Browsing the "EDITORIAL" Category

ಚತ್ರಾಯ್; ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಡಂಪ್‍ಯಾರ್ಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಕೊಣೆಂಯ್!

Comedy Show
ಮೊಗಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನೊ, ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಕಲಾ ತಶೆಂಚ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾ ಪಾಸೊತ್, ಉದರ್ಗತೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾ ತೆಂ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

ಹೆಂಚ್‍ಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್? ಫಕತ್ ವಿದೇಶೀ ಮಾಡ್ತಿರಾಂಕ್ ನಮಾನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಕ್ ನಾ ಮಾನ್?

Christianity_T
ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಂಕ್ ಉಗ್ತೊ ಉಲೊ ಬೋವ್ ಮಾ.ದೊ. ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸೊಜ್, ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಆನಿ ಬೋವ್ ಮಾ.ದೊ. ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಹಾಂಕಾಂ. ಸೊಮಿ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥಂಯ್ ಬೋವ್ ಮೊಗಾಳ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದ ಮನಗಳನ್ನು ಹಡಬೆ ರಾಜಕಾರಣ ಕುಲಗೆಡಿಸಿತು

Budkulo_Section 144_T
ಶತ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಸೌಹಾರ್ದದ ನಾಡಾಗಿ, ಬಹುಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟವಾಗಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕದಡಿಸಿದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು. ತುಳುನಾಡು ಎಂಬುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಜನರನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ. ಮಾನವೀಯತೆ, ಮುಗ್ಧತೆ, ಪರಸ್ಪರ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಉದಕ್ ರೊಮಾಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾಗಿ?

Budkulo_Catholics sleeping_T
ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್! ಅಬ್ಬಾ! ಸದಾಂ ಮೀಸ್, ಬಗ್ಲೆನ್ ದೆಂವ್ಚಾರ್ – ಅಶೆಂ ಆಮಿಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಯ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಕ್ಲೆರಿತ್ ಯಾನೆ ಪುರೋಹಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ಪಾದ್ರಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿಕವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮಿ (ಪಯ್ಲೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರ್ಟಿಕುಲರ್ಲಿ ಕಥೊಲಿಕ್)…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಬರವ್ಪಿ, ಪತ್ರಕರ್ತಾಂನಿ ಖಡಾಖಡ್ ಆಸಜೆ; ನಾಂ ತರ್ ತೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

Freedom-of-Expression
ಸಾಹಿತಿ, ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಸಮಾಜ್ ವರ್ತೊ ಮಾನ್ ದಿತಾ. ಸಾಹಿತಿ ವಾ ಕಲಾಕಾರ್ ಜಾಣಾರಿ, ಶಿಕ್ಪಿ, ಬುದ್ವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮಾಜ್ ಲೆಕ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಮಾಜ್, ಸರ್ಕಾರ್ ಮಾನ್ ದಿತಾ. ಬಿರುದಾಂ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ್ತಾ, ಗೌರವ್ ದಿತಾ. ಹೆಂ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

ಸ್ವಚ್ಛ್ ಸಮಾಜ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ನಿಚೆವ್ ಕರ್ಯಾಂ ಆನಿ ವಾವುರ್ಯಾಂ

ಮೊಗಾಳ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್. 2015ವೆಂ ವರಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಸಂತೊಸಾಚೆಂ, ಉಲ್ಲಾಸಾಚೆಂ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನಾಚೆಂ ಜಾಂವ್. ನವೆಂ ವರಸ್ ಯೆತಾನಾ ನವೊ ಹುರುಪ್ ಉದೆತಾ. ಪುಣ್ ಚಡಾವತ್ ಜಣಾಂ ಥಂಯ್ ತೊ ಹುರುಪ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಮಾತ್ರ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

ಮಾನ್ಯತಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಖರೆಂ, ಪುಣ್ ಮಾನ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಕೊಣೆಂ?

ಆಮ್ಚೊ ಭಾರತ್ ಸಮೃದ್ಧ್ ದೇಶ್. ಹಜಾರಾಂನಿ ಭಾಸೊ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್, ಪ್ರಮಾಣಾನುಸಾರ್ ಆನಿ ಪ್ರದೇಶ್‍ವಾರ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಭಾಸೊ ಪ್ರಮುಖ್. ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾನ್ ಭಾಸಾಂಕೀ ವರ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಆಟ್ವ್ಯಾ ವೊಳೆರಿಂತ್ ಸ್ಥಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಗಜಾಲ್.…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

ನವೊ ಸರ್ಕಾರ್, ನವೊ ಭರ್ವಸೊ ಆನಿ ಬುಡ್ಕುಲೊ

ಮೊಗಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾ, ನಮಸ್ಕಾರ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ತಶೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ಪಾವ್ಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಧರ್ತಿ ಭಿಜ್ಲ್ಯಾ, ಪರಿಸರ್ ಥಂಡಾಯೆನ್ ಭರ್ಲಾಂ. ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಏಕಾಂತ್ ಭೊಗುಂಕ್, ಘರಾ ಭಿತರ್‍ಚ್ ಬಸೊನ್ ನಿಯಾಳ್ ಕರುಂಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ಸುಸಂದರ್ಭ್,…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

Mr. Prime Minister, Please Talk to the Nation

Dr-Manmohan-Singh_T
ಡೊ| ಮನ್‍ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್! 1991ವ್ಯಾ ಚುನಾವಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೊ ರಿಟೈರ್ಡ್ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾತಾನಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಏಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವಾನ್ ರಿಜರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗವರ್ನರ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

ಆಮ್ಕಾಂ ಉದಕ್ ಜಾಯ್

ಉದಕ್ – ಸರ್ವ್ ಜಿವಿಂಚ್ಯಾ ಉಗಮಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್. ಆಖ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಂತ್, ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಎದೊಳ್ ವರೆಗ್, ಆಮಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಪೃಥ್ವಿ ಉದಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಎಕ್‍ಚ್ ಗೃಹ್. ಉದಕ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್‍ಚ್ ಜೀವಾಣು ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೆ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪೃಥ್ವೆಂತ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ