Browsing the "NOVELS" Category

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 2: ಆರಂಭ್ ಜಾತಾ ಘಾತ್

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 2 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ವಿಚಿತ್ರ್ ಶರ್ತಾಂಚೊ, ಪುಣ್ ದರ್ಬಾರಾಚೊ ದಾವ್ ಬಸವ್ನ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ಆಂತೊನ್ ಪಾವ್ಲ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ವಚೊನ್ ಜಾಲೊ. ಊಂಚ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಸರ್ದಾರಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಹೊ…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 1: ದರ್ಬಾರಾಚೊ ದಾವ್

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 1 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಭಾಂಗ್ರಾಳೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಗಟ್‍ಲ್ಲೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ, ಮೊಗಾಚ್ಯಾ, ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾನ್. ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ನಂ. 1 ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾದಂಬರಿ, ಖಡಾಪಾಚಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಆನಿ ಭಾಷಾಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಹಿ ಏಕ್ ವ್ಹರ್‍ತ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ಆನಿ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಅತ್ಯದ್ಭುತ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಡಾಪ್ ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿ (ಹ್ಯಾ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 21: ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ (ನಿಮಾಣೊ ಅಧ್ಯಾಯ್)

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 21 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) “ಸೊವೊ, ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್, ಹಾಂತುಳ್… ಹಾಂತುಳಲಿ ಸೂಸಿ; ಮಾಣಿಕ್, ಮಾಣಿಕ್ ನಿಪಜಾಲಾಂ, ವ್ಹೊರೆತಾ, ವ್ಹೊರೆತಾ ದಾವ್ಯೆ ಕುಶಿನ್.” ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್, ತ್ಯಾಚ್ ವರ್‍ಸಾಚೊ ತೊ ಗಿಮಾಳೊ ಮಹಿನೊ…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 20: ಭಾಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಾಚಿ

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 20 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರ್ ಬಾಲ್ತಾಜಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್, ತಿತ್ಲ್ಯಾ ತುರ್ತಾನ್, ಅತುರಾಯೆನ್ ಆನಿ ಆಶೆನ್ ಮುಲ್ಕಿ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ ವ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಥಂಯ್ಚಿ ಖಬರ್…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 19: ಬಿದ್ನೂರ್ ರಾಣಿಯೆಚಿ ಮಜತ್

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 19 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಥೊಡೊ ವೇಳ್, ತಿ ಥಟಕ್ ಜಾಲಿ. ಮರಿಯಾ ಆಂದ್ರೆಯಿನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಲಿ, ತಶಿ ಆನಿ ತಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ಉಪಯೋಗಾಕ್ ಪಡತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 18: ಪ್ರಾಣಾ ಆದಿಂ ಮಾನಾಚಿ ಬಚಾವಿ

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 18 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್‍ಶಿ, ತಿ, ಝಗಡ್ಚೆಂ ಖುಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಚಲೊನ್ ಗೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀಜ್. ಫಾವೊ ತೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಝಗಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾತಲೆಂ…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 17: ದೋನ್ ದೋಣಿಂಚೆರ್ ಪಾಯ್

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 17 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಆದಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ – ವ್ಹೊಕಾಲ್ ಜಾಂವ್ ವ್ಹೊರೆತ್ ಜಾಂವ್, ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮರಿಯಾ ಆಂದ್ರೆಯಿನ್, ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಚಿಂ…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 16: ವ್ಹೊರೆತ್ ನಾ, ವ್ಹೊಕಾಲ್‍ಯೀ ನಾ!

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 16 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ವ್ಹಯ್. ಅನ್ಯಾಯ್, ದಗಲ್ಬಾಜ್, ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಆನಿ ಕಪಟ್ಪಣ್ ಸರ್ವ್ ಮೆಳವ್ನ್ ಆಯಾಝಾನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯೆ ಫಿತೂರೆಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಭಾಗ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲ್ಯೆಪರಿಂಚ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್: ಆನಿ…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 15: ಸ್ವಾರ್ಥಾಚ್ಯಾ ಜುಗಾರೆಚೆಂ ಗುರ್ಪೊಳೆಂ

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 15 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ‘ರಾಜಕುಮಾರ್’ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ತಶಿ ಆಯ್ಕೊನ್, ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘಡ್ಬಡ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ತಶೆಂ ದಾಕಂವ್ಕ್ ನಾ.…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)