Browsing the "EDITORIAL" Category

ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ‘2018’: ಪಯ್ಲಿ ಇಗರ್ಜ್, ನವಿ ಇಗರ್ಜ್ ಆನಿ ನವೊ ಗೊವ್ಳಿ!

ಚರಿತ್ರಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಪಾಟ್ ಸೊಡಿನಾ! ವ್ಹಯ್. ಚರಿತ್ರಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೆದಾಳಾಗೀ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ, ತೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಲ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಬರ್ಗಾಲ್ ನಾ. ಪುಣ್, ಕಾಲ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಜ್ ನಾ, ಆಜ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂ ಫಾಲ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್: ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕುರ್ವತಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಆಮ್ಚಿ ಏಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ! ‘ಹೊರಗೆ ಶೃಂಗಾರ, ಒಳಗೆ ಗೋಳಿಸೊಪ್ಪು’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಪಳೆ, ತಶೆಂ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂತೊಸ್ ಪುಣೀ ನಾ, ತರೀ, ಅಶೆಂ ಸಾಂಗನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವೊಂಕ್‍ಯೀ ಪುಟ್ವನಾ. ಹಕೀಗತ್ ತಶಿಚ್ ಆಸಾ. ಖಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಎಜ್ಯುಕೇಟೆಡ್, ಡೀಸೆಂಟ್, ರಿಚ್,…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಫಾ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ; ಆನಿ ಲಿಪಿ ರಾಜಕೀಯಾಚಿ ದಗಲ್ಬಾಜಿ ಚರಿತ್ರಾ!

ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ನಾಂತ್. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ದರಬಸ್ತ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲೆ ಧಾರಾಳ್ ಸಾಹಿತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ 50 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಕಾಳ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಲಾಂ, ಭಾಷೆಚಿ ಉದರ್ಗತಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಪುಣ್ ತಾಂಕಾಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೊ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

ಖಾಂದಿ ಖುರಿಸ್; ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ಆನಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಸಭಾ?! ಏಕ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ನಿಯಾಳ್

ವಿಶೇಸ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ : ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್, ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ www.Budkulo.com ವ್ಹಯ್! ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ‘ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಧರ್ಮಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬರಪ್‍ಗೀ’ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾಕಾ. ಫಕತ್ ತಕ್ಲೆ ನಾಂವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಫೈಸಲ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

ಚತ್ರಾಯ್; ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಡಂಪ್‍ಯಾರ್ಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಕೊಣೆಂಯ್!

ಮೊಗಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನೊ, ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಕಲಾ ತಶೆಂಚ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾ ಪಾಸೊತ್, ಉದರ್ಗತೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾ ತೆಂ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

ಹೆಂಚ್‍ಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್? ಫಕತ್ ವಿದೇಶೀ ಮಾಡ್ತಿರಾಂಕ್ ನಮಾನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಕ್ ನಾ ಮಾನ್?

ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಂಕ್ ಉಗ್ತೊ ಉಲೊ ಬೋವ್ ಮಾ.ದೊ. ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸೊಜ್, ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಆನಿ ಬೋವ್ ಮಾ.ದೊ. ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಹಾಂಕಾಂ. ಸೊಮಿ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥಂಯ್ ಬೋವ್ ಮೊಗಾಳ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದ ಮನಗಳನ್ನು ಹಡಬೆ ರಾಜಕಾರಣ ಕುಲಗೆಡಿಸಿತು

ಶತ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಸೌಹಾರ್ದದ ನಾಡಾಗಿ, ಬಹುಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟವಾಗಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕದಡಿಸಿದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು. ತುಳುನಾಡು ಎಂಬುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಜನರನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ. ಮಾನವೀಯತೆ, ಮುಗ್ಧತೆ, ಪರಸ್ಪರ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಉದಕ್ ರೊಮಾಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾಗಿ?

ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್! ಅಬ್ಬಾ! ಸದಾಂ ಮೀಸ್, ಬಗ್ಲೆನ್ ದೆಂವ್ಚಾರ್ – ಅಶೆಂ ಆಮಿಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಯ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಕ್ಲೆರಿತ್ ಯಾನೆ ಪುರೋಹಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ಪಾದ್ರಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿಕವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮಿ (ಪಯ್ಲೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರ್ಟಿಕುಲರ್ಲಿ ಕಥೊಲಿಕ್)…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಬರವ್ಪಿ, ಪತ್ರಕರ್ತಾಂನಿ ಖಡಾಖಡ್ ಆಸಜೆ; ನಾಂ ತರ್ ತೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಸಾಹಿತಿ, ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಸಮಾಜ್ ವರ್ತೊ ಮಾನ್ ದಿತಾ. ಸಾಹಿತಿ ವಾ ಕಲಾಕಾರ್ ಜಾಣಾರಿ, ಶಿಕ್ಪಿ, ಬುದ್ವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮಾಜ್ ಲೆಕ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಮಾಜ್, ಸರ್ಕಾರ್ ಮಾನ್ ದಿತಾ. ಬಿರುದಾಂ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ್ತಾ, ಗೌರವ್ ದಿತಾ. ಹೆಂ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

ಸ್ವಚ್ಛ್ ಸಮಾಜ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ನಿಚೆವ್ ಕರ್ಯಾಂ ಆನಿ ವಾವುರ್ಯಾಂ

ಮೊಗಾಳ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್. 2015ವೆಂ ವರಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಸಂತೊಸಾಚೆಂ, ಉಲ್ಲಾಸಾಚೆಂ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನಾಚೆಂ ಜಾಂವ್. ನವೆಂ ವರಸ್ ಯೆತಾನಾ ನವೊ ಹುರುಪ್ ಉದೆತಾ. ಪುಣ್ ಚಡಾವತ್ ಜಣಾಂ ಥಂಯ್ ತೊ ಹುರುಪ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಮಾತ್ರ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ