ಎಂಚ ಇತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡ್, ಇತ್ತೆ ಓಡೆಗ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಎತ್ತ್ಂಡ್?

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : October 5, 2015 at 12:03 PM

ಊರುಡು ಪರ ಊರುಡು, ದೇಶ ವಿದೇಶೊಡು ಇಪ್ಪುನ ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಬಂಧುಲೆಗ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ದ ನಮಸ್ಕಾರ, ಸೊಲ್ಮೆಲು. ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆಡಾ ಪಾತೆರುನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡ್ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ನಮ್ಮೆದುರು ಸೃಷ್ಟಿ ಆತ್‍ಂಡ್. ಅಂಚಾದ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಬಹಿರಂಗ ಪತ್ರ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ.

Budkulo_Tulunadu_Donald Pereiraಯಾನ್ ಏರ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಾ? ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಮಾಂತೆರ್ಲೆನ ಇಲ್ಲದುಲಯೇ ಇಪ್ಪುನ ಒಂದು ಮೋಕೆದ ವಸ್ತು. ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕ್‌ನಗಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೇರ್, ಚಾ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪೆರತ್ತಾ, ಐಕ್ಕ್ ಯಾನೇ ಬೋಡು. ಅಂದ್ ತುಳು ಜೋಕುಲೆ, ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕರ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಡ್ ಎಂಕ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಪಣ್ಪೆರ್. ಯೆನನ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ನೀರ್, ಪೇರ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ, ಚಾ, ಕಾಫಿ, ಕಷಾಯ ಅಂಚನೇ ಬೇತೆ ಅಡುಗೆಲಾ ಮಲ್ಪೊಲಿ – ಗಂಜಿ, ನುಪ್ಪು, ಕಜಿಪು, ಪಾಯಸ ಇತ್ಯಾದಿ. ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆನಾ ಮಾಂತೆರ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಡ್ ಇಪ್ಪೆದೆ. ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಡ್ ಎನ್ನ ಹಾಜರಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಆಂಡ ಕಾಲ ಬದಲಾನಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಧುನಿಕ ಸವಲತ್ತು ತಿಕ್ಕ್ಂಡ್. ಅಂಚಾದ್ ಎನನ್ ದಕ್ಕ್‌ದ್  ಬುಡಿಯರ್. ಎನನ್ ಮರತ್ತೇ ಬುಡ್ಯಾರ್. ಆಂಡ ಜೋಕುಲೇ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮರಪ್ಪುಜಿ.

Budkulo Tulu Editorial_1

Ethinahole Reality (4) Ethinahole Reality (1) Ethinahole Reality

ಎಂಚ ಮರಪ್ಪುನಿ? ಎನ್ನ ಜನ್ಮ ಆಪುನನೇ ಮಣ್ಣ್‌ಡ್. ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತಾ? ಮಣ್ಣ್, ನೀರ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಎನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುಜಿ. ಎನನ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುನ ನಿಕುಲೇ, ನರಮಣಿಲು. ಅಂಚಾದ್ ಮಣ್ಣ್, ನೀರ್, ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಮಾಂತೆರ್ಲಾ ಒರಿಯಗಾದ್ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಇಪ್ಪುನಾ.

ಆಂಡ, ಇತ್ತೆ ಕಾಲ ಬದಲಾತ್‍ಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ್ ಬಂಧುಲೆ, ಭೀಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಯ್ದ್ಂಡ್. ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಜೋರ್ ಪಾತೆರೊಡೇ ಆತ್‍ಂಡ್.

ಅಂದ್ ಬಂಧುಲೇ, ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಮಾತೆರೆನ್ಲಾ, ಪಂಡ ಮಣ್ಣ್, ನೀರ್, ಅಂಚನೇ ಮೂಲ್ ಬದುಕುನ ಜೀವಿಲೆನ್ ಮಾಂತಾ, ಮುಖ್ಯವಾದ್ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಎನ್ನ ಬಂಧುಲೆನ್, ಈ ನೆಲಡ್ದೇ ದೂರ ಮಲ್ಪುನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕೆಲವು ಸ್ವಾರ್ಥಿಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತ್‌ದೆರ್. ಈತ್ ವರ್ಷ ಯಾನ್ ತೂಯೆ, ನಿಕುಲು ಮಣೀಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುದಾರ್. ಕುಲ್ಲುದರಾ ಜೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲರಾ ಅವು ನಿಕುಲೇ ಪಣೊಡ್.

ನನಲಾ ಮಣೀಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಆಪುಜಿ ಬಂಧುಲೇ, ನಿಕ್ಲೆನಾ ಜೀವಗೇ ಅಪಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಲಕ್ಕ್‌ಲೆ, ಕಣ್ಣ್ ಬುಲೆದ್ ತೂಲೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಯಾನಕ ಆಪುನೆಟ್ಟಾ ಕಾಪೊಡ್ಚಿ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರಾ ಬುಡ್ಪಾದ್ ಪಣೊಡಾ?

ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ನಮ ಮಾಂತೆರ್ಲಾ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜೆರ್ ಪೂರಾ ಬದುಕೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಪ್ರದೇಶ. ಅಂಚಿ ಕಾಸರಗೋಡು, ಮಿತ್ತ್‌ಡ್ ಉಡುಪಿ ಮುಟ್ಟ, ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಲೆನ ನಡುತ್ತ ಸಮೃದ್ಧ ಭೂಮಿ ತುಳುನಾಡು. ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಎಂಚ ಇತ್ತ್ಂಡ್ ಉಂದು, ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಆತ್‍ಂಡ್ ಬಂಧುಲೆ?! ದಾಯೆ ಇಂಚ ಆಂಡ್ ಪಂಡ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಗಾ ಎಂಕೇ ಕಣ್ಣ್‌ಡ್ ನೀರ್ ಜಪ್ಪುಂಡ್. ಆಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಕಣ್ಣ್‌ಡ್‌ಲಾ ನೀರ್ ಇಜ್ಜಾಂದಿಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತೂನಗ. ಪರ್ಪುನಾ ನೀರ್‌ಗ್‌ಲಾ ಸಂಚಿಕಾರ ಬತ್ತಿಪ್ಪುನಗಲಾ ನಿಕುಲು ಜೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲರ್ ಪಂಡ ನಂಬರಾಪುಜಿ!

Tulu Editorial_Budkulo_Donald Pereiraನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜೀವ ಕೊರ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುಧೆನ್ ನುಂಗಾದ್ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟನೇ ನಾಶ ಮಲ್ಪುನ ಯೋಜನೆ ಭಾರೀ ವೇಗೊಡು ಕಾರ್ಯಗತಿ ಪಡೆದ್‍ಂಡ್. ಬಂಧುಲೇ ನಿಕುಲು ನಿಕ್ಲೆನ ಜಾಗೊಡು ಇಲ್ಲ್ ಕಟ್ಟರ ಪಿದಾಡ್ನಗ ಏತ್ ಪೂರಾ ಯೋಚನೆ, ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಜಾಗ ಕನ್ವರ್ಶನ್ ಮಲ್ಪೊಡು, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆವೊಡು, ನೊ ಒಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ಕಣವೊಡು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‍ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ತೋಜಾದ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯೊಡು… ಇಂಚ ಏತ್ ಮಾತಾ ಬೇಲೆ, ವಿಧಾನ ಉಂಡು. ಆತ್ ಮಾತ್ರ್ ಅತ್ತ್ ಇಲ್ಲದ ಸಮಗ್ರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪುವರ್. ಏತ್ ಕೋಣೆ, ಬಾಕಿಲ್ ಓಲು, ಕಂಡಿ, ಮೆಟ್ಟಿಲ್ ಓಲು ದೀವೊಡು, ಅಟಿಲ್ದ ಕೋಣೆ ಒಲ್ಪ, ಟಿವಿ ದೀಪುನ ಒಲ್ಪ, ಬೆಡ್‍ರೂಮ್, ಬಾತ್‍ರೂಮ್ ಓಲ್ ಇಪ್ಪೊಡು, ದೇವೆರ್ನ ಕೋಣೆ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೊಡು… ಉಂದು ಪೂರಾ ಸುರುಕ್ಕೇ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕನೇ ಏರ್‍ಲಾ ನೆಲಕ್ಕ್ ಪಿಕ್ಕಾಸ್ ಪಾಡುನಿ ಅತ್ತೇ ಜೋಕುಲೇ?

ಅವು ಬುಡ್ಲೆ, ನಿಕ್ಲೆನಾ ಬಿತ್ತಿಲ್‍ಡ್ ಇಪ್ಪುನ್ ಒಂಜಿ ಮರ ಕಡ್ಪೊಡಾಂಡಲಾ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ಅನುಮತಿ ಬೋಡತ್ತೇ? ನಿಕುಲೇ ನಡ್ತ್‌ನ ಮರನ್ ನಿಕುಲೇ ಕಡ್ಪರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಬೋಡು. ಆವ್. ಒಪ್ಪೊಲಿ. ಆಂಡಾ ದೇವೆರ್ ಕೊರ್ತಿನಾ, ಈ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ದೇವಿ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿನ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನಾ ಲಕ್ಷಾಂತರ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜೀವಿಲೆಗ್ ಆಶ್ರಯ ಕೊರ್ತಿನ ಪೃಕೃತಿನ್ ಕಡ್ಪರ, ನಾಶ ಮಲ್ಪರಾ ಯೇರೆನಲಾ ಅನುಮತಿ ಬೊಡ್ಚಾ?

ಎಂಚಿನ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಉಂದು?!

ಬಂಧುಲೇ, ನಿಕ್ಲೆನ ಜೀವನದಿ ಆದಿಪ್ಪುನ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುಧೆತ್ತ ನೀರ್‌ನ್ ದೂರದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರೊಡ್ ಪಣ್ಪುನ ಯೋಜನೆಗ್ ಸುರುಕ್ಕು ‘ನೇತ್ರಾವತಿ ತಿರುವು’ ಪಂಡ್ ಪುದರ್ ದೀಯೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ‘ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ’ ಪಂಡೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ತೂನಗಾ ಗಳಿಗೆಗೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ರಕ್ಕಸೆರ್ನ ರೀತಿ ಸಮೃದ್ಧ ಅರಣ್ಯ, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ, ಸುಧೆ, ನೀರಾಶ್ರಯ ಪೂರಾ ನಾಶ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ನೆಕ್ಕ್ ಯೇರೆನಲಾ ಪರ್ಮಿಶನ್ ಬೊಡ್ಚಾ ಬಂಧುಲೇ?

ಕರಿನ ಒಂದಜಿ ತಿಂಗೊಲುಡ್ದಿಂಚ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗ್ ಜಿಲ್ಲೆನೇ ಎಚ್ಚರಾತ್‍ಂಡ್. ಈತ್‍ನೆಟ್ಟಾ ಏರೆಗ್ಲಾ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ್‍ದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ್. ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ, ನಿಜ ಸಂಗತಿ ತೆರಿಯೊಂದು ಬಯ್ದ್ಂಡ್. ಅಂಚಾದ್ ಒಂಚೂರು ತಡ ಆಂಡಲಾ, ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡುದ್‍ಂಡ್. ಉಂದೆನ್ ತೂನಗಾ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಂಡ್.

Budkulo Logo_Donald Pereira

ಬಂಧುಲೇ, ನಿಜ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡಾ? ಈ ‘ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ’ ಪಣ್ಪಿನಾ ಯೋಜನೆದ ನಿಜ ಉದ್ದೇಶ ಏರೆಗ್ಲಾ ನೀರ್ ಪರ್ಪವುನಾ ಅತ್ತೇ ಅತ್ತ್. ಅವ್ ನಿಜಕ್ಕಾದ್ ಕಾಸ್ ನುಂಗುನ ಯೋಜನೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಪ್ಪೊಡು, ಪದಿಮೂಜಿ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಂಡಾ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಕಾಸ್‍ದ ರಾಶಿ. ಒಂಜಿ ಊರು ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲೆಗೇ ಆಂಡಲಾ, ಪರ್ಪುನಾ ನೀರ್‌ಗೋಸ್ಕರ ಈತ್ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಪರ್ಪುನ ನೀರ್ ಪಂಡಾ ತಾಪತ್ರೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಯೋಜನೆ ಸುಲಭಡ್ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಓವುಲಾ ಅಡೆತಡೆ, ಆತಂಕ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಸರ್ಕಾರದ ತಿಜೋರಿಡ್ದ್ ಕಾಸ್ ಪೀಂಕಾವೊಲಿ. ಅಂಚಾದ್ ಉಂದು ನೀರ್‌ದ ಯೋಜನೆ ಅತ್ತ್, ಕಾಸ್ ನುಂಗುನ ಯೋಜನೆ. ಪರ್ಪುನ ನೀರ್‌ದ ಪುದರ್‌ಡ್ ಭ್ರಷ್ಟೆರೆಗ್ ಲೂಟಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಉಂದು.

ಇಪ್ಪಡ್, ಸರಕಾರದ ಏತೋ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಲೂಟಿ ಆತ್‍ಂಡ್, ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಉಂದು ಕೇವಲ ಕಾಸ್ ತಿನ್ಪುನ ಯೋಜನೆ ಅತ್ತ್ ಜೋಕುಲೇ. ಉಂದು ಸರ್ವನಾಶ ಮಲ್ಪುನ ಭೀಭತ್ಸಕರ ಯೋಜನೆ. ಈ ನಾಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗ್ ಬಲಿ ಏರ್ ಗೊತ್ತುಂಡಾ?

ಅವು ನಿಕುಲೇ. ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಸಮಸ್ತ ಜೋಕುಲು!

ಅಂದ್ ಬಂಧುಲೇ. ಈ ಯೋಜನೆ ಎಂಚ ಕಾರ್ಯಗತ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡಾ ನನ ಪತ್ತ್ ಪದಿನೈನ್ ಇರ್ವ ವರ್ಷ ಆವೊಡಾಂಡ ಈ ತುಳುನಾಡು ಪಣ್ಪುನ ಪ್ರದೇಶ ಜೀವ ಕಳೆಯೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡ್ ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆ ಇತ್ತಿನ ನಾಡ್ ಸುಡುಗಾಡ್ ಆಪುನ ದಿನಕ್ಕುಲು ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಧುಲೇ.

ಇತ್ತೆನೇ ಲಕ್ಕ್‌ಲೆ. ವಿಷಯ ತೆರಿಯೊನ್ಲೆ. ನನಲಾ ಕಾಲ ಮಿಂಚ್‍ದ್‍ಜಿ.

ಇಜ್ಜಾಂಡಾ ನಿಕ್ಲೆನಾ ಜೋಕುಲು, ಅಕ್ಲೆನಾ ಜೋಕುಲು ಈ ನೆಲಟ್ಟ್ ಬದ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ.

ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಸಮಸ್ತ ಜನಕ್ಕುಲೇ, ನಿಕ್ಲೆನಾ ನಾಡ್‍ಗೇ ಗಂಡಾಂತರ ಬಯ್ದ್ಂಡ್! ನಿಕ್ಲೆನಾ ನಾಡ್‍ದ ಜೀವನದಿ ನೇತ್ರಾವತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಜೀವಹರಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಗ್ ಬರ್ಸ ಕಣಪ್ಪುನಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಗರ್ಭಗೇ ಚೂರಿ, ಗರಗಸ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಉಂದೆತ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಡ್ ತುಳುನಾಡ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ್  ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮರುಭೂಮಿ ಆಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಅಪಗ ನಿಕ್‍ಲ್ ಏತ್ ಕಾಸ್, ಆಸ್ತಿ ಕಮಾಯಿ ಮಲ್ತ್‌ದ್‌ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ.

ನಿಕುಲು ಮಾಂತೆರ್ಲಾ ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆಗ್, ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತ್ ವಲಸೆ ಪೋವೊಡಾಪುಂಡು!

Ethinahole Reality (6) Ethinahole Reality (8) Ethinahole Waterful places (3)

ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿನಕುಲು, ಅಧಿಕಾರಿನಕುಲು ನಿಕ್ಲೆನ್ ಎಂಚ ಮೋಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಯ್ದೆರ್ ಗೊತ್ತುಂಡಾ? ಕುಡ್ಲ, ಅಂಚನೇ ನಿಕ್ಲೆನ ಪ್ರಮುಖ ನಗರ, ಪೇಂಟೆಡ್ ಒಂದು ಸರಿಯಾತಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ತಾಕತ್ತ್, ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಒಂಜಿ ಚರಂಡಿ ಕಟ್ಯರ, ರಸ್ತೆ ಅಗೆಲ ಮಲ್ಪರ ಸಾವಿರ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅಡೆತಡೆ! ಕಾನೂನು ತಾಪತ್ರೆ! ಇಂಚಾ ಪಂಡ್‍ದೇ ಮಂಗ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಜಿಲ್ಲೆಡ್, ಊರು ಪಟ್ಟಣೊಡು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾತಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಿನ ದಾಖಲೆ ಇಜ್ಜಿ. ಕೇನರ ಪೋಂಡ ಅವ್ವು ಉಂದು ಅಡ್ಡಿ, ಆತಂಕ ಪಣ್ಪೆರ್.

ಆಂಡಾ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಯಿನ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ, ಗದ್ದೆ, ತೋಟ, ಕಾಡ್, ಸುಧೆ ನಾಶ ಮಲ್ಪರ ಒವ್ವೇ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕ, ಅಡೆ ತಡೆ, ಕಾನೂನು, ನಿಯಮ ಎದುರಾಪುಜಿ, ಅಡೆತಡೆ ಮಲ್ಪುಜಿ! ಎಂಚಾ?!

ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಪ್ಪೊಡತ್ತೇ? ಪೋಯಿನ ಪತ್ತ್ ಇರ್ವ ವರ್ಷಡ್ದಿಂಚಿ ಈ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಅಂಚನೇ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಟ್ ಏತ್ ಕೃಷಿ, ನೀರಾವರಿದ ಸಮೃದ್ಧ ಭೂಮಿ ಅಂಚನೇ ತೋಟ, ಕಾಡ್‍ನ್ ನಾಶ ಮಲ್ತ್‌ದಿಜೆರ್? ಆ ಯೋಜನೆ, ಈ ಯೋಜನೆ, ಪೈಪ್‍ಲೈನ್, ಪವರ್ ಲೈನ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಏತ್ ಆಕ್ರಮಣ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಮಲ್ತ್‌ದಿಜೆರ್? ಸುರು ಸುರುಕ್ಕು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲಾ ಖುಷಿ ಆಂಡ್. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಂಡಾ ಊರುಗೇ, ನಾಡ್‍ಗೇ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ್ ಎನ್ಯಾರ್.

ಇತ್ತೆ ತೂನಗ ಉಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅತ್ತ್, ವಿನಾಶಗ್ ಮುನ್ನುಡಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಜಾ?

ಸೈಂಧವ ಯಂತ್ರೊಲು ಭೂಮಿನ್ ಬಗೆದ್ ತಿನೊಂದುಲ್ಲಾ. ರಕ್ಕಸ ಗಾತ್ರದ ಜೆಸಿಬಿ, ಅರ್ಥ್ ಮೂವರ್ (ಉಂದೆನ್ ಅರ್ಥ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಪಣ್ಪುನನೇ ಸರಿ) ಇತ್ಯಾದಿ ಬೃಹತ್ ಯಂತ್ರೊಲು ಗುಡ್ಡೆ, ಪರ್ವತೊನುಲಾ ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ನೆಲಸಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾ. ಇತ್ತೆ ಮೊಕುಲು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟನೇ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ನಾಶ ಮಲ್ಪರಾ ಸುರು ಮಲ್ತ್‌ದೆರ್.

ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತಾ ಬಂಧುಲೇ, ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಭೂಮಿನ್ ದೇವಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವರ್ ನಿಕುಲು ಮಾಂತಾ. ವರ್ಷಡೊಂಜಿ ದಿನ, ಆಲ್ ಗರ್ಭವತಿ ಆಪುನ ದಿನ ಪಂಡ್‍ದ್ ನೆಲ ಗರ್ಪುನೆನೇ ಉಂತಾವರ್. ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಬೇನೆ ಆವ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ನಿಕ್ಲೆನ ನಂಬಿಕೆ, ಭಕ್ತಿ, ಗೌರವ. ಅಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪದ್ಧತಿ, ಪರಂಪರೆ ಇಪ್ಪುನ ತುಳುನಾಡ್‍ನೇ ಇತ್ತೆ, ಗುಜರಿದಕುಲು ಪರ ಪಾತ್ರೆನ್ ಜಜ್ಜ್‌ದ್ ಪಾಡುಲೆಕ್ಕಾ ಧ್ವಂಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರತ್ತಾ, ನಿಕುಲು ದಾಯೆ ಮನೀಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುದಾರ್!?

ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್‍ಗ್ ಬತ್ತ್‌ನ ಅಪರಿಚಿತಗ್‍ಲಾ ಉಲಾಯ್ ಲೆತ್ತ್‌ದ್ ನೀರ್ ಕೊರ್ದ್ ಸತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡ್‍ದ. ಮನುಷ್ಯತ್ವ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಅವು ನಿಕ್ಲೆನ ಮಣ್ಣ್‌ದ ಗುಣ. ಅಂಚಾ ಬತ್ತಿನಾಯೆ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಅಥವ ಖದೀಮೆ, ಕಲ್ವೆಲಾ ಆದಿಪ್ಪು. ಮುಗ್ಧವಾದ್ ನಂಬುನ ಜನ ಈ ತುಳುನಾಡ್‌ದಕುಲು. ಆಂಡಾ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಮಾಂತಾ ಜನ ಪರ್ಪುನ ನೀರ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ನರಳುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಣದ್ ಪಾಡ್ದೆರ್. ತೆರಿಯೊನ್ಲೆ ಬಂಧುಲೆ.

ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಲಾ ನೀರ್ ಪೋಪುಜಿ, ನಿಕ್ಲೆಗ್‍ಲಾ ನೀರ್ ಇಪ್ಪಾಂದ್

ಬಂಧುಲೇ, ದೂರದ ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪರ್ಪುನ ನೀರ್ ಒದಗಿಸವುನ ಯೋಜನೆ ಪಂಡ್‍ದ್ ಸುರು ಮಲ್ತಿನ ಈ ‘ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ’ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡತ್ತಾ, ಅವು ಶುದ್ಧ ಮೋಸ, ವಂಚನೆ. ‘ತಿರುಕನ ಕನಸು’ ಪಣ್ಪೆರತ್ತಾ ಅಂಚ. ಕೇವಲ ಅವಾಸ್ತವಿಕ, ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅಂಶ, ಸಂಗತಿಲೆನ್ ಪತೊಂದು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ವೊವೆನ್‍ಲಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸುರು ಮಲ್ತಿನ ಯೋಜನೆ ಉಂದು (ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ತಿಕ್ಕ್‌ದಿಪ್ಪೊಡತ್ತಾ?). ಜನಕ್ಕುಲು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟ್‌ದ್‌ನ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡುನು ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪುನ ಯೋಜನೆಡ್ ಉಂದುಲಾ ಒಂಜಿ.

ನಿಜಕ್ಕ್‌ಲಾ ಕೋಲಾರದಂಚಿನ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಕ್ಕ್ ನೀರ್‍ದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಆಂಡಾ ಅವು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪನೇ ತಿಕ್ಕುನ ಏತ್‍ಲಾ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ದುಂಬುದ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜೆರ್ ನೀರ್‌ಗೋಸ್ಕರನೇ ಪಂಡ್‍ದ್ ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಕೆರೆ, ಕಟ್ಟೆ, ಗೂವೆಲ್ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆರ್. ಅವೆನ್ ಮಾಂತಾ ಕಲ್ಲ್ ಮಣ್ಣ್ ದಿಂಜಾದ್, ಅವೆತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟ್‌ದ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಇತ್ತೆ ನೀರ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಾ ಏರೆನ ತಪ್ಪು? ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜಕಾರಣಿ, ಅಧಿಕಾರಿಲು ಮಾಂತಾ ಸೇರ್‌ದ್ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ನೀರ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಕೆರೆಕ್ಕುಲೆನ್ ಪೂರಾ ನಿರ್ವಂಶ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಇತ್ತೆ ಅಡೆಗ್ ನೀರ್ ಸಾಗಾಟ ಮಲ್ಪುವಾ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಸರ್ವನಾಶ ಮಲ್ಪರ ಪಿದಾಡ್ದೆರ್.

ಉಂದು ನನಲಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಾ?

ಬಂಧುಲೇ, ಗೊತ್ತಾನಗಾ ಪೊರ್ತಾಂಡ್ ಪಣ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಆವರ ಬುಡೊಡ್ಚಿ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಮಾಂತಾ ಒಟ್ಟಾದ್, ಒಂಜಾದ್ ನಿಕ್ಲೆನಾ ಹಕ್ಕು, ಬದ್ಕ್‌ಗಾದ್ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಿಜಿಂಡ ನಿಕ್ಲೆನಾ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಏಪಗ್ಲಾ ಕ್ಷಮಿಸಾಂದ್! ಮರಪ್ಪಡೆ.

ಜೀವ ಕೊರ್ತಿನಾ ಜೀವನದಿ ಮಾಂತೆರೆನ್ಲಾ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು

ಬಂಧುಲೇ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿನ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಜನ ದುಂಬು ಒವ್ವೇ ಅಂತರ ಭೇದ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಒಟ್ಟಾದಿತ್ತೆರ್. ಆಂಡಾ ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಲು ಅಕ್ಲೆನಾ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾದ್ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಸರ್ವ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿದ ಬಂಧುಲು ನಿಕುಲು ಪ್ರೀತಿ ನಂಬಿಕೆಡ್ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ್. ಆಂಡಾ ಈ ನೀಚ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಅವೆನ್ ಪೂರಾ ಹಾಳ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡುಡ್ ಅಶಾಂತಿ, ಆತಂಕ ಸುರು ಆಂಡ್.

ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದದ, ಶಾಂತಿದ ತೋಟ ಇತ್ತಿನ ಕರಾವಳಿದ ತುಳುನಾಡು ಅಶಾಂತಿದ ಕುಲುಮೆ ಆಂಡ್. ಅವ್ ಪೂರಾ ಈ ಸ್ವಾರ್ಥ, ಭ್ರಷ್ಟ, ವಿಕೃತ ರಾಜಕೀಯ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜಕಾರಣಿಲೆನ ಕಾಣಿಕೆ.

ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲಾ ಅಂಚಿನಾ ಪೂರಾ ಭೇದಭಾವ, ಅಂತರ, ಮನಸ್ತಾಪನ್ ಮಾಂತಾ ದೂರ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಒಟ್ಟು ಆವರ, ಒಂಜಿ ಆವರ ಅವಕಾಶ ಮೂಡ್‍ದ್ ಬಯ್ದಿಂಡ್.

ಅವ್ವೇ ನಮನ ನೇತ್ರಾವತಿ ಪಣ್ಪಿನ ಜೀವನದಿ ಮಾಂತಾ ಜನಕ್ಲೆನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಬಂಧುಲೇ.

ಉಂದೇ ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಪುಟ್ಟುದ್, ಮುಲ್ತ ನೀರ್ ಪರ್ದ್ ಜೀವನ ಪಡೆದ್, ಮುಲ್ತನೇ ಜನಕ್ಲೆನಾ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೊಂದು ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದ್, ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗ್ ಏರಿನ ತುಳು ಬಂಧುಲೇ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡ್‍ಗ್ ಸಂಚಿಕಾರ್ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಪಣೊಡು. ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾದ್ ಏರೆನ್ಲಾ, ಒಯಿನ್ಲಾ ನಾಶ ಮಲ್ಪುನಾತ್ ಕಟುಕೆರ್ ಆತೆರ್ ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಲು. ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಜನಕ್ಕುಲೇ ತುಳುನಾಡ್‍ಗ್ ಅಪಾಯ ಕಣತ್ತೆರ್ ಪಣ್ಪುನೆನ್ ನಂಬರೇ ಆಪುಜಿ.

ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಜನಕ್ಲೆನ್ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಮತ, ಭಾಷೆ ಪಂಡ್‍ದ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಅಕ್ಲೆನ ನಡುವೆ ಮನಸ್ತಾಪ, ಸಂಘರ್ಷ, ಅಪನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಐತ್ತ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ಪಡೆದ್ ಬತ್ತಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜಕಾರಣಿಲು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಾತೆರ್, ತುಳುನಾಡುದ ವಿರುದ್ಧ! ಆ ಪಕ್ಷ, ಈ ಪಕ್ಷ ಪಣ್ಪುನ ಭೇದ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಅಕುಲು ಒಟ್ಟಾತೆರ್. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಖಂಡಿತಾ ಗೊತ್ತುಂಡು, ಕರಾವಳಿದ ಜನ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದಕುಲು, ಅಂಚಾದ್ ಅಕುಲು ದಾಲಾ ಮಲ್ಪುಜೆರ್. ಹೆಚ್ಚ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಾತೆಗ್ ನೆರ್ದ್ ಕುಲ್ಲುವೆರ್. ಅಂಚಾದ್, ಎಂಚಿನಲಾ ಆವಡ್, ಪೋವಡ್, ಓಟ್ ಬೂರುಂಡೇ ಪಣ್ಪುನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡು.

ಆಂಡ, ನಿಕುಲು ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆನಾ ನಡುಟ್ಟೇ ರಾಜಕೀಯ, ರಾಜಕಾರಣಿನಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದು ದಿನಾ ನೂಕಿಯರ್.

ನನ ಅಂಚಾ ಆವಂದ್ ಬಂಧುಲೇ. ನಿಕ್ಲೆನ್ ನಿಕುಲೇ ಕಾಪೊಡು. ವಾ ರಾಜಕಾರಣಿಲಾ, ಒವ್ವೇ ಪಕ್ಷಲಾ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬೆನ್ಪುಜೆರ್, ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುಜೆರ್. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆನ, ಅಕ್ಲೆನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆನ ಮಾತ್ರ ಕಾಳಜಿ. ‘ಜನಕ್ಲು ಬೋಡಾಂಡ ಸಯ್ಯಡ್, ಊರು ನಾಶ ಆದ್ ಪೋಂಡಾ ಪೋವಡ್, ನಂಕ್ ದಾನೆ?’ ಪಣ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆನ ಧೋರಣೆ. ನಿಕ್ಲೆನ ಮೌನ, ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆನೇ ನೆಕ್ಕ್ ಕಾರಣ.

ಮೊಕ್ಲೆನ ನಾಟಕ, ವಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ತೂದಿಪ್ಪೊಡತ್ತೇ? ಈ ‘ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ’ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆದ ರಾಜಕಾರಣಿಲು ಏರೆಗೋಸ್ಕರ, ಒಯಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಪ್ಪುನಕುಲು ಪಂಡ್‍ದ್ ಸಾಬೀತಾತ್‍ಂಡ್.

ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರಾ ಏರ್‍ಲಾ ಇಜ್ಜೆರ್ ಬಂಧುಲೇ!

ಎಡ್ಡೆನೇ ಆಂಡತ್ತಾ? ಇತ್ತೆ ಆಂಡಲಾ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತಾ ಈ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆನ ಹಣೆಬರಹ! ನನ ಅಕ್ಲೆನ್ ನಂಬ್‍ದ್ ದಿನ ದೆಪ್ಪುನ ಕಾಲ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಕುಲೇ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೊಡು.

ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುಧೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿದ್‍ನ ಅವಕಾಶ ಕೊರೊಂದುಂಡು.

ಉಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಬಂಧುಲೇ, ನಿರಂಕುಶ ಪ್ರಭುತ್ವ ಅತ್ತ್

ಬಂಧುಲೇ, ನಿಕುಲು 21ನೇ ಶತಮಾನೊಡು ಉಲ್ಲಾರ್. ನಿಕ್ಲೆನ ದೇಶಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ. ನಿಕುಲು ದೇಶದ ನಾಗರಿಕೆರ್. ನೆನಪು ದೀಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲಾ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆ ಆದ್ ಹಕ್ಕು, ಅಂಚನೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾದ್ ಉಂಡು. ನಿಕುಲು ಏರೆನಲಾ ಅಡಿಯಾಳ್‍ಲಾ ಅತ್ತ್, ಗುಲಾಮೆರ್‍ಲಾ ಅತ್ತ್. ನೆಂಪು ದೀಲೆ.

ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆ ಆತಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಡು. ಆಂಡಾ ನಿಕುಲು ಈ ರಾಜಕೀಯದ ಸ್ವಾರ್ಥ, ದುಷ್ಟ ಷಡ್ಯಂತ್ರಗ್ ಬಲಿಯಾದ್, ನಿಕ್ಲೆನ್ ನಿಕುಲೇ ಜೀತದಾಳುಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂದೆ ಶರಣಾತರ್. ಈ ರಾಜಕೀಯನ್ ಕುಡ್ತ್‌ದ್ ದಕ್ಕ್‌ದ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪಡೆಯೊನ್ಲೆ ಬಂಧುಲೇ.

ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂದೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಊರುಡ್ ಅತಿಕ್ರಮಣ, ಅನ್ಯಾಯ, ನಾಶ ಮಲ್ಪುನ ಯೋಜನೆನ್ ಉಂತಾವರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹಕ್ಕ್ ಉಂಡು. ನೇತ್ರಾವತಿದ ನೀರ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಹಕ್ಕ್. ಈ ನಿಕ್ಲೆನ ಹಕ್ಕ್, ಅಧಿಕಾರನ್ ಬುಡ್ದ್ ಕೊರ್ದ್ ನಿಕುಲು ನಿರ್ಗತಿಕೆರ್ ಆಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ. ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ತಾಂಡ್ಲಾ, ನಿಕ್ಲೆನ್ ಜೋಕುಲು, ಪುಲ್ಲಿಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಆಂಡ್ಲಾ ಈ ವಿಷಯ ತೆರಿಯೋನ್ಲೆ, ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಲೆ.

ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡ್ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡಾ ಏತ್ ಸುಂದರ, ಸಮೃದ್ಧವಾದಿತ್ತ್ಂಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡಾ? ಘಟ್ಟದ ಮುದೆಲ್, ದಿಂಜ ನೀರ್, ಬರ್ಸ, ತಂಪು ವಾತಾವರಣ ಇಂಚಾದಿತ್ತ್‌ನೆಟ್ಟಾ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಡೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಭತ್ತದ ಬುಲೆ ಮೂಲು ಬುಲೆಯೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಪೂರಾ ರಾಜರೆಗ್, ದೊರೆನಕುಲೆಗ್ ಉಂದೇ ಕಾರಣಡ್ ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಮಿತ್ತ್ ಕಣ್ಣ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಜನಕ್ಕುಲು ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದಕುಲು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಪ್ರದೇಶನ್ ಆಳ್ವಿಕೆ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪರ ಸುಲಭವಾದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಭತ್ತ, ತರಕಾರಿ, ಧಾನ್ಯ, ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ ಮೂಲ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಆವೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್.

ಆಂಡಾ ಇತ್ತೆ?

ನಿಕ್ಲೆಗೇ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತಾ?

ಸ್ವಾರ್ಥ, ಅತಿಯಾಸೆ, ದುಡ್ಡುದ ದುರಾಸೆಗ್ ಬಲಿಯಾದ್ ಆತ್ ಸಮೃದ್ಧ ಕೃಷಿ ನಾಡ್‍ನ್ ನಿಕುಲೇ ಮಾರ್ದ್ ಬುಡ್ಯಾರ್! ನಾಶ ಮಲ್ತರ್. ಇತ್ತೆ ಇಡೀ ನಾಡ್‍ಗ್ ನಾಡ್‍ನೇ ನಾಶ ಮಲ್ಪರ ಇಂಚಿನ ಯೋಜನೆಲು ಬರೊಂದುಲ್ಲಾ.

ನಿಕುಲು ಮಾತ್ರಾ ನನಲಾ ಭ್ರಮೆಟ್ಟೇ ಉಲ್ಲರ್!

ದಾಯೆ ಬಂಧುಲೇ? ನಿಕ್ಲೆನ ನಾಡ್‍ಗ್ ಬತ್ತಿನಾ ಯೋಜನೆಲು ನಿಕ್ಲೆನಾ ನಾಡ್‍ನ್ ಆಪೋಶನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಂಡ್‍ದಿತ್ತಿನವು ಪೂರಾ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆನೇ ಬಲಿ ಪಡೆಯೊಂದುಂಡು. ಕೆಲವು ಬಹಿರಂಗ ಯೋಜನೆಲು, ಕೆಲವು ಘುಟ್ಟುದ ಯೋಜನೆಲು. ಒಟ್ಟಾರೆ ತುಳುನಾಡು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆನ್ ಹಂತ ಹಂತವಾದ್ ನುಂಗುನ ಯೋಜನೆಲು ಬರೊಂದುಂಡು.

ಐತ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಈ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಉಂಡತ್ತಾ, ಅವೆನ್ ಇಂಚನೇ ಮುಂದುವರಿಸರಾ ಬುಡ್ಯರಾಂಡ ನನ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಡ್ ನೀರ್‍ಲಾ ಇಜ್ಜಿ, ಗಾಳಿಲಾ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ್ಪುನಂಚಿನಾ ದಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಡ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ಆಜ್‍ದ್ ಪೋಪುಂಡು. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಡ್ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟುದ ಪೆಟ್ಟ್ ಬೂರ್‍ನಗಾ ಒಂಜೊಂಜೇ ಸುಧೆತ್ತಾ ನೀರ್‌ಗ್ ಸಂಚಿಕಾರ ಬರ್ಪುಂಡು. ದುಂಬಗ್ ಇಡೀ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಬರಡಾಪುಂಡ್. ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮಗ್ ಹರಿಯುನ ಒವ್ವೇ ಸುಧೆಲಾ ಇಪ್ಪಾಂದ್.

ಜನಕ್ಕುಲೇ, ನಿಕುಲು ಒಲ್ಪನೇ ಉಪ್ಪುಲೆ, ಒವ್ವೇ ಬೇಲೆಡ್ ಉಪ್ಪುಲೇ. ನಿಕ್ಲೆನಾ ಊರ್‌ನ್ ನಾಶ ಮಲ್ಪುನ ಯೋಜನೆಲೆನ್ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಊರ್‌ನ್, ನೀರ್‌ನ್ ಒರಿಪ್ಪಾವರ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ಲೆ, ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ಲೆ.

ನಿಕುಲು ಮಾಂತೆರ್ಲಾ ಸೇರ್‌ದ್ ನಿಸರ್ಗದ ಮಿತ್ತ್ ನಡಪ್ಪುನ ಈ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಅನಾಚಾರ, ಆಕ್ರಮಣ, ನಾಶ, ದುರಂತ ಉಂತಾವೊಡೇ. ಆ ತಾಕತ್ತ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡು. ಬುದ್ಧಿವಂತೆರ್‍ನ ನಾಡ್ ಪಣ್ಪುನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಜನಕ್ಕುಲೇ, ನಿಕ್ಲೆನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆನ್ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲಾ ತೋಜಾವುನ ಸಮಯ ಬಯ್ದ್ಂಡ್. ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆನ್ ವೀರೆರ್, ಶೂರೆರ್ ಪಣೊಡು. ಇತ್ತೆ ದಾಲಾ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಯಾರಾಂಡಾ ದುಂಬಗ್ ಅಕುಲು, ನಿಕ್ಲೆನನೇ ಜೋಕುಲು ನಿಕ್ಲೆನ್ ಹೇಡಿನಕುಲು, ಮೂರ್ಖೆರ್ ಪಣ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭ ಬರು. ಅಂಚ ಆಪುನ ಬೊಡ್ಚತ್ತೇ?

ದಯಾ ದೀದ್ ಸಮಸ್ತ್ ಬಂಧುಲೇ, ನಿಕುಲು ಮಾಂತಾ ಒಂಜಿ ಆಲೆ, ಒಟ್ಟುಗ್ ಸೇರ್ದ್ ಈ ಭೀಕರ, ವಿನಾಶಕಾರಿ ಯೋಜನೆನ್ ಉಂತಾಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕುಲೇ ನಾಯಕೆರ್, ಫುಡಾರಿಲು. ರಾಜಕಾರಣಿನಕುಲೆನ್, ಅಕ್ಲೆನ ಗಾಡ್‍ಫಾದರ್, ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಲೆನ್ ನಂಬೊಡ್ಚಿ. ಅಕುಲು ಮಾಂತಾ ಸೌಧದುಲಾಯಿ ಕುಲ್ಲುದೆರ್. ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲಾ ಅಪಾಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಪಾಯ, ಭೀತಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರಾ.

ಮಣ್ಣ್‌ಡ್ ತಯಾರಾತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ ಆದಿಪ್ಪುನ ಎಂಕೇ ಈತ್ ಕಾಳಜಿ ಇಪ್ಪುನಗಾ, ನರಮಣಿ ಆದಿಪ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಕಾಳಜಿ, ಆತಂಕ ಇಪ್ಪೊಡತ್ತೇ? ಬಂಧುಲೇ ನಿಕುಲು ಒಟ್ಟಾಂಡ ವಾ ಶಕ್ತಿಲಾ ನಿಕ್ಲೆನ್ ತಡೆಯಂದ್. ಮನುಷ್ಯನ ಚರಿತ್ರೆಡೇ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದ್ದೇಶ, ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ನಿಕುಲು ಒಂಜಾದ್ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಧೈರ್ಯ ಪಡೆಯೋನ್ಲೆ.

ಇತ್ತೆನೇ ಮನಸ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ನಿರ್ಣಯ ದೆತೊನ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆನ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆನ್ ಅಂಚನೇ ಮಾಂತಾ ಜೀವ ಸಂಕುಲಗ್ ನೀರ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಪ್ಪೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುಧೆನ್ ಒರಿಪ್ಪಾಲೆ.

ಜೈ ನೇತ್ರಾವತಿ

ಜೈ ತುಳುನಾಡು

ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ

ಜೈ ಭಾರತ ಮಾತೆ

ಜೈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ

ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲಾ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್, ನನಲಾ ಈ ನಾಡ್‍ಡ್ ಎಡ್ಡೆದ ಬದ್ಕ್ ತಿಕ್ಕಡ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವೆ, ಶುಭ ಹಾರೈಸುವೆ.

ನಿಕ್ಲೆನ ಪ್ರೀತಿದ

ಬುಡ್ಕುಲೊ

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Video 1: What is Yethinahole Project in actual? (Courtesy: Sahyadri Sanchaya Mangaluru)

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ, ಮಾಹಿತಿಗಾದ್ ತಿರ್ತ್ ಕೊರ್ತಿನ ಲಿಂಕ್ ತೂಲೆ.

ನೇತ್ರಾವತಿ ಬಲಿ! ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿ! ವಂಚಕ ಆಡಳಿತದ, ದ್ರೋಹಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ವಿರಾಟ್ ದರ್ಶನ
ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಡಾ. ನಿರಂಜನ್ ರೈ, ದಿನೇಶ್ ಹೊಳ್ಳರ ಸಂದರ್ಶನ
ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಉದಕ್ ರೊಮಾಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾಗಿ?

2 comments

  1. Bhas vegli karn boraitha..nazalyar zailak veche podath..Bhagi tun thulu bhas ulaithelya lokak vavonvcha mathye ani thanka jiving dinvcha udka..thujer ashirvad padon..hen indirect zavn thulu bhumyek ani nethravathi nahink hogolsun mullen utar..direct boronvk bhen distha..

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *