Browsing the "NOVELS" Category

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 19: ಆನ್ಯೇಕ್ ಘಾತ್?

Nirmonnem-Title-Design_Thumbnail
ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 19; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್) “ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಶ್ಟ್….. ತುಂ ಸಕಾಳಿಂ ಉಜ್ವಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ವಚೊನ್ ಕುಂಪಾದ್ರಿಕಡೆ ಉಲವ್ನ್ ಯೇ…..” ಮ್ಹಳೆಂ ರೆಮೆಜಾನ್. “ತೊ ಆನಿ ಮರಿಯಾಣ್ ಗುತ್ತಿಗೆಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ…
Read More

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 6: ಘಾತ್ ಆನಿ ದಗಲ್ಬಾಜ್

Sovo Surngarun_T1
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 6 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) “ತೆನ್ಕಾಂತ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲಿ ತಿ ಕಾಣಿ ಕಶಿ ಆಸಾ?” ವೊವ್ಳ್ಯಾಂನಿ ವಯ್ರ್-ವಯ್ರ್ ಸವಾಲೆ ಕೆಲೆಂ. “ತೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಡೊನ್ ಗಸ್ಪಾರ್…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 18: ಕುಂಪಾದ್ರಿಚೊ ದೊಡೊ ಖೆಳ್?

Nirmonnem-Title-Design_Thumbnail
ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 18; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್) “ಕಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾಯ್ ಕುಂಪಾದ್ರೆ ತುಂ….. ಅನಿತಾ-ಮಾಬಲಾ ನಿದ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲಾಂ….. ಆಪ್ಣೆಂ ಮಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂ ಕಾರಣ್ ಸೊಧುನ್ ಮರಿಯಾಣಾನ್‍ಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ…
Read More

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 5: “ಭುರ್ಗಿಂ ಝುಜಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್”

Sovo Surngarun_T1
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 5 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ವ್ಹೊಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ವರ್ತನಾ ವರ್ವಿಂ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ರಾಗ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಜಾಣಾಸೊನ್‍ಯೀ, ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾನ್ ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂ, ವೀರೋಚಿತ್ ಮೇಟ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 17: ಕೇಜ್ ಕರ್ಚಿ ನಾಕಾ!

Nirmone-Title-Design_Thumbnail
ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 17; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್) ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರ್ ಆನಿ ದುಸ್ರೊ ಪೊಲಿಸ್ ಪೆದೊ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಕರಾರ್ ರಾಗ್, ಹಂಕಾರ್, ಗರ್ವ್ ಪಳಯ್ತಾನಾಂಚ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ.…
Read More

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 4: ಜಯ್ತಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್

Sovo Surngarun_T1
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 4 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಮಾಂವಾನ್, ಪುಡ್ತುಗೇಜ್ ಭಾಷೆನ್ ತಶೆಂ ಉಚಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಉತಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ದೊನಾ ಲುವಿಜಾ ಘಡ್ಬಡ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ತಿ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಮಾಂವಾನ್, ತಸಲ್ಯೆ ಆಯಿನ್ನ್…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 16: ಮರ್ಯಾದ್ ರಾಕ್ಲಿ ವಾ ಕಾಡ್ಲಿ?

Nirmone-Title-Design_Thumbnail
ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 16; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್) ಮರ್‍ಯಾಣಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಲೆಂ, ಶಿವಾಯ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ. ಪಾಂಚ್-ಧಾ ಮೆಟಾಂ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ವೆಗಾನ್ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಯೆಂವ್ಚಿ ಖರಸ್ ಉಣಿ ಜಾತಾ…
Read More

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 3: ದುಬಾವಾಚಿ ದಾವ್ – ಸಂದೇಶ್

Sovo Surngarun_T Budkulo
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 3 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಹೈದರ್ ಆಲಿ ಖಾನಾಚೆ ಶಿಪಾಯ್, ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಕೈದ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ದಿ ವಾ ಹೆರ್ ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ಕಾರಣಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಜಾಂವ್ದಿತ್ – ತೆ ವೇಳ್ ಪಳೆವ್ನ್…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 15: ಮರ್ಯಾದ್ ಉರಂವ್ಕ್

Nirmone-Title-Design_Thumbnail
ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 15; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್) “ದೆವಾ ಹೊ ಸಂಸಾರ್’ಗೀ…..” ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ಉದ್ಗಾರ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಹಾಂವೆಂ. ಆವಯ್ ಬಾಪುಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ತಾನಾಯಿ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಇತ್ಲಿ ಚರಬ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್! ಮ್ಹಜಿ ಧುವ್ ಪುಣ್‍ಯಿ…
Read More

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 2: “ವಚ್, ವಚ್‍ಗೊ ಬಾಯೆ…”

Sovo Surngarun_T Budkulo
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 2 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಅಪಾಯಾಚಿ ಆನಿ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಕಾಫರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಸವಾರಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಶಿಪಾಯ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಏಕ್ ಅಪಶಕುನಾಚೆಂ…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)