Latest News

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 16: ವ್ಹೊರೆತ್ ನಾ, ವ್ಹೊಕಾಲ್‍ಯೀ ನಾ!

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

Posted on : July 5, 2018 at 12:01 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 16
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ವ್ಹಯ್. ಅನ್ಯಾಯ್, ದಗಲ್ಬಾಜ್, ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಆನಿ ಕಪಟ್ಪಣ್ ಸರ್ವ್ ಮೆಳವ್ನ್ ಆಯಾಝಾನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯೆ ಫಿತೂರೆಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಭಾಗ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲ್ಯೆಪರಿಂಚ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್: ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಮಾಪಾನ್, ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನ್ ಆನಿ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಮಧೆಂ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣೆಚಿ ಆನಿ ಅಪಾರ್ಥಾಚಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ದೆಂವೊನ್, ಖಂಚೊನ್, ಬರ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಚಿ ವೀದ್-ವಾವ್ಳಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾನ್ ಧುಂವ್ರಾಂತ್ ತರ್’ಯೀ ಮಾರ್’ಲ್ಲೊ ಫಾರ್, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್, ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾಕ್ ಘಾಯ್ ಕರ್ನ್ ಮಾರುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ. ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾನ್ ತಾಚ್ಯೆ ಸರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಚೊ ದುಬಾವ್ ಜಿವೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ‘ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್, ಬಿದ್ನೂರ್’ಚ್ಯಾ ರಾಯ್ ಕುಂವರಾಚಿ ಆದಿಂಚ್ ವಳಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ… ಆನಿ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಲಗ್ನ್ ಕರುನ್ ಘೆವ್ಪಾಚಿ ಭಾಸ್‍ಯೀ ತಿಣೆಂ ದಿಲ್ಲಿ ಆಸಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಹುಂಬ್ಲೆ ಫಾಪುಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ತಾಕಾ ಆನಿ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಂವಾದ್ ಅಸೊ:

“ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್’ಯೀ, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತಿಚ್ ಕಾಣಿ ತುಂ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್…” ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾನ್ ದುಬಾವಾಚಿ ಗರಿ ಗಿಳುಂಕ್ ಧರ್’ಲ್ಲಿ. “ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ಆಸೊಂ, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ವಿಚಾರ್ತಾಂ – ತುಜ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಸಾಂಗ್ – ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್ ಆನಿ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕಾಕ್ ಆದಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ವಳಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀಜ್?”

“ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನೀಜ್!” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾನ್, ಮತಿಂತ್ ಹಾಸೊನ್. “ಅಲ್ಲಾಚೊ ಕಸಮ್! ತುಕಾ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಚಡ್ ದೃಢ್ ರುಜ್ವಾತ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಯೇ, ಆತಾಂಚ್ ಚಲ್, ಆನಿ ಹೆಂಚ್ ಸವಾಲ್ ತ್ಯಾ ಚಿರಾತಾ ಕಡೆನ್ ತುಂಚ್ ವಿಚಾರ್. ಕಬೂಲ್?”

“ಜರೂರ್ – ತೆಂಚ್ ಬರೆಂ…”

“ಜಾಯ್ತ್. ತುಜ್ಯೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಜಾಂವ್. ಆತಾಂಚ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ದೀವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹರ್ತಾಂ. ತುಂಚ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಪಳೆ. ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸತ್ ತುಜ್ಯೆ ಮತಿಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್… ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ, ತುಕಾ ಜಾಯ್ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಜರೂರ್ ಕಬೂಲ್ ಜಾತಲೊಂ.”

ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್, ತ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಗೆಲೆಂ ನಾ. ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಎಕ್‍ಚ್: ಬಹುಶ್ಯ, ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾ, ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲಿ ನೀಜ್ ನಿತಳ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ನಹಿಂ… ತಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಾಂತಿಣ್ ನಹಿಂ… ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ತಿ ಆಪ್ಲೊ ದೊಡೊ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ತಾಲಿ ಜಾವ್ಯೆತ್ – ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾನ್ – ನಹಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್, ಬಗಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ‘ಖುಷೆಚಿ ಕೈದಿ’ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಫರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ತಿ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಜಾವ್ಯೆತ್!

ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ದುಬಾವಾಚ್ಯಾ ದೆಂವ್ಚಾರಾ ತಿತ್ಲೊ ಮಾರೆಕಾರ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ದುಸ್ರೊ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತಾರ್ ತಾಚ್ಯೆ ಥಂಯ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ! ತಸಲ್ಯಾ ಮುರ್ಮುರ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತಶೆಂ ವಾರೆಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಕ್ ಭೋವ್ ಸುಲಭ್ ಜಾಲೆಂ.

ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಚೆ ಕಟ್ ತಾಣಿಂ ಸುಟಯ್ಲೆ. ಆನಿ ಆದಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್ ‘ಭೆಟೊಂಕ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ತಿಕಾ ದವರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಚಿ ವಾಟ್ ಧರುನ್ ತೆ ಚಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನ್ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಥರಾನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಮತ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ತಶೆಂ ಥೊಡಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಲೊನ್ ಫುಡೆಂ ಯೆತಾನಾ – ಘಾಯಾಚೆರ್ ಮಿಟಾಚೆಂ ಉದಾಕ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ… ಫುಡ್ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ: ಥಂಯಿಂಚ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಫುಡೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಂತ್ಲೊ, ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್, ಹಾತಾಂತ್ ಲಾಂಟಾನ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ನ್ಹೆಸಾಣ್ ಪಳೆವ್ನ್, ತೊಚ್ ತೊ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೊ ಬಿದ್ನೂರ್’ಚೊ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮತಿಕ್ ಯೆತಾನಾ, ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್’ಯೀ ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಲಾಂಟಾನಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಡ್ಲೊ. ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾನ್ ಧರ್ಲಿ – ವ್ಹಯ್! ಬಿದ್ನೂರ್ ಪರಿವಾರಾಚ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ತೊ… ಆನಿ, ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಚೊ ಮಿತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ – ಬಿದ್ನೂರ್’ಚ್ಯಾ ಸಿಂಹಾಸನಾಚೊ ನೀಜ್ ಹಕ್ಕ್‍ದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ, ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಚಿ ಖುನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ – ಚೆನ್ನಬಸವ ನಾಯ್ಕಾಚೊ ದುಸ್ಮಾನ್ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ!

ತಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ, ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾ – ತ್ಯಾಚ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆತಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಿ ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಚ್ಯೆ ನದ್ರೆಕ್ ಪಡ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಚೊ ಗೊಂದೊಳ್ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ತೀಕ್ ಜಾಲೊ…

ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಆಜ್ಯಾಪ್ಲಿ ವಾ ಆಕಾಂತ್ಲಿ ಜಾವ್ಯೆತ್? ತಿಣೆಂ ತಶೆಂ ಚಿಕ್ಕೆ ತೋಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಕಶೆಂಯೀ ಜಾಂವ್, ಆಯಾಝಾ ಕಡೆನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ – ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರುನ್ ಆಪ್ಲೊ ದುಬಾವ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ – ವಾ ಥಿರ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ತ್ಯೆಚ್ ಘಡಿಯೆ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ.

ತಶೆಂ, ಘಡಿಭರ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ತಾಣಿಂ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾಚಿ ಗಂಭೀರಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿಯೀ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲಿ. ತಾಣೆಂ, ಲುವಿಜಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕಾಕ್ ಏಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾವ್ನ್, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಧರುನ್, ಚಾಟಿಯೆಚ್ಯಾ ಮಾರಾಪರಿಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ:

“ತುಂ, ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ವಳ್ಕತಾಯ್?”

“ಹಾಂವ್… ವ್ಹಯ್…” ತಿಣೆಂ ಜವಾಬ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಆನಿ ತಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್, ಆಂಬುರ್ಕಿ ಹಾಸೊಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ತಿಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಚಿಂ ಫುಡ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಿಕಾ ಪುರ್ತಿ ಝಿಂಟ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಫಾಪ್ಸಾಲ್ಲೆಂ.

“ಪುಬ್ರಿಕಾರ್ ಬಾಯ್ಲೇ… ಚೆಡಿಯೇ!” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆಂ, ಆನಿ ಘುಂವೊನ್, ತಿಕಾ ಪಾಟ್ ಘಾಲುನ್ ತೊ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ.

ಆನಿ ತ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ – ಥೊಡೊ ವೇಳ್, ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾ, ಮಿಟಾಚ್ಯಾ ಖಾಂಬ್ಯಾಪರಿಂ ಸ್ತಬ್ಧ್ ರಾವ್ಲಿ. ತಕ್ಲಿ ಘುಂವೊನ್ ತಿ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂಯೀ ಆಜ್ಯಾಪ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್!

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್, ದೋನ್ ವಾಟಾಂನಿ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಹಾಸ್ಲೆ.

“ಹ್ಹೆ-ಹ್ಹೆ!” ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾನ್ ಆವಾಜ್ ಕೆಲೊ. “ಆಮಿ ತರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಚೆಂ… ಹ್ಹೆ-ಹ್ಹೆ!”

“ಹ್ಹ-ಹ್ಹಾ!” ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕಾನ್. “ಆಮಿಂಯೀ ತಶೆಂಚ್ ಕರ್ಚೆಂ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಬರ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಂಬಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ವ್ಹಯ್‍ಗೀ ನಹಿಂ? ಹ್ಹ-ಹ್ಹಾ!”

ಫುಡ್ಲೊ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಕಸೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಚ್ಯೆ ತಶೆಂಚ್, ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಅಸ್ಪಷ್ಟ್. ಫಕತ್, ತಾಂಕಾಂ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ – ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣಿಂ ‘ಚಲ್ಚೆಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್. ಪುಣ್, ತ್ಯಾಚ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ರೆಸ್ಪೆರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ, ಸಾಂಗಾತಾ ಸೊವ್ಯಾರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲಿಂ, ಸಾಂಗಾತಾ ಕೈದ್ ಜಾವ್ನ್, ಸಾಂಗಾತಾ ಪಯ್ಣ್ ಕರುನ್, ಮುಲ್ಕಿಂತ್ ತನ್ಮನಾಚ್ಯಾ ಆಟೆವಿಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಾಗೆಲಿ ಜಾಲ್ಲಿಂ ತಿಂ ದೊಗಾಂಯೀ – ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್, ಮೊಗಾನ್, ಸಾಂಗಾತಾ ಪಯ್ಣ್ ಕರುನ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಸಕ್ಲಿಂ ನಾಂತ್.

ತೊ ದೀಸ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಉಜ್ವಾಡೊಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ ನಾ.

ಭೋವ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್’ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್, ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸವಾರ್, ಆನಿ ತಶೆಚ್ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸವಾರ್, ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆ.

ತಶೆಂ ‘ಸ್ವತಂತ್ರ್’ ಜಾವ್ನ್(!) ಪಯ್ಣಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ, ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನ್ ಆನಿ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾ, ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ – ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ತಾಂಕಾಂ, ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗೂಂಡ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ಖಾತಿರ್ – ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ!

* * * * *

ದೀಸ್ ಉಜ್ವಾಡ್ತಾಂ-ಉಜ್ವಾಡ್ತಾಂ, ‘ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚೆಂ ಸೈನ್’ ಸುಡ್ತುಗೊಲಾಂತ್ (ಸುರತ್ಕಲ್) ಏಕ್ ಜಾವ್ನ್, ವರ್ತ್ಯೆ ಆತುರಾಯೆನ್ ಆನಿ ‘ಕಾಫರಾಂಕ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯೆ’ ಉಮೆದಿನ್, ಮುಲ್ಕಿ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.

ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ಖಬರ್: “ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾ, ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆನಿ ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನ್, ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾ ಸಂಗಾತಾ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಪಾಶಾರ್!”

ವ್ಹೊಕ್ಲೆ-ನೊವ್ರ್ಯಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ತಸೊ ಭಂಗ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಲೆ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್!

ಎಕ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರ್ ಅಬುಂದಿಯುಸ್ ಮಿನೆಜಸ್, ಆನಿ ಹ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಲಿಯಾಂವ್ ಬಾರ್ಬೊಜ್, ಹಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಶಿರಿಂ ಚುಕ್ಲೆ. ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಪಿತಾನ್ ಆಂದ್ರೆಯಿಚಿ ಕಬ್ಲಾತ್ ಘೆವ್ನ್, ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಕ್ ಆನಿ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್ – ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಚ್ಯಾ ಸವಾರಾಂ ಕಡೆನ್ ಖಡಾಖಡ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡುನ್‍ಂಚ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ – ಸೊಡವ್ನ್, ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ವ್ಹೊರಾಣಾಪರಿಂಚ್ ದಬಾಜ್ಯಾನ್ ಪಾಟಿಂ ವ್ಹರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿಚೆವ್ ಕರುನ್ ತೆ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಕ್ಮಾನಾಚೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್, ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ – ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮಾನಾಯಾಂಕ್‍ಯೀ, ಝುಜಾ-ಹಾತೆರಾಂ ಗಳ್ಸುನ್ – ನೀಜ್ ವೀರಾಂಪರಿಂ ಝುಜೊಂಕ್ ಬರೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಾಕಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ತೆ ಆಯಿಲ್ಲೆ.

ಪುಣ್…

ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾಕ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲೊ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಫೌಜ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ತಾಚೊ ಸವಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಗುರ್ಪುರ್’ಚ್ಯೆ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಬುಡೊನ್ ಮೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಕಾ ದುಬಾವ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್, ತಾಚ್ಯಾ ನಶಿಬಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್‍ಯೀ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಎಕ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ತಾಚೆಂ ರುಸುಮ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಣೆಂ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕಾಕ್ ಸೊಡುನ್ ದಿಲ್ಲಿ.

ದುಸ್ರ್ಯೆ ವಾಟೆನ್, ತಾಣೆಂ, ಹೈದರ್ ಆಲಿ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣೊನ್, ಅಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸ್ವಾರ್ಥಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಯೋಜನ್‍ಯೀ ಫಳಾದಿಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂಚ್ ಖುಣಾಂ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿಂ. ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್, ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನ್ – ಉಚಾಂಬಳಾಯೆನ್ ಆನಿ ದುಬಾವಾಚ್ಯಾ ದೆಂವ್ಚಾರಾ ವರ್ವಿಂ – ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್ ಪಿಜ್ಡುನ್ ಖಾವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಿತ್ಲೊ ಕ್ರೋಧಾನ್ ಭರ್’ಲ್ಲೊ. ತಶೆಂ ಕ್ರೋಧಾನ್ ಭರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರುನ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕರ್ಯೆತ್, ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ತಶೆಂ ತಾಕಾ ಬಾನಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾನ್ ಫುಡ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ದವರ್’ಲ್ಲೆಂ.

ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ – ತಸಲ್ಯೆ ‘ದಗಲ್ಬಾಜಿ ಪುಬ್ರಿಕಾರ್ ಬಾಯ್ಲೆ’ ಕಡೆನ್ ಕಸಲೊಚ್ ಸಹವಾಸ್ ನಾಕಾ – ಮ್ಹಣ್ ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾನ್ ನಿಚೆವ್ ಕರುನ್ ಜಾಲ್ಲೊ! ದೆಕುನ್‍ಂಚ್, ಪಾಟಿಂ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ, ಆಪುಣ್, ನಹಿಂಚ್ ಆಯಾಝಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ (ಖುನಿಯೆಚ್ಯಾ) ಆರೋಪಾಂತ್ಲೊ, ಬಗಾರ್, ಸೊವ್ಯಾರ್ ಭಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಬಾಂಧಾಂತ್ಲೊಯೀ ಮುಕ್ತ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ಆಯಾಝಾಚ್ಯಾ ಸವಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಠಾಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ತೊ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಚಿಂತ್ನಾಂಚ್ಯಾ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಆನಿ ಉಚಾಂಬಳಾಯೆಂತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಚಿ ಠೊಲಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ವ್ಹರಿನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಕ್ ಗೆಲೆಂ ನಾ. ತೆ ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ಮಂಗ್ಳುರ್ಚಿ ವಾಟ್ ಸೊಡುನ್, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆ!

ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಚಿ ಠೊಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್‍ಯೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಸವಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೊ. ತಿಕಾ ಶಾಬಿತಾಯೆನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಾವಯ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್, ಕಪಿತಾನ್ ಆಂದ್ರೆಯಿಕ್ ತಾಣೆಂ ‘ರಾಯಾಳ್ ಭಾಸ್’ಯೀ ದಿಲಿ. ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮರಿಯಾ ಆಂದ್ರೆಯಿಕ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್, ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾನ್ ತಿಕಾ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ: “ದೆವಾನ್ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಂವ್… ಮ್ಹೊಜೊ ನೊವ್ರೊ ಪರತ್ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಲಾ. ಆತಾಂ ತಾಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ. ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲಿ ಚೂಕ್ ವಳ್ಕೊನ್ ರುಸ್ತುರುಸಾಂವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಗಾರ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿಂ ನಾ – ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್, ಪುರ್ತ್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್, ತಾಚಿ ಪತಿಣ್‍ಯೀ ಹಾಂವ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ನಾ!” ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಮರಿಯಾ ಆಕಾಂತ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಚಡಿತ್ ವಿವರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಿಕಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕಾನ್, ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್, ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಘೊಡೊ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಘೆತ್ಲೊ. ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ತಿಕಾ ಆನಿ ಆಂದ್ರೆಯಿಕ್ ಥೊಡೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಆನಿ ಧೈರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ತಸೊ, ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್, ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್ ಘೆವ್ನ್, ಮುಲ್ಕಿ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತೊಯೀ – ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ. ತಾಣೆಂ ತಾಕಾಚ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಧರ್’ಲ್ಲಿ – ಬಿದ್ನೂರ್ ನಗರಾಚಿ!

ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚೆಂ ಸೈನ್ ಮುಲ್ಕಿ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಚ್ – ಥಂಯ್ಸರ್, ವ್ಹೊರೆತ್‍ಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ವ್ಹೊಕಾಲ್‍ಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ!

ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ನೆಣಾಂ! ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ತಿಂ ವಚೊಂಕ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಮ್ಜಲೆಂ.

ಪಾವನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ಮರಿಯಾ ಆಂದ್ರೆಯಿನ್, ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಚಿಂ ನಿಮಾಣಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರಾಕ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿಂ ಆಯ್ಕತಚ್, ತ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಮೊಳಬ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ.

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 17: ದೋನ್ ದೋಣಿಂಚೆರ್ ಪಾಯ್

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 15: ಸ್ವಾರ್ಥಾಚ್ಯಾ ಜುಗಾರೆಚೆಂ ಗುರ್ಪೊಳೆಂ
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 14: ಕಾಣಿಯೆ ಪಾಟ್ಲಿ ಕಾಣಿ
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 13: ಪ್ರತೀಕಾರಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಬೋಟ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 12: ಧೊಶಿಂಕ್ ಥೊಡೊ ವಿರಾಮ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 11: ಭುಮಿ ವೈಕುಂಠಾಂತ್ ಸರೊಪ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 10: ಚುರ್ಚುರೆ
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 9: ವಿಕಾಳ್ ಪಾಸ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 8: ದುಸ್ರಿಚ್ ವಾಟ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 7: ಪಯ್ಲೊ ಫಾತೊರ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 6: ಘಾತ್ ಆನಿ ದಗಲ್ಬಾಜ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 5: “ಭುರ್ಗಿಂ ಝುಜಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್”
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 4: ಜಯ್ತಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 3: ದುಬಾವಾಚಿ ದಾವ್ – ಸಂದೇಶ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 2: “ವಚ್, ವಚ್‍ಗೊ ಬಾಯೆ…”
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 1: ಭಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ
ಪ್ರಸ್ತಾವನ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್
Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News