ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ – ಧರ್ಮಾತೀತ್ ಸಾಂತ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : January 28, 2019 at 3:21 PM

ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಕಾಲೆತ್‍ಚ್ ತಶಿ. ಏಕ್ ಸಾಂಗಾತ್, ಧಯ್ರ್, ಭುಜಾವಣ್, ಭರ್ವಸೊ, ಆಶ್ವಾಸನ್, ಆಶಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಆಸಾಗೀ? ಖಂಡಿತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಕಷ್ಟಾಂ-ಆಕಾಂತಾ ವೆಳಾರ್, ನಿರಾಶಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್, ಅನಿಶ್ಚಿತತಾ ಫುಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಭರ್ವಸೊ, ಭುಜಾವಣ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ ಜಾಯ್ಜೆಚ್. ಜರ್ ತೆಂ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮೆಳನಾ ಜಾಯ್ತ್, ಜಿವಿತ್‍ಚ್ ಸಂಪ್ಚ್ಯಾ ಆಪಾಯಾಕ್‍ಯೀ ಮ್ಹನಿಸ್ ಪಾವತ್.

ಅಸಲೊ ಏಕ್ ಸಾಂಗಾತ್, ಭರ್ವಸೊ ಹರ್ ವೆಳಾರ್ ಆನಿ ಕಾಳಾರ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಗೀ? ಜರ್ ಮನಿಸ್‍ಚ್ ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಲಾಗ್ಸರ್ ನಾ ಜಾಯ್ತ್ ತರ್? ತವಳ್ ಕೋಣ್ ಗತ್?

ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ದೇವ್‍ಚ್ ಗತ್!

ವ್ಹಯ್. ಆಮಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸಾ – ‘ದೆವಾನ್‍ಂಚ್ ರಾಕಜೆ’ ಮ್ಹಣ್. ಮನ್ಶ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೊಗಪ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾ. ಮ್ಹನಿಸ್ ಏಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಜೀವಿ. ಅಪರಿಮಿತ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಸಕತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್, ಸಪ್ಣಾಂಕ್ ಉಣೆಂಪಣ್ ನಾ. ದೇವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅಪರಿಮಿತ್ ಸಕ್ತೆಚೆರ್ ಪುರ್ತೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ದೆವಾ ಥಂಯ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಹೆರ್ ವಿಧಾನಾಂಯೀ ಅವಶ್ಯ್. ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಉದೆತಾ ಗರ್ಜ್ ಸಾಂತಾಂಚಿ.

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಾಂನಿ ಪ್ರತಿಪಾದನ್ ಕರ್ಚೆಂ ‘ದೇವ್ ಎಕ್ಲೊಚ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ತರೀ, ಸಕ್ಕಡ್ ಧರ್ಮಾಂಚಿಂ ವಿಧಾನಾಂ, ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಆನಿ ರೀತ್-ರಿವಾಜಿ ವೆಗ್ಳ್ಯೊಚ್. ದೇವ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಉಚಾರ್ಚೆಂಯೀ ಆಸಾ, ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ತ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ದೆವಾಕ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಾಂ ದಿಂವ್ಚೆಂಯೀ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್’ಚ್ ತೃಪ್ತಿ ಉದೆನಾ. ದೆವಾಕ್ ಉಂಚಾಯೆರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಮಧ್ಲೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ತ್ವರಿತ್ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂತ್-ಆಂಜ್ ಉದೆಲೆ. ಹೆಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಧರ್ಮಾಂತ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವಾಡ್ತಾಂತ್, ಕಿತ್ಲೆಂ ರೊಂಬೊನ್ ಗೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಂವ್.

ಸಾಂತ್-ಸಾಂತಿಣ್ಯೊ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ ಲಾಗಿಂ!?

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ (ಕಥೊಲಿಕ್) ಧರ್ಮಾಂತ್ ಸಾಂತ್-ಸಾಂತಿಣ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಮಾನ್ ಆಸಾ. ಎಕಾ ವರ್ದೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆನ್ 10,000 ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಸಾಂತಾಂಕ್ ರಚ್ಲಾಂ ಖಂಯ್! ಪಾಪಾ ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ 110 ಜಣಾಂಕ್ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ಲಾಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ತೊಯೀ ಏಕ್ ಸಾಂತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಚಡಾವತ್ ಖೆಳ್/ಕ್ವಿಜ್ ಆಸಾ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್, ಹಜಾರಾಂನಿ ನ್ಹಯ್ ತರೀ ಶೆಂಬೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ನಾ.

ಮಾಗ್ಚೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಆಂಗವ್ಣ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಧರ್ಮಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಂತ್‍ಯೀ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್‍ಯೀ ಹೆಂ ಚಡ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ದೆವಾ ಲಾಗಿಂ, ಜೆಜು ಲಾಗಿಂ, ಮರಿಯೆ ಲಾಗಿಂ ಮಾಗ್ಚೆಂ ಆಸಾ ವ್ಹಯ್ ತರೀ ಚಡಾವತ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಕಷ್ಟ್-ಆಕಾಂತ್ ಫುಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಲೊಕಾನ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ಚೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫೇವರಿಟ್ ಸಾಂತ್-ಸಾಂತಿಣೆಂಕ್. ಸಾಂತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಚ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ತಾಂಚೆರ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂಗೀ ವಿಶೇಸ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆನ್ ಸಾಂತಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನ್ಯತಾ-ಮಹತ್ವ್ ದಿಲಾ ಆಸ್ತಾಂ, ಆನಿ ಸಾಂತಾಂಚಿಂ ಫೆಸ್ತಾಂ-ಉತ್ಸವ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂತ್-ಸಾಂತಿಣ್ಯೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಚಡ್ ಲಾಗಿಂ ಆನಿ ಆಪ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ಸಾಂತಾಂಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲಿಂ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಂ (ಇಗರ್ಜ್ಯೊ) ಜಾಯ್ತಿಂ ಆಸಾತ್. ಸವೆಂ, ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಥೊಡಿಂ ಪೂನ್ ಶೆತಾಂಯೀ ಆಸಾತ್. ಫಲಾಣ್ಯಾ ಸಾಂತ್-ಸಾಂತಿಣಿಚೆರ್ ಭಕ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಪೂನ್‍ಶೆತಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ವಿಶೇಸ್ ತೃಪ್ತಿ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ಗರ್ಜೆಂಕ್ ತೆಕಿದ್ ಸಾಂತ್:

ಭಾರತಾಂತ್ ದೇವ್-ದೇವಿಂಕ್ ಬರ್ಗೊಳ್ ನಾ. ಹಜಾರ್ ನ್ಹಯ್ 30 ಕೊರೊಡ್ ದೆವಾಂಕ್ ಹಿಂದೂ ಲೋಕ್ ಪಾತ್ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಷತಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಎಕೇಕಾ ಸಂಗ್ತಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಎಕೇಕ್ ದೇವ್-ದೇವಿಂಕ್ ಸ್ಥಾನ್-ಮಹತ್ವ್ ಆಸ್ಚೆಂ. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್, ಚಡಾವತ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ, ದುಡ್ವಾಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ (ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ) ಆಸಾ ತರ್, ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ವಿದ್ಯಾದೇವಿ ಜಾವ್ನ್ ಸರಸ್ವತಿ ಆಸಾ. ವಿಘ್ನಾಂ-ಆನ್ವಾರಾಂತ್ಲೆಂ ರಾಕೊಂಕ್ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ಗಣಪತಿ ಆಸಾ. ಎಕೇಕಾ ಜಾತಿಕ್, ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಫೇವರೆಟ್ ವಾ ಖಾಶೆಲೊ ದೇವ್-ದೇವಿ ಆಸಾತ್. ಹಿಚ್ ಗಜಾಲ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಥಂಯ್‍ಯೀ ಆಸಾ!

ಏಕ್ ವಿಶಿಸ್ಟ್ ದಾಖ್ಲೊ ದಿತಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾದಂಬರಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲಿ, ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊನ್ ರಚ್‍ಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ್ ಕಾಣಿ ‘ವೇಳ್-ಘಡಿ’ ಸಾಂತಾಂಚ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚೆರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಯ್ತಾ. ಭಾರಿಚ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆ, ಜಾಯ್ತೆ ಪಾತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಸುದೀರ್ಘ್ ಕಾದಂಬರಿಂತ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ದುಬ್ಳೊ ಕೃಷಿಕ್ ದುಜ್ಯಾಮ್ ಎಕ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕøತಿಚೆ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಆಸಾತ್. ಹೊ ದುಜ್ಯಾಮ್ ಶಿಕಾಪ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ನೆಣ್ತೊ, ಬೊಳೊ, ಮುಗ್ಧ್ ಆನಿ ಸಾಧೊ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ತೊ ನೆಣಾ. ಹ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಿ ದುಜ್ಯಾಮಾಕ್ ಸಾಂ ಬೊಸ್ತ್ಯಾಂವ್ಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಭಕ್ತ್ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ಫುಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಕಷ್ಟಾಂ ವೆಳಾರ್ ತೊ ದೆವಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾ ಆನಿ ಆಂಗವ್ಣ್ ಭಾಸಾಯ್ತಾ. ಭಲಾಯ್ಕೆಚೊ ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾಂತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂ ಬೊಸ್ತ್ಯಾಂವ್ಚೆರ್ ದುಜ್ಯಾಮಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಭರ್ವಸೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹೆರಾಂಚಿಯೀ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗ್ಡಲ್ಯಾರ್, ಪಿಡಾ ವಾ ಸಮಸ್ಸೆ ಉಬ್ಜಲ್ಯಾರ್ ದುಜ್ಯಾಮಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾಂ ಬೊಸ್ತ್ಯಾಂವಾಕ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ಚೆಂ ಆನಿ ಆಂಗೊವ್ಣ್ ಘಾಲ್ಚಿ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆನಿ ಅಸಲ್ಯೊ ರಿವಾಜ್ಯೊ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ‘ವೇಳ್-ಘಡಿ’ ಕಾದಂಬರಿಂತ್ ಬರ್‍ಯೊಚ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲ್ಯಾತ್.

ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆನ್ ಚಡಾವತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಸಂಗ್ತಿ-ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಂತ್-ಸಾಂತಿಣಿಕ್ ಪಾತ್ರೊನ್ ಜಾವ್ನ್ ನೆಮ್ಲ್ಯಾತ್. ಜೆಜುಚೊ ಬಾಪಯ್, ಸುತಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ ಜುಜೆಕ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಪಾತ್ರೊನ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಎಕೆಕಾ ಸಾಂತಾಕ್ ಎಕೇಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಯಾ! ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್‍ಯೀ ಹೆಂ ಪಸಂದೆಚೆಂಚ್. ಸಂಸಾರ್’ಚ್ ವೆರೈಟಿಂನಿ ಭರೊನ್ ಗೆಲಾ ಆಸ್ತಾಂ ಸಾಂತಾಂ ಮಧೆಂಯೀ ವೆರೈಟಿ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಸಲಿ ತೃಪ್ತಿ, ನ್ಹಯ್‍ಗೀ?

ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚೊ ಸಾಂತ್

ಕಾರ್ಕಳ್ಚ್ಯಾ ಅತ್ತೂರಾಂತ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಾಂ ಲೊರೆಸಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲಿ ಇಗರ್ಜ್ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹೆಣೆಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪೂನ್‍ಶೆತ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಾಂಚೊ ಲೋಕ್‍ಯೀ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಯೆತಾ. ಜಶೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಸಾಂ ಲೊರೆಸಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಭೆಟಯ್ತಾ, ಆಂಗವ್ಣ್ಯೊ ಘಾಲ್ತಾ ತಶೆಂಚ್ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಲೋಕ್‍ಯೀ ಸಾಂ ಲೊರೆಸಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ದವರ್ನ್, ಮಾಗ್ತಾ ಆನಿ ಆಂಗವ್ಣ್ ಘಾಲ್ತಾ.

ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯೊ ಗರ್ಜೊ, ಅತ್ರೆಗ್ ಆನಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಹಜಾರ್ ತರ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಕಷ್ಟ್-ಸಂಕಷ್ಟ್, ಪಿಡಾ-ಸಮಸ್ಸೆ, ಪಂಥಾಹ್ವಾನಾಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಫುಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಾಧನ್ ಕರುಂಕ್ ಇಚ್ಛಾ ತರ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ, ಸಪ್ಣೆಲ್ಲೆಂ ಜೊಡುಂಕ್ ಉರ್ಬಾ. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಲಾಖೊಂ ಲೊಕಾಕ್ ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ಮತಿಂತ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ತೆ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ, ತಾಚೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಮಾಗ್ತಾತ್, ಆಂಗವ್ಣ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಆನಿ ಹೊ ಲೋಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವ್ಡುಂಕ್ ಅತ್ತೂರ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಫೆಸ್ತಾ ವೆಳಾರ್ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಅತ್ತೂರ್ ಸಾಂ ಲೊರೆಸಾಚ್ಯಾ ಪೂನ್ ಶೆತಾಕ್ ವೆತಾ ಆನಿ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ತಾ.

ಅಶೆಂ ಧಿನ್ವಾಶಿ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಭಕ್ತಿಕ್ ಹರ್ ಧರ್ಮಾಂಕ್ ಸೆರ್ವಲ್ಲೆ ಆಸ್ತಾತ್. ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳೆಂತ್ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅತ್ತೂರ್‍ಚೆಂ ಪೂನ್‍ಶೆತ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾಂ. ಹಾಂಗಾ ಜಮ್ಚ್ಯಾ ಲಾಖೊಂ ಭಕ್ತಿಕಾಂಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಸಾಂ ಲೊರೆಸಾಚಿಂ ಆಜ್ಯಾಪಾಂ ಜಾಹೀರ್ ಜಾತಾತ್. ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ಅಚರ್ಯಾಂಚೊ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಸಾಕ್ಸ್‍ಚ್ ತಾಚಿಂ ಮಹಿಮಾಂ ಪಾಚಾರ್ತಾ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *