Latest News

ಆಮಿ ‘ಅಲ್ಪ’ಸಂಕ್ಯಾತ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಉರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : July 25, 2014 at 3:34 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸೂಚನ್: ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ಅಡೇಜ್ (2½) ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ಹೆಂ ಚಡ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದೆಕುನ್ ಪರತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಾಂ.

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಆನಿ ಸಂಗ್ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಿಂ. ಫಾಮಾದ್ ದಾನಿ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕೊಲಾಸೊನ್  ಜಣಾಸಂಕ್ಯಾನುಸಾರ್, ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್, ಶಾಸನ್ ಸಭಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂPolics ani Kristanv_Tವಾಂಕ್ ಇತ್ಲ್ಯೊಚ್ ಬಸ್ಕಾ ಅಮಾನತ್ ಕರಿಶೆಂ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಬರೆಂ. ಅಸಲೆಂ ಜಾಗೃತೆಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಸಂತೊಸ್ಲೊಂ. ಪುಣ್ ದುಸ್ರೆ ಘಡಿಯೆ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಕಸಲಿ ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್, ಕಸಲಿ ಆಮ್ಚಿ ಅರ್ಹತಾ ಆನಿ ಕಸಲಿ ಆಶಾ, ಆಕಾಂಕ್ಶಾ? ಪಿಶೆಂ ಸಪಣ್ ಹೆಂ!

ಕೊಲಾಸೊಚಿ ಜಾಂವ್ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಯ್ಚಿ, ಹಿ ಆಶಾ, ವಾಸ್ತವಿಕ್ ನ್ಹಯ್ ಆನಿ ತಸಲೆಂ ಜೊಡುಂಕ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಮುದಾಯ್ ಫಾವೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಜಾಯ್ತೆ ವಾದ್, ರುಜ್ವಾತಿ ಆಸಾತ್. ಏಕ್ ದಾಕ್ಲೊ ದಿಂವ್ಚೊ ತರ್: ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಭಾರಿಚ್ ಖಬ್ರೆಕ್ ಆನಿ ವಿವಾದಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾವಿಶಿಂ ಆಮ್ಚೆಂ ದಿವ್ಯ್ ಮೊನೆಪಣ್. ಟಿಪ್ಪು ತಿತ್ಲೊ ವಿವಾದಿತ್ ರಾಯ್ ದುಸ್ರೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆ ತಾಚೆರ್ ಬದ್ಲಾಮ್ ಆನಿ ಫುಗಾರ್ಣಿ ದೊನೀ ಕುಶಿಂಥಾವ್ನ್ ಮಂಡನ್ ಜಾಲಾಂ, ಆತಾಂಯಿ ಜಾತೇ ಆಸಾ. ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಾಂತ್ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಸ್ಥಾಪುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಿ.ವಿ.ಕ್ ವಿರೋದ್ ಉಬ್ಜಲಾ, ತಶೆಂಚ್ ತಾಚೆಂ ಸಮರ್ಥನ್ ಕರ್ತೆಲೆಯಿ ಜೊರಾನ್ ಘೊರೊಜ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವ್ ಹರ್‍ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಸದಾಂಯ್ ವಾಚುಂಕ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಾ ತರೀ, ಎದೊಳ್ ಕೊಣೀ ಎಕಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾನ್ ಹೆ ವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲೆ, ಕಸಲೆಯ್ ಜಾಂವ್, ಆಯ್ಕೊಂಕ್, ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. (ಜರ್‍ತರ್ ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ ತರ್, ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಆಸೊಂ.)

3 Monkeysತರ್ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಭೊಗನಾಂಗಿ? ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಟಿಪ್ಪುನ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಬಂದಡ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪೈಶಾಚಿಕ್ ಹಿಂಸಾ ಆನಿ ಅತ್ಯಾಚಾರಾವರ್ವಿಂ ಹಜಾರಾಂನಿ ಆಮ್ಚೆ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆ ಕ್ರೂರ್ ರಿತಿನ್ ವಳ್ವಳ್‍ಲ್ಲೆ, ಮರ್ಣಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತರ್, ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್. ಉರ್ಲೆಲೆ ಬೊವ್ ಉಣೆ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ದಾಖ್ಲೆ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಸಂಖೆ ದಿತಾತ್ ತರೀ, ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸೊಜೆರಾಂನಿ ಅನೀತ್, ಅಕ್ರಮ್ ಚಲವ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ನಿರ್ದಯೆನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಸತ್. ಹಾಂವ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್  ಕುಶಿವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ನಾ. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಆಡಳ್ತೆದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ರಾಜಾಂತ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಕ್ ವಿರೋದ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಹರ್‍ಏಕ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ಚಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ತೊ ತ್ಯಾ ಸರ್ವಾಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್, ಬಾಧ್ಯಸ್ತ್ ಖಂಡಿತ್. ಜಶೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಹಿಂದ್ವಾಂಕ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ತಾಣೆ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ ನೀತ್, ರೀತ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಸಮರ್ಥನ್ ಕರ್ಚೆ ತಸಲಿ ನ್ಹಯ್. ತಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕ್ರೂರ್, ನಿರಂಕುಶ್ ವೆಕ್ತಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್ ರಚ್ಚೆಂ ಮಾಂದುಂಕ್ ಅಸಾದ್ಯ್.

Kristanv Golisoppuಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕೂಸ್‍ಚ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರೀ, 27 ಇಗರ್ಜೊ ನಾಸ್ ಕರ್ನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಕ್ ಬಲಿ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಟಿಣ್ ವಳ್ವಳ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗ್ ಕೆಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಟಿಪ್ಪುವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಸಬ್ದ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಕನಾತ್ಲಿ ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ತರೀ ಕಸಲ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ಚಿ? ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಬ್ರಿಟಿಶಾಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮಲಬಾರ್‍ಥಾವ್ನ್ ಕೆನರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಬದ್ಲಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಕಶ್ಟಾಂಕ್ ಒಳಗ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ನೀತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕ್ರೂರ್ ಶಿಕ್ಶಾ ದಿಲ್ಲಿ ಎಕಾ ಬರ್ಯಾ, ಸಮ್ಜಣೆಚ್ಯಾ ರಾಯಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕೃತ್ಯೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮಾಂದಿನಾ. ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಅಪರಿಮಿತ್ ತ್ಯಾಗ್, ಸಾಕ್ರಿಫಿಸಾಕ್ ಫಾವೊತೊ ಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಮುದಾಯ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ದುಬ್ಳೊ ಆನಿ ನಿಸ್ತೇಜ್ (ಅನುಪ್ಕಾರಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಚ್‍ ಸಾರ್ಕೆಂ!?). ಹೆರ್ ಸಮುದಾಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಭೊಗನಾ, ರಗತ್ ಥಂಡ್‍ಚ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಮುದಾಯ್ ನಾಲಾಯಕ್, ನಿರ್ವೀರ್ಯ್ ಆನಿ ಭಿಂವ್ಕುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಭೊಗನಾಂಗಿ? ಮುಸ್ಲಿಮ್ ರಾಯಾಂನಿ ಹಜಾರೊಂ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಪರ್ತಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿವ್ಳಾಂಚೊ ಆಜೂನ್ ಹಿಂದೂ ಲೋಕ್ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾ. ಇಗರ್ಜೊ ನಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಳ್ಳ್ಯೊ ಉಬಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸಾ ತರೀ ಆಮ್ಕಾಂ ತೆ ವಿಶಿಂ ಉಚಾರುಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ? ಇತ್ಲೆ ಬರವ್ಪಿ, ಮುಕೆಲಿ, ಶಿಕ್ಪಿ ಸಗ್ಳೆ ಥಂಡ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಇತಿಹಾಸಾಚೆ ಶಿಕವ್ಪಿ, ಸಂಶೋದಕ್, ಪಂಡಿತ್ ಸಗ್ಳೆ ಮೊನೆ, ಕೆಪ್ಪೆ ಆನಿ ಕುಡ್ಡೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಎಕೆ ಕ್ರೂರ್ ವೆಕ್ತಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ವಿ.ವಿ. ರಚುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆಂ ತಯಾರಿ ಕೆಲ್ಲಿ, ಪುಣ್ ಜರ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಮುದಾಯ್‍ಚ್ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಪಡೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖುರಿಸ್ ವ್ಹಾವಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ (ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಉಲಂವ್ಕ್, ಬರಂವ್ಕ್, ವಾದ್ ಮಾಂಡುಂಕ್, ತೆಂಯ್ ಹೆರಾಂಲಾಗಿಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶಿಚ್ ನಾ! ತೆಂಯ್ ಎಕಾ ವಿಪ್ರೀತ್ ಪೊಳ್ಕುರ್ಯಾ ಸಮಾಜೆ ಪಾಸೊತ್ ತಾಳೊ ಪಿಂದುನೀ ಫಾಯ್ದೊ ಕಿತೆಂ?). ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಶಿಕ್ಪಿ, ಎಕ್ವಟಿತ್ ಆನಿ ಬಳ್ವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಖಂಚ್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ಆನಿ ಉದ್ದೆಶಾನ್?

ಆಮ್ಚೆ ಬರವ್ಪಿ ಇತ್ಲೆಯ್ ಅಶಿಕ್ಪಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ‘ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್’ ಹಾಂಣಿ ‘ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಕೊಡುಗೆ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆವ್ಚಿತ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ವಿಶಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ಗೆಲೊಂ. ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಂಸ್ತ್ಯಾನ್ ಆನಿ ವೆಕ್ತಿಂನಿ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ. ತರೀ, ಇತ್ಲೆ ಆಮೊಲಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿಚೆರ್ ಆಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಏಕ್ ಸವಾಲ್. ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆ ಆನಿ ಮಾದ್ಯಮಾಂಚೆ ಮಾತ್ರ್, ಹಾಂವ್ ಧರ್ನ್ ಮೆಜೂನ್ ಎಕಾ ದೊಗಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್! ತಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ತರ್, ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಎಕಾ ಪ್ರಕ್ಯಾತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ವೆಕ್ತಿನ್ ಉಲವ್ಪ್ ದಿಲೆಂ. ಪುಣ್ ಉಲವ್ಪ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಪತ್ರಕಾರ್ ಸಯ್ತ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತೊ ಆಪ್ಣಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಸಬ್ದ್ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಣಿಯೊ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕಳಿತ್‍ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಉಲವ್ನ್‍ಚ್ ಗೆಲೊ!

ಹ್ಯಾ ಉಲವ್ಪ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ತಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲಾಂ ಆಸ್ಯೆತ್. ಎಕಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ತಾನಾ ಪ್ರೊಟೊಕೊಲಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಮಾದ್ಯಮಾಂಚೆ, ಪತ್ರಾಂಚೆ ಪ್ರತಿನಿದಿ ವರ್ದಿ ಕರುಂಕ್ ಯೆತಾತ್. ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಬರೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ಚಡ್ ಲೋಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತೊ. ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್‍ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಉರ್ಬಾ ಆಸ್ತಾ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆ ದೇಣ್ಗೆವಿಶಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಕಾಂಟ್‍ಭರ್ ನ್ಹಯ್ ತರೀ ಕುರ್ಪೊಣ್‍ಭರ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ. ಶಿವಾಯ್ ‘ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕ್ಶಣಾ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾತೊಲಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಉಲವ್ಪ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಸವೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಜಣಾಂಚೆಂ ಚಿಂತಪ್‍ಯಿ ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪರತ್ ಉಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರೆ| ಕಿಟ್ಟೆಲ್ ಆನಿ ರೆ| ಹರ್ಮನ್ ಮೊಗ್ಲಿಂಗ್ – ಹಿಂ ದೋನ್ ನಾಂವಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರಾಂಚಿ ಖಬರ್‍ಚ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂ ಅಪೇಕ್ಶಿಯೆತ್? ನಾ. ಡಿಸೊಜಾನ್, ಡೊ| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ ಕನ್ನಡಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆ ದೇಣ್ಗೆವಿಶಿಂ ತರೀ ದರಬಸ್ತ್ ಉಲವ್ಯೆತೆಂ (ತೆ ದೊಗೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್‍ಚ್, ಎಕ್ಲೊ ಯಾಜಕ್ ಸಯ್ತ್!). ಇತಿಹಾಸಾಚೆರ್ ಝಳಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಬೂಕ್ ಪ್ರಗಟ್‍ಲ್ಲೆ ವೆಕ್ತಿ ಅಮ್ಚೆ ಮದೆಂಚ್ ಆಸಾತ್. ನಾ. ಹ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್‍ವಿಶಿಂ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕಾಡ್ಲೊಚ್ ನಾ ಉಲವ್ಪ್ಯಾನ್! `ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಸುಟ್ಟರೂ ಬಿಡದು’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಹಾಕಾಚ್! ಅಸಲೆಂ ನಡ್ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸವಯೆರ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಿತ್ರ್ ಪತ್ರಕರ್ತಾಂಕ್ ಹೆಂ ಅಜ್ಯಾಪ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ತಾಂಣಿ ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಸಯ್ತ್, ‘ತೊ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾ? ಕೊರ್ತಿನ ವಿಷಯಡ್ ದಾನೆ ಪಾತೆರ್ಜೆರ್?’ ಮ್ಹಣ್.

ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ತರ್, ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾರಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಚಿಂತಾಂವ್. ಹಕೀಗತ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ತರ್, ಆಮ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾವಿಶಿಂ, ಗಜಾಲಿಂವಿಶಿಂ, ವೆಕ್ತಿಂವಿಶಿಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಳ್ತಾ (ಹೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ದಿಸಾಳ್ಯಾಂತ್ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಲೇಕನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಂನಿ ರುಜು ಜಾಲ್ಲೆಂ). ವಯ್ರ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಾಂತೀ ಕ.ಸಾ.ಪ. ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಕ್ಶ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರಾನ್, ಕನ್ನಡಾಕ್ ತಶೆಂ ಸಮಾಜಿಕ್ ವರ್ತಿ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಉಚಾರ್ಲಿಂ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ (ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಕಲಾ) ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಪುಣೀ ಆಸಾತ್ ತೆಂ ಸಾಬೀತ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಹೊ ಬೊವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾಲೊ.  ಪುಣ್ ಹೆರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಆಮ್ಚೆವಿಶಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಬರೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾವಿಶಿಂ ಪತ್ರಾಂನಿ ವರ್ದಿ ವಾಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹೆರಾಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನವೆಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂನಾ. ಅಶೆಂ ಮುಕೆಲ್‍ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್, ದೇಣ್ಗಿ ಕಳಂವ್ಕ್ ಲಾಬ್‍ಲ್ಲೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೊ. ಕಾಂಯ್ ಬರಿ ತಯಾರಿ, ಸೊದ್ನಾಂ ಕರ್ನ್ ಬರೆಂ ಪತ್ರ್ ಮಂಡನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂನಿ ದಿಲ್ಲೆ ದೇಣ್ಗೆವಿಶಿಂ, ಸವೆಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್, ಪ್ರದೇಶಾಂತ್‍ಚ್ ಜಿಯೆತಾಂವ್ ಆನಿ ಆಮಿ ಕಾಂಯ್ ಪರ್ಕಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಬೀತ್ ಕರ್ಯೆತೆಂ. ತಿ ವರ್ದಿ ವಾಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲಾಕೊಂ ಲೊಕಾಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ಮೆಳ್ತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್? ನಿರ್‍ಭಾಗಿ ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್!

ಅಸಲಿಂ ದರಬಸ್ತ್ ದೃಶ್ಟಾಂತಾಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಎಕಾ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ಉಲವ್ಪಿ  ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಕುಸ್ಕುಟಾಚೆಂ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಮಂತ್ರಿತಾಂಕ್ ನಿರಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಹಿ ಸ್ಥಿತಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಥಂಯ್ ಚಡೊನ್‍ಚ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಜರ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ವೆಕ್ತಿಂಕ್‍ಚ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಿ, ಸಮ್ಜಣೆಚಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಆಸಾ ತರ್ ಹೆರಾಂಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಅಪೇಕ್ಸುಂಚೆಂ?

ಆಮ್ಚೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಆನಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಸಾಬಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಸೊದುಂಕ್ ಆಮಿ ಕಶೆಂಯ್ ಸಕನಾಂವ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಅವ್ಕಾಸ್‍ಯೀ ಅಶೆಚ್ ಚಿಲ್ಲುನ್ ಉಡಯ್ತಾಂವ್. ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಯ್ ವೆಕ್ತಿಚೆರ್ ಶಿಣನಾ, ಬಗಾರ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಪರತ್ ಪರತ್ ಘಡ್ತೇ ಆಸ್ತಾತ್ ತೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಬೆಜಾರಾಯ್, ನಿರಾಶಾ ಉದೆತಾ. ಕಸಲೆಂಯ್ ಶೆತ್ ತೆಂ ಜಾಂವ್, ಆಮ್ಚೆ ನಾಮ್ಣೆಚೆ ಬರವ್ಪಿ ವಾ ಮುಕೆಲಿ ಕಾಂಯ್ ಉಪ್ಕಾರಾಚೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕನಾಂತ್. ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾತಾ? ‘ಜಶೆಂ ಪರ್ಜಾ ತಶೆಂಚ್ ಸರ್ಕಾರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಆದಿಂ ಏಕ್‍ಪಾವ್ಟಿಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಪತ್ರಾಂತ್ ಲೇಕನ್ ಲಿಕ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಮಾಣೆ ಆಮ್ಚೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಮುಕೆಲಿಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೆ ಜೆರಾಲ್ ಪ್ರತಿನಿದಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಅಸ್ಕತ್, ದುರ್ಬಳ್, ಪೊಕೊಳ್ ಸಮಾಜಿನ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಬಳ್ ಕಶೆಂ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾನಾ. ಆಮಿ ಚಿಂತ್ನಾನ್, ಸಬ್ದಾನ್ ಆನಿ ಕರ್ನೆನ್ ‘ಅಲ್ಪ’, ದೆಕುನ್ ಆನಿ ಮುಕಾರೀ ಆಮಿ ‘ಅಲ್ಪ’ಸಂಕ್ಯಾತ್ ಜಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಉರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ನಿಮಾಣೆಂ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕುಲಾಸೊನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ಥಾನಾಂಕ್ ಫಾವೊತ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಂಕ್ ಖಂಯ್‍ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಬಸಂವ್ಚೆಂ? ಆಮ್ಚೆ ಸಮಾಜಿಂತ್ ತಸಲೆ ಜಲ್ಮೊಂಕ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಜಾಯ್? ಫಲಾಣ್ಯಾ ಎಕಾ ಖೆಳಾಚೆ ಖೆಳ್ಗಾಡಿಚ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ದೆಶಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ತ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಾಂತ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ.

ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಚ್: ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್, ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ತಸಲ್ಯಾನ್ ಪರತ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾಗಿ?

ಕುರ್ಪಾ: ರಾಕ್ಣೊ
(ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ರಾಕ್ಣೊ ಹಫ್ತಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ 14, 2013ವ್ಯಾ ಆಂಕ್ಯಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಾಂ)

1 comment

  1. Suffering of innocent Mangaloreans is showing only google. why not in indian texbooks, all suffered whovever are from Indian Origin, they are Indians, after reading the horrible history, tears are coming out from eyes, its cannot be forgotten, history of Mangaloreans under Tippu Sultan is horrible.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News