ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಉದಕ್ ರೊಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾಗಿ?

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : September 18, 2015 at 1:38 PM

ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್!

Budkulo_Catholics sleepingಅಬ್ಬಾ! ಸದಾಂ ಮೀಸ್, ಬಗ್ಲೆನ್ ದೆಂವ್ಚಾರ್ – ಅಶೆಂ ಆಮಿಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಯ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಕ್ಲೆರಿತ್ ಯಾನೆ ಪುರೋಹಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ಪಾದ್ರಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿಕವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮಿ (ಪಯ್ಲೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರ್ಟಿಕುಲರ್ಲಿ ಕಥೊಲಿಕ್) ಏಕ್‍ದಂ ಊಂಚಿ ಲೋಕ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಭಾವಾಡ್ತ್, ಸರ್ಗ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಅಮಾನತ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹೆರ್ ಪುರಾ ಅನ್‍ಭಾವಾಡ್ತಿ, ತಾಂಕಾಂ ದೇವ್‍ಯೀ ನಾ, ಸರ್ಗ್‍ಯೀ ನಾ. ತೆ ಜೆಂತಿಲ್! ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆ. ಆಮಿ ವಿಶೇಸ್ ಆನಿ ಊಂಚ್.

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಚ್, ಶಿಕವ್ನ್ಂಚ್ ಕೊನ್ಶಾಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ಕಥೊಲಿಕ್ ಧರ್ಮ್. ಹೆಂ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರಾಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಮ್ಜಲೆಂ, ಹೆ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಸುಧ್ರಾನಾಂತ್, ಬದ್ಲನಾಂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್, ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ತಾಚಿಚ್ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ. ಪ್ರೊತೆಸ್ತೆಂತ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆನಿ ವಾಸ್ತವ್‍ವಾದಿ ಮನಿಸ್. ಯೂರೋಪಾಂತ್ ಪ್ರಬಲ್, ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆಸ್ಚೆ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಚೆ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಚಲ್ಲಾಂ. ತಾಂತುಂ ಕಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ರಾಶ್ಟ್ರಾಂ ಹೆರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಪಾಟಿಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್. ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಯುರೋಪಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಉರ್‌ಲ್ಲೊ ವರ್ಗ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚೊ!

Budkulo_Nethravathi_Protest_11Budkulo_Nethravathi_Protest_12 Budkulo_Nethravathi_Protest_04Budkulo_Nethravathi_Protest_05Budkulo_Nethravathi_Protest_06Budkulo_Nethravathi_Protest_10Budkulo_Nethravathi_Protest_16Budkulo_Nethravathi_Protest_17Budkulo_Nethravathi_Protest_18

ಕಳ್ಳೆಂ ನೆ? ಭ್ರಮಾತ್ಮಕ್ ಜಿಣಿ ವಾ ಭ್ರಮಿದೆಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಕಥೊಲಿಕಾಂಕ್ ಚಡ್ ಪಸಂದ್. ತಿ ಸವಯ್ ಉದೆಂತಿಚೆಂ ರೋಮ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಶೆಳಿಯಾಂಕೀ ಬರಿಚ್ ಚಿಡ್ಕಲ್ಯಾ! ಎಕಾ ರಿತಿಚೊ ಅಂಟು ರೋಗ ಹೊ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವಿಧಾನ್‍ಸಭಾ ಚುನಾವಾಕ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊಚೆಂ (ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಕ್) ಸಂದರ್ಶನ್ ಘೆತಾನಾ, ತಾಣೆಂಯ್ ಹೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ: “ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾವಿಶಿಂಚ್ ಖಂತ್, ಗಿರಾಂತ್” ಮ್ಹಣ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಶೆಳೆಲಾ, ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ 200% ಸತ್.

ಖಂಡಿತ್ ವ್ಹಯ್. ಫಕತ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾವಿಶಿಂಚ್ ಚಿಂತುನ್, ಖಂತ್ ಕರ್ನ್ ಭುಮಿ ವಯ್ಲೆ ದೀಸ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಘಡ್ಚೆಂ ದೊಳ್ಯಾಂಕೀ ದಿಸನಾ, ಮತಿಕೀ ರಿಗನಾ. ಹಾಕಾ ಅಪ್ರತಿಮ್ ನಿದರ್ಶನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ‘ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ-ನೇತ್ರಾವತಿ ತಿರುವು ಯೋಜನೆ’ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಗಲಾಟೊ, ಗೊಂದೊಳ್ ಆನಿ ಪ್ರತಿಭಟನ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ‘ನಿದ್ರಾವತಿ’ ಸಮುದಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಒಲಾಂವ್ಕ್ ಹಾಚೆ ವರ್ತೊ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಸುವಾಳೊ ದುಸ್ರೊ ಮೆಳ್ಚೊನಾ!

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಏಕ್‍ಮಾತ್ರ್ ಬಲಿಶ್ಟ್ ಸಂಘಟನ್ ಆನಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತ್ ನೆಟ್‍ವರ್ಕ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಫುಗಾರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಲಾಯಿಕಾಂಚ್ಯಾ ‘ಎಕ್ವಟಿತ್’ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಿ ಆನಿ ಕಾರ್ಬಾರಿಂಚೆಂ ಏಕ್ ಸ್ಲೋಗನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ‘ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಮುಖೆಲ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಂತ್ (Main stream/ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ) ಯೇಜೆ, ಸೆರ್ವಜೆ, ಕ್ರಿಯಾಳ್‍ಪಣಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾಯ್ಜೆ’ ಮ್ಹಣೊನ್. ಹೆಂ ರುದಾನ್ ಆಜ್ ಕಾಲ್ಚೆಂ ನಂಯ್, ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗೀ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಸಾ. ರಾಜಕೀಯ್ ಆಂದೋಲನ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಗ್ಯಾಲನ್‍ಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಘಾಮ್ ತಾಣಿಂ ವ್ಹಾರಯ್ಲಾ! ತಾಚೊ ಅಂತಿಮ್ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಸೊಡೆಲಿಟಿ ಜಾವ್ನ್ ಫಿಚಾರ್ ಜಾಲಿ!

ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಮಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂನಿ, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂ ಪುಲ್ಪುತ್ರಿಥಾವ್ನ್ ಪಾದ್ರಿಂನಿ ‘ನಿರ್ದೇಶನ್’ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. ಭಾಷಣಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ದಾಕವ್ನ್ ದೀಜೆ, ಆಮಿಯ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹೆರಾಂಕ್ ರುಜು ಕರಿಜೆ ಇತ್ಯಾದಿ. ಪುಣ್ ತಸಲೆ ಸಂದರ್ಭ್ ಆನಿ ಆವ್ಕಾಸ್ ಉದೆತಾನಾ ಆಮ್ಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಮೌನ್ ಆನಿ ಕುಡ್ಡೆಪಣ್.

ಅಸಲಿ ಹಿ ‘ನಿದ್ರಾವತಿ’ ಸ್ಥಿತಿ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಬಚಾವಿ ಆಸತ್‍ಗಿ?!

Budkulo_Save Nethravathi Riverದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ (ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 15) ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಂತ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ನಂಯ್ ಉರೊಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಧಾ ಪಂದ್ರಾ ಹಜಾರ್ ಲೋಕ್ ಎಕ್ವಟ್ಲೊ ಆನಿ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಹೆದ್ದಾರಿಚೆರ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ನೇತ್ರಾವತಿ ನಂಯ್ಚೆಂ ಉದಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಥಾವ್ನ್ಂಚ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಾಟಾರ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ರಿತಿನ್ ವ್ಹರ್ಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಹೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗೀ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಆವಾಜ್ ಗರ್ಜತಾ. ನೇತ್ರಾವತಿ ನಂಯ್ಚ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಹಜಾರೊಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಿಯೆತಾತ್, ಇಗರ್ಜೊ ಉಬಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಸೊಭ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಹಾಜ್ರಿಚ್ ನಗಣ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ.

ಖಬ್ರೆ ಪತ್ರಾಂನಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ದೆಂತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಧರ್ಮಾಚೆ ಮುಖೆಲಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಂತುಂ ಫಕತ್ ಹಿಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮುಖೆಲಿ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮುಖೆಲಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಎಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮ್ಹಣಿಯಾರಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ!

ಹಿ ವಿಜ್ಮಿತಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಂಯ್. ಪುಣ್, ಆಜೂನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಸಂಘಟನಾಂಕ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊಚ್ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಜ್ಯಾಪಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್‍ಚ್. ಸಂಘಟಕಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ, ಭಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಚೊನ್ ಭಿಸ್ಪಾಕ್ ಭೆಟೊನ್, ಮನವಿ ಸಯ್ತ್ ದೀವ್ನ್ ತಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಖಂಯ್. ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ, ಪತ್ರಾಂನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಖಬರ್, ಮಾಹೆತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಪಾದ್ರಿ ವಾ ಭಿಸ್ಪಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾಂತ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ರಿತಿನ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಉಮೆದ್ ದಾಕಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಅರ್ಥ್?!

ಹಾಕಾಯ್ ವಾತಿಕಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಆದೇಶ್ ಯೇಜೆ ವ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಮೆಳಜೆ?

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ದಿಯೆಸೆಜ್‍ಭರ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಕಥೊಲಿಕಾಂನಿ ಪ್ರಕೃತೆಚೊ ಮೋಗ್ ಪಾಚಾರ್ಲೊ. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಭಾನ್ ಪಾಟಯಿಲ್ಲೆಂ ‘ಲಾವ್ದಾತೊ ಸೀ’ ವಿಶ್ವ್‌ಪತ್ರ್. ಪಾಪಾನ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಏಕ್ ಊಂಚ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತಾಕಾ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಫಾವೊ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಭುಮಿಚೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ಉದಕ್ ಆನಿ ಜಿವಿ ಆಸ್ಚ್ಯೊ, ಪರಿಸರ್ ಆಸ್ಚೆಂ. ಆನಿ ತೆಂ ಕೇವಲ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಬ್ಲೆಸಾಕ್, ಸ್ವಾರ್ಥಾಕ್ ಬಲಿ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್, ಪಾಪಾಚೆಂ ವಿಶ್ವ್‌ಪತ್ರ್ ಸಕಾಳಿಕ್ ಮೇಟ್. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಂನಿಯ್ ಜಾಗೃತಿ ಉಟಯ್ಲಿ.

ಪುಣ್ ತೆಂ ಫಕತ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಕ್ ಮಾತ್ರ್? ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಕಥೊಲಿಕಾಂಕ್, ಲಾಯಿಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್, ಪ್ರಕೃತಿಚಿ ವಿಸರ್ ಪಡ್ಲಿ? ವಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾತಿಕಾನಾಥಾವ್ನ್, ಪಾಪಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾ ಥಾವ್ನ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಂ, ಆದೇಶ್, ಫರ್ಮಾಣಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮಿ ಉಟ್ಚೆಂ, ಜಾಗ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಚೆಂ?

Budkulo_Nethravathi_Protest_01 Budkulo_Nethravathi_Protest_02 Budkulo_Nethravathi_Protest_03Budkulo_Nethravathi_Protest_07Budkulo_Nethravathi_Protest_08 Budkulo_Nethravathi_Protest_09Budkulo_Nethravathi_Protest_13Budkulo_Nethravathi_Protest_14Budkulo_Nethravathi_Protest_15

ತರ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪಕ್ಕಾ ‘ಗುಲಾಮಿ ಸಂತತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರುಜು ಜಾತಾಗಿ ನಾ?! ಹ್ಯಾ ಸಮಾಜೆನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಉಲಯ್ಜೆ, ಚಿಂತಿಜೆ, ಕರಿಜೆ ತರ್ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂನಿ ಸಾಂಗಜೆ. ನಾ ತರ್ ತೆ ಕಿತೆಂಚ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಕನಾಂತ್, ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕನಾಂತ್?! ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಮುಖೆಲಿ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೆ, ಪಾದ್ರಿಂಚ್ಯಾ ಲೊಬಾಕ್ ಉಮ್ಕೊಳ್ಚೆಂ ಸೊಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್. ತೆ ಲೊಕಾಕ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ದಿತಾಲೆ. ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತಿಚ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಆಜ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಕುತ್ತಾರೆ ಪಂದಾ ಬಂಧಿ ಜಾಲ್ಯಾ!

ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ‘ಲೋಬ್’ ಹಿಶಾರೊ ದೀನಾ ತರ್ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚಿ ಜೀಬ್ ಹಾಲನಾ?!

ತರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಂಘಟನ್ ‘ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ, ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜೀವ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ನೇತ್ರಾವತಿ ನಂಯ್ಕ್ ಬಲಿ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾ ವಿರೋಧ್ ಆಂದೋಲನಾಂತ್ ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ನಾ? ಎಕ್ಲೊಯೀ ಪಾದ್ರಿ ಭಾಗ್ ಘೆನಾ, ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀನಾ?

ಪಾವ್ಸ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ಪಾವ್ಸ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಿಸಾಂ ವೆಳಾರ್, ಘರಾಂನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮಾಗೊಂಕ್, ಪಾವ್ಸ್ ಧಾಡ್ ದೆವಾ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ಮಾರುಂಕ್ ಜಾತಾ ತರ್, ತೊಚ್ ಪಾವ್ಸ್ ಆನಿ ಉದಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಯೇನಾಶೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಯೋಜನಾ ವಿರೋಧ್ ತಾಳೊ ಉಬಾರುಂಕ್, ಆವಾಜ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಬೂದ್ ನಾ ವಾ ಸಮ್ಜಣಿ ನಾ? ವಾ ಧಯ್ರ್‌ಚ್ ನಾ? ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್? ಕಥೊಲಿಕ್ ಇತ್ಲೆಯ್ ಭಿಂವ್ಕುರೆ? ಪಲಾಯನ್‍ವಾದಿ?

ವಾ ಹಾಕಾಯ್ ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಭಾನ್ ಪರಿಪತ್ರ್ ಧಾಡಿಜೆ?

ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಪಾನೀರ್ ಇಗರ್ಜೆಕಡೆ ಎಕಾ ಇಮಾಜಿಕ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಫಾತೊರ್ ಉಡವ್ನ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಚಿಲ್ಲರ್ ಗಜಾಲಿಕ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಆಸ್ಚೆ ಆಮ್ಚೆ ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೆ. ಇಮೇಯ್ಲಾಂನಿ, ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಹರ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಗಲಾಟೊ ಕಿತೆಂ, ಘೊರೊಜ್ ಕಿತೆಂ?! ಆಖ್ರೇಕ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಿ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಬೊಬಾಟ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾಲಿ. ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್, ಸ್ಥಳೀಯ್ ಗಜಾಲಿಕ್ ತಿತ್ಲೆಂಯ್ ಮಹತ್ವ್ ದೀವ್ನ್ ಆರಾಬಾಯ್, ವಿಳಾಪ್ ದಿಲ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂಕ್ ಉದಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ನ್ಹಂಯ್ಕ್ ಸುಕಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಂವ್‍ಭರ್ ಲೋಕ್ ಖಂತ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾನಾಂಯ್ ಪಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ? ಮನ್ಶಾಪಣ್ ನಾತ್ಲಿ, ಕಿತೆಂಚ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾಗಿ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜ್?

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ? ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಆನಿಕೀ ಸುಧ್ರನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ಬದ್ಲನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಥೊಲಿಕಾಂಕ್ ಕೋಣ್ ರಾಕ್ತಾ? ಫಕತ್ ದೇವ್? ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ್, ಬೇಜವಾಬ್ದಾರ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ದೇವ್ ರಾಕ್ತಲೊ ತರೀ ಕಸೊ? ದೆವಾನ್ ಸಮ್ಜಣಿ ದಿಲ್ಲಿ ವಾಪರುಂಕ್ ಶಿವಾಯ್ ಕಳ್ಶೆ ಪಂದಾ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರುಂಕ್ ನ್ಹಯ್.

ಫಕತ್ ‘ಸೆರ್ಮಾಂವ್’ ಸಾಂಗೊನ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸವಯೆರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾಕ್ ಕಾರ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂಯ್, ಖಂಚೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂತುಂ ಕಳನಾಂಗಿ?

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ರುಪಾರ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಾಮುದಾಯಿಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಆನಿ ಮೆತೆರ್ಪಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಲಜೆಚಿ ಗಜಾಲ್. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಆನಿ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂನಿ ಸಯ್ತ್ ‘ಎಜುಕೇಟೆಡ್’ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯ್ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ್, ನಿಸ್ತೇಜ್ ಆನಿ ನಿದ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾರ್, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮುಳಾಕ್‍ಚ್ ಆಪಾಯ್ ಯೆತಾನಾ ಕೊಣೀ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ನಾ. ವಾ ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬ್ ಮಜತೆಕ್ ಯೆತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ?

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚೊ ಸಾಕ್ಷೆ ಜಾಗ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ, ದಾರ್ಶನಿಕ್ ಕವಿ, ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಪದ್ ರಚ್‍ಲ್ಲೆಂ, ವೀಸ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ. ‘ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್’ (22ವಿ ಕೊವ್ಳಿ) ಪದಾಂತ್ ತೊ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಅಶೆಂ ಜಾಗಯ್ತಾ:

ನೀದ್ ಆಮಿ ಸೊಡುಯಾಂ, ಜಾಗೆ ಆಮಿ ಜಾವುಯಾಂ
ನ್ಹಯ್ ತರ್ ವೇಳ್ ಉತರ್ತಾ
ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಫಸ್ವಾತಾಂವ್
ಏಕ್ ದೀಸ್ ಅಶೆಂ ಆಮ್ಚೆರ್ ಘಡ್ತೆಲೆಂ
ಇಂಡಿಯಾ ಹೆಂ ಹಿಂದ್ವಾಂಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ತೆಲೆ
ರೋಮನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ತುಮಿ ರೊಮಾಕ್ ವಚಾ
ಮ್ಹಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಧಾಡ್ತೆಲೆ

ಹೆ ದೀಸ್ ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ನಾಂತ್. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ಯೇವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಲಾಗಿಂ ‘ತುಮ್ಕಾಂ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಉದಾಕ್ ರೊಮಾ ಥಾವ್ನ್, ವಾತಿಕಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಧಾಡ್ತಾತ್‍ಗಿ?’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಪ್ ಕಿತೆಂ ದಿಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಶದೆಚಿ ಜಮಾತ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳ್ಯಾನ್ ಆಪಯ್ಜೆ ಪಡತ್!

ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಗಂಭೀರ್ ಚಿಂತಪ್ ಆಟಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಹೆರಾಂಕ್ ದುರ್ಸೊಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್‍ಚ್ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ‘ಸ್ವಯಂಕೃತಾಪರಾಧ’.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper