ಸೆಮಿಫಿಕ್ಷನ್: ಹೊಲಿವುಡ್ ಸಿನೆಮಾಂ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾದಂಬರಿ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : September 22, 2015 at 2:05 PM

(ಭಾಗ್ – 6; ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಂದರಿಲಾಂ)

ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿಯೀ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಆನಿ ನೀಜ್ ಘಡಿತಾಂಚೆರ್ ಕಾಣಿಯೊ ರಚನ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಶೆಂಚ್ ಸಿನೆಮಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಭಾರಿಚ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ ವಾದ್ ವಿವಾದಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ಆವರಣ’, ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪಾನ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ಂಚ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ ರಾಯಾಂನಿ ಭಾರತಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಾಚಾರಾಂಚೆರ್ ಚಡಿತ್ ಒತ್ತು ದೀವ್ನ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ತಾಣೆಂ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲಿ. ತೊ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಕಥಾಗಾರ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಶೀದಾ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆಡಳ್ತೆದಾರಾಂನಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೊಘಲಾಂನಿ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಾಚೆರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಯಾಯ್, ಅತ್ಯಾಚಾರಾಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ವಿಷಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಿ ಕಾದಂಬರಿ ಉದೆಲ್ಯಾ.

Budkulo_VJP Saldanha_Literature Series_6Tಹೊಲಿವುಡಾಂತ್ ಅಸಲಿಂ ದರಬಸ್ತ್ ಸಿನೆಮಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ‘ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಯೇಟರ್’ ಬೋವ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಸಿನೆಮ್. ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ತೆಂ ರಚ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಕಥಾ ವಸ್ತುಚೆರ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾಚೆರ್, ಜಾಯ್ತಿಂ ಸಿನೆಮಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಪುಣ್ ‘ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್’ ಸಿನೆಮಾಂತ್ಲೆ ಪಾತ್ರ್ ನೀಜ್ ನ್ಹಯ್, ತೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್! ವ್ಹಯ್, ಜಶೆಂ ಖಡಾಪಾನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್ ರಚ್ಲೆಂಗೀ ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ಲೆ ಪಾತ್ರ್. ರೋಮನ್ ರಾಯಾಂಚೆಂ ಕ್ರೂರ್‌ಪಣ್, ಕೊಲಿಸಿಯಂ, ಲಡಾಯೊ, ಝುಜಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಗಜಾಲಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್. ಪುಣ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕತೆಚೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ವಾಸ್ತವ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಲೊಕಾನ್ ಪಸಂದ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಅದ್ಬುತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೆಂ. ಉಡಾಸ್ ಆಸೊಂ, ಖಡಾಪಾನ್ ಕಾದಂಬರಿ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಸುಮಾರ್ ತೀಸ್ ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ.

‘ಬೆನ್-ಹರ್’ ಸಿನೆಮಾ ವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಕೊಣೀ ನಾ ಆಸ್ತಲೊ. 1888ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಬೋವ್ ಫಾಮಾದ್ ಕಾದಂಬರಿ ತಿ, 1959-ಂತ್ ಸಾಡೆ ತೀನ್ ವೊರಾಂಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಜಾವ್ನ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಸಿನೆಮ್ ದಾಕ್ಲೊ ರಚುಂಕ್ ಸಕ್ಲೆಂ. 11 ಓಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮ್ ತೆಂ (ಉಪ್ರಾಂತ್ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಸಿನೆಮಾನ್ ತೊಚ್ ದಾಕ್ಲೊ ರಚ್ಲೊ). ಬೆನ್-ಹರ್ ಸಿನೆಮಾಂತ್ಲೆ ಪಾತ್ರ್‌ಯೀ ತಶೆಂಚ್, ಕಾಲ್ಪನಿಕ್. ತಾಂತುಂ ಜೆಜುಚೊ ಪಾತ್ರ್‌ಯೀ ಆಸಾ, ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾಚಿ ಗಜಾಲ್‍ಯೀ ಆಸಾ. ಎದೊಳ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಸಿನೆಮಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಊಂಚ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಹೆಂ ಆಜೂನ್ ಸೊಭ್ತಾ. ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ‘ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಕಾಣಿ’ ಮ್ಹಣ್! ಸಿನೆಮಾಚಿ ಕಾಣಿ ಖಂಡಿತ್ ‘ಕಾಣಿ’ಚ್ ಶಿವಾಯ್, ವಾಸ್ತವ್ ನ್ಹಯ್.

‘ಟೈಟಾನಿಕ್’ಯೀ ತಶೆಂಚ್. 1914ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ಬುಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಲಾಸಿ ತಾರುಂ ಟೈಟಾನಿಕಾಚೆರ್ ಸಬಾರ್ ಹೊಲಿವುಡ್ ಸಿನೆಮಾಂ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಚಡ್ ಫಾಮಾದ್, 1997ಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಖರ್ಚಾರ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅತ್ಯದ್ಭುತ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಹೆಂ, ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ಆನಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂತ್ಲೆಯೀ ಪಾತ್ರ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್‍ಚ್. ದುರಂತ್ ಅವ್ಗಡಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್‍ಥಳಾರ್ ರಚ್‍ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಆಕರ್ಶಕ್ ಮೊಗಾಚಿ ಕಾಣಿ ಹೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಹಿಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ತಶೆಂಚ್ ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಮಹಾ ಝುಜಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ಯುರೋಪಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆರ್ ರಾಸ್ ಭರ್ ಸಿನೆಮಾಂ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ಚೆಂ ತರ್ – ಶಿಂಡ್ಲರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಪರ್ಲ್ ಹಾರ್ಬರ್, ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್, ದಿ ಪಿಯಾನಿಸ್ಟ್, ಸೇವಿಂಗ್ ಪ್ರೈವೆಟ್ ರ್‍ಯಾನ್, ದಿ ಥಿನ್ ರೆಡ್ ಲೈನ್.

‘ದಿ ಪ್ಯಾಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್’ ಸಿನೆಮಾ ದಿಗ್ದರ್ಶಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಲ್ ಗಿಬ್ಸಾನಾಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಫಾಮಾದ್ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ಅಪೊಕಾಲಿಪ್ಟೊ’. ಮಾಯನ್ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ರಿತಿ ರಿವಾಜಿಂಚೆರ್ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಸಿನೆಮ್, ಪಳೆತೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಆಂಗ್ ಶಿರ್ಶಿರಾಯ್ತಾ, ಕಾಳಿಜ್ ಹಾತಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಅನುಭವ್ ದಿತಾ. ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ ಕ್ರೂರತಾ ತಾಂತುಂ ಜಿವಿ ಜಿವಿ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ. ಬೋವ್‍ಶಾ ಖಡಾಪಾಚ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ಸಿನೆಮಾ ಕರುಂಕ್ ಸೂಕ್ತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆಸಾ ತರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ತೊ ಹೊಚ್ – ಮೆಲ್ ಗಿಬ್ಸನ್. ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ – ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಹಣೆಬರಪ್! ಹಾಂಗಾ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಬರೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ಮೋಲ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕೊನ್ಶಾಕ್ ಪಡ್ತಾ, ಆನಿ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಮೋಲ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಊಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾ. ವಿಜೆಪಿನ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್‍ಚ್ ಬರಯ್ಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ. ಜರ್ ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್, ವಿಜೆಪಿ ಸಲ್ಡಾನ್ಹ ಆಜ್ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಆಸ್ತ್ ಜಾತೊ. ಪುಣ್ ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಂವ್?! (ಎಕಾ ಬುದ್ವಂತ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾನ್ ವಿಜೆಪಿಚೊ ಏಕ್ ನಾಟಕ್ ಎಕಾ ಫಿಂರ್ಗಿ ಭಾಶೆಕ್ ತರ್ಜುಮೊ ಕರ್ಚೆ ಪಾಸತ್ ಎಕಾ ದಾನಿಕ್ ತೊಪಿ ದವರ್‌ಲ್ಲಿ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಕಾಣಿ ಆಸಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್!).

ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಘಡಿತಾಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಸಾಹಿತಿ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೋಕ್‍ಯೀ ಆಸಕ್ತೆಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಖಡಾಪಾಚ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಎಟ್ಯೆಲಾಕೀ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಉಮೆದ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್. ಕೆನರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಟಿಪ್ಪುನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಂದಡೆಚೆರ್ ತಾಣೆಂ ಸತ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಭರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ನ್ ಬೃಹತ್ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿಚ್ ತಾಚಿ ‘ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ’. ತಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಭಾಗ್ ಮಾತ್ರ್ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತಾಕಾ ಜಾಲೆಂ. ತಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಪಾಡ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಮೊರ್ತಚ್ ತಾಚೆಂ ಸ್ವಪಣ್ ಅಧುರೆಂಚ್ ಉರ್ಲೆಂ. ಜರೀ ತಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ಆಸೊನ್ ತಾಣೆ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತೆಂ ತರ್ ‘ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ’ ಕಾದಂಬರಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ದೇಡ್ ವಾ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ಪಾನಾಂ ತಿತ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ದರಬಸ್ತ್ ಮಾಹೆತ್, ವಿವರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಚರಿತ್ರಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜನಾಂಗ್, ಸಮುದಾಯ್ ನಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ವಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ವಾ ಕೆನರಾಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪವ್ನ್ ಘೆತೆಲ್ಯಾಂಕೀ ಚರಿತ್ರಾ ಆಸಾ. ತಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ಗೊಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಾ. ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಅಸ್ತಮ್ತೆ ಕರಾವಳಿರ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಜೊಡುನ್ ಆಸಾ. ತಿಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಹಿಂದೂ ಆನಿ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂನಿ ಉಲಂವ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ದಾಂಗ್ರೆ ಫೆರಾಂವ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ಹಾಕಾ ಮೂಳ್ ಕಾರಣ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ಲೆಂ ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖರ್ಗ್. ಅಪುಟ್ಟ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ, ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ಲೆಂ ಅತಿ ಕ್ರೂರ್ ಅಧ್ಯಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಂಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಲೆಂತ್ಲೆಂ ಬಚಾವ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ತೆನ್ಕಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಹಿಂಡಾ ಹಿಂಡಾಂನಿ ಯೇವ್ನ್ ವಸ್ತೆಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ. ಹಾಂತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಂಚೆ ತಶೆಂಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್‍ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. (ಶಿವಾಜಿನ್ ಪುಡ್ತುಗೆಜಾಂಕ್ ಸಲ್ವವ್ನ್ ಗೊಂಯಾ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್ತಾನಾಂಯ್ ಥಂಯ್ಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪೋಳ್ನ್ ಆಯ್ಲೆ). ಪುಡ್ತುಗೆಜಾಂನಿ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಲೊಕಾಕ್ ಭೆಶ್ಟಾವ್ನ್ಂಚ್ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಚಡ್. ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಲೆಕ್ ಹೆರ್ ಧರ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ. ಹೆರಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನೆಗಾರುನ್ ತೆನ್ಕಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ಕಾಡ್ಲೆ. ತಶೆಂ ಸಾರಸ್ವತಾಂಚೊ ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಕಾರ್‌ವಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಚ್ಚಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಹಿ ಚರಿತ್ರಾ ‘ಸ್ವಪ್ನ ಸಾರಸ್ವತ’ ಕಾದಂಬರೆಂತ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾ. ಹಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿಯ್ ಜರೂರ್ ವಾಚಿಜೆ. ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಯ್ತಿ ಮಾಹೆತ್, ವಿವರ್ ಹಾಂತುಂ ಮೆಳ್ತಾ.

ಅಶೆಂ ಚರಿತ್ರಾ ವಾಪಾರ್ನ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಿನೆಮಾಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ರಚನ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‍ಯೀ ವ್ಹಡ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಅಸಲೆಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ಆಮ್ಚೆಂ.

ಮುಖ್ಲೊ ಭಾಗ್: ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಣ್, ಜಾಣಾಂತ್‍ವೆ?

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ ವಾ ಸೂಚನಾಂ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ: budkuloepaper@gmail.com

ಹ್ಯಾ ಶಿಂಕ್ಳೆಚಿಂ ಆದ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ⇓

ಭಾಗ್ 5: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಂಗಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ರುಜ್ವಾತ್
ಭಾಗ್ 4: ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಪುಸ್ತಕಾಂಚಿ ಶಿಂಕಳ್, ನಾಕಾ ಗೊಂದೊಳ್
ಭಾಗ್ 3: ವಿಜೆಪಿಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ: ವೀರಾವೇಶಾಚೆ ಪಾತ್ರ್ ಆನಿ ಕಾಣಿಯೆಚೊ ಶೆವಟ್
ಭಾಗ್ 2: ಸಾಹಸಿಕ್ ಕೃತ್ಯಾಂಚ್ಯೊ, ಖಡಾಪಾಚ್ಯೊ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿಯೊ
ಭಾಗ್ 1: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಂಗಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವಳೊಕ್; ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚಿ ಹಕೀಗತ್
ಪೂರಕ್ ಲೇಖನ್: ವಿಜೆಪಿಚೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್: ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ನಂ. 1 ಹೀರೊ
ಪೂರಕ್ ಲೇಖನ್: ಚರಿತ್ರೆಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಉಗಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಪಯ್ಣ್

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ ವಾ ಸೂಚನಾಂ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ: budkuloepaper@gmail.com

Like our Facebook Page: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *