Latest News

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 18: ಪ್ರಾಣಾ ಆದಿಂ ಮಾನಾಚಿ ಬಚಾವಿ

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

Posted on : July 19, 2018 at 10:41 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 18
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್‍ಶಿ, ತಿ, ಝಗಡ್ಚೆಂ ಖುಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಚಲೊನ್ ಗೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀಜ್. ಫಾವೊ ತೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಝಗಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿಚ್ಯೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಮತಿಂತ್, ಉಪಾಯಾಚಿಂ ತಂತ್ರಾಂ ಘುಂವ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ರೊಜಾಯ್ ಮಾಯೆಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾಲಿಂ.

ತಿ ಖುಷೆನ್‍ಂಚ್ ಗೆಲಿ ಮ್ಹಣ್, ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕಾಚ್ಯಾ ರಾಕ್ವಲಿ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂಯೀ ಬರೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ. ಝಗ್ಡೆಂ-ಗಿಗ್ಡೆಂ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಖುಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಯೀ ಚಿಕ್ಕೆ ಚತುರ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಾಗಿಂ ರಾವ್ತೆ. ಬಗಾರ್, ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕಾಚೆಂ ‘ಬರೆಂ ನಶಿಬ್’ ಅಶೆಂ ಚಿಕ್ಕೆ ಮೊಸ್ರಾನ್ ಚಿಂತುನ್ ತೆ ಪಾಟಿಂ ರಾವ್ಲೆ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಮತಿಂತ್ ಹೆರ್ ಥೊಡಿ ಆಶಾ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆ.

* * * * *

ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾಚಿಂ ಖುಣಾಂ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕಾಕ್ ಆಜ್ಯಾಪ್‍ಯೀ ಜಾಲೆಂ, ಮತಿಂತ್ ಸಂತೊಸ್‍ಯೀ ಜಾಲೊ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ಝಗಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಕಾಚ್ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಚಡ್ ಕಷ್ಟ್ ಆನಿ ಹಿಂಸಾ ಭೊಗುಂಕ್ ಪಡ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿಕಾ ಸಮ್ಜಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ – ಬರೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್ ತಿ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ದುಸ್ರೆಂಚ್. ವ್ಹಯ್, ಮುಲ್ಕಿ ಠಾಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ, ಆಪ್ಣೆಂ ವಾಂಚ್ಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಎಕ್‍ಚ್, ಮೆಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಎಕ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಚ್ಯಾ ವರ್ತನಾನ್ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ವರ್ವಿಂ, ಕಾಳಿಜ್ ಶಿಂದೊನ್ ಆನಿ ಮನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾವ್ನ್ ಪುರ್ತಿ ನಿರಾಶಿ ತಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ವ್ಹಯ್, ಕುಡಿಚೆರ್ ಕಿತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಆನಿ ಮತಿಚೆರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಒತ್ತಡ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ಎಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ನವೆಚ್ ವ್ಹೊಕ್ಲೆಚೆರ್ – ನೀಜ್ ಆನಿ ಫಾವೊತೆಂ ಕಾರಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ – ವಿಶ್ವಾಸ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್, ತಸಲಿಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಚಾರ್ಚಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಕಶಿಂ..? ತಸಲೊ ಮನಿಸ್, ಫುಡೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆರ್ ಕಸಲಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ದವರುಂಕ್ ಸಕತ್?

“ದೆವಾ, ಕಸಲೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಕೆಲೆಂಯ್? ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮ್ಹೊಜೆ ಥಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪುಣ್‍ಯೀ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ವರ್ತ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಹಾಂವ್ ಮೊರ್ತಿಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ‘ಪುಬ್ರಿಕಾರ್ ಬಾಯ್ಲ್’ ಜಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಮೊರ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಬರೆಂ ನಹಿಂವೇ..?” ತಿಣೆಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ವೊಡುನ್ ಪಾಟಿಂ ಧರ್ಲಿಂ. “ಸಾಯ್ಬಾ ಭೊಗೊಸ್!” ಮತಿಂತ್ ತಿ ಆಕ್ಲಾಸ್ಲಿ. “ಮ್ಹೊಜಿ, ಕುಡಿಚಿ ಆನಿ ಮತಿಚಿ ನಿತಳಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಜತ್ ಕರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ… ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ… ಚವಿಸ್ ವೊರಾಂ ಆದಿಂ, ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾ ಖಾಲ್ ಮ್ಹೊಜೊ ನೊವ್ರೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾನ್, ಮ್ಹೊಜ್ಯೆ ಥಂಯ್ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜೊನ್, ದುಬಾವ್ ಕರುನ್, ಆಕ್ಮಾನಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಚೂಕ್ ವಳ್ಕೊನ್, ಜಿಣಿಭರ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಪಾವೊನ್ ರುಸ್ತುರುಸಾಂವ್ ಕರಿಶೆಂ ಕರ್…” ತಿಣೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಸ್ಲೊ. ತೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಚಿಂತ್ನಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿ ಪಾಟಿಂ ತಿ ಆಯ್ಲಿ.

ಸಾನಾ ಬಗ್ಲೆನ್, ರುಕಾಂಚ್ಯೆ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಆನಿ ಝಾಡಾಂ ಝಾಡ್ಕುಟಾಂಚ್ಯಾ ಆಡೊಸಾಂತ್ ತಿಂ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಆನಿಕ್‍ಯೀ ತಾಣೆಂ ತಿಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿಚ್ಯೆ ಮತಿಕ್ ಗೆಲೆಂ. ಆನಿ ಕುಡ್ಪುನ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಸೊಡಂವ್ಕ್ ತಿಣೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ.

ತಾಣೆಂ ಹಾತ್ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಘಟ್ಟ್ ಧರ್ಲೊ.

ಪಿಶಾಚಿಪರಿಂ ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ.

“ಇತ್ತುನ್ ಪಾವ್ಲಾಂಯ್… ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಝಗ್ಡೊಂಕ್ ಚಿಂತ್ತಾಯ್?” ತಾಣೆಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಆಂಗ್ ಹುನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ದೊಳೆ ತಾಂಬ್ಡೆ ಜಾಲ್ಲೆ.

ತಿಣೆಂ ಜವಾಬ್ ಕೆಲಿ ನಾ.

ತೊಚ್ ಉಲಯ್ಲೊ:

“ತುವೆಂ ಝಗಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಬಚಾವಿ ನಾ. ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಗಾಂವ್. ವೆಗಿಂಚ್, ಹ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚೊ ರಾಯ್ ಜಾವ್ಪಾಚೊ ಆಸಾಂ ಹಾಂವ್. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ, ಆತಾಂಚ್, ಹಾಂಗಾಸರ್‍ಚ್ ಮ್ಹೊಜಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಆಶಾ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?”

ತಿಣೆಂ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ನಾ. ಸರ್ಪಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಪರಿಂ ತಾಚೆರ್ ನದರ್ ಮಾರುನ್ ಮೌನ್ ತಿ ರಾವ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಮತಿಂತ್ ಫುಡ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ತಿ ನಿಯಾಳ್ತಾಲಿ.

“ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಹಾಂಗಾಸರ್, ಹ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ, ತುಜೆಂ ಗರ್ವ್, ತುಜೆಂ ಫಿಂರ್ಗಿ ವ್ಹಡ್ಪಣ್, ತುಜಿ ಬಹಾದೂರಿ ಕಾಂಯ್ ಚಲಶಿ ನಾ. ನರ್ ಮನಿಸ್ ಸೊಡ್, ಕಾಂಯ್ ರಾನ್ ಮನ್ಜಾತ್ ಲೆಗುನ್ ತುಕಾ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಚಿ ನಾ. ತುವೆಂ ಖುಷೆನ್ ಕಬೂಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ನಹಿಂ ತರ್, ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊಂಚ್ ನಹಿಂ – ಮ್ಹೊಜ್ಯಾ ನಂತರ್ ತೆ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಆಸಾತ್” ಹಾಸ್ಲೊ ತೊ. ತಿಚೆಂ ಆಂಗ್ ಶಿರ್ಶಿರ್ಲೆಂ.

“ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರುನ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡ್…” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ. “ತುಕಾಯೀ ಆವಯ್ ಆಸ್ತಲಿ… ಬಾಯ್ಲ್, ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್ತಲಿಂ…”

“ಆವಯ್ ಖಂಯ್ಗೀ ಆಸ್ತೆಲಿ… ಪುಣ್ ಬಾಯ್ಲ್-ಭುರ್ಗಿಂ ನಾಂತ್” ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲೊ ತೊ. “ದೆಕುನ್, ತುವೆಂಚ್ ಮ್ಹೊಜಿ ರಾಣಿ ಜಾಯ್ಜಯ್. ಆನಿ ಮ್ಹೊಜ್ಯಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ರಾಯಾಳ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಆವಯ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್…”

“ರಾವ್…” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ, ರಾಗಾಚೊ ಖತ್ಕತೊ ಲಿಪವ್ನ್. “ತುಂ ವೆಗಿಂಚ್ ರಾಯ್ ಜಾವ್ಪಾಚೊ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್…”

“ತೆಂ ವ್ಹಯ್.”

“ತರ್, ಎಕಾ ರಾಯಾನ್, ಆಧಾರ್ ಆನಿ ರಕ್ಷಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ಎಕ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ದೇವ್ ಮೆಚ್ವತ್?” ತಿಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ತುಮ್ಚೊ ಆನಿ ಆಮ್ಚೊ ದೇವ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಏಕ್ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ… ನಾ, ಹಾಂವ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಚಿಂತಿನಾ. ತಶೆಂ ಕರಿನಾಶೆಂ, ಖುಷೆನ್ ಕಬೂಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತುಜೆರ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ, ತ್ಯಾ ಕಾಪ್ರಿಗುಡ್ಯಾಚ್ಯೆ ಸಾಂತೆಂತ್ ತುಕಾ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ತುಜೆರ್ ಮ್ಹೊಜೆಂ ಮನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಗಾಂಧರ್ವ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಎಕ್ವಟೊಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಜೊ ಹಾತ್ ಧರುನ್ ವೊಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತುವೆಂ ತ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಮುಖಾರ್ ಮ್ಹೊಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಥಿಂಪಿ ಉಡವ್ನ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊಯ್. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಭೆಟ್ತಲೊಂ ಆನಿ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸೊಪುತ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ…”

“ಆತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ?” ತಿಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ, ಉಸ್ವಾಸ್ ಧರುನ್.

“ಆತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ – ತುಕಾ ಕಷ್ಟ್ ಆನಿ ಲಜ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ – ಖುಷೆನ್ ತುವೆಂ ಕಬೂಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ.”

“ತುಂ ಕಾಜಾರಿ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.”

“ಆತಾಂ ಪುಣ್‍ಯೀ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ನಹಿಂವೆ?” ತಾಣೆಂ ಫಟ್ ಮಾರ್ಲಿ.

“ಆನಿ ತುಜೆ ಇರಾದೆ ಬರೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.:

“ತರ್ ಆತಾಂ?”

“ಆತಾ, ತುಜೆ ಖುಷೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ, ಜೀಬ್ ಚಾಬೊನ್, ಆನಿ ಆಪುಣ್ ಉಜ್ಯಾಕಡೆನ್ ಖೆಳ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾವ್ನ್. “ಪುಣ್…”

“ಪುಣ್, ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಬಿದ್ನೂರಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಾತೆಂ.”

“ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ತಿ ಮೋವ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಪಾತ್ಯೆಲೊ. “ಬಿದ್ನೂರಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿಕಾಂಚಿ ಆಡ್ಕಳ್ ಆಸ್ತಲಿ. ತುಂ ಜಾತಿ ಭಾಯ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಖುಷೆನ್ (ಗಾಂಧರ್ವ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ್) ಲಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕೊಣೆಂಯೀ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ.”

“ತಶೆಂ ತರ್…” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ. “ಪುಣ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ತಾ, ಆನಿ ಜಬ್ಬೊರ್ ಲಜ್ ದಿಸ್ತಾ…”

ತಿಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಪುರ್ತೆಂ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನೀಜ್ ರಾಗಾನ್ ಆನಿ ಲಜೆನ್. ಪುಣ್ ಕಾಮುಕಿ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕಾನ್ ದುಸ್ರೊಚ್ ಅರ್ಥ್ ಕೆಲೊ. ತಿ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ – ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ಕಾರಣಾಂನಿ ಜಾಂವ್ದಿ – ತಾಚೆರ್ ಪ್ರಸನ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಸಮ್ಜಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ – ಝಗ್ಡೆಂ ವಾ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ಹ್ಯೆ ಫಿಂರ್ಗಿ ಮರ್ಜೆಚ್ಯೆ ಕಿರಿಸ್ತಾನ್ ಚಲಿಯೆಚೆರ್ ಆಪ್ಲೆ ಖೊಟೆ ಪಾಶಾಂವ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಆನಿ ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಕಾ ಆಪ್ಲಿ ಗುಲಾಮ್ ಕರುನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್, ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾನ್ ಮಾಂಡ್ಣಿ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ, ತಿಚೆ ಕರ್ನಾ ಜಾಯ್ ತಸಲೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ಆನಿ ಫಟ್-ಸಾಕ್ಸ್ ದಿವಯ್ಶೆಂ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಲೆಖ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಚುಕವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್’ಯೀ ತಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಸಮ್ಜಲೊ.

“ಛೆ, ಛೆ! ಭ್ಯೆಂ ಕಸಲೆಂ?” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ, ಹಾಸೊನ್. “ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ – ಹಾಂವ್ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತಾಚೊ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್. ಆನಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಿದ್ನೂರ್ ಸಂಸ್ಥಾನಾಚೊ ಫುಡ್ಲೊ ರಾಜಾ… ಆನಿ ತುಂ ಮ್ಹೊಜಿ ರಾಣಿ!”

“ಹಾ-ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ, ಲಜೆನ್‍ಶೆಂ. “ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ, ಹೊ… ಹೊ ನವೊಚ್ ಅನುಭವ್.”

“ಹಾಂ, ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜತಾಂ. ಹಾಂವೆಂ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಚಿಕ್ಕೆ ರಾಗಾನ್‍ಶೆಂ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮತಿಂತ್ ಧರಿನಾಕಾ. ಆನಿ ಆತಾಂ – ಬರ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ – ಆಮಿ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಕಾಡ್ಚೊ ನಾಕಾ – ಮ್ಹೊಜೆ ರಾಕ್ವಲ್ ಶಿಪಾಯ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾತಿತ್.”

“ಮ್ಹಾ… ಮ್ಹಾಕಾ ಲಜ್ ದಿಸ್ತಾ…”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ – ಲಜ್ ಕಸಲಿ? ಮ್ಹಾಕಾ ಮನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತುಜಿ ಕಬ್ಲಾತ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರ್ ಲಜ್ ಕಸಲಿ? ಹೆಂ… ಹಾಂವ್ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ – ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ವಿಚಾರ್ತಾಂ. ಹೆಂ…” ತಾಣೆಂ ಪುರ್ತೆಂ ಸಭ್ಯತಾಯೆಚೆಂ ನಟನ್ ಕೆಲೆಂ! “ಹೆಂ… ತುಂ ಕಾಂಯ್, ಇತ್ತುನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ಕನ್ಯಾ? (ಆಂಕ್ವಾರ್).”

“ವ್ಹಯ್” ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್, ಉಸಳ್ಚಿಂ ಕಿಟಾಳಾಂ ಲಿಪಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್, ದೊಳೆ ಘಟ್ಟ್ ಧಾಂಪುನ್ ತಿಣೆಂ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.

“ತರ್, ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಗುಲಾಮ್” ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ ತಿಚಿ ಖಾಡ್ಕಿ ಧರುನ್. “ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಚಲೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಬ್ಳೆ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ. ಆನಿ ಘಳಾಯ್ ನಾಕಾ!!” ಎಕ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ತಿಚೊ ದುರುಪಯೋಗ್ ಕರುನ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಘಾತ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ದುಸ್ರ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಕಾಮುಕಾಯೆನ್ ತೊ ಚಡ್ಪಡ್ತಾಲೊ. ತಿ ಉಲಯ್ಲಿ!

“ತುಂ… ತುಂ, ಝುಜಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಪರಿಂ ಸಗ್ಳೊ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಆಸಾಯ್.”

“ಹ್ಹ-ಹ್ಹ-ಹ್ಹಾ! ಸಮ್ಜಾಲೆಂ” ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್, ತಾಣೆಂ ಆದಿಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ಪ್ರಾಸ್ ಸುಲಭ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. “ಆತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಗಾಂಧರ್ವ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ್, ಲಗ್ನಾಚಿ ಮ್ಹೊರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಯ್ತೊ ಹಾಂವ್ ಜಾತಾಂ ಪಳೆ…”

ಮಾತ್ಯಾಚೊ ಪೇಟಾ ಸೊಡವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಸಾನಾಚ್ಯಾ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಹಾಂತುಳ್ಳೊ. ಕಮರ್-ಬಾಂಧಾಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಲ್ವಾರಿಚಿ ಕೋಶಿ ಕಾಡುನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ದವರ್ಲಿ. ಕಮರ್-ಬಾಂಧ್ ಸುಟವ್ನ್ ಉಡಯ್ಲೊ. ರಶಿಮಾಚೆಂ ಖೊಮಿಜ್ ನಿಕ್ಳಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ –

“ಆನಿ ತುಂ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ಹಾಂವ್ – ಜಾಯ್ತ್… ಚಿಕ್ಕೆ ಪಾಟ್ ಕರುನ್ ರಾವ್.”

“ಹ್ಹ-ಹ್ಹ-ಹ್ಹಾ..! ತುಜೊ ಸೆವಕ್…” ಸಕ್ಕಡ್‍ಯೀ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್, ತೊ ಘುಂವೊನ್ ರಾವ್ಲೊ.

ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾನ್ ತುರ್ತಾನ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆಚೊ ಆವಾಜ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್, ಮರಿಯಾ ಆಂದ್ರೆಯಿನ್ ಕೊಂಪ್ರಾಕ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲಿ ಭಾಲಿ ತಿಣೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಿ ಆನಿ ಎಕಾಚ್ ಉಸ್ವಾಸಾ ಭಿತರ್, ಏಕ್-ದೋನ್-ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕಾಚ್ಯೆ ಪಾಟಿಂತ್, ಥೊರುಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಖೊಂಚವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಿ.

ಚವ್ತ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ರೊಂಬಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾ.

ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್, ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ಲೊ ಆನಿ ಆಕಾಂತ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಯ್ರ್ ಗೆಲೆ – ಲಕೊನ್‍ಸೊ ತೊ ಘುಂವ್ಲೊ – ದೊಳೆ ರುಂದಾವ್ನ್ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್ ಗೈರ್ಯಾ-ಗೈರ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆವಾಜಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರಗ್ತಾಚೆ ವೊರೊಡ್ ಯೇವ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ರಗ್ತಾಂತ್ ಪರ್ತಲೊ… ಪಿಂರ್ಗೊನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಕಾಂಪ್ಲೊ ಆನಿ ಸ್ತಬ್ಧ್ ಜಾಲೊ.

ಸದ್ದ್ಯಾಕ್, ಪ್ರಾಣಾ ಪ್ರಾಸ್, ಮಾನ್ಸುಗಾಯೆಚ್ಯಾ ಮಾನಾಚಿ ಬಚಾವಿ ಜಾಲಿ.

ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾ, ಭಾಲಿ ಪುಸುನ್, ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಲಿ.

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 19: ಬಿದ್ನೂರ್ ರಾಣಿಯೆಚಿ ಮಜತ್

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 17: ದೋನ್ ದೋಣಿಂಚೆರ್ ಪಾಯ್
Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News