ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಉದಕ್ ರೊಮಾಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾಗಿ?

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : September 18, 2015 at 1:38 PM

Budkulo_Catholics sleepingಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್!

ಅಬ್ಬಾ! ಸದಾಂ ಮೀಸ್, ಬಗ್ಲೆನ್ ದೆಂವ್ಚಾರ್ – ಅಶೆಂ ಆಮಿಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಯ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಕ್ಲೆರಿತ್ ಯಾನೆ ಪುರೋಹಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ಪಾದ್ರಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿಕವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮಿ (ಪಯ್ಲೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರ್ಟಿಕುಲರ್ಲಿ ಕಥೊಲಿಕ್) ಏಕ್‍ದಂ ಊಂಚಿ ಲೋಕ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಭಾವಾಡ್ತ್, ಸರ್ಗ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಅಮಾನತ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹೆರ್ ಪುರಾ ಅನ್‍ಭಾವಾಡ್ತಿ, ತಾಂಕಾಂ ದೇವ್‍ಯೀ ನಾ, ಸರ್ಗ್‍ಯೀ ನಾ. ತೆ ಜೆಂತಿಲ್! ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆ. ಆಮಿ ವಿಶೇಸ್ ಆನಿ ಊಂಚ್.

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಚ್, ಶಿಕವ್ನ್‍ಂಚ್ ಕೊನ್ಶಾಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ಕಾಥೊಲಿಕ್ ಧರ್ಮ್. ಹೆಂ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರಾಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಮ್ಜಲೆಂ, ಹೆ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಸುಧ್ರಾನಾಂತ್, ಬದ್ಲಾನಾಂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್, ದೆಕುನ್ ತಾಣೆ ತಾಚಿಚ್ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ. ಪ್ರೊತೆಸ್ತೆಂತ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆನಿ ವಾಸ್ತವ್‍ವಾದಿ ಮನಿಸ್. ಯೂರೋಪಾಂತ್ ಪ್ರಬಲ್, ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆಸ್ಚೆ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಕಾಥೊಲಿಕ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್ಚೆ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಚಲ್ಲಾಂ. ತಾಂತುಂ ಕಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ರಾಶ್ಟ್ರಾಂ ಹೆರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಪಾಟಿಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್. ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಯುರೋಪಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಉರ್‍ಲ್ಲೊ ವರ್ಗ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚೊ.

Budkulo_Editorialಕಳ್ಳೆಂ ನೆ? ಭ್ರಮಾತ್ಮಕ್ ಜಿಣಿ ವಾ ಭ್ರಮಿದೆಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಕಥೊಲಿಕಾಂಕ್ ಚಡ್ ಪಸಂದ್. ತಿ ಸವಯ್ ಉದೆಂತಿಚೆಂ ರೋಮ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಶೆಳಿಯಾಂಕೀ ಬರಿಚ್ ಚಿಡ್ಕಲ್ಯಾ! ಎಕಾ ರಿತಿಚೊ ಅಂಟು ರೋಗ ಹೊ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವಿಧಾನ್‍ಸಭಾ ಚುನಾವಾಕ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊಚೆಂ (ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಕ್) ಸಂದರ್ಶನ್ ಘೆತಾನಾ, ತಾಣೆಂಯ್ ಹೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ – ‘ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾವಿಶಿಂಚ್ ಖಂತ್, ಗಿರಾಂತ್’ ಮ್ಹಣ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಶೆಳೆಲಾ, ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ 200% ಸತ್.

ಖಂಡಿತ್ ವ್ಹಯ್. ಫಕತ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾವಿಶಿಂಚ್ ಚಿಂತುನ್, ಖಂತ್ ಕರ್ನ್ ಭುಮಿ ವಯ್ಲೆ ದೀಸ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಘಡ್ಚೆಂ ದೊಳ್ಯಾಂಕೀ ದಿಸನಾ, ಮತಿಕೀ ರಿಗನಾ. ಹಾಕಾ ಅಪ್ರತಿಮ್ ನಿದರ್ಶನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ‘ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ-ನೇತ್ರಾವತಿ ತಿರುವು ಯೋಜನೆ’ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಗಲಾಟೊ, ಗೊಂದೊಳ್ ಆನಿ ಪ್ರತಿಭಟನ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ‘ನಿದ್ರಾವತಿ’ ಸಮುದಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಒಲಾಂವ್ಕ್ ಹಾಚೆ ವರ್ತೊ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಸುವಾಳೊ ದುಸ್ರೊ ಮೆಳ್ಚೊನಾ!

Budkulo_Nethravathi_Protest_11 Budkulo_Nethravathi_Protest_12 Budkulo_Nethravathi_Protest_04 Budkulo_Nethravathi_Protest_05 Budkulo_Nethravathi_Protest_06 Budkulo_Nethravathi_Protest_10 Budkulo_Nethravathi_Protest_16 Budkulo_Nethravathi_Protest_17 Budkulo_Nethravathi_Protest_18

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಏಕ್‍ಮಾತ್ರ್ ಬಲಿಶ್ಟ್ ಸಂಘಟನ್ ಆನಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತ್ ನೆಟ್‍ವರ್ಕ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಫುಗಾರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಲಾಯಿಕಾಂಚ್ಯಾ ‘ಎಕ್ವಟಿತ್’ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಿ ಆನಿ ಕಾರ್ಬಾರಿಂಚೆಂ ಏಕ್ ಸ್ಲೋಗನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ‘ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಮುಖೆಲ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಂತ್ (Main stream/ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ) ಯೇಜೆ, ಸೆರ್ವಜೆ, ಕ್ರಿಯಾಳ್‍ಪಣಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾಯ್ಜೆ’ ಮ್ಹಣೊನ್. ಹೆಂ ರುದಾನ್ ಆಜ್ ಕಾಲ್ಚೆಂ ನಂಯ್, ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗೀ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಸಾ. ರಾಜಕೀಯ್ ಆಂದೋಲನ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಗ್ಯಾಲನ್‍ಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಘಾಮ್ ತಾಣಿಂ ವ್ಹಾರಯ್ಲಾ! ತಾಚೊ ಅಂತಿಮ್ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಸೊಡೆಲಿಟಿ ಜಾವ್ನ್ ಫಿಚಾರ್ ಜಾಲಿ!

ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಮಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂನಿ, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂ ಪುಲ್ಪುತ್ರಿಥಾವ್ನ್ ಪಾದ್ರಿಂನಿ ‘ನಿರ್ದೇಶನ್’ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. ಭಾಷಣಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ದಾಕವ್ನ್ ದೀಜೆ, ಆಮಿಯ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹೆರಾಂಕ್ ರುಜು ಕರಿಜೆ ಇತ್ಯಾದಿ. ಪುಣ್ ತಸಲೆ ಸಂದರ್ಭ್ ಆನಿ ಆವ್ಕಾಸ್ ಉದೆತಾನಾ ಆಮ್ಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಮೌನ್ ಆನಿ ಕುಡ್ಡೆಪಣ್.

ಅಸಲಿ ಹಿ ‘ನಿದ್ರಾವತಿ’ ಸ್ಥಿತಿ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಬಚಾವಿ ಆಸತ್‍ಗಿ?!

Budkulo_Save Nethravathi Riverದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ (ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 15) ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಂತ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ನಂಯ್ ಉರೊಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಧಾ ಪಂದ್ರಾ ಹಜಾರ್ ಲೋಕ್ ಎಕ್ವಟ್ಲೊ ಆನಿ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಹೆದ್ದಾರಿಚೆರ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ನೇತ್ರಾವತಿ ನಂಯ್ಚೆಂ ಉದಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಥಾವ್ನ್‍ಚ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಾಟಾರ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ರಿತಿನ್ ವ್ಹರ್ಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಹೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗೀ ಮಹಿನ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಆವಾಜ್ ಗರ್ಜತಾ. ನೇತ್ರಾವತಿ ನಂಯ್ಚ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಹಜಾರೊಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಿಯೆತಾತ್, ಇಗರ್ಜೊ ಉಬಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಸೊಭ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಹಾಜ್ರಿಚ್ ನಗಣ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ.

ಖಬ್ರೆ ಪತ್ರಾಂನಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ದೆಂತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಧರ್ಮಾಚೆ ಮುಖೆಲಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಂತುಂ ಫಕತ್ ಹಿಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮುಖೆಲಿ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮುಖೆಲಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಎಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮ್ಹಣಿಯಾರಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ!

ಹಿ ವಿಜ್ಮಿತಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಂಯ್. ಪುಣ್, ಆಜೂನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಸಂಘಟನಾಂಕ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊಚ್ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಜ್ಯಾಪಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್‍ಚ್. ಸಂಘಟಕಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ, ಭಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಚೊನ್ ಭಿಸ್ಪಾಕ್ ಭೆಟೊನ್, ಮನವಿ ಸಯ್ತ್ ದೀವ್ನ್ ತಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಖಂಯ್. ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ, ಪತ್ರಾಂನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಖಬರ್, ಮಾಹೆತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಪಾದ್ರಿ ವಾ ಭಿಸ್ಪಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾಂತ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ರಿತಿನ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಉಮೆದ್ ದಾಕಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಅರ್ಥ್?!

ಹಾಕಾಯ್ ವಾತಿಕಾನಾಥಾವ್ನ್ ಆದೇಶ್ ಯೇಜೆ ವ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಮೆಳಜೆ?

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ದಿಯೆಸೆಜ್‍ಭರ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಂಸಾರ್‍ಭರ್ ಕಥೊಲಿಕಾಂನಿ ಪ್ರಕೃತೆಚೊ ಮೋಗ್ ಪಾಚಾರ್ಲೊ. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಭಾನ್ ಪಾಟಯಿಲ್ಲೆಂ ‘ಲಾವ್ದಾತೊ ಸೀ’ ವಿಶ್ವ್‍ಪತ್ರ್. ಪಾಪಾನ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಏಕ್ ಊಂಚ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತಾಕಾ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಫಾವೊ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಭುಮಿಚೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ಉದಕ್ ಆನಿ ಜಿವಿ ಆಸ್ಚ್ಯೊ, ಪರಿಸರ್ ಆಸ್ಚೆಂ. ಆನಿ ತೆಂ ಕೇವಲ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಬ್ಲೆಸಾಕ್, ಸ್ವಾರ್ಥಾಕ್ ಬಲಿ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್, ಪಾಪಾಚೆಂ ವಿಶ್ವ್‍ಪತ್ರ್ ಸಕಾಲಿಕ್ ಮೇಟ್. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಂನಿಯ್ ಜಾಗೃತಿ ಉಟಯ್ಲಿ.

ಪುಣ್ ತೆಂ ಫಕತ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಕ್ ಮಾತ್ರ್? ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಕಥೊಲಿಕಾಂಕ್, ಲಾಯಿಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್, ಪ್ರಕೃತಿಚಿ ವಿಸರ್ ಪಡ್ಲಿ? ವಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾತಿಕಾನಾಥಾವ್ನ್, ಪಾಪಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಥಾವ್ನ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಂ, ಆದೇಶ್, ಫರ್ಮಾಣಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮಿ ಉಟ್ಚೆಂ, ಜಾಗ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಚೆಂ?

ತರ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪಕ್ಕಾ ‘ಗುಲಾಮಿ ಸಂತತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರುಜು ಜಾತಾಗಿ ನಾ?! ಹ್ಯಾ ಸಮಾಜೆನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಉಲಯ್ಜೆ, ಚಿಂತಿಜೆ, ಕರಿಜೆ ತರ್ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂನಿ ಸಾಂಗಜೆ. ನಾಂ ತರ್ ತೆ ಕಿತೆಂಚ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಕನಾಂತ್, ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕನಾಂತ್?! ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಮುಖೆಲಿ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೆ, ಪಾದ್ರಿಂಚ್ಯಾ ಲೊಬಾಕ್ ಉಮ್ಕೊಳ್ಚೆಂ ಸೊಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್. ತೆ ಲೊಕಾಕ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ದಿತಾಲೆ. ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತಿಚ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಆಜ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಕುತ್ತಾರೆ ಪಂದಾ ಬಂಧಿ ಜಾಲ್ಯಾ!

ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ‘ಲೋಬ್’ ಹಿಶಾರೊ ದೀನಾ ತರ್ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚಿ ಜೀಬ್ ಹಾಲನಾ?!

Budkulo_Nethravathi_Protest_07 Budkulo_Nethravathi_Protest_14 Budkulo_Nethravathi_Protest_08 Budkulo_Nethravathi_Protest_02 Budkulo_Nethravathi_Protest_03 Budkulo_Nethravathi_Protest_13 Budkulo_Nethravathi_Protest_01

ತರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಂಘಟನ್ ‘ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ’ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜೀವ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ನೇತ್ರಾವತಿ ನಂಯ್ಕ್ ಬಲಿ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾ ವಿರೋಧ್ ಆಂದೋಲನಾಂತ್ ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ನಾ? ಎಕ್ಲೊಯೀ ಪಾದ್ರಿ ಭಾಗ್ ಘೆನಾ, ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀನಾ?

ಪಾವ್ಸ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ಪಾವ್ಸ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಿಸಾಂ ವೆಳಾರ್, ಘರಾಂನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮಾಗೊಂಕ್, ಪಾವ್ಸ್ ಧಾಡ್ ದೆವಾ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ಮಾರುಂಕ್ ಜಾತಾ ತರ್, ತೊಚ್ ಪಾವ್ಸ್ ಆನಿ ಉದಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಯೇನಾಶೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಯೋಜನಾ ವಿರೋಧ್ ತಾಳೊ ಉಬಾರುಂಕ್, ಆವಾಜ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಬೂದ್ ನಾ ವಾ ಸಮ್ಜಣಿ ನಾ? ವಾ ಧಯ್ರ್‍ಚ್ ನಾ? ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್? ಕಥೊಲಿಕ್ ಇತ್ಲೆಯ್ ಭಿಂವ್ಕುರೆ? ಪಲಾಯನ್‍ವಾದಿ?

ವಾ ಹಾಕಾಯ್ ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಭಾನ್ ಪರಿಪತ್ರ್ ಧಾಡಿಜೆ?

ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಪಾನೀರ್ ಇಗರ್ಜೆಕಡೆ ಎಕಾ ಇಮಾಜಿಕ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಫಾತೊರ್ ಉಡವ್ನ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಚಿಲ್ಲರ್ ಗಜಾಲಿಕ್ ಸಂಸಾರ್‍ಭರ್ ಆಸ್ಚೆ ಆಮ್ಚೆ ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೆ. ಇಮೇಯ್ಲಾಂನಿ, ಇಂಟರ್‍ನೆಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಹರ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಗಲಾಟೊ ಕಿತೆಂ, ಘೊರೊಜ್ ಕಿತೆಂ?! ಆಖ್ರೇಕ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಿ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಬೊಬಾಟ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾಲಿ. ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್, ಸ್ಥಳೀಯ್ ಗಜಾಲಿಕ್ ತಿತ್ಲೆಂಯ್ ಮಹತ್ವ್ ದೀವ್ನ್ ಆರಾಬಾಯ್, ವಿಳಾಪ್ ದಿಲ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂಕ್ ಉದಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ನಂಯ್ಕ್ ಸುಕಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಂವ್‍ಭರ್ ಲೋಕ್ ಖಂತ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾನಾಂಯ್ ಪಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ? ಮನ್ಶಾಪಣ್ ನಾತ್ಲಿ, ಕಿತೆಂಚ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾಗಿ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜ್?

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ? ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಆನಿಕೀ ಸುಧ್ರಾನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ಬದ್ಲಾನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಥೊಲಿಕಾಂಕ್ ಕೋಣ್ ರಾಕ್ತಾ? ಫಕತ್ ದೇವ್? ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ್, ಬೇಜವಾಬ್ದಾರ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ದೇವ್ ರಾಕ್ತಲೊ ತರೀ ಕಸೊ? ದೆವಾನ್ ಸಮ್ಜಣಿ ದಿಲ್ಲಿ ವಾಪರುಂಕ್ ಶಿವಾಯ್ ಕಳ್ಶೆ ಪಂದಾ ಲಿಪೊವ್ನ್ ದವರುಂಕ್ ನ್ಹಂಯ್.

ಫಕತ್ ‘ಸೆರ್ಮಾಂವ್’ ಸಾಂಗೊನ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸವಯೆರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾಕ್ ಕಾರ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂಯ್, ಖಂಚೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂತುಂ ಕಳನಾಂಗಿ?

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ರುಪಾರ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಾಮುದಾಯಿಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಆನಿ ಮೆತೆರ್ಪಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಲಜೆಚಿ ಗಜಾಲ್. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಆನಿ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂನಿ ಸಯ್ತ್ ‘ಎಜುಕೇಟೆಡ್’ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯ್ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ್, ನಿಸ್ತೇಜ್ ಆನಿ ನಿದ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾರ್, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮುಳಾಕ್‍ಚ್ ಆಪಾಯ್ ಯೆತಾನಾ ಕೊಣೀ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ನಾ. ವಾ ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬ್ ಮಜತೆಕ್ ಯೆತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ?

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚೊ ಸಾಕ್ಷೆ ಜಾಗ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ, ದಾರ್ಶನಿಕ್ ಕವಿ, ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಪದ್ ರಚ್‍ಲ್ಲೆಂ, ವೀಸ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ. ‘ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್’ (22ವಿ ಕೊವ್ಳಿ) ಪದಾಂತ್ ತೊ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಅಶೆಂ ಜಾಗಯ್ತಾ:

ನೀದ್ ಆಮಿ ಸೊಡುಯಾಂ, ಜಾಗೆ ಆಮಿ ಜಾವುಯಾಂ
ನ್ಹಂಯ್ ತರ್ ವೇಳ್ ಉತರ್ತಾ
ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಫಸ್ವಾತಾಂವ್
ಏಕ್ ದೀಸ್ ಅಶೆಂ ಆಮ್ಚೆರ್ ಘಡ್ತೆಲೆಂ
ಇಂಡಿಯಾ ಹೆಂ ಹಿಂದ್ವಾಂಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ತೆಲೆ
ರೋಮನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ತುಮಿ ರೊಮಾಕ್ ವಚಾ
ಮ್ಹಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಧಾಡ್ತೆಲೆ

ಹೆ ದೀಸ್ ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ನಾಂತ್. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ಯೇವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಲಾಗಿಂ ‘ತುಮ್ಕಾಂ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಉದಾಕ್ ರೊಮಾಥಾವ್ನ್, ವಾತಿಕಾನಾಥಾವ್ನ್ ಧಾಡ್ತಾತ್‍ಗಿ?’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಪ್ ಕಿತೆಂ ದಿಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಶದೆಚಿ ಜಮಾತ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳ್ಯಾನ್ ಆಪಯ್ಜೆ ಪಡತ್!

ಹೆ ವಿಶಿಂ ಗಂಭೀರ್ ಚಿಂತಪ್ ಆಟಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಹೆರಾಂಕ್ ದುರ್ಸೊಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್‍ಚ್ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ‘ಸ್ವಯಂಕೃತಾಪರಾಧ’.

ಫಕತ್ ರಾಜಕಾರಣಿಂಕ್ ದುಡು ಗಿಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ, ನೇತ್ರಾವತಿಕ್ ಬಲಿ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮಾರಕ್ ಯೋಜನಾ ವಿಶಿಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ವರ್ದಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲಿ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ನ್. ಪಳೆಂವ್ಕ್/ವಾಚುಂಕ್ ಸಕಯ್ಲೊ ಗಾಂಚ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ.

ನೇತ್ರಾವತಿ ಬಲಿ! ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿ! ವಂಚಕ ಆಡಳಿತದ, ದ್ರೋಹಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ವಿರಾಟ್ ದರ್ಶನ

11 thoughts on “ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಉದಕ್ ರೊಮಾಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾಗಿ?

 1. We Christians instead of join the protest, invite the politicians who is the main culprit of yetthinahole project , to mangalore and udupi for some gain(?????). Iam really feel shame to say this. We christians always in sleeping mood. Thats why , we are taken granted by these Politicians.

 2. Yojan jari zalyar amka meet udak piyevunk melthele. Amka christhavank devu udak wine kortholo mun pathyetha… Thanks budukulyk catholicank jagran dilYak

 3. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೊನಿ.. ತುಂವೆ ಉಚಾರ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಹಮತ್ ಆಸಾ. ಸಗ್ಳೆಂ ಬರೆಂ ಆಸಾ.. ಪುಣ್ ಸವಲಾಂ ವಯ್ರ್ ಸವಲಾಂ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಸೊಡ್ಲಾಂಯ್. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ. ಆರ್ ಲೋಬೋ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ನ್ಹಯ್ ಗಿ? ತೊ ಕಿತ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ನಾ? ಆಮ್ಚೊ ಮಂತ್ರಿ ಮ್ಹಣ್ ಖಾಂದಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಮಿ ಭೊಂವ್ತಾಂವ್ ತೊ ಆಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಿತ್ಯಾ ವಗೆಚ್ ಬಸ್ಲಾ? ತೆಯಿ ರೊಮಾಚೆಂ ಪರ್ಮಿಶನ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ರಾಕ್ತಾತ್ ಗಿ? ತೆ ಕ್ರಿಸಾಂವ್ ನ್ಹಯ್ ಗಿ? ವ ತೆ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಗಾರ್ ನ್ಹಯ್?

 4. its really shame to all our org like catholic sabha, ICYM YCS we Christian show leadership only in church not outside. if we go out side and mingle in society THO PADARI, THANKA GARZ NATHLE KAM etc
  I HATE OUR ALL ORGAMATIZAIONS and Christian law makers

 5. Bove sarke sangley Manesth Donald, ami Kristhanvani samajenth metherpen zayje mullyar, asalya haryeka samajik caluvalinth sakriy zavn bhag ghezay. Amche chinthap Igarje thavn bhayri aschi sad gharj asa. Prathyek zavn Yuva zanani, zavnk puro te ICYM mukanthr va her kenchai sarkya sanghatana mukanthr. Dev Borei karuvn.

 6. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಇಗರ್ಜೊ ಕಟ್ಟೊಣಾ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಬಿಝಿ ಆಸಾತ್.ಪಯ್ಸೆ ಜಮಂವ್ಚೆಂ,ಯೋಜನಾ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ,ಇತ್ಯಾದಿ.ತಶೆಂಚ್ ಫೆಸ್ತಾಂ ,ಪುರ್ಷಾಂವ್,ಮಿಟಿಂಗಾಂ,ಮ್ಹಣ್ ಇಗರ್ಜೆ ದೊರೊ ಬಿಝಿ.ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ಕಚ್ಚಾಟ್ ಆನಿ ಪಂತಾಟ್ ಮಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ.ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಂವ್ ಉಲವ್ನ್ ಪಾಯ್ದೊ ನಾಂ.

 7. Everyone will give advice,long speech and comments bt no one has the dare to take the initiative …and here some ppl r commenting i hate that organisation and thy say wea the priest r busy (buldg church , meetings,procession etc etc)…at least you are free know ,so give ua contribution against this project…dnt expect George / JR/priest / icym /ycs/catholic sabha to join with you…if thy r willing thyll join… even thy r human beings as like you,dont think thy ve got extrem power to do so…we ppl always have problem with things nd others

 8. Hat’s off Mr Donald, long journey starts with a single step, we are with you, with your good thinking let’s unite, and let’s begin, all the best

 9. Let this article of yours bring the well needed change of mindset in Mangalore Christians . There is a dearth of leaders in our society who can mobilize the people for any public cause. Let us hope the situation will change in the future.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*