ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 15: ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಾ ‘ಪಾದ್ರ್’ ಸಿಲ್ವಾ

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

Posted on : January 20, 2019 at 4:06 PM

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 15
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಉತ್ರಾಂ ಮುಂದರ್ಸುಂಕ್ ತಿಕಾ ತಾಂಕೊಂಕ್ ನಾ. ಖಂತಿನ್ ತಿಚೊ ತಾಳೊ ಪುರ್ತೊ ಫುಗಾರ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಮೌನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಮಾನ್ ಬಾಗಾವ್ನ್ ತಿ ರಡ್ಲಿ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಸರ್ಗಾರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಆನಿ ತಾಚೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮೊರ್ಣಾಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಲೆಗುನ್ ತಾಕಾ ತ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ.

ತಿಕಾ ಕಶೆಂ ಭುಜಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾ ಜಾಲೆಂ. ತಿಚ್ಯಾ ದುಖಾಂತ್ ತರೀ, ತಿಣೆಂ ತಿಚೊ ಮೋಗ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಉಗ್ಡಾಪ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸತ್ ಕಳೊನ್ ಅನಂದಾನ್ ತೊ ಫುಲ್ಲೊ. ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ… ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ ತಾಣೆಂ ಮೆಲ್ಯಾರ್?

“ಸಿ-ಸಿನ್ಹೊರ್!” ತಿ ಸುಸ್ಕಾರ್ಲಿ, ತಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾ ವಯ್ಲೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಥಂಯ್ಚ್ ತೆಂಕುನ್ ಧರುನ್.

“ಕಿತೆಂ ಆಂಜ್ಯಾ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಧೈರ್ ಘೆವುನ್.

“ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂವೆಂ ಮಾಫ್ ಕೆಲಾಂಯ್‍ಮೂ?”

“ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಬಾಯೆ ಮಾಫ್ ಕರುಂಕ್?”

“ಪುಣ್ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಾ – ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂವೆಂ ಭೊಗ್ಸಿಲಾಂಯ್?”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಹಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಂ ಬೆಷ್ಟಿಚ್ ಕರ್ಗತಾಯ್ ಆನಿ ತುಕಾಚ್ ಧಗ್ದಿತಾಯ್? ವ್ಹೊಯ್, ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಭೊಗ್ಸಿಲ್ಯಾ – ಮ್ಹಜೊ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್. ಹ್ಯಾ ಭೊಗ್ಸಾಣ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಅತ್ಮೊ ಆಜ್ ಸುಖಿ ಜಾಲಾ…”

“ತುಂ ಸುಖಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ತುಕಾ ಹ್ಯೆ ಗತಿಕ್ ಪಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಆಜ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಪಾಪಿಣ್ ಆನಿ ದು:ಖೇಸ್ತಿಣ್…” ಮ್ಹಣೊನ್ ಪರ್ತುನ್ ತಿ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಲೊ? ಕಸೊ ತಿಕಾ ತೊ ಭುಜಯ್ತಲೊ? ತಾಚೆಂ ದುರದೃಷ್ಟ್, ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಖೊಡೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ತಿಕಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ಧರುನ್ ಭುಜಂವ್ಕ್ ತೊ ಸಕನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಫಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ಮಾಂಚ್ಯಾರ್ ತೊ ಬಸ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಚೆ ಆಕ್ಲಾಸ್ ಅಮರ್ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲಿ. ಮಿರ್ವೊಲಿಚ್ಯೆ ವಾಲಿಪರಿಂ ತಾಕಾ ತೆಂಕೊನ್ ತಿ ರಾವ್ಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮಧುರ್ ವೆಡೊ ಘಾಲೊ, ಆನಿ ಘಾಮೆಲ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೋಮಲ್ ಹೃದಯಾಚೆರ್ ತೆಂಕುನ್ ತಿಣೆಂ ಧರ್ಲಿ.

“ದೆವಾಕ್ ಎಕಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಸಬಾರ್ ಕಡೆನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ಆವಯಾಂಕ್ ರಚ್ಲೆಂ” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತಾರ್ ತ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ, ತ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಚ್ಯೆ ಬಂಧೆಂತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಥಂಯ್ ಆನಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿ ಥಂಯ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ.

ವಾಗಾ ಸಿಂಹಾಂಕ್ ವಾ ಭಾಲ್ಯಾ ತಾಲ್ವಾರಿಂಕ್ ಭಿಯೆನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ವೀರ್ ತೊ, ವ್ಹಡ್ ಮ್ಹಂತನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫಿದಾಲ್ಕಿಣಿಂಚ್ಯಾ ನಾಡಿಂಕ್ ಬಾಗ್ವನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಧೀರ್ ತೊ ಆಬ್ಳೆ, ಅಜ್ ಆಪುಣ್ ಮೊಗಾಚ್ಯೆ ದೈವಿಕ್ ಸಕ್ತೆನ್, ಆಧಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಕ್ ಸರಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಆದಿಂ ರಡೊನ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ಕಳ್ವಳೆ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘಡ್ಯೆ ಭಿತರ್ ತಾಕಾ ಧೈರ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಆನಿ ಭುಜಾವಣ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಆವಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ!

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್, ಮರ್ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ ಜರ್ ಅಶೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್, ತರ್ ಸಾಸಣ್ ದೈವಿಕ್ ಮೊಗಾಚಿಂ ಮಹಿಮಾಂ ಕಶಿ ಆಸನಾಯೆ!

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಅಪರಿಮಿತ್ ಆನಂದಾಂತ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ನಿರಾಶೆಚ್ಯಾ ಅಂಧ್ಕಾರಾಂತ್ ತಳ್ಮಳೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ತ್ಯೆಚ್ ಘಡಿಯೆ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಾಚಿಂ ಆನಿ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಘುಂವ್ತಾಲಿಂ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್‍ಂಚ್ ಉಲಯ್ಲಿ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆರ್ ಮೊರ್ಣಾಚೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ತಿಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.

“ಸಿನ್ಹೊರ್?”

“ಕಿತೆಂ?”

“ತುಂ ಆನಿಕ್‍ಯಿ ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಅಸೊ ಬಂಧಿವಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ತಲೊಯ್? ಬಂಧೆಂತ್ ತರೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ಬಿರ್ಮತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ತುಕಾ ಖೊಡೊ ಘಾಲುನ್ ದವರ್ಲಾ?”

“ಹಾಂವ್, ಫಾಲ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಆನಿ ಫಾಲ್ಯಾಂಚಿ ರಾತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ತಲೊಂ” ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

“ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಭ್ತೆಲಿಮೂ?”

“ವ್ಹೊಯ್, ಹ್ಯೆ ಬಂಧೆಂತ್ಲಿ ಆನಿ ಲಜೆಂತ್ಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ತೆಲಿ. ಪುಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂಯ್?”

“ತುವೆಂ – ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿಕ್‍ಯಿ ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾಂಯ್‍ಮೂ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ ಭಿಯಾನ್‍ಶೆಂ.

“ವ್ಹೊಯ್, ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಕಾ ಮ್ಹಜೆಂ ನೀಜ್ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಭಾಸ್ ದಿಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಅನ್ವಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಪೊರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಭಿತರ್ ತುಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಸಗ್ಳಿ ಕಥಾ ಕಳ್ತೆಲಿ, ಆನಿ ದೆವಾಚ್ಯೆ ದಯೆನ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಮ್ಹಜಿ ವಿಸರ್ ಪಡ್ತೆಲಿ.”

“ವಿಸರ್ ಪಡ್ತೆಲಿ!” ತಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲಿ. “ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಯ್ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ?”

ಪುಣ್ ತಕ್ಷಣ್ ತಿ ಚಿಂತೇಸ್ತ್ ಜಾಲಿ, ಆನಿ ಧೀನ್ ಸ್ವರಾನ್ ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ:

“ವ್ಹೊಯ್ – ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕೆಲೊ ದೆಕುನ್, ಮ್ಹಜೆರ್ ತುಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಉಣೊ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ವಾಜ್ಭಿಚ್. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಜೆಂ ನೀಜ್ ನಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ಚೆಂ ಕಾರಣ್ ದುಸ್ರೆಂಚ್.”

“ಮ್ಹಣ್ಜೆ?”

“ಮ್ಹಣ್ಜೆ” ಉಲಯ್ಲಿ ತಿ ಚಲಿ. “ಮ್ಹಣ್ಜೆ – ತುಜಿ ಖುಶಿ ವ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ – ಹಿ ಮೊಜಿ ಜಿಣಿ ಸರಾಸರ್, ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ – ಮ್ಹಜೆಂಯಿ ನಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್…”

“ಆಗ್ನೆಸ್!” ಅಪರಿಮಿತ್ ಆನಂದಾನ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

“ವ್ಹೊಯ್, ಹಾಂವ್ ತುಜಿ ಚಾಕರ್ನ್ – ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರಿನಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್…”

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾ, ಕಿತೆಂ ತುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್? ಹ್ಯೆಚ್ ಘಡಿಯೆ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೆವಾಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣಿಯಾರಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್…”

“ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಖುಶೆನ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ದಿತಿಂ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಏಕ್ ದೀರ್ಘ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಿಣೆಂ ದುಸ್ರೊಚ್ ಅರ್ಥ್ ಕೆಲೊ:

“ಪಳೆ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ. “ಕಿತ್ಲೊ ತುಂ ಭಿಯೆತಾಯ್! ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಫಾವೊ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ರುಜ್ವಾತ್. ಜರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ದೆವಾಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣಿಯಾರಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಂ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ತೊಯ್!”

“ನಾ ಆಂಜ್ಯಾ, ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ಬಹುಶ್ಯಾ ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್ ವಾ, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಫಾವೊತೆಂ ರುಸ್ತುರುಸಾಂವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶಾಂನಿ ಆಜ್ ಮ್ಹಜಿ ಝಡ್ತಿ ಕೆಲಿ…”

“ಪುಣ್ ತುಕಾ ತೆ ಹಾತ್-ಬೋಟ್ ಲಾಂವ್ಚೆ ನಾಂತ್.”

“ವ್ಹೊಯ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ತೆ ಹಾತ್-ಬೋಟ್ ಲಾಂವ್ಚೆ ನಾಂತ್. ಪುಣ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಚ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂ ಪ್ರಕಾರ್, ಹ್ಯೆ ಸ್ಥಿತೆಂತ್, ಹಾಂಗಾ ಆಮ್ಚೆಂ ರೆಸ್ಪೆರ್ ಕರುಂಕ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಹಾಂವೆಂ ಆಜ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತೆಂ ನಾ…”

ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಥಾಪ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಲಿ. ಕುಡಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತಿಣೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ.

“ಹಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅದೃಷ್ಟಾ!” ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಹಾಂವೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತುಕಾ ಉಣೆಂಪಣ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಚಿಂತಿನಾಕಾ. ಹಾ! ಕಶೆಂ ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗೊಂ? ಕಶಿ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಭುಜಾವಣ್ ಹಾಂವ್ ದೀವ್ನ್ ವಚೊಂ?”

ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ತಿಣೆಂ ಪರ್ತುನ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಲಾಗಿಂ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ಚರ್ಚುರ್‍ಯಾಂನಿ ಉಲಯ್ಲೊ.

“ಕಬ್ಲಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ… ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಫಾಲ್ಯಾಂಚೊ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಉರ್ಲಾ. ಪೊರ್ವಾಂ ಫಾಶೆಚೆಂ ಮೋರ್ಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಮೊರೊಂಕ್ ಆಸಾ. ತುಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್…”

“ದೆವಾ!” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್. ಸರ್ವ್ ಆಕಾಂತ್ ಆನಿ ಕಳ್ವಳೆ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾಲೆ.

“ಆಗ್ನೆಸ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. ಆತಾಂ ತಿಕಾ ಭುಜಂವ್ಚ್ಯೆ ಆತುರಾಯೆನ್. “ತುಕಾ ಹಿ ಖಬರ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತುಕಾ ಚಡ್ ದುಖ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರ್.”

ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಉಬಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್‍ಂಚ್ ರಗತ್ ಚಿಂವೊನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಥಂಡ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ತಿ ಥರ್ಥರ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಟ್ ತುಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ತಿಚಿಂ ದುಖಾಂ ವ್ಹಾಳ್ಳಿಂ.

“ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ನಶಿಬ್ – ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದೆವಾನ್ ಫಾವೊ ಕೆಲೆಂ – ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹಾಯ್ ದೆವಾ, ನಾಂಗೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಬಚಾವೆಚಿ ವಾಟ್?” ಸುಸ್ಕಾರ್ಲಿ ತಿ.

“ಆಸ್ಯೆತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ನಿರಾಶೆಂತ್ ಆಶಾ ದಾಕವ್ನ್. “ಆಯ್ಚಿ ರಾತ್ ಆನಿ ಫಾಲ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಸಾ. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಭಿತರ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಘಡೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ನಾ.”

“ಆನಿ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಘಡನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್?”

“ದೆವಾಚಿ ಖುಷಿ. ತಶೇಂಯೀ ಹಾಂವೆಂ ಮೊರಜಾಯ್ ವ್ಹೊಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಖುಷೆನ್ ಹಾಂವ್ ವೆತಾಂ. ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೈರ್ ದಿತಲೊ. ಆತಾಂ ಸಂಸಾರ್ ಸಾಂಡುಂಕ್ ಕಸಲಿಚ್ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ. ಫಕತ್, ತುಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ್…”

“ಮಿನಿನ್ ಜೆಜು!” ತಿಣೆಂ ರುದಾನ್ ಕೆಲೆಂ. “ದಾಕಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಸಲಿ ಪುಣೀ ಬಚಾವೆಚಿ ವಾಟ್…”

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲಿಂ ನಾಂತ್. ಕೊಣಾಕ್ ಕಶೆಂ ಭುಜಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಕಸಲೆಂ ಧೈರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಾ.

“ಫಾಲ್ಯಾಂ ತುಂ ಪಾಟಿಂ ವಚನಾಕಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಆಪ್ಲಿ ನಿಮಾಣಿ ಆಶಾ ತಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ.

“ನಾ, ವಚನಾ – ಕಶಿಂ ಹಾಂವ್ ವಚೊಂ? ಹಾ! ಕಶಿಂ ಹಾಂವ್ ವಚೊಂ? ತೊ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಪುಣೀ ಹಾಂಗಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ – ತುಜೆ ವಯ್ಲೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಕಾಡುನ್ ತುಜೊ ಜೀವ್ ಪಾಟಿಂ ದೀ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಕ್ ಪಡ್ತಿಂ.”

“ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುವೆಂ ತಿತ್ಲಿ ಖಂತ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ತಿ ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ದುಸ್ರೊಚ್ ಎಕ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಫಾಶೆಕ್ ವೆತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಸೊಡ್ಯಾಂ ತಿ ಖಬರ್. ಆತಾಂ ತುಂ ಪಾಟಿಂ ವಚ್, ಆನಿ… ಖಂತ್ ಕರಿನಾಕಾ…”

“ಸಿನ್ಹೊರ್!”

“ಕಿತೆಂ ಬಾ..?”

“ಹಾಂಗಾಚ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಂತ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ ಘರ್ ಆಸಾ. ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್ ವೆತಾಂ, ಆನಿ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪರ್ತುನ್ ಹಾಂಗಾ ಯೆತಾಂ. ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಅಧಿಕಾರ್ಯಾಂ ಕಡೆನ್ ಹಾಂವೆಂ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾರ್…”

“ನಾಕಾ, ತಶೆಂ ಕರಿನಾಕಾ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಆತಾಂ ರಾಜ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ಧಾರುಣಾಯ್ ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್. ತಾಂಚ್ಯೆ ಝಳ್ಕೆಕ್ ತುಂ ಪಡ್ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಜೆರ್ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ವ್ಹಡ್ ಅನ್ವಾರಾಂ ಯೆತಿತ್.”

“ತುಜೊ ಜೀವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಕಸಲಿಂ ಅನ್ವಾರಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಮ್ಹಾಕಾ ತಿಂ ವ್ಹಡ್ ದಿಸ್ಚಿಂ ನಾಂತ್.”

“ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್, ದೆಕುನ್ ನೆಂಟೆಪಣಿಂ ತುಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ, ತಸಲಿಂ ಅನ್ವಾರಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್‍ಯೀ ನಾಕಾ.”

“ತರ್, ಸಿನ್ಹೊರ್ – ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ವೆತಾಂ.”

“ಜಾಯ್ತ್, ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾ. ದೇವ್ ತುಕಾ ಸಾಂಬಾಳುಂದಿ.”

“ತುಕಾಯೀ ದೇವ್ ಸಾಂಬಾಳುಂದಿ. ಆನಿ ಆತಾಂ ಪುಣೀ ಹಾಂವ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರುಂಗೀ?”

“ವಿಚಾರ್. ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಪ್ ದಿತಾಂ.”

“ಇತ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಆನಿ ಇತ್ಲೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮ್ಜಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ – ಹಾಂವೆಂ ತುಜೆಂ ನೀಜ್ ನಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ವಾಜ್ಭಿ ನಹಿಂಗೀ?”

ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಗ್ಳಿ ಕಥಾ ಆತಾಂ ಪುಣೀ ಆಸಾ ತಶಿ ವಿವರ್ಸಿಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ದುಸ್ರ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಲೊ.

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ತಿಣೆಂ ಉಗ್ಡಾಪಿಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಮೊಗಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಶಿಂಚ್ ಉರೊಂದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆನಿ ಬಂಟ್ವಳಾಕ್ ಆಪುಣ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್ ತಿಕಾ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಕಾ ಚಡ್ ದುಖ್ತೆಲೆಂ ಆನಿ ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಉಪ್ರಾಟ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಕಾವ್ಜೆಲೊ.

“ನಾಕಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರಿನಾಕಾ. ಹಾಂವ್ ಉರ್‍ಲ್ಯಾರೀ, ಸರ್‍ಲ್ಯಾರೀ ತುಕಾ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳಿ ಕಥಾ ಪೊರ್ವಾಂ ಕಳಿತ್ ಜಾತೆಲಿ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ಪುಣೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರ್.”

“ತುಜಿ ಖುಷಿ ಜಾಂವ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಚಿಕ್ಕೆ ನಾ ಖುಷೆನ್.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸಾನ್ ದಾರ್ ಲೊಟ್ಲೆಂ.

“ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ವೇಳ್ ಚಡ್ ಜಾಲೊ. ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿನ್ ಆತಾಂ ವೆಚೆಂ ಬರೆಂ. ತಿಕಾ ಹಾಂವ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಮ್ಹಣಸರ್ ಪಾವ್ನ್ ಯೆತಾಂ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಮೆಂದೊಸಾನ್ ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೊ.

ಅಶೆಂ ತ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ವೆಗ್ಳಿಂ ಜಾಲಿಂ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಯ್ಲಾಚೆಂ ದಾರ್ ಬಂದ್ ಜಾಲೆಂ, ಆನಿ ಭಿತರ್ ಪುರ್ತೊ ಕಾಳೊಕ್ ಜಾಲೊ. ಪುಣ್ ಕಾಳೊಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಭೊಗುಂಕ್ ನಾ. ತಾಚ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಅಂಧ್ಕಾರಾಂತ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಏಕ್ ಪ್ರಜಳಿಕ್ ಚಂದ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಕಾಸ್ತಾಲೆಂ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸ್ ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ.

“ಸರ್ದಾರ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತುಂ ಭಾಗಿ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೆಂದೊಸ್.

ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆಂಶೆಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

“ಹಾ! ತರ್ ಮ್ಹಜೊ ಸೆವಕ್ ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಮೆಳ್ಳೆಗೀ?”

“ನಾ, ತೆ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ತಾಂಚಿ ಕೊಣಾಯ್ಚಿ ಖಬರ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿ ತಸಲಿ ಚಲಿ ತುಜೆ ಥಂಯ್ ತಿತ್ಲಿಯೀ ತಲ್ಲೀನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತುಂ ಭಾಗಿ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ.”

“ವ್ಹಾ!” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್. “ಫಾಶೆಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಥೊಡಿಂ ವೊರಾಂ ಮೆಜುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಚೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಭಾಗ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕಿತೆಂ!”

“ನಿರಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ. ತಿಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಪುಣೀ ತುವೆಂ ಧೈರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.”

“ಮೊರ್ಚೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸನಾ. ಪುಣ್ ಮೊರ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಎಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತ್ಯಾ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್…”

“ತೆಂ ಭಾಗ್ ಆತಾಂ ಆಶೆನಾಕಾ – ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಯ್ತ್!”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಹಾಸ್ಲೊ. ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಗುಂಡಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಫಾಲ್ಯಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪಳೆಯಾಂ. ಆತಾಂ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್?”

“ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ಬರಂವ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಜಾಯ್.”

“ತ್ಯೊ ಹಾಂವ್ ಧಾಡ್ನ್ ವಾ ಹಾಡ್ನ್ ದಿತಾಂ. ಪುಣ್ ಖೊಡೊ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಕಶೆಂ ಬರಯ್ತಲೊಯ್?”

“ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ, ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ವಾಟ್ ನಾ.”

“ಜಾಯ್ತ್. ಹೆರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್?”

“ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಎಕ್ಲೊ ಪಾದ್ರಿ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಜಾತೊ.”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಸ್ಲೊಯ್?” ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಕಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತುವೆಂ ‘ಪಾದ್ರಿ ಜಾಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂಯ್‍ಗೀ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ” ಹಾಸೊ ತಡ್ವುನ್ ಧರ್ನ್ ಮೆಂದೊಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ತಾಂತುಂ ಕಸಲಿ ತಾರಿಪ್ ಆಸಾ?”

“ತಾರಿಪ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸ್. “ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಹ್ಯಾ ಕೊಟ್ಯಾಂತ್ ‘ಪಾದ್ರ್’ ಸಿಲ್ವಾ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲಾ.”

“ಪಾದ್ರ್ ಸಿಲ್ವಾ? ಕೋಣ್ – ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾ?”

“ಆನಿ ಕೋಣ್? ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾಚ್ ಆತಾಂ!” ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

ಮೆಂದೊಸಾನ್ ‘ಪಾದ್ರ್’ ಸಿಲ್ವಾಚಿ ಖಬರ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಹಾಸೊಂಕ್ ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವೊಂಕ್ ವಾಜ್ಭಿ ಕಾರಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮೈಸೂರ್’ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ‘ಪಾದ್ರ್’ ಸಿಲ್ವಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಹಿಂದೂ ವಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾ ನಾಂವಾಚೊ ತೊ ವಿಚಿತ್ರ್ ಮನಿಸ್ ಆಪುಣ್ ‘ಪಾದ್ರಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಗಾಂವಾನ್ ಗಾಂವ್ ಭೊಂವ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ತೊಚ್ ಮನಿಸ್ ಆಜ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯೆ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಏಕ್ ಗಾಂಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ನಾ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 14: ಫರ್ಮಾಣ್ ಆನಿ ಭೆಟ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *