Browsing the "NOVELS" Category

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 26: ಕಾಳೊಕ್ ಆನಿ ನಿರಾಶಾ

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 26 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಇಷ್ಟಾ ಥಂಯ್ ಅಸಲೊ ವಿಚಿತ್ರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಲ್ಲೊ ದೆಖೊನ್, ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ ಎಕಾ ಕದಮಾನ್ ಲಾಗಿಂ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ಆಧಾರ್ಸುನ್ ಧರ್ಲೊ.…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 25: ಚಿಂತಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ವಾಟೆನ್

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 25 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಹಿ ಕಥಾ ಆಯ್ಕೊನ್, ಆನಿ ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಬಾರಿ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ಚಿಂತಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಹ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಮೋರ್ನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 24: ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚಿ ಬಲಿ

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 24 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ವಚೊಂಕ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಉಟ್ಲೊ ಖರೊ, ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಮತಿ ಭಿತರ್’ಚ್ ಕಸಲೊಗೀ ದುಬಾವ್ ಮಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ವ್ಹಯ್, ಪಯ್ಲೆಂ ಛತ್ರಾಕ್ ವಚೊನ್ ಆಗ್ನೆಸ್…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 23: ಆಶೆಚ್ಯೆ ತಡಿರ್ ಲಾಗಿಂ

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 23 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿನ್ ಚುಕವ್ನ್ ಧಾಂವ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾನ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕಲಿ. ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ – ಪುಣ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 22: ಆದೇವ್ಸ್, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 22 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚಿ ತಾಕಿದ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಶಿಪಾಯ್ ಥೊಡೆ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಆದಿಂ ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 21: ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯೆ ಸದ್ರೆರ್

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 21 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಾಲಯಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ವಸ್ತ್ ವಾ ಮೃಗಾಲಯಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಅಪೂರ್ವ್ ಮನ್ಜಾತ್ ಪರಿಶೀಲನಾಕ್ ದವರ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚೆ ದೊಳೆ ಆನಿ ಮನಾಂ…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 20: ಸಾಕ್ಷಿಂಚೆಂ ಯೆಣೆಂ

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 20 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಹ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಝಗ್ಡ್ಯಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್, ದೊಗಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾ ವರ್ವಿಂ ಮೆಳಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದೊಗಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಮತ್ ಪುಣೀ ಚುಕಜಾಯ್…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 19: ಫಾರಿಕ್ – ಏಕ್ ವಾಂಟೊ

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 19 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಭಿತರ್ ರಿಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಬಾಗಿಲ್ ಆಡ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಖಿಳ್ ಘಾಲಿ. ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲೊ, ಆನಿ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ತಾಣೆಂ…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 18: ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಭೆಟ್

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 18 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ‘ಜುದಾಸಾ!’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉದ್ಗಾರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಆನಿ ಹಾತ್ ತಾಣೆಂ ಮುಕಾರ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ದಾರ್ ಆಸಾ…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 17: ಏ ಜುದಾಸಾ!

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 17 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಕಸಲಿಯೀ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾಂವ್, ಝುಜ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಸಲ್ವಣಿ ಒಪ್ಚೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಸಹಜ್‍ಲ್ಲೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ ನಹಿಂ. ಬಂಧೆಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟೊನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ದುಸ್ರಿ ಕಸಲಿಚ್ ವಾಟ್…