂಪಾದಕ್

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್, ತುಂ ಏಕ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ರನ್ನರ್. ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ತುಜೆ ವಿಶಿಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಮ್ಯಾಗಝಿನಾಂನಿ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಧನಾಂ ವಿಶಿಂ ವರ್ದ್ಯೊ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ (1991 ಇಸ್ವೆಂತ್). 1992 ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಾಕ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ತುಜೊ ಶೆವಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?

ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಪಿರೇರಾ: ಹಾಂವ್ ಒಮಾನಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸಗ್ಳಿ ತರ್ಬೆತಿ ದಿಲ್ಲಿ ಒಮಾನ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್. ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೊಂ ಒಮಾನಾಂತ್. ತರ್ಬೆತಿ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿಯೀ ಥಂಯ್ಚ್. ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೆಂ. ತರ್ಬೆತಿ ಖಾತಿರ್ ವಿದೇಶಾಂಕ್‍ಯೀ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲಿ. ಆಖೇರಿಚ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ಪಾಡ್ತ್ ಬದ್ಲಿಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾರತಾಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಒಮಾನಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಭಾರತಾ ತರ್ಫೆನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್ ತುಂ ಇಮೋಶನಲ್ ಜಾಲೊಯ್ಗಿ?

ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್: ವ್ಹಯ್. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್ ಇಮೋಶನಲ್ ಜಾಲೊಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಾಂತ್ ಒಮಾನಾಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕರ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ (1996 ಅಟ್ಲಾಂಟಾ) ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಾಂತ್ ಭಾರತಾಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕರಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ. ತವಳ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಮ್ಸೊರ್ ಕೆಲೊ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುವೆಂ ಭಾರತಾ ತರ್ಫೆನ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಅರ್ಜಿ ಘಾಲ್ಲಿಯ್. ಥಂಯ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?

ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್: ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲಿಚ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಆಯ್ಲಿ ನಾ. ಫೊಲೊ ಅಪ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ತರ್ಬೆತಿರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾರತಾ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಿ ಆಶಾ ಸುಫಳ್ ಜಾಲಿನಾ. ಪರತ್ ಹಾಂವೆಂ ಒಮಾನಾ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ. ಪುಣ್ ವೇಳ್ ಉತ್ರಲ್ಲೊ. ತಾಣಿಂ ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲೊ. ತೆಂ ಸಹಜ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವಾಂನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಂಚಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಂ ಒಮಾನಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊಯ್. ಭಾರತಾ ಸಂಗಿಂ ತುಕಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಗಿ?

ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್: ನಾ. ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಖೆಳಾ ವಿಶಿಂ ಪಡೊನ್‍ಂಚ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಲ್ಹಾನ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಜಾವ್ನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಾಂತ್ ಭಾರತಾಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಖೆಳಾಂಕ್ ಆವಯ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮ್ಯಾರಥಾನಾ ವಿಶಿಂ ಇಲ್ಲೊ ವಿವರ್ ದಿವ್ಯೆತ್‍ಗೀ?

ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್: ಮ್ಯಾರಥಾನಾಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ರೇಸಾಂತ್ 42,195 ಮೀಟರ್ಸ್ (42.195 ಕಿ.ಮೀ.) ಧಾಂವೊಂಕ್ ಆಸಾ. ಆತಾಂ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಧಾಂವ್ಣಿ ಅಡೇಜ್ ಘಂಟ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಸಂಪಯ್ತೆಲೆ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ಆಸಾತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಲಾಂಬಾಯೆಚಿ ಧಾಂವ್ಣಿ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಪುರಾ ಗರ್ಜ್?

ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್: ಬರಿ ತರ್ಬೆತಿ, ಖಾಣಾ-ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್, ಸ್ಟೆಮಿನಾ ಖಾತಿರ್ ವೆವೆಗ್ಳೆಂ ಖಾಣ್ ಸೆವಿಜೆ ಪಡ್ತಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಕಾ ಮ್ಯಾರಥಾನಾಚೆರ್ ಕಶೆಂ ಆಸಕ್ತ್ ಉದೆಲಿ?

ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್: ಹಾಂವ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರನ್ನರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. 1500 ಮೀಟರ್ ಧಾಂವ್ಣೆಂತ್ ಒಮಾನಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್‍ಲ್ಲೊ. ಒಮಾನ್ ಗುಡ್ಯಾ-ದೊಂಗ್ರಾಂಚೊ ದೇಶ್. ಥಂಯ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ರೇಸ್ ಚಲ್ತಾಲೆ. ತಾಂತುಂ ಭಾಗ್ ಘೆತಾಲೊಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಗಾಂವಾಂತ್ (ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್) ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಾಲೊಯ್?

ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್: ವ್ಹಯ್. ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಖೆಳಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತಾಲೊಂ. ಪೊಲಿಟೆಕ್ನಿಕಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಬರೊ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಒಮಾನಾಕ್ ತುಂ ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್. ಖೆಳಾಂಗ್ಣಾಕ್ ಕಸೊ ಪಾವ್ಲೊಯ್?

ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್: ಹಾಂವ್ ವೆತಾನಾ ಒಮಾನ್ ಏಕ್ ತರ್ನೊ ದೇಶ್. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಮೆಳೊನ್ 45 ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಮಾತ್ರ್. ಥಂಯ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೇಜ್ ಚಡ್. ಪುಣ್ ಹೆರ್ ಖೆಳಾಂಕೀ ಸಮಾನ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದಿತಾತ್. ಸ್ಥಳೀಯ್ ಲೋಕ್ ವ್ಹಡ್ ಖೆಳಾ ಪ್ರೇಮಿ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಾಂತ್ ಖೆಳ್ಚಿ ತುಜಿ ಆಶಾ ಭಂಗ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ? ಖೆಳಾಂಗ್ಣಾಂತ್ ತುಂ ಕಶೆಂ ಫುಡೆಂ ಚಮ್ಕಲೊಯ್?

ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್: ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೈಂಡ್‍ಸೆಟ್ಟಾಕ್ ತಿಕ್ಕೆಶೆ ಘಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ದೈಹಿಕ್ ಸದೃಢತಾಯೀ ಉಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿ. ದೋನ್ ತೀನ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಸಲ್ವಣಿ ಲಾಭ್ಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕೋಚಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಲಹಾ ದಿಲಿ ಆನಿ ಸರ್ಕಾರಾ ಕಡೆನ್ ಉಲವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೋಚ್ ಕೆಲೊ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಕ್ ದುಸ್ರೆಂ ಹಂತ್‍ಚ್ ಕೋಚಿಂಗಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ. ವೃತ್ತಿಪರ್ ಖೆಳಾ ಥಾವ್ನ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾತಚ್ ಕೋಚಿಂಗಾಕ್ ದೆಂವ್ಚೆಂ ವಿದೇಶಾಂನಿ ಸಹಜ್. ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹೆರ್ ಕೋಚಾಂಚ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ ತರ್ಬೆತಿ ಜೋಡ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆರಾಂಕ್ ತರ್ಬೆತಿ ದಿತಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಟೀಮಾಕ್ ತರ್ಬೆತಿದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ನೆಮ್ಲೊ. ಸೀನಿಯರ್ ಟೀಮಾಂಕ್ ಸಗ್ಳೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ವಾ ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಕೋಚ್‍ಚ್ ಆಸ್ತಾತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಂ ವೃತ್ತಿಪರ್ ತರ್ಬೆತಿದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮುಂದರ್ಸುನ್ ಆಸಾಯ್?

ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್: ಕೋಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಯಶಸ್ವಿ ಲಾಭ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಹಾಂವ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಎಕಾ ಉದ್ಯೋಗಾರ್ ಆಸಾಂ. ತರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಯ್ತಾತ್. ಹಾಂವ್ ವೇಳ್ ಕರ್ನ್ ವೆತಾಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸ್ವಂತ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್‍ಯೀ ಕರುನ್ ಆಸಾಂ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್‍ಯೀ ಏಕ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಸಾ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್‍ಗ್ರೌಂಡಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಮಾನ್ಯತಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಉದ್ಯೋಗ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊಯೀ ತ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾನ್. ಒಮಾನಾಂತ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬರೆಂ ಆಸಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಭಾರತಾಂತ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಭಾರಿಚ್ ಉಣೆಂ. 2016 ರಿಯೋ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಾಂತ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಪಾವನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಖೆಳಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಇತ್ಲೆಂಯ್ ಉಣೆಂ ಮೋಲ್?

ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್: ಭಾರತಾಂತ್ ಕ್ರಿಕೆಟಾಕ್ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಹೈಪ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಕರ್ತಾತ್. ಹೆರ್ ಖೆಳಾಂನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ರೆಕಗ್ನಿಶನ್ ಮೆಳ್ತಾ ಶಿವಾಯ್ ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಣೀ ಕುಮಕ್ ಕರಿನಾ. (ರಿಯೋ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಾಂತ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧೂಕ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರಾನ್ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಾರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ). ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಮಜತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾತಾ. ಪೋಟ್ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್‍ಚ್ ವಾಡ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ, ಭುಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಾಡ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಬರೆಂ. ನೀಜ್ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಕಸಲೊಚ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಜಾಂವ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಜಾಂವ್ ಮೆಳನಾ. ಖೆಳಾಂತ್ ಮುಖಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ದುಡ್ವಾಚಿ ಜಾಯ್ತಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಅಮೆರಿಕಾಚೆ ಹರ್ಯೆಕಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಾಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಥಂಯ್ ಕಶೆಂ ಖೆಳಾಕ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿತಾತ್?

ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್: ಥಂಯ್ ತೆಂ ರೂಟೀನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಆಮಿ ಹಾಂಗಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉರಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಒದ್ದಾಡ್ತಾಂವ್. ಪುಣ್ ತಾಂಕಾಂ ತಶೆಂ ನ್ಹಯ್. ತಾಣಿಂ ಖೆಳ್ ಉರಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಪೆಚಾಡ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ತೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಾಂತ್ ಕೆರಿಯರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಕರ್ತಾತ್. ಆಮ್ಕಾಂ ತಸಲೆಂ ಕಲ್ಚರ್ ನಾ. ಇಂಡಿಯಾಂತ್ ತಶೆಂ ನಾ. ಆದಿಂ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಜರ್ಮನಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತೆಂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಾಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್‍ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಥಂಯ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿತಾಲೆ. ಹೆರ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿಯೀ ಖೆಳಾಂತ್ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿತಾಲೆ. ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ತಶೆಂ ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ – ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಶಿಕೊನ್ ಎಕ್‍ಚ್ಚ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾಯ್ಜೆ, ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಖೆಳಾಂಗ್ಣಾಂತ್ ಮುಖಾರ್ ಯೇಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ನಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ಪಿ.ಟಿ. ಉಷಾನ್ ಚಿಂತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಣೆಂ ಖೆಳಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸುರು ಕೆಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾಯೀ, ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ತರೀ, ಮ್ಹಜಿಚ್ ಏಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಆಸಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಖೆಳಾ ಶೆತಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಶಿ ಆಸಾ? ಭೋವ್ ಥೊಡಿಂ ಅಥ್ಲಿಟಾಂ (ವಂದನಾ ರಾವ್ ತಸಲಿಂ) ಹಾಂಗಾ ಉದೆಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್.

ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್: ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರೋಲ್ ಮೊಡೆಲ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ವಾ ಹೆರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಖೆಳಾಂತ್ಲೆ ಹೀರೊ ದಿಸ್ಚೆ ಉಣೆಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಖೆಳಾಂತ್ ಫುಡೆಂ ಚಮ್ಕೊಂಕ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ಚೊ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಭೋವ್ ಗರ್ಜ್. ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿಯೀ ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂಬೊ ಗರ್ಜ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಧೆಂಯೀ ಖೆಳಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಆಸಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ತುಜೊ ಸಂದೇಶ್ ಕಸಲೊ?

ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್: ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್’ಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ಉದೆಶೆಂ ಕರಿಜೆ. ಹಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್‍ಯೀ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾತಾ. ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಕೂಡ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮತ್‍ಯೀ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಜಾತಾ. ಖೆಳಾಚೊ ಮೂಳ್ ಉದ್ದೇಶ್‍ಚ್ ತೊ. ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್, ಸಕಾಳಿಂ ವೆಗಿಂಚ್ ಉಟೊನ್ ಖೆಳ್ಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ದೈಹಿಕ್ ಆನಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ಖೆಳ್‍ಚ್ ಏಕ್ ವೃತ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್‍ಯೀ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಖೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆತ್ಮ್‍ವಿಶ್ವಾಸ್ ಚಡ್ತಾ ಆನಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಫುಲ್ತಾ. ಆತ್ಮ್‍ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಸಾಧನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ, ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಊಂಚ್ ಧ್ಯೇಯ್ ದವರ್ನ್ ತೆಂ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುವೆಂ ಖೆಳಾಂತ್ ಊಂಚ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲಾಂಯ್. ಹಾಕಾ ತುಕಾ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಮೆಳ್ಳಾಗೀ?

ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್: ವ್ಹಯ್. ಭರ್ಪೂರ್ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್‍ಚ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಭಾವಾನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭರ್ಪೂರ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲೊ. ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಯೀ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆನ್ ಸಯ್ತ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. ತೆಂ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಒಮಾನಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ತೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳ್ಳಾ. ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲಾ, ಉದ್ಯೋಗ್ ದಿಲಾ. ಸುಲ್ತಾನಾನ್‍ಂಚ್ ಮ್ಹಜೆ ವಿಶಿಂ ಬರಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಣೆಂ ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ್ ಭಾಷಣಾಂತ್, ‘ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಪಿರೇರಾನ್ ಒಮಾನಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಪರ್ಜಳ್ಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಕೆಲಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಉಚಾರ್’ಲ್ಲಿ. ಬೋಸ್ಟನ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಆಸಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುವೆಂ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆ ವ್ಹಡ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಖಂಚೆ?

ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್: ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಬೋಸ್ಟನ್ ಆನಿ ಯು.ಕೆ.ಚೆಂ ಲಂಡನ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೆ ವ್ಹಡ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಜರ್ಮನಿಚ್ಯಾ ಬರ್ಲಿನ್ ಮ್ಯಾರಥಾನಾಕ್ ಗೆಲಾಂ. ಹೆರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಭಾರತಾಂತ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ತಿ ಆಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಧಾಂವ್ಣೆಕ್ ಕಠಿಣ್ ದೈಹಿಕ್ ತಾಂಕ್, ಫಿಟ್‍ನೆಸ್ ಗರ್ಜ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಿತೈಶಿ ದಾಕ್ತೆರಾನ್, ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿನ್, ಹಾಂವೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಸಾಧನ್ ಕೆಲಾಂ, ಆನಿ ಧಾಂವ್ಚೆಂ ಪುರೊ, ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಮಾರ್ ಪಡತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲ್ಯಾನ್ ಉಣೆಂ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಲಾಂಬ್ ಪಯ್ಣಾಚಿ ಧಾಂವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಪಾಯಾಂಕ್ ಕಠಿಣ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾತಾತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಬರೊ ಸಹಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳಾಗಿ?

ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್: ವ್ಹಯ್. ಜಾಯ್ತೊ ಸಹಕಾರ್, ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳ್ಳಾ. ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪತಿಣೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ತೊ ಆಧಾರ್ ದಿಲಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಣಾ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ಜತನ್ ತಿಣೆಂಚ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ. ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ರನ್ನರಾಂಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಖಾಣ್ ಪಾಸ್ತಾ. ಎನರ್ಜಿ ಆನಿ ಮಸಲ್ಸಾಂಕ್ ತೆಂ ಬರೆಂ. ತೆಂ ಹೈಲೀ ನ್ಯೂಟ್ರಿಶಿಯಸ್ ಖಾಣ್. ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪಯ್ ಬರೊ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೊ ಎಕ್ಲೊ ಭಾವ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೊ ವಾಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್. ಮ್ಹಜಿ ಭಯ್ಣಿ ಎಕ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?

ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್: ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್’ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್. ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಯಶಸ್ವಿ ಆನಿ  ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂ. ತುಜೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಬರೆಂ ಆಸಾ. ತುಜಿಂ ಯೋಜನಾಂ ವೆಗಿಂಚ್ ಸಾಕಾರ್ ಜಾಂವ್ದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂ. ಲೊಕಾಚೊ ಸಹಕಾರ್ ತುಕಾ ಮೆಳ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ಏಕ್ ಭೋವ್ ಬರೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್’ ಪರ್ಜಳೊಂದಿ, ಸಮಾಜೆಕ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಹಾಡುಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂ.

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಆನಿ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೊ ಸಂಕೇತ್ – ಖೆಳ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News