Browsing the "NOVELS" Category

ರೆಮೆಜಾಕ್ ರೇಂದ್ ಪಡ್ಲೊ

Nirmone-Title-Design_Thumbnail
ನಿರ್ಮೊಣೆಂ: ಅವಸ್ವರ್ 12 “ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ಖಬರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಕಾ….. ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ, ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್…..” ಹಾಂವೆಂ ಆಕ್ಶೇಪ್ ಉಚಾರ್ಲೊ. ರೆಮೆಜಾಕ್ ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ. ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾಚೆ ಪಾಟ್ಲೆ ಜಿಣ್ಯೆಯೆಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯೊನಾಂತ್. “ಆನಿ ತೆಚ್ ಪಾಸತ್…
Read More

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

ಪಂಚೆತ್ಕೆಚೆಂ ತೀರ್ಪ್

Nirmone-Title-Design_Thumbnail
ನಿರ್ಮೊಣೆಂ: ಅವಸ್ವರ್ 11 “ಉಲಯ್….. ಸಾಂಗ್…..” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಂಕುಳ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮೊನ್ಯಾ-ಕೆಪ್ಪ್ಯಾ-ಬೆರ್ಯಾ ಪರಿಂ ತಾಕಾ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ಸಗ್ಳಿಚ್ ನಿರಾಳ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಉಲಂವ್ಕ್ ಉತ್ರಾಂಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. “ಸಾಯ್ಬಾನೊ…..” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ರೆಮೆಜ್, “ಮ್ಹಜೊ ಘೊವ್ ಸಾದೊ ಮನಿಸ್….. ದಗಲ್ಬಾಜ್ ನೆಣಾಸ್ಲೊ…..”…
Read More

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಚೆರ್ ದುರಾಂ

Nirmone-Title-Design_Thumbnail
ನಿರ್ಮೊಣೆಂ: ಅವಸ್ವರ್ 10 ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಮಿಸಾಕ್ ವೆಚೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ರೆಮೆಜಾನ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಘರ್ ಬಾಗಿಲ್ ರಿತೆಂ ಸೊಡುನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಚೊರ್ಪಣಾಂ ಘಡ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಖಾತಿರ್, ದೊಗಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೆಂ…
Read More

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

ಪಂಚೆತ್ಕೆಕ್ ತಯಾರಾಯ್

Nirmone-Title-Design_Thumbnail
ನಿರ್ಮೊಣೆಂ: ಅವಸ್ವರ್ 9 “ಪಂಚೆತ್ಕಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಸತ್ ಕುಂಪಾದ್ರೇ…..” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ, ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್. “ಪಂಚೆತ್ಕಿ ದವರ್‍ಲ್ಲಿ ಬರಿ ಜಾಲಿ. ಮಲಯಾಳಿಂಕ್ ಧರ್ನ್ ಮಾಟ್ ಕರ್ನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂಡ್ಣಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಪಂಚೆತ್ಕೆರ್ ವಿಚಾರ್ ಜಾಂವ್ದಿ…….” ರೆಮೆಜ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. “ಮ್ಹಾಕಾ…
Read More

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

ಮಾಟ್ ವಾ ಪಿಡಾ?

Nirmone-Title-Design_Thumbnail
ನಿರ್ಮೊಣೆಂ: ಅವಸ್ವರ್ 8 ಆಗ್ಮೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಬೋತ್ಲ್ ರೆಮೆಜಾನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲಿ, ಕಿತ್ಲಿ ಸೊದ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ. ಕೆಂಳ್ಬೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಸಿಸ್ಲ್ಯೊ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಾಡ್ನ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ-ಸಿರ್ಕ್ಯಾಚ್ಯೊ, ಭಾಯ್ರೆ ತೆಲಾಚ್ಯೊ, ಬಿಂಡಿಚ್ಯಾ ಬಿಯಾಂಚ್ಯಾ ತೆಲಾಚ್ಯೊ, ನೀಲ್‍ಗಿರಿಚ್ಯಾ ತೆಲಾಚ್ಯೊ, ಧುಂಪಾ ಫಳಾಂಚ್ಯಾ ಬಿಯಾಂಚ್ಯಾ ತೆಲಾಚ್ಯೊ, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚ್ಯೊ ಆನಿ…
Read More

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಟ್ ಕೆಲೆಂ!

Nirmone-Title-Design_Thumbnail
ನಿರ್ಮೊಣೆಂ: ಅವಸ್ವರ್ 7 ಮರಿಯಾಣ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೃಪ್ತಿ ಭೊಗ್ಲಿ. ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ನೀಜ್ ಹಕೀಗತ್ ಸಮ್ಜತೆಲಿ ಆನಿ ಸಗ್ಳೊ ಗೊಂದೊಳ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಸುಟಂವ್ಕ್ ಜಾತಲೊಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಖುದ್ ಮೆಳೊನ್, ತಾಣೆ ಪುಲಿಮಾರಾಂತ್ ಪೊಣ್ಸಾರೊಂಪ್ಯೊ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಡಾ…
Read More

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

ಅಪ್ರಾದ್ಯಾಕ್ ಚತ್ರಾಯ್

Nirmone-Title-Design_Thumbnail
ನಿರ್ಮೊಣೆಂ: ಅವಸ್ವರ್ 6 ವಿಗಾರಾಂಕ್ ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಂವ್ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊಂ. ವೆತಾನಾ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಚಲೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ತರ್‍ಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮೆಳ್ಳೊ ನಾ. ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ಪುಲಿಮಾರಾಂತ್ ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ…
Read More

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆ ಭೆಟೆಕ್

Nirmone-Title-Design_Thumbnail
ನಿರ್ಮೊಣೆಂ: ಅವಸ್ವರ್ 5 ವಿಗಾರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುರ್ತ್ ಭೆಟೊಂಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. “ಗಜಾಲ್ ಭೆಶ್ಟಿಚ್ ವ್ಹಡ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಕುಂಪಾದ್ರೆ… ವಿಗಾರಾಂಕ್ ಕೊಣೆ ಖಬರ್ ದಿಲ್ಲಿ? ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಸರ್ಶಿಂ ದೂರ್ ವ್ಹರ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ…” ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಮೊಡ್ಲಾಂಕ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲಿ ವಾಲ್…
Read More

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

ಅನಿತಾನ್ ಕೊಯ್ತೊ ಧರ್ಲೊ

Nirmone-Title-Design_Thumbnail
ನಿರ್ಮೊಣೆಂ: ಅವಸ್ವರ್ 4 ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಹೊಟ್ಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ಮಾಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಚ್ಹಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. “ಪೆÇಣ್ಸಾ ರುಕಾಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ಮಾಡಾಂಕ್ ಬರಿಂ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಪರ್ಬೊ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿ. “ರೂಕ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಮಾಡ್ ಭಾಗೊನ್ ಯೆತಲೊ… ಪಾಳಾಂ ಯೇನಾಶೆಂ…
Read More

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ್

Nirmone-Title-Design_Thumbnail
ನಿರ್ಮೊಣೆಂ: ಅವಸ್ವರ್ 3 “ಕುಂಪಾದ್ರ್ ಕೆದಾಳಾ ಆಯಿಲ್ಲೊಯ್….?” ಮೆಟಾಂಚೆರ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಗೊಣ್ಯೆಚೆರ್ ಪಾಯ್ ಪುಸಿತ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. “ಗೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಲೆಂ ಜಾಲೆಂ…? ಮರಿಯಾಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊವೆ?” ಗುರ್ಕಾರಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಮದೆಂಚ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜಾನ್. ಮರಿಯಾಣ್ ಕುವೆಯ್ಟ್ ವೆಚೆ ಖಾತಿರ್ ಬೊಂಬಯ್…
Read More

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್