ಖಾಂದಿ ಖುರಿಸ್; ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ಆನಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಸಭಾ?! ಏಕ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ನಿಯಾಳ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

Posted on : July 18, 2018 at 11:46 AM

ವಿಶೇಸ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ : ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್, ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ www.Budkulo.com

ವ್ಹಯ್! ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ‘ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಧರ್ಮಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬರಪ್‍ಗೀ’ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾಕಾ. ಫಕತ್ ತಕ್ಲೆ ನಾಂವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಫೈಸಲ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಲೇಖನ್ ವಾಚುನ್ ಪಳೆಯಾ. ಹೆ ವಿಚಾರ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಜೊಕ್ತಿಂ, ಸಾಂದರ್ಭಿಕ್ ಕಾರಣಾಂ ಆಸಾತ್, ಆನಿ ತಾಕಾ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್‍ಯೀ ಆಸಾ. ಫಕತ್ ಬರ್‍ಯಾ ಶೆವಟಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಹೆಂ ಬರಪ್ ಉದೆಲಾಂ.

ಪೊರ್‍ಚ್ಯಾ ಗಿಮಾಂತ್, ಗಾಂವಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಕಡೆನ್ ‘ಖಾಂದಿ ಖುರಿಸ್’ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಮಾಲ್ಗಡೊ ಸಾಹಿತಿ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಮೈಸೂರ್ಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ನಾಟಕ್ ರುಪಾರ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಸಾಲಾಂತ್ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲ್ಲೊ. ಕಾಣಿ ಆದಿಂಚ್ ವಾಚ್‍ಲ್ಲಿ, ನಾಟಕ್ ಕಸೊ ಆಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕುತೂಹಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಖರೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹೊ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕ್ ನ್ಹಯ್! ತಿ ಏಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾಣಿ. ಪುಣ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕರ್ತಾ ದೆಕುನ್, ಆನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಭಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಕ್ಲೆ ನಾಂವಾಂತ್‍ಚ್ ಖುರಿಸ್‍ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಚಲ್ಲೊ. ಆಸೊಂದಿ!

ಹೆ ವಿಚಾರ್ ಉಬ್ಜೊಂಕ್ ಆನಿ ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಣ್, ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸೊಜಾನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ಚರಿತ್ರೆವಿಶಿಂ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಏಕ್ ವಿಲನ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಗೊಂದೊಳಾಚೊ, ಘುಟ್ಮಳಾಚೊ ಆನಿ ತಳ್ಮಳ್ಯಾಂಚೊ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವೆದಿರ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಷಣಾಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ‘ಖಾಂದಿ ಖುರಿಸ್’ ನಾಟಕಾಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ರಂಗ್ ಥಾಪ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ಆಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾನ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಕ್ ಎಕಾ ಥರಾನ್ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಆನಿ ಫುಗಾಸಾಂವ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ – ಖಾಂದಿ ಖುರಿಸ್ ನಾಟಕಾ ವರ್ವಿಂ – ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕಳ್ತಾಲೆಂ (ಹೆರಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ). ಹಾಕಾ ಜೊಕ್ತೆಂ ಕಾರಣ್‍ಯೀ ಆಸಾ. ‘ಖಾಂದಿ ಖುರಿಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆನ್ ವಾ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್, ಕ್ರೂರ್ ಆನಿ ಕಠಿಣ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ತಶೆಂ ಅನೀತಿಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಲಗ್ತಿಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಖ್‍ಯೀ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ದಿಲೊ.

‘ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಚ್ಯಾ ನದ್ರೆನ್ ಪಳೆಜೆ, ಆತಾಂ Interpretation ಕರ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್’ – ಹೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಅರ್ಥ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಅ.ಮಾ.ದೊ. ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸೊಜಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ. ಲೊಕಾಕ್, ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್, ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಕೃತ್ಯಾಂಚೊ ತಮಾಸೊ, ಕ್ರೌರ್ಯತೆಚೊ ನಾಟಕ್ ಆನಿ ಕರ್ಮಿಪಣಾಚೊ ಭೊಂಗೊಸ್ತೊಳ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ, ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕ್ರೂರ್ ಸತ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಯೆತಾ, ಗಜಾಲ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಕ್ ದುರ್ಸತಾ, ಸವಾಲ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ, ಅಸಮಾಧಾನ್ ಆನಿ ಅಸಹಾಯಕತಾ ತಾಚೆ ಭಿತರ್ ಕಾಂತಯ್ತಾಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ (ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಭೊಗ್ಲಾಂ, ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚಿ ಮಾಹೆತ್, ಸಮ್ಜಣಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ವ್ಹಡ್ ಸವಾಲ್!).

‘ಖಾಂದಿ ಖುರಿಸ್’ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಚೆರ್ ಮಾಹೆತ್ ಜೊಡುನ್‍ಂಚ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ, ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಗಜಾಲಿ ಆರಾವ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಖ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ವ್ಹಯ್, ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಕ್, ಹಿ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಲಜೆಕ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಗಜಾಲ್. ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಾಚಾರಾಚೊ ವೊಸೊ ಕೊಂಕಣ್ ಗಾಂವಾಂಕ್‍ಯೀ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ, ಆನಿ ಪೊರ್ಚ್ಯೆ ಪೋರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಾಲು ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ತಾಕಾ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ Fraternityಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಡ್ಪಡ್ಚಿ ಗಜಾಲ್. ದೆಕುನ್ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್, ಚರಿತ್ರೆಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಆತಾಂ ವ್ಹಡ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.

ತಾಣೆಂ ನಾಟಕಾಚಿ ಕಾಣಿ ವಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಿನಾ (ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂತ್‍ಚ್ ತೆಂ ಕಳ್ತಾಲೆಂ). ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಕಳಂಕಾಭರಿತ್, ಪೈಶಾಚಿಕ್ ಅಧ್ಯಾಯಾಂಚೆಂ ದರ್ಶನ್, ನಾಟಕಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಅಂದಾಜ್ (Assumption) ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

ಆತಾಂ, ನಿಜಾಯ್ಕೀ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾಚ್ಯಾ ‘ಖಾಂದಿ ಖುರಿಸ್’ ನಾಟಕಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ? ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ತಿ ಏಕ್ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ. ಕಾಣಿ ವಾಚುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್, ಹಾಂತುಂ ಏಕ್ ಕರ್ಮಿ ಮನಿಸ್ (ಇಗರ್ಜೆಚೊ ಆಡಳ್ತೆದಾರ್, ಗಾಂವ್ಚೊ ತುಂಡುರಾಯ್) ಆಸಾ, ಆನಿ ತೊ ಆಪ್ಣಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಧವ್ ಶಿಕ್ಷಕಿಚೆರ್ ಖುಬಾಳೊನ್ ಹಗೆಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಫಟ್ಕಿರೊ ಬದ್ಲಾಮ್ ಘಾಲುನ್ ತಿಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಂತ್ಲೊ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ಘಾಲಯ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಳಾಚೊ ದುರುಪಯೋಗ್ ಕರ್ತಾ. ಚೂಕ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ತಿ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ತರೀ, ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ, ಮಜತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಬಹಿಷ್ಕಾರಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾವ್ನ್ ವಳ್ವಳೊನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾ ಪಾಸೊತ್, ಆಪ್ಣೆಂ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿ ಖಾತಿರ್ ಮಾಫ್ ಮಾಗೊನ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವಾಡ್ತಾಕ್ (ಮುಖ್ಯ್ ಸಮಾಜೆಕ್) ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾ. ತವಳ್ಚ್ಯಾ ದಸ್ತುರೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಅಶೆಂ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿಕ್ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕರುಂಕ್ ‘ಖಾಂದಿ ಖುರಿಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ‘ಕ್ಲೀನಿಂಗ್’ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖೊಟೆಪಣಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾವ್ನ್, ದಿಂಬಿಯೆರ್ ಪಡೊನ್, ವ್ಹಡ್ ಜಡಾಯೆಚೊ ಖುರಿಸ್ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ವ್ಹಾವಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯ್ ಘಡಿತ್ (ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್) ಹೆಂಚ್. ಪುಣ್ ನವ್ಯಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಗಾರಾನ್, ನ್ಯಾಯ್ ಒದಗ್ಸುನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಜಶೆಂ ಘೆವ್ನ್, ಕಾಣಿಯೆಕ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಘುಂವ್ಡಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಕಶೆಂಯೀ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಯಾರೀ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಾಚಾರಾಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ಲಾಂ, ವೈಭವೀಕರಣ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗನಾ/ದಿಸನಾ. ಬಗಾರ್, ಕಾಣಿಯೆಂತ್ಲೊ ವಿಗಾರ್, ಪರತ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಿವಾರುಂಕ್, ನಿರಾಪ್ರಾಧಿಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಖೊಟ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಮೆಳೊಂಕ್‍ಚ್ ವಾವುರ್ತಾ. ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ಆನಿ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿನ್‍ಂಚ್ ಕಾಣಿ/ನಾಟಕ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಸತ್.

ಅಶೆಂ, ಹೊ ನಾಟಕ್ ಕಾಣಿಯೆಚ್ಯಾ ವಿಲನಾಕ್ (ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಆಡಳ್ತೆದಾರ್ ಜುಂವಾಂವ್ ಕುವೆಲ್) ಖೊಟೆಪಣಾಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಕರ್ತಾ, ಯಾಜಕಾಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿತಿದಾರಾಪರಿಂ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ತಾ ಶಿವಾಯ್, ‘ಖಾಂದಿ ಖುರಿಸ್’ ಆನಿ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಅನ್ಯಾಯ್, ಅನಾಚಾರಾಂಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಸಾಂಗ್ತಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಆನಿ ಹ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಹಿಂ ಸತಾಂ ಸಮ್ಜತಿತ್, ನಾಟಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಚರಿತ್ರಾ ಕಳತ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. (ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಚರಿತ್ರೆಚೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಪಡೊನ್ ಗೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗನಾ!). ತಾಂಕಾಂ ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆರ್ ಭಾವುಕ್‍ಪಣಾಚೊ, ಬಿರ್ಮತಿಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಉಬ್ಜತಾ ಆನಿ ವಿಲನಾಚೆರ್ ರಾಗ್ ಉದೆತಾ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ನ್ಹಯ್. ತಾಂಕಾಂ ನಾಟಕಾಂತ್ಲೊ ಪಾದ್ರಿ ಪಾತ್ರಧಾರ್ ನೀಜ್ ಪಾದ್ರಿಪರಿಂಚ್ ಭೊಗ್ತಾ (ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಚೆರ್ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಆಸಾ). ಹಜಾರ್ ಮನರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ತೆಂಯೀ ಏಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಗ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರತಾ!

ಪುಣ್ ಖರಿ ಚರಿತ್ರಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಕ್ ನಾಟಕಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಯ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಮತಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಆಸ್ತೆಲ್ಯೊ (ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿಯೀ ಅಶೆಂ ನಾಂವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಪಾರ್ಥ್ ಕೆಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ). ತಾಚ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತಾಲಿಂ. ಚರಿತ್ರಾ ಉಸ್ತುನ್, ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಕ್ ಖುರ್ಸಾಂವ್ಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆರ್ ಬದ್ಲಾಮ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಉದೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್ ತಾಚೆ ಭಿತರ್ ಫುಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಶಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್! ಪುಣ್, ನಾಟಕ್ ಪಳೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆನಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ವೆಗ್ಳಿಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ತಾಕಾ ಪುರ್ತೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಭೊಗ್ಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

ಆತಾಂ, ಚರಿತ್ರಾ ವಾ ಆದಿಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪುನರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ (ಸಾಹಿತ್ಯ್, ನಾಟಕ್, ಸಿನೆಮಾ ಇತ್ಯಾದಿ ರುಪಾಂನಿ) ಕರ್ಚೆಂ ಚೂಕ್‍ಗಿ? ಚೂಕ್ ತರ್, ಕೊಣೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಚೂಕ್? ಫಲಾಣ್ಯಾಂನಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ, ಹೆರಾಂನಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ? ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಕ್‍ಚ್ ಧರ್ಚೆಂ ತರ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಚೊ ಶೆವಟ್ ದವರ್ನ್, ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆನಿ ಸಾಂಗನಾಸ್ತಾನಾ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್, ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸಾ? ಹೆರಾಂಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಲಾಯಿಕಾಂಕ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಹಕ್ಕ್, ಅಧಿಕಾರ್ ಆನಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ನಾ? ಲೊಕಾಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ವಾ ಸಮ್ಜಣಿ ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊ? ವಿಚಾರ್, ತರ್ಕ್ ಆನಿ ಚರ್ಚಾ ಕರುಂಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲಾಂ?!

ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಳೆವ್ಯಾಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂಕ್ ಉದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸ್ ಅಂಡರ್’ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗಾ ವಿಶಿಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ್ ದಿತಾಂ. ‘ಆಂಕ್ವಾರ್ ಆವಯ್’ (ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ತೊ ನಾಟಕ್ ಪರತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲೊ, ತಿ ಗಜಾಲ್ ನ್ಹಯ್, ಆದ್ಲಿ) ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಗಡ್ಬಡ್ಲೆ ಖಂಯ್! ‘ಆಂಕ್ವಾರಿನ್ ಆವಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ? ಹೆಂ ಸಮಾಜಿಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್, ಅಸಲೊ ನಾಟಕ್ ಕಸೊ ಖೆಳೊನ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ?’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ವ್ಹಾಳ್ಳಿಂ ಖಂಯ್. ಆನಿ ನಾಟಕಾಕ್ ಆಡ್ಕಳ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾಯೀ ಉದೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ಹಿ ಗಜಾಲ್ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಕಿತ್ಲಿ Narrow Minded ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ (ಆತಾಂಯ್ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ?!) ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ತಾ. ಫಕತ್ ಟೈಟಲ್ ಪಳೆವ್ನ್‍ಂಚ್/ಆಯ್ಕೊನ್‍ಂಚ್ ಸಗ್ಳೆಂ, ತೆಂಯೀ ಉಳ್ಟೆಂ, ಚಿಂತ್ಚೆಂ, ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆನಿ ಫೈಸಲ್ ಉಚಾರ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೊ ಭಾರೀ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಗೂಣ್! (ಹೆರ್ ಕಡೆನ್‍ಯೀ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ನ್ಹಯ್). ತವಳ್, ಗಜಾಲ್ ಖಂಯ್ ಮ್ಹಣಸರ್ ಪಾವ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಬಿಸ್ಪಾಕ್ (ದೊ. ಬಾಜಿಲ್ ಸೊಜ್) ದೂರ್ ಗೆಲೆಂ ಖಂಯ್, ಆನಿ ತಾಣೆಂ ನಾಟಕಾಚಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹಾಡವ್ನ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ನಾಟಕಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಪಾಡ್/ಭುರ್ಶೆಂ/ಹಳ್ಶಿಕ್ ನಾ, ಬಗಾರ್ ಭಾರೀ ಬರೊ, ಮೊಲಾಧಿಕ್ ನಾಟಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಶಿಫಾರಸ್ ಉಚಾರ್ಲಿ ಖಂಯ್.

ಆತಾಂ, ‘ಆಂಕ್ವಾರ್ ಆವಯ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂಚ್ ಉಳ್ಟೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ, ಉಚಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಚೂಕ್ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ತೊ ನಾಟಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾ ಭಾಂಗಾರ್ ಸಾಹಿತಿನ್. ತೊ ಕಿತ್ಲೊ ಸಾಧೊ, ನಿತಳ್, ನಿಸ್ಕಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಾಬೀತ್ ಕರ್ತಾ. ಕಿತೆಂಚ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಮೋಗ್ ಕರ್ಣಾರಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ವರ್ಣಿತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ತೆಂ ನಿತಳ್ ಉತ್ರಾಂನಿ, ಸಭ್ಯ್ ರಿತಿನ್ ಬರಯ್ತಾಲೊ ತೊ. (ಹಾಕಾ ಅವ್ವಲ್ ನಿದರ್ಶನ್ – ತಾಚ್ಯಾ ‘ತುಂ ಬರೊ ಜಾ’ ಕಾದಂಬರಿಂತ್ ನಾಯಕ್ ಆನಿ ನಾಯಕಿನ್ ಕಾಜಾರಾ ದಿಸಾ ರಾತಿಕ್ ಎಕ್ವಟ್ಚೆಂ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲಿ ರೀತ್). ತಾಣೆಂ ಪೊಜ್ಡೆಂ, ಲೈಂಗಿಕ್ ಉದ್ರೇಕಿತ್ ಗಜಾಲಿ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊಚ್ ನಾಂತ್. ತಾಚ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ಏಕ್ದಮ್ ಊಂಚ್ ಆನಿ ಮೌಲಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ತೊ ತೆದಾಳಾಚ್ ಫಾಮಾದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸಾಹಿತಿ. ತಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಹಾನ್ ಸಾಹಿತಿನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ರಚ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾಡ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್, ಸಂಭವ್‍ಚ್ ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್‍ಪಣಾರ್’ಚ್ ಬೃಹತ್ ‘ವೇಳ್-ಘಡಿ’ ಕಾದಂಬರಿ ಲಿಖುನ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊನ್, ಅತ್ಯಧಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಭಾರಿಚ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ, ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್. ತಶೆಂ ಅಸ್ತಾನಾ, ಹ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಕರ್ಚೆಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಕೃತಿಯೆಕ್ ಸಮ್ಜನಾಸ್ತಾನಾ, ಕೀಳ್ ಅಪ್ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಚೆಂ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಮೂರ್ಖ್‍ಪಣ್‍ಂಚ್ ಸಯ್. (ಹೆ ಖಂಚ್ಯಾ ಕಾಸ್ತಾಚೆ ವಾಚ್ಪಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂತುಂಚ್ ಕಳ್ತಾ). ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ವಿವಾದಿತ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸಾಹಿತಿ ವಾ ನವೊಚ್ ಉದೆಲ್ಲೊ ಬರವ್ಪಿ ಜರ್ ಅಶೆಂ ತಕ್ಲೆ ನಾಂವ್ ದೀವ್ನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಬರಯ್ತ್ ತರ್, ದುಬಾವ್, ಕುತೂಹಲ್ ಉಬ್ಜೊಂಚೆಂ ಸಹಜ್. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ವಾಚಿನಾಸ್ತಾನಾ, ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ ವಾಯ್ಟ್ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಶಾಣೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಾಂತಾಂತ್‍ಚ್ ಕಳ್ತಾ.

ಆತಾಂ, ಚರಿತ್ರೆ ವಿಶಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತರ್, ಜಶೆಂ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾನ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಕ್ಷೇಪ್ ಉಚಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಕಸಲೊ? ಹಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾಕ್ ‘ಬಹಿಷ್ಕಾರ್’ ಘಾಲುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಚೆಯೀ ಆಸ್ತಿತ್. ಉಟ್ತಾಂ ಬಸ್ತಾನಾ ಸತ್, ಭಾಗೆವಂತ್‍ಪಣ್, ನ್ಯಾಯ್, ನೀತ್, ಮೋಗ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಮ್ಹಣ್ ‘ಪ್ರೀಚ್’ ಕರ್ಚೆ ಖರ್ಯಾನ್ ತಶೆಂ ಚಲ್ತಾತ್‍ಗೀ? ಸಕ್ಕಡ್ ನ್ಹಯ್ ತರೀ, ಅಶೆಂ, ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಖುದ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ, ‘ಹಿಪೊಕ್ರಿತ್‍ಪಣ್’ ಆಧಾರ್ಚೆ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಾ ಪುರೋಹಿತ್ ವರ್ಗಾಚೆಯೀ ಆಸಾತ್ ತೆಂ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ್ ಸತ್ – ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಧರ್ಮಾಚೆಯೀ ಹಾಂತುಂ ಆಸಾತ್.

ಚರಿತ್ರೆಚಿಂ ಅಧ್ಯಾಯಾಂ ಪಳೆತಾನಾ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಕರಾಳ್ ಚುಕಿ, ಅನಾಚಾರ್, ಕ್ರೌರ್ಯತಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕ್ರೂರ್ ರಾಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ದೀನಾ. ಮುಗ್ದ್, ನೆಣಾರಿ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಲೊಕಾ ಥಂಯ್ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ರೀತ್ ಕಠಿಣ್ ಆನಿ ವಿಪ್ರೀತ್. ವಿಜ್ಞಾನಾಚೆಂ ಅವಿಷ್ಕಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಧರ್ನ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ ‘ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವ್’ (ಖಾಂದಿ ಖುರಿಸ್ ಹಾಚೊಚ್ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ) ಸಗ್ಳೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಭಿರಾಂತ್ ಉಬ್ಜತಾ.

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್, ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಯ್ನಾ. ‘ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದೊಳೊ ಕಾಡ್ಚೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್’ಚ್ ಕುಡ್ಡೊ ಜಾತಲೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ಚರಿತ್ರಾ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಅವಶ್ಯ್ ಶಿವಾಯ್ ಕೆದ್ನಾಂಗೀ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗು ಕರುಂಕ್, ಬೋಟ್ ಜೊಕುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆವಿಶಿಂಯೀ ಹೆಂಚ್ ನಿಯಮ್, ಹಿಚ್ ನೀತ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ.

ಆತಾಂ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾನ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ‘ಆಕ್ಷೇಪ್’ ತೊ ತಾಚೊ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ನ್ಹಯ್. ಆಪುಣ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಆಪುಣ್‍ಯೀ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ‘ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆ’ಕ್ ಸಮರ್ಥನ್ ಕರ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ತಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ, ತಾಚ್ಯಾ ನದ್ರೆನ್ ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂತುಂ ‘ಹಿತಾಸಕ್ತ್’ ಮಾತ್ರ್ ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ.

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಆನಿ ಕೆನರಾಂತ್ ‘ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವ್’ ರುಪಾಚೆಂ ರಾಕ್ಸಾ ಕಾಸ್ತಾಚೆಂ ಕರಾಳ್‍ಪಣ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರೀ, (ತೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ! ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಕ್ರೂರತೆವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ವಾಚುನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ, ‘ತಶೆಂ ತರ್ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ?’ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸವಾಲಾಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್!) ತ್ಯಾ ಕ್ರೂರ್‍ಪಣಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಕ್ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ದುರ್ಸೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಕೊಣೆಂಯ್ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ಖಾತಿರ್ ಚರಿತ್ಲೆಂತ್ಲೆ ಅಧ್ಯಾಯ್ ವಾಪಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಆತಾಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಚುಕಿಧಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂಚ್ ಚೂಕ್. (ಆನ್ಯೇಕ್ ಅಸಲೆಂಚ್ ಮೂರ್ಖ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾನ್ ತವಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ಮಿಪಣಾಂಕ್, ಅತ್ಯಾಚಾರಾಂಕ್ ದುರ್ಸೊಂಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾಂ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ದುರ್ಸಲ್ಲೆಪರಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಿಂರ್ಗೊಂಚೆಂ! ಹೆಂ ಅಸ್ಸಲ್ ಭಿಂವ್ಕುರೆಂಪಣ್).

ತರ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ?

ದೊ. ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

ತಾಕಾಯೀ ಕಾರಣ್ ಆಸಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ನವೊ ಗೊವ್ಳಿ ಘೋಷಿತ್ ಜಾಲಾ, ದೋನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ತೊ ಆಪ್ಲೊ ಹುದ್ದೊ ಘೆತಲೊ. 22 ವರ್ಸಾಂ ಗೊವ್ಳಿ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ನಿವೃತ್ತೆಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಚೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾನ್ ರಿತಿನ್ ವಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ದುರ್ಸೊಂಚೆಂ ವಾ ಅಪ್ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಚೊ ಇರಾದೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ (ಅವಿಭಜಿತ್) ದಿಯೆಸೆಜಿಂನಿ, ಕೆನರಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಂತ್, ವಯ್ಲ್ಯಾಬಾರ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸತಾ ನಿತಿಚೆಂ, ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆನ್, ವರವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ನವೊ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭರ್ವಸ್ಯಾದಾಯಕ್ ದಿಸ್ತಾ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ, ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ನಡ್ತೆಂ ಆನಿ ಸ್ವಭಾವ್ ಪಾರ್ಕಿತಾನಾ ತೊ ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಗೊವ್ಳಿ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಉದೆಲ್ಯಾ. ತಾಚೆಂ ಖಾಲ್ತೆಂಪಣ್‍ಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಊಂಚ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ರುಜ್ವಾತ್ ದಿತಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಅಸಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಭೊಗ್ತಾ.

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಘಡಿತಾಂ ಚಲ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನ್ಹಯ್. ಹಿಂಸಾ ವಾ ಕ್ರೂರ್‍ಪಣ್ ಫಕತ್ ಕರ್ನ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಆಸನಾಂತ್. ಸಾರ್ಕೆಂ ಗುಮಾನ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ರಾಂವ್ಚೆಂ, ಉಲಂವ್ಕ್ ವಾ ಭೆಟೊಂಕ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಕಿತೆಂಯ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್, ಮಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ ದಯಾ ನಾಸ್ತಾನಾ ನೆಗಾರ್ಚೆಂಯೀ ಶೋಷಣ್‍ಂಚ್, ಹಿಂಸಾಚ್ಚ್. ಅಸಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ, ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಚಲನಾಂತ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. (ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂಚ್ ಅಸಲ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಾಂತಾಂಚ್ಯೊ ಸಾಕ್ಷಿ ಬರಾಬರ್ ಆಸಾತ್). ಹಾಕಾ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಆಸ್ತಿತ್, ಪುಣ್ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸೂಕ್ತ್ ನಡ್ತೆಂ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ರಾಜಾಂವ್ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಘಡ್ತಾ. ಚಡಾವತ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್, ಹೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ, ಕೊಣಾಯ್ ವಿಶಿಂ ಚೂಕ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ್, ಪೂರ್ವಗ್ರಹ್‍ಪೀಡಿತ್ ಮನೋಭಾವ್ ಆನಿ ಸತ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ಕಾರಣ್. ಹಾಕಾ ಆಮ್ಚೆ ಯಾಜಕ್‍ಯೀ ಬಲಿ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಯೀ ಮನಿಸ್‍ಚ್!

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಂನಿ ದುಬ್ಳೊ, ಗರ್ಜೆವಂತ್, ಅಸಹಾಯಕ್ ಲೋಕ್ ಉಣೊ ಆಸಾಗಿ? ತೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾಚ್ ಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಉರ್ತಾತ್? ತಾಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸುಧ್ರನಾ? ಕೊರೊಡಾಂಚ್ಯೊ ಇಗರ್ಜ್ಯೊ, ಕಟ್ವಣಾಂ ಬಾಂಧುಂಕ್ ತಾಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪರಿಧೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ತಸಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕಾಪ್, ಭಲಾಯ್ಕೆಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾ? ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚೆಂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ನೆಟ್‍ವರ್ಕ್ ಹೆರ್ ಲೊಕಾ ಲಾಗಿಂ ನಾ. ಹರ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ, ವ್ಯಕ್ತಿಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಹಣೆಬರಪ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಮಟ್ಟಾರ್’ಯೀ ದಿಯೆಸೆಜಿ ಮಟ್ಟಾರ್’ಯೀ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ವಾಡ್ಯಾಚೆ ಗುರ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೆ ಸಕ್ಕಡ್ ‘ಡೇಟಾ’ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾತ್, ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಸಯ್ತ್ ಕಾಡ್ತಾತ್. ಬೋವ್ಶಾ ಸರ್ಕಾರಾಲಾಗಿಂಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೊ ವಿವರ್ ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಆಸಾ.

ಪುಣ್ ಇತ್ಲೆಂ ಆಸೊನೀ, ವರ್ಸಾಕ್ ಶೆಂಭರಾಂನಿ ಕೊರೊಡ್ ‘ವಹಿವಾಟ್’ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಂನಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಮಜತ್, ಕುಮಕ್ ಆನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಕಸಲೆಂ? ‘ಭಲಾಯ್ಕೆ ನಿಧಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಜಮವ್ನ್, ಕುಮಕ್ ಮಾಗೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಮಜತ್ ಪಳೆತಾನಾ ಬಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ತಾ (ಅಶೆಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಶೋಷಣ್ ವರ್ಣುನ್ ಜಾಯ್ತೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ದುರ್ಸತಾತ್). ಹೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್‍ಗೀ? ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಪಡೊನ್, ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಇಗರ್ಜೊ ನಾಸ್ ಕರುನ್, ಕೊರೊಡಾಂ ಕೊರೊಡಾಂಚ್ಯೊ ಇಗರ್ಜ್ಯೊ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ವರ್ಸಾನ್ ವರಸ್ ಲೊಕಾಚೆ ಪೈಶೆ ಜಮೊ ಜಾತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಐವಜಾಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್, ಕಷ್ಟತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಮಜತ್ ಚಿಲ್ಲರ್! ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂಗಿ?!

ಹ್ಯೊ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಗಜಾಲಿ. ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಗಜಾಲಿಂನಿ ಇತ್ಲಿಯೀ ದುಬ್ಳಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾಕ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿಚ್ ಕಾರಣ್. ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿ ಆನಿ ಮುಖೆಲಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಗೆನ್ಪಿನಾಂತ್ ತರ್ ತಾಕಾ ಆಮಿಂಚ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್. ಆರ್ಥಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಇತ್ಲೆ ಬಳ್ವಂತ್, ಹೆರ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಮಜ್ಭೂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆಜೂನ್ ಗಲ್ಫಾಚೆಂ ವಾ ವಿದೇಶಾಂಕ್ ವೆಚೆಂ ಸ್ವಪಣ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕಸಲಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ, ಧ್ಯೇಯ್ ಆಸಾತ್? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಜೂನ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಇನ್‍ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಚಿಂತಾಪ್ ನಾ? ಇತ್ಲೆ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಸಾತ್, ಪುಣ್ ಕೆಎಎಸ್, ಐಎಎಸ್, ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಹೆರ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಂನಿ, ಖೆಳ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಚೆಂ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಧೋರಣ್ ಕಸಲೆಂ? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ತಶೆಂ ಉದ್ಯೋಗಿಂಕ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂ ಬಾಂಧ್ಲ್ಯಾಂತ್? ಹೆಂ ಪೂರಾ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಬಳ್ ಜೊಡಿಜೆ, ಜೊಕ್ತೆಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಮೆಳಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ಚ್ಯಾಕ್ ಅರ್ಥ್ ಆಸಾಗೀ? ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚೆ ಕಡೆನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಚ್ ನಾಂತ್ ತರ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಶೆಂ?

ಹಾಕಾ ವಿಶಾಲ್ ಮನೋಭಾವ್, ದೂರ್’ದೃಷ್ಟೆಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಜಾಯ್. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ದಿಯೆಸೆಜಿನ್ ಹ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ತರೀ ಜೊಕ್ತಿಂ ಕ್ರಮಾಂ ಘೆಜೆ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂ ಲಾಗಿಂಚ್ ಆಸಾ, ಹೆರ್ ಲೋಕ್‍ಯೀ, ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿ-ಸರ್ಕಾರ್ ಸಯ್ತ್ ತಶೆಂಚ್ ಮಾಂದ್ತಾತ್, ದೆಕುನ್ ದಿಯೆಸೆಜಿನ್ ಫಕತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಶೆವಟಾಂಕ್ ವಾವುರ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ಬರೆಪಣಾಕ್, ಫುಡಾರಾಕ್ ನದ್ರೆನ್ ದವರ್ನ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಸಂಗಿಂ ವಾವ್ರಿಜೆ.

ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ನವೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೊ. ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸಿತಾನಾ, ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಸರ್ವ್ ರಿತಿಂನಿ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಖರೊ ವಾವ್ರ್ ಚಲೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂ. ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಉದೆಲಾ. ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ. ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತಾ ಫಕತ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಆನಿ ಘೋಷಣಾಂನಿ ‘ಮೊವಾಳ್ ಆನಿ ಮೊಗಾಳ್’ ಉರ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವನಾ, ಬಗಾರ್ ಕರ್ನ್ಯಾಂನಿಯೀ ಉದಾರ್, ವಿಶಾಲ್ ಆನಿ ಮೊಗಾಳ್ ಆಸಜೆ. ನಾ ತರ್ ಚರಿತ್ರಾ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ಫುಡಾರ್ ಬರೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಚರಿತ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕೊನ್ ವರ್ತಮಾನಾಂತ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಚಲ್ಚೆಂಚ್ ಪರಿಹಾರ್.

ನವ್ಯಾ ಗೊವ್ಳ್ಯಾಕ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಉಲ್ಲಾಸಿತಾ ಆನಿ ಲೊಕಾ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಆಡಳ್ತೆಂ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾ.

Send your Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ಫಕತ್ ವಿದೇಶೀ ಮಾಡ್ತಿರಾಂಕ್ ನಮಾನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಕ್ ನಾ ಮಾನ್?

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಉದಕ್ ರೊಮಾಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾಗಿ?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *