Latest News

ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್: ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆ ದುಸ್ಮಾನ್ ಆನಿ ಲುಟ್ಕಾರ್ ಹೆರ್ ನ್ಹಯ್; ತೆ ಆಮ್ಚೆಚ್!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : January 17, 2019 at 5:55 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ವಿಶೇಸ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್

ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್: ಹೆಂ ಬರಪ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ವಿಶಿಂ ಆಸಾ. ಕೊಣಾಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ವಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕುಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಹಾಂವ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರಿನಾ, ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್, ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್, ಘಡ್‍ಲ್ಲಿಂ/ಘಡೊನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಹೀನ್ ಕೃತ್ಯಾಂ, ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್, ವಿರೋಧ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವೊಂಕ್‍ಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಕ್‍ಯೀ ಏಕ್ ಮೀತ್ ಆಸಾ ನೆ? ದುಸ್ರೆಂ, ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಬರಪ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಕ್ ಯೇನಾಕಾತ್. ವಾಚುನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಚೊ ಆಶಯ್ ತುಮಿ ಸಮ್ಜತೆಲ್ಯಾತ್ ತರ್, ಹಾಂವೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಥಕ್.

ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಚಿ ನ್ಹಯ್! ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಅಶೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಗೊಂಚಿಯೀ ನ್ಹಯ್!! ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್, ಹಿ ಗಜಾಲ್, ಸಾಂಗನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವೊಂಕ್‍ಯೀ ನ್ಹಯ್!!!

ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವೊಪಾರಿ ಉಲಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದೊಳ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಆಸ್ಡ್ಯೊ ವಯ್ರ್ ಕರಿನಾಕಾತ್. ವಿಷಯ್ ವಾ ಗಜಾಲ್ ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್ತಾಂ.

ಆಮಿ ಏಕ್ ಭೋವ್ ಶಿಕ್ಪಿ, ಬುದ್ವಂತ್, ಎಕ್ವಟಿತ್ ಸಮುದಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹೊಗೊಳ್ಸಿತಾಂವ್. ಪುಣ್, ವಿಶಾಲ್ ಸಮಾಜೆಂತ್, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಸಮಸ್ಸೆ/ಧೊಶಿ ಫುಡ್ ಜಾತಾನಾ ಆಮ್ಚೆಂ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‍ಮೆಂಟ್ ಕಶೆಂ ಆಸ್ತಾ ತೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಭಿರಾಂತ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಹಾಂವೆಂ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ, ಮ್ಹಜೊ ಅನುಭವ್ ವಾಪಾರುನ್ ಹೆಂ ಬರಪ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸಾಂ.

ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‍ಮೆಂಟ್! ವ್ಹಯ್. ಕೆನರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ವಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮಾ ಪೊರ್ಬುಂಗೆಲಿ ಸಮಾಜ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಬುರ್ನಾಸ್ ಲೆವೆಲಾರ್ (ಡೇಂಜರ್ ಝೋನ್) ಆಸಾ! ಮ್ಹಜೆಂ ಖಡಕ್ಕ್ ತೀರ್ಪ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ಬೆಜಾರ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಚೆಂ ನಡ್ತೆಂ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ, ಧೋರಣ್ ಹಾಂವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಜಾಣಾಂ ದೆಕುನ್ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾ; ಪುಣ್ ಖಂತ್, ಬೆಜಾರಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾ.

ಆಮಿ, ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯ್, ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಆಮಿ ಹೊಗೊಳ್ಸಿತಾಂವ್ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಮೋಲ್/ಸ್ಥಾನ್ ಕಸಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಾ ವಳ್ಕೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪೊರ್ಚೆಂ, ಉರ್ವಾ ಹೊಲಾಂತ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾಲೆಂ.

ಭರ್ತಿ 10 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ, 2008 ಇಸ್ವೆಂತ್, ಸಪ್ತೆಂಬರಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಮಿಲಾರಾಂತ್ ‘ಚರ್ಚ್ ಎಟ್ಯಾಕ್’ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪೊರ್ಬುಂಗೆಲೆ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಥರ್ಥರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಖರ್‍ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ‘ಸು’ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ‘ಸುಕುರುಂಡೆ’ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿಂಚ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಪೊರ್ಬು ಸಮಾಜ್‍ಚ್ ಕಾರಣ್! ವಿಪ್ರೀತ್ ಆನಿ ಅತಿರೇಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ, ದಿಶಾ ಆನಿ ಶೆವಟ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸ್ಪಂದನ್, ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಹಿಂಡ್… ಅಶೆಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ವ್ಹಡ್ ಗಲಾಟೊಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ, ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಬಂಧಿವಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಲಿ, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಸಂಚಲನ್ ಉಟ್‍ಲ್ಲೆಂ…

ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಪತ್ರಾನ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಂಕೊ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಂತುಂ ಮ್ಹಜೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಲೇಖನ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ‘ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್, ತುಮಿ?’ ತಕ್ಲೆ ನಾಂವಾಚೆಂ ತೆಂ ಬರಪ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ಹಾಂವ್ ಅನನುಭವಿ ಲೇಖಕ್; ತರೀ, ತಾಂತುಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಅಸಲ್ಯಾ ಘಡಿತ್/ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಕಶೆಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದೀಜೆ, ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾವಿಶಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ/ಶಿಕಪ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶಿಂ.

ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಜ್, ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ಆಮ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ತಶಿಚ್ ಆಸಾ!

ಹ್ಯಾಚ್ ಜನೆರ್ 5ವೆರ್ ಉರ್ವಾ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಹೊಲಾಂತ್ ಪತ್ರಕರ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಲ್ಲೊ ಗೊಂದೊಳ್ ಆನಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್. ಪುಣ್ ಹಾಕಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಚೆಂ ಸ್ಪಂದನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಹಾಸೊಂಕೀ ಯೆತಾ, ಬೆಜಾರ್‌ಯೀ ಜಾತಾ. ಆನಿ ಆಮ್ಚಿ ಬಹಾದೂರಿ ಫಕತ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ದೊರ್‍ಯಾ ಭಿತರ್ ಸೀಮಿತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಹಾಚೆ ವರ್ತೆಂ ನಿದರ್ಶನ್ ದುಸ್ರೆಂ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ತಾನಾ ಖಂತ್ ಭೊಗ್ತಾ, ರಾಗ್‍ಯೀ ಉದೆತಾ.

ಆಯ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚೊ. ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್, ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾ ವೆಗಾಚೆಂ ಖಬ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ. ಹಾಚೊ ವಾಪಾರ್ ಬರ್‍ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ವಾಯ್ಟಾಕ್‍ಚ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆಲಾ ಲೊಕಾನ್. ಉರ್ವಾಚ್ಯಾ ಹೊಲಾಂತ್ಲೊ ಗೊಂದೊಳ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಉದ್ದೇಶ್‍ಪೂರ್ವಕಿಂ ಗೊಂಗೊ ಕರುನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಕ್‍ಚ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಆನಿ ಹಾಕಾ ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಥರ್ಥರೊನ್ ಗೆಲಿ!

ವ್ಹಯ್. ಸಂಬಂಧಿತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ, ಕಶೆಂ ಮುಂದರುಂಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜನಾಸ್ತಾನಾ ದೆದೆಸ್ಪರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್ತೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾನ್, ಫುಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಕಂಟಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವಿ ಮೆಳ್ಳಿ.

ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಇತ್ಲೆ ಶಿಕ್ಪಿ, ಪರಿಣತ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಪತ್ರಾಂ-ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ವಾವುರ್ಚೆ ತಶೆಂಚ್ ಕಾನೂನ್ ತಜ್ಞ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಫಾಯ್ದೊ ಮಾತ್ರ್, ಹರ್ಶೆಂಚೆಪರಿಂ, ಝೀರೊ! ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ದಿ, ಮಾಹೆತ್ ಆನಿ ಸಾಕ್ಷೆಂ (ಮ್ಹಜೆ Informers ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ಆಸಾತ್!) ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಉರ್ವಾಚೆ ಯಾಜಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ಯಾಜಕ್‍ಯೀ ನಿರಾಶಿ ಜಾಲ್ಲೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಫುಡ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಕಿತೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ತೆಂ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ನದ್ರೆನ್ ಅವಲೋಕನ್ ಕರ್ಚಿ ಸಾಮರ್ಥಿ, ವಿವೇಚನ್‍ಯೀ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ (ಮೊಬೈಲಾಂನಿ) ಯಕ್ಷಗಾನಾಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಆರೋಪ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಬ್ರೆಂನಿ (ವೀಡಿಯೊ ಧರ್ನ್) ತಕ್ಷಣಾಕ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಯೋರಿಟಿ’ಚಿ. ವ್ಹಯ್. ತಾಂತುಂ ಯಕ್ಷಗಾನಾಕ್ ‘ಅಕ್ಮಾನ್’ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಯೋರಿಟಿ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ತ್ಯಾ ಆವ್ಕಾಸಾಕ್ ದುರುಪಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್, ಇಗರ್ಜೆಂಕ್, ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕಾರ್ ಕರುಂಕ್, ಅಪ್ವಾದ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆನಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಅರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ತಶೆಂ ಜಾಣಾರಿ ಸಯ್ತ್ ಸಲ್ವಲ್ಲೆ!

ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಸನ್ವಾರಾ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ; ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದೋನ್ ತೀನ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ (ತಿಂ ಕೊಣಾಚಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವೆಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಗಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಟಿ.ವಿ. ಚಾನೆಲಾಂನಿಯೀ ಖಬರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲಿ, ಪುಣ್ ತೆಂ ಪೂರಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸವಯೆಚೆಂ ಜಾಲಾಂ). ಆತಾಂ, ಪ್ರಮುಖ್ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಬ್ರೆಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಮನಿಸ್ ತಿತ್ಲೆಯೀ ಘಡ್ಬಡ್ಲೆ? ವಾಟ್ ಚುಕ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ?

ಆತಾಂ ಪಳೆಯಾ, ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ‘ಆಮ್ಚ್ಯಾ’ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ (ಇಗರ್ಜ್ಯೊ, ಕ್ಲೆರ್ಜಿ ಧರುನ್) ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಸಂಗಿಂ ‘ವ್ಯವಹಾರ್’ ಕರುಂಕ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ/ಸಂಸ್ಥೆ ಆಪ್ಲಿ ‘ಸೆವಾ’ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಹಾಣಿಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಕರ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ? ಆಪ್ಲೆಂ ಪೋಟ್ ಭರ್ಚೆಂ ಆನಿ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಖಾವಂವ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್! ಸೊಡ್ಯಾಂ ತಿ ಗಜಾಲ್. ಪತ್ರಾಂ-ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಸಂಗಿಂ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಂಪರ್ಕ್, ಬರೊ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಣೆಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ‘ಕ್ರೈಸಿಸ್’ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಗರ್ಜಾ-ಆಕಾಂತಾಂನಿ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾಗಿ? ತಶೆಂ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಾ, ಪುಣ್ ಅನ್ಯಾಯ್, ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪುಣೀ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡಿಜೆ ನ್ಹಯ್ಗೀ?

ಉರ್ವಾಚ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂತ್ ಹಾಕಾ ಉಲ್ಟೆಂಚ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮ್ಹಾತ್ಭಾರ್‍ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಸಲಹಾ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, “ತುಮಿ ಎಪೋಲೊಜಿ (ಮಾಫ್) ಮಾಗೊನ್, ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿಕ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಪಾವ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳವ್ಣಿ ದಿಯಾ!” ಶಾಭಾಸ್! ಕಸಲೆಂ Concern! ಕಿತ್ಲೆಂ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಧೋರಣ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ? ಥೊಡ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಕ್‍ಯೀ ಅಶೆಂಚ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ! ಒಟ್ರಾಶಿ ಫಜಿಂತ್‍ಚ್ ಫಜಿಂತ್!!

ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ, ಉರ್ವಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್, ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿಕ್ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಮಾಗೊನ್ ಕಳವ್ಣಿ ದೀನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಜರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತಾಚೆ ವರ್ತಿ ಚೂಕ್, ಪ್ರಮಾದ್ ಆನಿ ಮೂರ್ಖ್‍ಪಣ್ ದುಸ್ರೆಂ ಆಸ್ತೆಂ ನಾ.

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹೊಲಾಂತ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಚಾತುರ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಖಬರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತರ್ ಕೊಣೆಂಗೀ, ಮತ್ ಪರಾಧೀನ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ದೊಗಾಂನಿ ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಅಪ್ರಾಧ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಒಪುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ, ಆಪ್ಣೆಂ ಯಕ್ಷಗಾನಾಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಕ್ಮಾನಾ ಖಾತಿರ್ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಕಳವ್ಣಿ ದಿಲ್ಲಿ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತೆಂ? ತೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾರತಾಂತ್ ಗಲಾಟೊ ಕರ್ನ್, ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಹಾಡುಂಕ್, ರಗ್ಳೆ ಕರುಂಕ್ ರುಜ್ವಾತ್ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತೆಂ.

ಬೇಸಿಕ್ ಕಾಮನ್‍ಸೆನ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಪತ್ರಾಂನಿ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಬ್ರೆ ಖಾತಿರ್ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ್ ವಾ ಎಪೋಲೊಜಿ ದಿಂವ್ಚಿ ತರೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಕಶೆಂ? ಇತ್ಲೆಂ ಮಿನಿಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಆಮ್ಚೆ ‘Advisers’ ಖಂಚ್ಯಾ ಕರ್ಮಾಕ್? ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್?

ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪುಣೀ ಹ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಜಾವ್ಯೆತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ವ್ಹಡ್ ಚೂಕ್ ನಿವಾರ್ಲಿ.

ಹಾಂಗಾಚ್ ಕಳ್ತಾ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ‘ದೊರ್‍ಯಾ’ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್, ತೆಂ ಅರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ಸಕ್ತೆವಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್.

ಆನ್ಯೇಕ್ ಸಾಂಗಜೆಚ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಎಕಾ ಮಾಧ್ಯಮಾನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ನಿತಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ! ವ್ಹಯ್. ಪತ್ರಕರ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂನಿ, ವಿವಾದ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವ್ಯಕ್ತಿನಿಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನಾಂ ತಾಂತುಂ ಮೆತೆರ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಗೊಂದೊಳಾಕ್ ಸಂಪ್ಣಿ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ. ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಘಡಿತ್ ವಿವರುನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲೆಂ ನೀಜ್ ಕಾರಣ್ ಲೊಕಾ ಮುಖಾರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಉರ್ವಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್, ಫುಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಂಕಟ್ ನಿತಳ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಫಾಮಾದ್ ‘ಲೇಟ್ ಲತೀಫ್ ಸಂಪಾದಕ್’ ಎಕ್ಲೊ ಸಗ್ಳೆಂ ಮುಗ್ದಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಗೊ ಜಾಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಫೋನ್ ಕರುನ್, “ತುಮಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ್ ದಿಯಾ ಫಾದರ್… ಹೊಲಾಚ್ಯಾ ಮೆನೆಜರಾಚೆರ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆತ್ಲಾಂ (ತಾಕಾ ಬಲಿ ದೀಜೆ!) ಆನಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿ ಖಾತಿರ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಪಾವ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಸ್ ದಿಯಾ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ! ಹೊ ಎಕ್ಲೊ ‘ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್’ ಖಬ್ರೆಗಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾರಿಚ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ! ಜಮಾತೆನ್ ‘ತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ’ ಮ್ಹಳೆಂ. ತಿ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿಚ್ ‘ಸಂಪಾದಕ್’ ಖುಬಾಳ್ಳೊಚ್. ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ಘಡಿಯೆ, ದುಸ್ಮಾನಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಹಗೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ತಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಕೀಳ್ ರಿತಿನ್ ವರ್ಣುನ್ ತಾಣೆಂ ತಿ ಫಟ್ಕಿರಿ ಖಬರ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಿಚ್.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕರ್ಚೆ ತಶೆಂಚ್ ಫೆಸ್ತಾಂ-ಪರ್ಬೊ ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಜಾಹೀರಾತಾಂ ಜಮವ್ನ್, ವಿಶೇಸ್ ಆಂಕೆ, ಪಾನಾಂ ಒದಗ್ಸುನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಆಮ್ಚೆ ‘ಮ್ಹಾತ್ಭಾರಿ’ ಫಕತ್ ದಲಾಲಿಪಣ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂ ಮಹಾನ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಿಜೆಗೀ ನಾಕಾ? ಅಶೆಂ ಹಾಣಿಂ ಜಾಹೀರಾತಾಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ನಾನಾಂತ್ಯಾ ರಿತಿಂನಿ ಉಣೆಂಪಣ್ ಹಾಡ್ಚೆ, ಅನ್ಯಾಯ್ ಕರ್ಚೆಯೀ ಆಸಾತ್. ತೆಂ ಕಶೆಂಯೀ ಜಾಲೆಂಮೂ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಕ್ (ಗಣ್ಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಾ ಹೆರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ಯಾದಿಂಕ್) ಗರ್ಜಾಂ ವೆಳಾರ್, ಅನ್ಯಾಯ್-ಅಕ್ರಮ್ ಜಾತಾನಾ ಹೆ ಮ್ಹಾತ್ಭಾರಿ ಕಸಲೆಂಚ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕರುಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರನಾಂತ್, ಆಕಾಂತಾ ವೆಳಾರ್ ಕೊರೊಡಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಹೀರಾತಾಂಚೊ ಐವಜ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾಚ್ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಧರುನ್, ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೊ ಮಾನ್ ರಾಕೊಂಕ್, ರಕ್ಷಣ್ ದಿವಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರಿನಾಂತ್.

ಬಗಾರ್ ತಾಂಚೊ ಎಕ್‍ಚ್ ಶೆವಟ್ – ತಸಲ್ಯಾ ಕಠಿಣ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್‍ಯೀ, ಕಷ್ಟಾಂ-ದುಖಾಂಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್‌ಯೀ ‘ಜಾಹೀರಾತ್’ ಜಮಂವ್ಚೊಚ್! ತರ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ ಹೆ ಲುಟ್ಕಾರ್? ಹಾಣಿಂ ಕರ್ಚೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ವಾ ಬರೆಂಪಣ್?

ಹಾಂವ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 20 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಪತ್ರಾಂ-ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ‘ಗುಪಿತ್’ ಗಜಾಲಿ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ದುರ್ಸೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಖುಷಿ ವ್ಹರಿನಾ. ಪುಣ್ ಅಸಲೊ ಅನ್ಯಾಯ್, ಅಕ್ರಮ್ ವ್ಯವಹಾರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಲುಟ್ಚೆಂ ವಿಪ್ರೀತ್ ಜಾಲಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿಯೀ ಪಿಳ್ಚ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಕುಸ್ಕುಟಾಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್, ಸಾಂಗಾತ್ಪಣ್ ವಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂಕಾಂ ಪುಟ್ವನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ವೊಗೆ ರಾವಜೆಗೀ?

ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ದುಸ್ಮಾನ್!

ಹ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಾಂತಾಂಚಿ ಶಿಂಕಳ್ ಲಾಂಬ್ ಆಸಾ. ಥೊಡೆಚ್ ದಾಖ್ಲೆ ದಿತಾಂ.

ತೊ ಏಕ್ ಭೋವ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್, ಬಳ್ವಂತ್ ಸಂಸ್ಥೊ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಥೊಡ್ಯಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ತ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ಬಾಗ್ಲಾಂ, ಜನೆಲಾಂ ಫೊಡ್ಲಿಂ, ದಫ್ತರ್ ಧ್ವಂಸ್ ಕರುಂಕ್ ರಿಗ್ಲೆ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ತ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಕೊಣೆಂಚ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲೊ ನಾ. ತ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪತ್ರಾಂಕ್, ಮಾಧ್ಯಮಾಂಕ್ ಸರಾಗ್ ಜಾಹೀರಾತಾಂ ವೆತಾಲಿಂ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಅಕ್ರಮ್ ಘಡಿತಾ ವೆಳಾರ್, ಫಟ್ಕಿರ್ ಅಪ್ವಾದಾಚ್ಯಾ ಆಕಾಂತಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಕರಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಫಕತ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಕಾಮ್ – ತ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಿಂ ಲಾಖಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಐವಜಾಚಿಂ ಜಾಹೀರಾತಾಂ ಸರ್ವ್ ಪತ್ರಾಂಕ್ ದಿವಯಿಲ್ಲಿಂ. ಎಕಡ್ಚ್ಯಾನ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಅಕ್ಮಾನಾಚೊ ಬಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ಅಪಪ್ರಚಾರಾಚೊ ಆಕಾಂತ್; ಆನಿ ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್!

ಜೆಜ್ವಿತಾಂನಿ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಧರ್ಮಾಂಧ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಕಿತ್ಲೆಂ ಧೊಸ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಂಸಾರ್ ಜಾಣಾಂ. ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿಂ ನಿಬಾಂ (ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚ್ಯೊಚ್ ಚುಕಿ ಆಸ್ತಾನಾ) ಘೆವ್ನ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಧೊಸುಂಕ್, ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕರುಂಕ್, ಗಲಾಟೊ ಕರ್ನ್ ರಗ್ಳೆ ದೀಂವ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾಂಕ್ ಲೇಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಜೆಜ್ವಿತ್ ಯಾಜಕ್ ಹೆರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆನಿ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಮ್ಜಣೆಚೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣಿಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಅಕ್ರಮಾಂಕ್ ಗಣ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ ಆನಿ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕೆಲಾಂ. ತಿ ತಾಂಚಿ ತಾಂಕ್. ತಾಣಿಂ ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಾರ್ಕೆಂ.

ಬೆಂದುರ್‍ಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್‍ಯೀ ಧರ್ಮಾಂಧ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಧೊಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಉಣೆಂ ನ್ಹಯ್. ವರ್‍ಸಾಂ ಆದಿಂ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ಎಕ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮೂಳ್‍ಭೂತ್‍ವಾದಿಂನಿ ತೊಚ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖೊಟ್ಯಾ ಅಜೆಂಡಾಕ್ ವಾಪಾರುನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಗೊಂದೊಳ್, ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಆನಿ ಅಕ್ರಮ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಆನ್ಯೇಕಾ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಮೂಳ್‍ಭೂತ್‍ವಾದಿಂನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಉಣೆಂಪಣ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆನಿ ಲುಕ್ಸಾಣ್-ಧೊಶಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂಯೀ ವ್ಹಡ್ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಲಿ (ಬುರ್ಖಾ ವಿವಾದ್). ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಾಂತ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್, ತಾಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಧರ್ಮ್‍ಭಯ್ಣಿಂಕ್ ನೈತಿಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಕೊಣೆಂ ದಿಲಾ?

ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ದೊಗಾಂ ಮಾದ್ರಿಂಕ್ ಧರ್ಮಾಂಧ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶ್ಹೆರಾಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಯ್ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಆಂಬುಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ವಿಸ್ರಲಾಂ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಕೊವೆಂತಾಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಕ್, ಜಿ ಘಾಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ, ಘೆಂವ್ಕ್ ಬಸ್‍ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮಾದ್ರಿಂಕ್, ತಿಂ ಮತಾಂತರ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆರೋಪ್ ಘಾಲ್ನ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಚಲವ್ನ್ ಪೊಲಿಸ್ ಸ್ಟೆಶನಾಕ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಣಿಂ ಆನ್ಯೇಕಾ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ವ್ಹರಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲ್ಯಾನ್ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ ಸ್ಟೆಶನಾಕ್ ಪರತ್ ಲೊಕಾ ಮುಖಾರ್ ಖೆಬ್ಡಾಯೊ, ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರ್ನ್ ವೊತಾಕ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಜಾತಾನಾ, ತಾಂಕಾಂ ಕೊಣೆಂ ಮಜತ್ ದಿಲ್ಯಾ? ಆಖೇರಿಕ್ ತಿಂ ಸಿಸ್ಟರಾಂ ‘ಆಮ್ಚಿಂ’ ನ್ಹಯ್, ಮಲೆಯಾಳಿಂಚಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಹಾತ್ ಧುವ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಖಬರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ. (ಕಂಕ್ನಾಡಿ ಮಲಯಾಳಿ ಇಗರ್ಜೆಂತ್‍ಯೀ ಏಕ್ ಪ್ರಕರಣ್ ಘಡ್ತಾನಾ, ತೆ ವೆಗ್ಳೆ, ಆಮ್ಚೆ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧೋರಣ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾಂನಿ!).

ತಿ ಏಕ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಕೊಲೆಜ್. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಪದ್ವೆಂಕ್ ನಾಂವಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಎಂಎಸ್‍ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿಭಾಗಾನ್ ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ. ದೇಶ್ ವಿದೇಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಸಕಾಳಿಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಚಲ್ಲೆಂ, ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ, ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ (ತವಳ್ ಆತಾಂಚೆಪರಿಂ ಚಾನೆಲಾಂಚಿ ಖಾತಡ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ). ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮತಾಂಧ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಥಂಯ್ ದಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಬೊಬೊ ಘಾಲ್ಯೊ ಆನಿ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲೆಂ! ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಎಕಾ ವಿದೇಶೀ (ಯುರೋಪಾಚಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣ್) ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಧ್ವಜ್/ಲಾಂಛನಾಕ್ ಪಾಯಾಂನಿ ಮಸ್ತಿಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆರೋಪ್ ತಾಂಚೊ. ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂ ಪಯ್ಕಿ ಭಾರತಾಚೊ ಬಾವ್ಟೊ/ಧ್ವಜ್ ಮುದ್ರಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್‍ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕದೆಲಾಂಚೆರ್ ಬಸ್ತಾನಾ ತಿಚಿಗೀ/ಹೆರಾಂಚಿಗೀ ತಿ ವಸ್ತ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ. ಪುಣ್ ತಸಲೆಂಚ್ ಸೊಧುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ಪಡ್ತಾನಾ, ತಾಣೆಂ ವಿದೇಶೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್ ಉದ್ದೇಶ್‍ಪೂರ್ವಕಿಂ ಭಾರತಾಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಪೆಂಪಾರೆಂ ವ್ಹಾಜಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿ ತಸಲೊ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಗಳ್ಸುಂಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೆ.

ತಿ ಕೊಜೆಜ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ರೋಶಿನಿ ನಿಲಯ, ವಾಲೆನ್ಶಿಯಾಚಿ.

ಹಿಂ ಫಕತ್ ಥೊಡಿಂಚ್ ನಿದರ್ಶನಾಂ. ಹಾಂತುಂಚ್ ಕಳ್ತಾ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಹರ್‍ಯೆಕ್ ಸಂದರ್ಭ್ ಗಳ್ಸುಂಕ್ ಮತಾಂಧ್ಳೆ, ದುಷ್ಕರ್ಮಿ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಕಸಲಿಂಯೀ ಘಡಿತಾಂ ಜಾಂವ್ದಿ, ತೆ ಸೊಡಿನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂತುಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾತಾ.

ರಾಜಕೀಯ್ ಗಜಾಲ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ತರ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ ಶಾಸಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ತಾಕಾ ಸಲ್ವಂವ್ಚೆಂ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿರೋಧಿ ಕೋಮುವಾದಿ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಲೋಬೊ ವಿರೋಧ್ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಆನಿ ಫಟ್ಕಿರೆ ಆರೋಪ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಕಾ ಶೆವ್ಟಾಂವ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಘಾಲೆಂ ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಕರ್ನ್ ಆಖೇರಿಕ್ ತಾಣಿಂ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿ. ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಹಿಲ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಚ್ಯಾ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರ್ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ದವರ್‍ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊನ್ ಅಕ್ರಮ್ ಆಧಾರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ರುದಾನ್ ಕರ್ನ್, ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊಕ್ ಬೊಣ್ಕ್ಯಾಂಚೊ ವಿರೋಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕರುನ್ ಅನೀತೆಚ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ತಾಕಾ ಸಲ್ವಯಿಲ್ಲೆಂಯೀ ಲೋಕ್ ಜಾಣಾ.

ಹಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಗಜಾಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್, ಧೋರಣ್ ಆನಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಕಸಲಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ? ಯೆಸ್, ಹರ್ಶೆಂಚೆಪರಿಂ ಮೊನಿ ಆನಿ ಭಿಂವ್ಕುರಿ! (ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ ಸಲ್ವೊಂಕ್ ದುಸ್ಮಾನಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ತಾಚಿಚ್ ದೇಣ್ಗಿ ಚಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ! ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಲೋಬೊನ್ ಬರೊಚ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ, ಅಭಿವೃದ್ಧೆಕ್ ವಾವುರ್‍ಲಾ ವ್ಹಯ್; ಪುಣ್ ಲೊಕಾ ಸಂಗಿಂ ತಾಚೆಂ ‘ಕನೆಕ್ಷನ್’ ಭೋವ್ ಪಾತಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಶಿವಾಯ್ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಖಬ್ರೊ/ಅಪಪ್ರಚಾರಾಂಕ್/ವಿರೋಧಿಂಚ್ಯಾ ಅಜೆಂಡಾಂಕ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಲ್ವಣೆಕ್ ಕಾರಣ್. ಆಖೇರಿಚ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಆಪವ್ನ್ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವಿರೋಧಿಂನಿ ಲೊಕಾಚೆಂ ಮನ್ ವಿಕಾಳ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಫಕತ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಗೀ ಚಮ್ಚಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ಭೊಂವ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲೊಯೀ ಬರೊ ಮುಖೆಲಿ ಆಖೇರಿಕ್ ಶೆವ್ಟತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಲೋಬೊ ಏಕ್ ನಿದರ್ಶನ್! ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ಬರಯ್ತಾಂ).

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಆಪದ್ಬಾಂಧವ್ ಜಾಲ್ಲೊ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಮಾತ್ರ್

ವಯ್ರ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಾಂತಾಂನಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಆಮ್ಚೆಚ್ ಮನಿಸ್ ಕಶೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಚಿಂತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ತಾ. ಕಾಂಯ್ ಬರೊ ಆವ್ಕಾಸ್, ಶ್ಯಾಥಿ ತಶೆಂಚ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಯೇನಾಸ್ಚೆಂ, ತಿತ್ಲೆಂ ಪಾವನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಳ್ಟೆಂಚ್ ಕರ್ಚೆಂಯೀ ಆಮಿ ಪಳೆಲಾಂ. ಪುಣ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ, ಕಾಂಯ್ ಪುಣೀ ತರೀ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಮಜತೆಕ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಕಿತೆಂಯೀ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ ತರ್ ತೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ www.Budkulo.com ಇ-ಪತ್ರಾನ್ ಮಾತ್ರ್.

ಖಂಡಿತ್ ವ್ಹಯ್. ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ‘ನೇತ್ರಾವತಿ ಉಳಿಸಿ/ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ವಿರೋಧಿ’ ಆಂದೋಲನ್, ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಫಕತ್ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಕ್ ಖುಷಿ ಕರುಂಕ್ (ತಾಂಕಾಂಚ್ ಆಶಾ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ), ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ‘ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ’ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾ ಪಾಸತ್ ಆನಿ ತರ್ಫೆನ್ ತಾಳೊ/ಆವಾಜ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೊ ಫಕತ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾನ್ ಮಾತ್ರ್. ಹಾಂವೆಂ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬಳ್ವಂತ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ನಿರಂತರ್ ಜಾಗೃತಿ ಉಟಯ್ಲ್ಯಾ. ಆಮ್ಚಿಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸಂಘಟನಾಂ, ಸಂಸ್ಥೆ, ಪತ್ರಾಂ-ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಆಸಾತ್, ಪುಣ್ ತಾಣಿಂ ಕುಸ್ಕುಟಾಚೆಂ ಕರುಂಕ್‍ಯೀ ನರ್ಗಲ್ಲ್ಯಾ, ನೆಗಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಯ್ತ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆ ಖಾತಿರ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಫುಡೆಂ ಸರೊನ್ ವಾವುರ್‍ಲಾ.

ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತೃಪ್ತಿ ಆನಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ಲ್ಯಾ, ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲಾ. ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಹವ್ಯಾಸಿ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಇತ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಆಪ್ಲೊ ಸಮುದಾಯ್ ಆನಿ ಲೊಕಾ ಪಾಸತ್ ಝುಜೊಂಕ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ತಯಾರ್. ತುಮ್ಚೆಂ ಪ್ರೇರಣ್, ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಮ್ಚೆಂ ಬಳ್.

ನವೊ ಬಿಸ್ಪ್, ನವೊ ಭರ್ವಸೊ

ಹ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಉಚಾರುಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಮನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ನವೊ ತಾಂಡೆಲಿ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ, ನವೊ ಗೊವ್ಳಿ ಲಾಭ್ಲಾ. ಅ.ಮಾ.ದೊ. ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ಗೊವ್ಳಿ ಜಾವ್ನ್ ಚಾರ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಸಂಪ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್‍ಚ್ ತಾಣೆಂ ಲೊಕಾಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಥಂಯ್‍ಯೀ ತೊ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲಾ, ತೆಯೀ ತಾಕಾ ಪಸಂದ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್. ಆನಿ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಸಬಾರ್ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಬರೊ ಗೊವ್ಳಿ ಮೆಳ್ಳಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಉದೆಲ್ಯಾ.

ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ (ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ನ್ಹಯ್, ತೆಚ್ ತಾಕಾ ಕಾರಣ್), ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಅರಾಜಕತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ನವ್ಯಾ ಸ್ಪಿರಿತಾನ್, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಆನಿ ಭರ್ವಸ್ಯಾದಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವರ್ತವ್ಲ್ಯಾ. ನವೊ ಬಿಸ್ಪ್, ನವೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್. ದೊತೊರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಕ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಆಸಾ; ತಾಚೆ ಖಂಯ್ ಖಾಲ್ತೆಪಣ್, ದಯಾಳಾಯ್ ಆನಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಆಸಾ; ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್, ಪರಿಪಿಕಾಯೆಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಆಸಾ. ಸಕ್ಡಾ ಪ್ರಾಸ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್, ಲೊಕಾಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ತಾಕಾ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಹೊ ಗೊವ್ಳಿ ಆಮ್ಚೊ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ವ್ಹರ್ತೊ ಸಂತೊಸ್, ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗ್ತಾ. ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ವಿಂ ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಉಲವ್ನ್ ಆಸಾಂ.

ಬಿಸ್ಪ್ ದೊ. ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ್. ಅಸಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಸಂಗ್ತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಆನಿ ಸಂಬಂಧಿತ್ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಸಮುದಾಯಾನ್ (ಲೋಕ್, ಕ್ಲೆರ್ಜಿ ಆನಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೆಳೊನ್) ಫುಡ್ ಕರ್ತಾನಾ ಜಾಣಾಂ ಆಸಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ತಶೆಂ ಕರಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕಸಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಮ್ಜೊನ್, ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿಜೆ. ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾನ್ ಚಡ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಜೆ. ಜರ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಮುದಾಯ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂನಿ ಸಲ್ವತಾ ತರ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ದೀಸ್ ಸಾರುಂಕ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅರ್ಥ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ತುರ್ತಾಚಿ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಸಕ್ಡಾಂಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್. ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ನವೆಂ ವರಸ್ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ಜಾಂವ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ಯಕ್ಷಗಾನ, ಪತ್ರಕರ್ತರು, ‘ಚರ್ಚ್ ಹಾಲ್’, ಪ್ರೊಪಗಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಕಾಮನ್‍ಸೆನ್ಸ್!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News