ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 16: ಬಂಧಡೆಂತ್ ಬಹಾದುರಿ

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

Posted on : February 1, 2019 at 1:45 PM

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 16
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ತವಳ್ಚ್ಯೆ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ‘ಪಾದ್ರ್’ ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್, ದೇವ್ ಭಿರಾಂತೆಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಎಕಾ ಥರಾನ್ ಲಜೆಚೆಂ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ಗುಪಿತ್ ಥರಾನ್ ತಾರಿಪೆಚೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಚಡಾವತ್ ಫಿಂರ್ಗಿ ಪಾದ್ರಿ, ತಾಂಚೆರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಅನ್ವಾರಾಂ ಆನಿ ತಡಿಪಾರ್ ಹುಕುಮ್ ಪಯ್ಲಿಚ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಪೋಳ್ನ್ ಧಾಂವ್‍ಲ್ಲೆ. ತಸಲ್ಯೆ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್, ಆಯಿನ್ನ್ ವೇಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ‘ಪಾದ್ರ್’ ಸಿಲ್ವಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ತುಳುನಾಡಾಂತ್ ತಶೆಂ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಭೊಂವೊನ್ ಸರ್ವ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲಯ್ತಾಲೊ. ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ಹ್ಯಾ ನಾಡಾಂತ್ ರೀಗ್ ದೀನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಳವಳ್ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ.

ಪುಣ್ ಲೊಕಾನ್ ತಾಚಿ ಖಬರ್ ಉಲಂವ್ಚಿಂ ಕಾರಣಾಂ ವೆಗ್ಳಿಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಆಡ್ವಾಚೆರ್ ಆನಿ ಭೋವ್ ವಿಶೇಸ್ ವಾಡಿಚೆರ್ ತೊ ದುಡು ದಿತಾಲೊ ಆನಿ ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೊಣ್ಯಾಕ್ ತೊ ಇತ್ಲೊ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ, ಕೀ, ಅಮಾಲಾಚಿ ಬಿಂಗ್ರಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ತೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಉಚಾರ್ತಾನಾ ಅಸಲೊ ಮನಿಸ್‍ಚ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸಾಕ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲೆಂ!

“ತೊ ತುಕಾ ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಧಾಡ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೆಂದೊಸ್.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಸಮಡ್ತಿಚೆ ಭಾಯ್ಲೆ ಕಾಯ್ದೆ ಪಾಳುಂಕ್ ತಾಕಾ ಚಡ್ ಪುರ್ಸತ್ ಮೆಳನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ದೇವ್ ಭಿರಾಂತೆಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಲ್ಮೊನ್, ಮಾನ್ ಮರ್ಯಾದೆಚ್ಯಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಾಂತ್ ತೊ ಥಿರ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

‘ಪಾದ್ರ್’ ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾಕ್ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ವಳ್ಕೊನ್ ತೊ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ತಾಚಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೊ ಬರೊ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಆನಿ ತೊ ಮನಿಸ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ದೆವಾಚೊ ಮ್ಹಣಿಯಾರಿ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಪಾತ್ಯೆತಾಲೊ.

“ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ” ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ ಮೆಂದೊಸಾ ಕಡೆನ್. “ತೊ ಮನಿಸ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ಸೊರ್‍ಯಾನ್ ಬಾಪ್ತಿಜ್ಮ್ ದಿತಾ, ಖುಷೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಜಾತ್-ಕಾತ್, ಪ್ರಾಯ್ ಆನಿ ಆಡ್ಕಳಿ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ರೆಸ್ಪೆರಾಂ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಪ್ರಾಚಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾತ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಶಿತಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ. ಮೊರ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.”

“ತುಜಿ ಖುಷಿ. ತರ್ ತಾಕಾ ಆಜ್ ರಾತಿಂಚ್ ತುಜೆ ಸರ್ಶಿಂ ಧಾಡಿಜಾಯ್‍ವೇ?” ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ನಾಕಾ, ಆಜ್ ರಾತಿಂ ನಾಕಾ. ಆಜ್‍ಚ್ ಹಾಂವ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಅಪಾಯಾಚಿಂ ಆನಿ ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಟಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತೆಲೆ.”

“ತರ್ ಕಿತೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಕರಿಜಾಯ್?”

“ತುವೆಂ ತಾಕಾ ಆಜ್ ತಾತಿಂ ಆನಿ ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ರಾವವ್ನ್, ಫಾಲ್ಯಾಂ ರಾತಿಂ ಹಾಂಗಾ ಧಾಡಿಜಾಯ್. ಪುಣ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಗಮ್ಮತಾಯೆನ್ ತಾಕಾ ಸುಧಾರ್ಸುಂಚಿ ವಿಲೆವಾರಿಯೀ ಕರಿಜಾಯ್.”

“ಜಾಯ್ತ್, ತಶೆಂ ಕರ್ತಾಂ. ತುಜ್ಯೆ ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಭೊಗ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾ. ಪುಣ್ ಕಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಯೆತಾ? ತ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಹೆರ್ ಕಸಲೆಂಯೀ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಪುಣೀ ಜಾವ್ನ್ – ತುಜೆ ಸೆವಕ್ ವಾ ಹೆರ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್…”

“ತಸಲೆಂ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ – ತೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಭಾಗ್ ನಹಿಂ, ಬಗಾರ್…”

“ಬಗಾರ್ ತಿಚೆಂ ಭಾಗ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸ್.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ತಾಂಕ್ತಾ ತ್ಯೆ ಭಾಷೆನ್ ಧೈರ್ ದೀವ್ನ್ ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ. ಬಂಧೆಚೆಂ ದಾರ್ ಬಂದ್ ಜಾಲೆಂ.

ತಿ ರಾತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಆಹಾರಾ ವಿಣೆಂ ಆನಿ ನಿದೆ ವಿಣೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲಿ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ – ತೊ ದೀಸ್ ಸುಕ್ರಾರ್ – ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಪಾರ್‍ಯಾಗಾರಾನ್ ಥೊಡಿ ಆಂಬಿಲ್ ಹಾಡ್ನ್ ದವರ್ಲಿ. ಮೊರ್ಣಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾನ್ ತೆಂ ಚಾಕೊನ್ ಸಯ್ತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಫಕತ್ ದೋನ್ ಘೊಟ್ ಉದಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತೊ ಪಿಯೆಲೊ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾರ್‍ಯಾಗಾರ್ ಥೊಡಿಂ ಕಾಗ್ದಾಂ ಆನಿ ಏಕ್ ಪೆನ್ಸಿಲೆ ಕುಡ್ಕೊ ತಾಚ್ಯೆ ಸರ್ಶಿನ್ ದವರ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಪುಣ್ ಕಶೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಆಪ್ಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಬರಂವ್ಕ್ ತೊ ಸಕ್ಲೊ ನಾ. ಪುರಾಸಾಣೆ ಸಾಂಗಾತಾ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವಳ್‍ಯೀ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ.

ನಿದೆಂತ್, ಥರಾವಳ್ ಸಪ್ಣಾಂ ತಾಕಾ ಪಡ್ಲಿಂ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್‍ಂಚ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಾಚ್ಯೆ ಖಬ್ರೆಕ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್ ತಾಕಾ ಸಾರ್ಕಿ ಜಾಗ್‍ಯೀ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆಖ್ರೇಕ್, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂಕ್ಣಿಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಸಪ್ಣೆವ್ನ್ ತೊ ಉಟ್ಲೊ. ವೇಳ್ ಕಿತ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಖಬರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಕಾಳೊಕ್ ಜಾಲೊ.

ತಿ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ, ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿ ನಿಮಾಣಿ ರಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಭೊಗೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಪುಣೀ ಆಯ್ಲಿಗಾಯ್..? ವಾ ತಿಚೆರ್ ಪುಣೀ ಕಾಂಯ್ ಅನ್ವಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ..? ತೊ ದುಬಾವೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ.

ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಾಕಾ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೆ ಆಶೆನ್ ಆನಿ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಿಕಾ ಭಿತರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪಾರ್‍ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. “ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾ ಖಾಲ್ ಆನಿ ಮೊರ್ಣಾಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ತೀರ್ಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೈದಿಕ್ ಕೊಣೆಂಚ್ ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಜೊ” ಮ್ಹಣ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ನಿತಿದಾರಾಚಿ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ತಾಕಿದ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ತಿಕಾ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತಾಂಚೆ ಕಡೆನ್ ಪತಾರ್ತುನ್, ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ನಿತಿದಾರಾ ಕಡೆನ್ ರಜಾ ಮಾಗೊಂಕ್ ತಿ ಗೆಲ್ಲಿ! ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸಾಕ್‍ಯೀ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚ್ಯೆ ಗುಪಿತ್ ಹುಕ್ಮೆನ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್’ಲ್ಲೊ.

ಹಿ ಏಕ್‍ಯೀ ಗಜಾಲ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಪಯ್ಲೊ ಚಿಂತೇಸ್ತ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೆದೆಸ್ಪರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ತೊ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ತಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್’ಯೀ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಚ್, ‘ಮೊರನಾಯೆ, ವಾಂಚಜಾಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ.

ಅಸೊ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಚ್, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಜಾಲೊ. ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಲಾಂಪ್ಯಾಂವಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಕೊಚಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಪಾರ್‍ಯಾಗಾರ್ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ತಕ್ಷಣ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ. ಸೊರ್‍ಯಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಕಾಕ್ ಮಾರ್ಲೊ. ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಉಬೊನ್ ಗೆಲಿ.

ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾ ಲಾಂಬ್ ದೀಗ್ ಮಾನಾಯ್. ಲಾಂಪ್ಯಾಂವಾಚ್ಯಾ ಗೈರ್‍ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಆನಿ ಮಾತ್ಯೆ ರಂಗಾಚ್ಯಾ ದಗ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಪುರ್ತೊ ರಾಕ್ಕೊಸಾಪರಿಂ ತೊ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಉದ್ಕಾಚಿ ಶೆಳ್ ದೆಕನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ತಾಚೆ ಲಾಂಬ್ ಕೇಶ್ ಆನಿ ಖಾಡ್-ಮಿಶಿ ಜಾಂಟಾಂ ಆನಿ ಗಾಂಟಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ರೂಪ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ.

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ದಾರಾರ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊ. ದೊಗ್‍ಯೀ ಜಣ್ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾನ್ ಏಕ್ ಹುಂಕಾರೊ ದಿಲೊ. ಅಪ್ಸೊಚ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್‍ಯೀ ಪಾಟಿಂ ಏಕ್ ಹುಂಕಾರೊ ದಿಲೊ.

ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾನ್ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ಧರ್ಣಿರ್ ದವರ್ಲೊ. ಪಾಟಿಂ ತೊ ಘುಂವ್ಲೊ, ದಾರ್ ತಾಣೆಂ ಧಾಂಪ್ಲೆಂ ಆನಿ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂಕಳ್ ಶಿರ್ಕವ್ನ್ ಬೀಗ್ ಘಾಲೆಂ ಆನಿ ಚಾವಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ದಗ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಘಾಲಿ. ಪರ್ತುನ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊ. ಸರ್ಪಾಕ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಪರಿಂ ಸಿಮಾಂವ್‍ಯೀ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ.

ಅಶಿಂ ಥೊಡಿಂ ನಿಮಿಷಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾನ್ ಗಾಡಿಯೆಕ್ ತಿರು ಘಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಏಕ್ ಧೆಂಕ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ಆನಿ ಗರ್ಗರ್ಚ್ಯಾ ಸ್ವರಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ:

“ಗ್ರ್-ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಂಚ್ – ವ್ಹಯ್‍ಮೂ?”

“ನಹಿಂ! ಹಾಂವ್ ನಹಿಂ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

“ವ್ಹಯ್! ತುಂಚ್ ತೊ!” ಸಿಲ್ವಾನ್ ಧೆಂಕ್ಣೊ ಮಾರ್ಲೊ.

“ತುವೆಂ ಧೆಂಕ್ಣೊ ಮಾರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ – ಹಾಂವ್ ಕೆಪ್ಪೊ ನಹಿಂ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

“ವ್ಹಾ! ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮೊರೊಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತುಜೆಂ ಗರ್ವ್ ಸುಟೊಂಕ್ ನಾ!” ಕೆಂಕಾರ್ಲೊ ಜುವಾಂವ್. “ಪಾತ್ಕಿ ಮನ್ಶ್ಯಾ, ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್ ನಿಮಾಣ್ಯೊ ಚಾರ್ ವಸ್ತು: ಯೆಮ್ಕೊಂಡ್…”

“ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ – ಮೋರ್ಣ್, ಝಡ್ತಿ, ಯೆಮ್ಕೊಂಡ್ ಆನಿ ಸರ್ಗ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

“ರಾವ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜುವಾಂವ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆರ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್. “ಮಧೆಂ ಉಲಯ್ನಾಕಾ. ಹಾಂವ್ ದೆವಾಚೊ ಮನಿಸ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಆಯ್ಕ್. ತುಜಿ ಝಡ್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಆನಿ ಫಾಲ್ಯಾಂ ತುಕಾ ಮೋರ್ಣ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆಮ್ಕೊಂಡ್ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್ಲಾಂ. ತ್ಯಾ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಕ್ ನೀಟ್ ತುವೆಂ ವಚನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ.”

“ಬರೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್.”

“ತುಜ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ದೂಕ್ ಧರ್, ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ‘ಪಾದ್ರ್’ ಸಿಲ್ವಾ.

“ಜಾಯ್ತ್, ಪುಣ್ ಆಮ್ಸೊರ್ ಕಿತೆಂ – ಪಯ್ಲೆಂ ಉಲಯಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾನ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ಮಾಂಚ್ಯಾರ್ ವಚೊನ್ ತೊ ಬಸ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಲಾಂಪ್ಯಾಂವಾಂಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ರೂಪ್ ಮುಖಮಳಾಚೆರ್ ಸಾರ್ಕೊ ಫಾಂಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯೆ ದೃಷ್ಟೆಂತ್ ಎಕಾ ಕ್ರೂರ್ ಆನಿ ರಾನ್ವಟ್ ಮನ್ಜಾತಿಪರಿಂ ತೊ ದಿಸ್ಲೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಪಾದ್ರ್ ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ತೆಂಚ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ. ತೊ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ದೆವಾಚೊ ಸಾಸೆರ್ದೊತ್ ನಹಿಂ, ಬಗಾರ್ ಪಾದ್ರಿಚೊ ವೇಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭೊಂವ್ಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಠಕ್ಕಿ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಆತಾಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ.

ತಸಲೊ ಮನಿಸ್‍ಯೀ, ಕಸಲಿಚ್ ಆಡ್ಕಳ್ ವಾ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ಕೊಂಕಣಾಂತ್ ಭೊಂವೊನ್ ಉರೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ? ಚರಿತ್ರೆಚಿಂ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಚೊ ಅಸೊ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ಯೆತ್:

ತೊ ಮನಿಸ್ ಇಗರ್ಜೊ ಆನಿ ಖರ್‍ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಬಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ವಚನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಹೆರ್ ಜಾತಿಂಚ್ಯಾ ಪಾಳಯಗಾರಾಂ ಮಧೆಂ ಆನಿ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ರಾನಾಂ ಮೊಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂ ಭೊಂವೊನ್ ತಾಚೊ ವಹಿವಾಟ್ ಚಲಯ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.

ದುಸ್ರೆಂ: ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪುಡ್ತುಗೆಜಾಂ ಖಾಲ್, ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಜಿವೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಪುಡ್ತುಗೆಜಾಂಚೊ ರಾಜಕೀಯ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಉಣೊಂ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅರ್ಥಾನ್ ಇಗರ್ಜೆಚಿ ಆಡಳಿತಾ ಸಡಿಳ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ತಿಸ್ರೆಂ: ತ್ಯಾಚ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ, ಹೈದರಾಚ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಇಂಗ್ಲೆಜ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್‍ಚ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ಬಳಿಷ್ಟ್ ತ್ಯೆ ಸಮಾಜೆಚೆ ದಾಂಗೆ ಮೊಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಚಿಂ ಗುಪಿತ್ ಪ್ರಯತ್ನಾಂ ಚಲ್ತಾಲಿಂ. ಹೆಂ ಖುದ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸರ್ದಾರಾಂಕ್‍ಯೀ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಕ್‍ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಅಸಲಿಂ ಹೆರ್’ಯೀ ಥೊಡಿಂ ಘುಸ್ಪಡೆಚಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಆಸೊನ್ ‘ಪಾದ್ರ್’ ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾ ತಸಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಶೆಳ್ಯಾ ತಶೆಂ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿಂಚ್ ಪರೋಕ್ಷ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ನಾ – ತಶೆಂ ಹೆರೆಕಡೆನ್‍ಯೀ ಘಡ್ಲಾಂ.

ಬಂಧೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ವಯ್ಲಿಂ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಜಶೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ಶಿಕ್ಪಾ ವರ್ವಿಂ, ಫೆಶನಾಂ ವರ್ವಿಂ ಆನಿ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯೆ ಜೊಡಿಚ್ಯೆ ಆಶೆ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚೆ ಭುರ್ಗೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಮುಳಾವ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂ ಥಂಯ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾಲೆ, ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯೆ ಕಾಣಿಯೆಚ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್’ಯೀ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯೆ ವರ್ವಿಂ ಆನಿ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಚಡಾವತ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ತಸಲ್ಯಾ ವೀರಾಂಕ್‍ಯೀ, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ವಾಟ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ…..

“ತುವೆಂಚ್ ‘ಉಲಯಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾ. “ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಂ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮೆಲ್ಯಾರೀ ತುಜೆಂ ಕಾಂಯ್ ದಿರ್ವೆಂ ವಾ ಆಸ್ತ್ ಪುಣೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಶಾಬೀತಾಯೆನ್ ತುಜ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಉರಾಶಿ ಹಾಂವ್ ಮಜತ್ ಕರಿನ್.”

“ಹಾಂವೆಂ ಉಲಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ತೆಂಚ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

ಪುಣ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ದಿರ್ವ್ಯಾಚೆಂ ವಾ ಆಸ್ತ್ ಬದ್ಕಾಚೆಂ ತೊ ಚಿಂತಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಬಗಾರ್, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿ ಖಾತಿರ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಶಿ ಸುಟ್ಕಾ ಜೊಡ್ಚಿಗೀ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಚಿಂತಾಲೊ.

“ತುಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಾಂಗ್” ಧೈರ್ ದಿಲೆಂ ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾನ್. “ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಸಲೊಚ್ ಘುಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚಾಸೊನಾ. ತುಜಿ ಆಸ್ತ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಸಲೆಂಯ್ ಧನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಬರವ್ನ್ ದೀ. ತಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ಚಡುಣೆಂ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ತುಜ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳಶಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಹಾಂವ್ ಕರ್ತಾಂ.”

“ತೆಂ ಬರವ್ನ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಫಾಲ್ಯಾಂಚೆ ಮ್ಹಜೆ ಕಷ್ಟ್ ಹಾಳು ಕರುಂಕ್ ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಸಲಿ ಮಜತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಭತ್? ಮೊರ್ಣಾಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲಾಂ. ಪುಣ್ ಖಡ್ಪಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಕಯ್ಲ್ ಉಡಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ…” ತೀರ್ಪಾಂತ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆ ಮಾರ್ ಆನಿ ಸುಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಚಿಂತುನ್‍ಂಚ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಜೀಬ್ ಸುಟನಾ ಜಾಲಿ.

“ಓಹೋ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸಿಲ್ವಾ. “ಬೆತಾಂಚೆ ಆನಿ ಚಾಬ್ಕಾಂಚೆ ಮಾರ್ ತುವೆಂ ಚುಕವ್ಯೆತ್; ತುಜೆಂ ನಾಕ್ ಕಾತ್ರನಾಸ್ತಾಂ ಆನಿ ತುಜೆ ಕಾನ್ ಹುಮ್ಟನಾಸ್ತಾಂ ತುವೆಂ ಉರವ್ಯೆತ್…”

“ಮ್ಹಣ್ಜೆ?”

“ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ತಾಣಿಂ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲಿಂ ನಾಂವಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ತುಂ ಸಾಂಗ್ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತುಕಾ ಕಷ್ಟ್ ಯೇನಾಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಪಳೆತಾಂ.”

“ಕಿತೆಂ? ಮೊರ್ಣಾಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡಂವ್ಚಿ ಶಾತಿ ತುಕಾ ಆಸಾಗೀ?”

“ಛೆ, ಛೆ! ಮೊರ್ಣಾಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ನಾ. ತುಕಾ ಕಸಲಿಚ್ ದೂಕ್ ವಾ ಲಜ್ ಭೊಗನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕರ್ಚೆಂ ವಕಾತ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಆಸಾ.”

ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಗ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಹಾತ್ ಘಾಲುನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಏಕ್ ಸಿಸ್ಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಿ.

“ಹಾಂತ್ಲೆಂ ವಕತ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಚವೀಸ್ ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಶಾಚಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮೊರ್ತಾ. ತೆದೊಳ್ ಮ್ಹಣಸರ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾ ಕಾತರ್ಲ್ಯಾರೀ ಕಾಂಯ್ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಸಮ್ಜನಾ.”

“ಒಹೋ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ತಾಕಾ ಶಿಜೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ತೆಂ ವಕತ್ ನಹಿಂ, ವೀಕ್‍ಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಚುಕಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ವಾ ಖುನಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹೊ ಮನಿಸ್ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಲೆಂ ಆನಿ ಕ್ರೋಧಾನ್ ತೊ ಭರ್ಲೊ.

“ಪುಣ್ ಹೆಂ ವಕತ್ ತುಕಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ತುವೆಂ ದೋನ್ ತೀನ್ ಕಾಮಾಂ ತಿರ್ಸಿಜಾಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ‘ಪಾದ್ರ್’ ಸಿಲ್ವಾ. “ಪಯ್ಲೆಂ: ತುಜ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಘುಟಾನ್ ಸಾಂಗಜಾಯ್; ದುಸ್ರೆಂ: ತುಜೆಂ ಸರ್ವ್ ಧನ್ ಆನಿ ದಿರ್ವೆಂ – ತುಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ವಾ ವಾರೆಸ್ದಾರಾಂಕ್ ವಾಂಟುನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ – ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ತುವೆಂ ಬರವ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್; ಆನಿ ತಿಸ್ರೆಂ – ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ – ಸಾಸ್ಣಾಚಿ ಖ್ಯಾಸ್ತ್ ಚುಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ತುವೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್.”

ಇತ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಸುರಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸುಟೊನ್ ಕಶೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಯೋಜನ್ ಸೊಧುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ತಾಚ್ಯೆ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಸಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಆಲೋಚನ್ ಆಯ್ಲಿ.

ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ ಮನಿಸ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಪಾದ್ರಿ ನಹಿಂ, ಬಗಾರ್ ಎಕ್ಲೊ ಕಪಟ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸ್ವರಕ್ಷೆ ಖಾತಿರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ದೇವ್ ಭೊಗ್ಶಿತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಫುಡ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ತಾಣೆಂ ಕಾಡ್ಲೆಂ.

ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ವಾ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಮುಕಾರ್ ಉಡ್ಲೊ ಆನಿ ಖೊಡ್ಯಾ ಸಮೇತ್ ದೊನ್‍ಯೀ ಮುಟಿ ಉಬಾರ್ನ್ ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾಚ್ಯಾ ಬೊಡ್ಕ್ಯಾರ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಟಿಲ್ಯೊ.

ಆವಾಜ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ಪುರ್ಸತ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ಮಾತ್ಯಾರ್ ಫಾತ್ರಾಂಚಿ ವಣದ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಧೊಖೊ ಫುಟೊನ್ ‘ಪಾದ್ರ್’ ಸಿಲ್ವಾ ಬಾವ್ಡೊ ಮತ್ ಚುಕೊನ್, ಫಾತ್ರಾಚ್ಯೆ ತ್ಯೆ ಫೊಳ್ಯೆರ್ ಶೆವ್ಟಲೊ.

ಉಬೊ ರಾವೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಏಕ್ ದೀರ್ಘ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂಕ್ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ.

ಪುಣ್ ಫುಡೆಂ ಕಿತೆಂ?

ತುರ್ತಾನ್ ತಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿಂ. ಬಚಾವ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ವ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಭಿತರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್. ಪುಣ್ ಕಶೆಂ?

ಬಂಧೆಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್, ಸಿಲ್ವಾನ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಿಳೊ ಶಿರ್ಕವ್ನ್ ಬೀಗ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಚಾವಿ ತಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಕಸಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಪುಣೀ ತಿ ಚಾವಿ ಘೆವ್ನ್ ತೆಂ ಬೀಗ್ ಉಸಯ್ಲ್ಯಾರೀ, ತೊ ಖೊಡೊ ಘೆವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಮೇಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ದವರ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ? ಹಾತ್ ಪುಣೀ ಸುಟಯ್ಜಾಯ್ ನಹಿಂವೇ?

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ವೊಳೂ ಬಂಧ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾರಾ ಕಡೆನ್ ಗೆಲೊ. ಭಾಯ್ರ್ ತಾಣೆಂ ಕಾನ್ ದಿಲೆ. ಕಸಲೊಯೀ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಪರ್ತುನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ‘ಪಾದ್ರ್’ ಸಿಲ್ವಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಚಾರ್-ಪಾಂಚ್ ವೊರಾಂ ಪುಣೀ ಸನಿನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಕಾಮ್ ಮುಂದರ್ಸಿಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಹಾತಾಚೊ ಖೊಡೊ ಉಸ್ಳಾಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ಉಪಾಯ್ ಚಿಂತ್ಲೊ. ಫಾತ್ರಾಚ್ಯೆ ಧಾರೆಕ್ ತಾಣೆಂ ಖೊಡ್ಯಾಚೊ ಗಾಂಚ್ ಝರಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ, ಪುಣ್ ತಾಚೆಚ್ ಹಾತ್ ದುಕ್ಲೆ. ತಶೆಂ ದೋನ್ ಸಗ್ಳೆ ದೀಸ್ ಝರವ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತೊ ಗಾಂಚ್ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಕೆದಿಂಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ದುಸ್ರೊ ಏಕ್ ಉಪಾಯ್ ಚಿಂತ್ಲೊ. ಮಾಂಚ್ಯಾಚ್ಯೆ ದೆಗೆನ್ ರಾವೊನ್, ಹಾತ್ ತಾಣೆಂ ವಯ್ರ್ ಉಬಾರ್ಲೆ, ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ತ್ರಾಣ್ ಉಪಯೋಗ್ಸುನ್ ಖೊಡೊ ಫಾತ್ರಾಚೆರ್ ಧಾಡಾಯ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಹಾತಾಚಿ ಕಾತ್ ನಿಕಳ್ಳಿ. ಹಾಡಾಂ ಸಯ್ತ್ ದುಕ್ಲಿಂ ಆನಿ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಜುಲೆ ಧಾಂವ್ಲೆ. ಸಗ್ಳೊ ತೊ ಘಾಮೆಲೊ ಆನಿ ನಿರಾಶಿ ಜಾಲೊ.

ತರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? ಕಶೆಂಯೀ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೀಗ್ ಆಸಾ. ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತ್ಯೆ ಬಂಧೆಂತ್ ‘ಪಾದ್ರ್’ ಸಿಲ್ವಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕುಸೊನ್ ಮೊರ್ಚಿಚ್ ಗತ್! ಲಜೆಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾ ಪ್ರಾಸ್ ತೆಂಚ್ ಬರೆಂ!

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 15: ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಾ ‘ಪಾದ್ರ್’ ಸಿಲ್ವಾ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *