Browsing the "NOVELS" Category

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 18: ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಭೆಟ್

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 18 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ‘ಜುದಾಸಾ!’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉದ್ಗಾರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಆನಿ ಹಾತ್ ತಾಣೆಂ ಮುಕಾರ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ದಾರ್ ಆಸಾ…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 17: ಏ ಜುದಾಸಾ!

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 17 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಕಸಲಿಯೀ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾಂವ್, ಝುಜ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಸಲ್ವಣಿ ಒಪ್ಚೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಸಹಜ್‍ಲ್ಲೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ ನಹಿಂ. ಬಂಧೆಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟೊನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ದುಸ್ರಿ ಕಸಲಿಚ್ ವಾಟ್…

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 16: ಬಂಧಡೆಂತ್ ಬಹಾದುರಿ

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 16 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ತವಳ್ಚ್ಯೆ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ‘ಪಾದ್ರ್’ ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್, ದೇವ್ ಭಿರಾಂತೆಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಎಕಾ ಥರಾನ್ ಲಜೆಚೆಂ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ಗುಪಿತ್ ಥರಾನ್ ತಾರಿಪೆಚೆಂ…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 15: ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಾ ‘ಪಾದ್ರ್’ ಸಿಲ್ವಾ

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 15 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಉತ್ರಾಂ ಮುಂದರ್ಸುಂಕ್ ತಿಕಾ ತಾಂಕೊಂಕ್ ನಾ. ಖಂತಿನ್ ತಿಚೊ ತಾಳೊ ಪುರ್ತೊ ಫುಗಾರ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಮೌನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 14: ಫರ್ಮಾಣ್ ಆನಿ ಭೆಟ್

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 14 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂ ಪಂದಾಕ್ ಧರ್ಣ್ ಉಗ್ತಿ ಜಾತಾಶಿ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೊ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ರಾಜಾಂತ್…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 13: ನಿತಿಚಿಂ ಖೆಳ್ಖುಳಾಂ

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 13 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) “ಕಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಸಹಜ್‍ಲ್ಲಿ ಕಸಲಿಯೀ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ. ಪುಣ್ ತುಕಾ ಮೊರ್ಣಾಂತ್ಲೊ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 12: ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ವಿಶ್ವಾಸ್‍ಘಾತ್

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 12 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ವ್ಹೊಯ್, ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಖುಷೆಚೊ ಕೈದಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾಟ್ ಚಮ್ಕತಾನಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾರ್, ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲಿ…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 11: ಜಿವಂತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ನೊವ್ರೊ

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 11 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) “ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸಾ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕುವೆಲ್ ಘಡ್ಗಡ್ಯಾ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್. “ಮೊರ್ಣಾಂತ್ಲೊ ಉಟೊನ್ ಆಯ್ಲಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಹಾತಾಂತ್ ಕಾಂಕ್ಣಾಂ ಶಿರ್ಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್! ಗೆಲಿ ತಿ…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 10: ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸಾಚಿ ಮಜತ್

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 10 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಮೆದಾರಾನ್ ತಕ್ಷಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ. ಬದ್ಲಾಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್‍ಚ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ. “ತುಜೆಂ ನಾಂವ್?” “ಮ್ಹಜೆಂ…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 9: ಅದೃಷ್ಟಾಚಿ ಸುಕ್ತಿ

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 9 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚಿಂ ನಿಮಾಣಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆಚ್ ಥಟಕ್ಲೊ! ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಯಿತ್-ಪೆಟ್ ವಿಂಚ್ತಾನಾ, ತಾಂತುಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಜುವಾನಾಚ್ಯಾ ಸಾರ್ಕ್ಯಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್…