ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಾಲೆಂತಾಂಚೆಂ ಮಂದಿರ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂಚಿ ಅಪೂರ್ವ್ ವೆದಿ ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ’ 200ವ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : July 20, 2018 at 7:17 PM

ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್, ಹಿ ಕಾಂಯ್ ಲ್ಹಾನ್ ಗಜಾಲ್ ನ್ಹಯ್. ಕೊಣಾಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂನಿ ವಾ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ತರೀ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಉಬೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ವ್ಹಡ್ ಸಾಹಸ್‍ಚ್ ಸಯ್. ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಖಂಯ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಪ್ರೂಪ್ ಏಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್‍ಯೀ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸ್ ನಾ. ಟಿಕೆಟ್ ದವರ್ಚೆಂ ವಾ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ತರೀ, ಲೊಕಾಕ್ ಹಾಡಂವ್ಚೆಂಚ್ ವ್ಹಡ್ ಪಂಥಾಹ್ವಾನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್.

ಅಸಲೆ ಕಡೆನ್ 17 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಯ್ತ್ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರಂತರ್ ಚಲವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊ ಏಕ್ ಅಪೂರ್ವ್ ದಾಖ್ಲೊಚ್ ಮ್ಹಣಜೆ. ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ಅಶೆಂ ಘಡ್ಲಾಂಗೀ ಖಬರ್ ನಾ. ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭಾಸ್, ಸಮುದಾಯ್ ತರೀ ಅಶೆಂ ನಿರಂತರ್ ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ಕಾರ್ಯೆಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಗಜಾಲ್. ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲಿ ಮ್ಹಿನತ್, ವಾವ್ರ್, ಪರಿಶ್ರಮ್, ಹಟ್ ಆನಿ ಬದ್ಧತಾ ವಿವರುಂಕ್ ಸಕ್ಚಿ ನ್ಹಯ್.

ಕಲಾಂಗಣ್ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆಂ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ್ ಪ್ರೇರಣಾಂಗಣ್

ಅಶೆಂ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ವರಸ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ, ಸತತ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಚಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ತಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಆತಾಂ ದೊನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲಾ! ಹ್ಯಾಚ್, 2018ವ್ಯಾ ಅಗೋಸ್ತ್ 5ವೆರ್ 200ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಭೋವ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಸಾದರ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂಕ್ ಏಕ್ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆನಿ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ದಾಖ್ಲೊ ಹೊ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ‘ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್’ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಸಾದರ್ ಜಾತೆಲಿ.

2002ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಜನೆರಾಚ್ಯಾ 6 ತಾರಿಕೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಪಯ್ಲಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ನಿರಂತರ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್, ಜಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಆಸಾತ್. (ಹೆರ್ ಕಾರ್ಯಿಂ – ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಆನಿ ಇತರ್ – ವೆಗ್ಳಿಂಚ್. ಹಾಂಗಾ ಫಕತ್ ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ’ಚೊ ಮಾತ್ರ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕೆಲಾ).

ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊನ್ ಸ್ವಪ್ಣೆಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಯೋಜನ್, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಕಾರ್ ಕೆಲಾಂ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಕಲಾಂಗಣಾಚ್ಯಾ ವೆದಿರ್ ಕಿತೆಂ ನಾ ಕಿತೆಂ ಏಕ್ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾದರ್ ಜಾತಾ ತೆಂ ಲೊಕಾಕ್‍ಯೀ ಸವಯೆರ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಗಿಮಾಂತ್ ಜಾಂವ್ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ವಾ ಹಿಂವೆಂತ್, ಭಾಯ್ರ್ ಕಸಲೆಂಯೀ ವಾತಾವರಣ್ ಆಸೊಂದಿ, ಶಕ್ತಿನಗರಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚುಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಸಂಗೀತ್, ನಾಟಕ್, ನಾಟ್ಕುಳೆ, ನಾಚ್, ಫೊಕಣಾಂ, ಲೋಕ್ ಕಲಾ, ಯಕ್ಷಗಾನ – ಅಶೆಂ ಹರ್ ಪ್ರಾಕಾರಾಚಿಂ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಹಾಂಗಾ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೋ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಝುಜಾರಿ

‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ’ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಲಗ್ಬಗ್ 2000 ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ, ತಾಲೆಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರುಂಕ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರುನ್ ದಿಲಾ. ಹೊಯೀ ಅಪೂರ್ವ್ ದಾಖ್ಲೊ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್‍ಯೀ ದರಬಸ್ತ್ ಮನೋರಂಜನ್, ಮಾಹೆತ್, ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲಾ, ಸಂಗೀತ್… ಅಶೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಭಾಷೆಕ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಕೆಲಾಂ, ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ತೆಂಕೊ ದಿಲಾ. ನವ್ಯಾ, ತರ್ನ್ಯಾ ತಶೆಂ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ, ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಆನಿ ಫಾಮಾದ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂನಿ, ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ, ಸಾಧಕಾಂನಿ ಹಾಂಗಾ ಆಪ್ಲೆಂ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲಾಂ, ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲಾಂ.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ, ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ 200ವ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಹ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಸಾಧನಾಕ್ ಬರೊ ಪ್ರಚಾರ್ ದೀಜೆ, ತಾಚೆಂ ಮಹತ್ವ್ ವಿವರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಲಾಗಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಿ ಘಡಿ ಆತಾಂ ಉದೆಲ್ಯಾ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ 200ವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾದರ್ ಜಾತಾಸ್ತಾನಾ, ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವಿಶಿಸ್ಟ್ ಗಜಾಲಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್, ಲೊಕಾಕ್ ಕಳಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗ್ತಾ.

‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ’ ಪರಿಕಲ್ಪನಾಕ್, ತೆಂ ಹಟ್ ಧರ್ನ್ ಜಾರಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ಣೆಲಿ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊಕ್ ಆನಿ ನಿರಂತರ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್ ಕಮರ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಸರ್ವ್ ಮಜತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಕ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಉಲ್ಲಾಸಿತಾ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅದ್ಭುತ್ ದೇಣ್ಗೆ ಖಾತಿರ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ತಾ.

ಲುವಿಸ್ ಜೆ. ಪೀಂತ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ – ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ (ರಿ.)

ಆನ್ಯೇಕ್ ಸಾಂಗಜೆಚ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹರ್ಯೆಕಾ ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ’ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಫುಂಕ್ಯಾಚೊ ಪ್ರವೇಶ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ. ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಐವಜಾಚೊ ದುಡು ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ದಿಲಾ. ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಖುಷೆಚಿ ವಂತಿಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾ, ಪುಣ್, ತೊ ಐವಜ್, ಖರ್ಚಿಲ್ಲ್ಯಾ ಐವಜಾ ಮುಖಾರ್ ಲೆಕಾಕ್‍ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಿತ್ಲೊ ಉಣೊ! (ಹ್ಯಾ ಲಗ್ತಿಂ ರೋಚಕ್ ಗಜಾಲಿಯೀ ಆಸಾತ್, ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿಂ ಸತಾಂಯೀ ಆಸಾತ್).

ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ, ತಸ್ವೀರೆಂ ಸಂಗಿಂ, ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿವಿಶಿಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂವಿಶಿಂ ಲೇಖನಾಂವಳ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೆಲಿಂ. ಸಂಸಾರಾಂತ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಅಪೂರ್ವ್ ಸಂಗತ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಚ್ಯೊ, ಪಡ್ದ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ವೆದಿ ವಯ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂವ್. ವಿಶೇಸ್ ಮಾಹೆತ್ ಆನಿ ವಿಶಿಸ್ಟ್ ವಿಚಾರ್, ಗಜಾಲಿ ತುಮ್ಕಾಂ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾತ್!

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *