Latest News

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 17: ಏ ಜುದಾಸಾ!

Posted on : February 11, 2019 at 12:56 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 17
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಕಸಲಿಯೀ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾಂವ್, ಝುಜ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಸಲ್ವಣಿ ಒಪ್ಚೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಸಹಜ್‍ಲ್ಲೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ ನಹಿಂ.

ಬಂಧೆಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟೊನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ದುಸ್ರಿ ಕಸಲಿಚ್ ವಾಟ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ ಆನಿ ಲಜೆಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾ ಪ್ರಾಸ್ ಭಿತರ್’ಚ್ ಫಿಚಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ‘ಪಾದ್ರ್’ ಸಿಲ್ವಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೊರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಘಡಿಭರ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ದುಸ್ರ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ದುಸ್ರೊಚ್ ಉಪಾವ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೊ.

ತಾಕಾ ಬಂಧ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್‍ಯೀ ಸಾಂಕಳ್ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ಬೀಗ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಜಯ್ಲಾಚೆಂ ಕೂಡ್ ನಹಿಂ, ಬಗಾರ್ ವಳ್ವಳಾಂವ್ಚೆಂ ಕೂಡ್ ಜಾಯ್ಜಯ್, ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕುಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಭಿತರ್ ವೆಚಿ ದುಸ್ರಿ ಏಕ್ ಗುಪಿತ್ ವಾಟ್ ಆಸಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಕ್ ಗೆಲೆಂ.

ಹೈದರ್ ಆಲಿನ್ ಆನಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾನ್ ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ಬಾಂಧಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಕೊಟ್ಯಾಂನಿ ತಸಲ್ಯೊ ಗುಪಿತ್ ಆನಿ ಭುಂಯ್ ಪಂದ್ಲ್ಯೊ ವಾಟೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ.

ಹಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಮತಿಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಚ್ ಗೆಲ್ಲಿ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಚಿ ದೂಕ್ ಆನಿ ಪುರಾಸಣ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲಿ. “ಮೊರಜಾಯ್? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೊರಜಾಯ್? ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿ ಖಾತಿರ್ ವಾಂಚೊನ್ ಉರಜಾಯ್!” ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಪಾಂಗಾಂತ್ ನವೊ ಜೀವ್ ಭರ್ಲೊ.

ಕಸಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾತಾಚೊ ಖೊಡೊ ಸುಟಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ.

ಮತ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾ ಸರ್ಶಿಂ ತೊ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಬಾಗ್ವೊನ್, ಸಾಸ್ಪೊನ್, ತಾಚ್ಯಾ ದಗ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಹಾತ್ ಘಾಲೊ. ಚಾವಿಯಾಂಚೊ ಘೊಸ್ ತಾಣೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಚಡ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಘಳಾಯೆಚೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ನಿರಾಶಿ ತೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಚಾವಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಘೊಸಾಂಚಿ ಮುದಿ ತಾಣೆಂ ತೊಂಡಾಂತ್ ಚಾಬೊನ್ ಧರ್ಲಿ, ಆನಿ ಹಾತ್ ವಯ್ರ್ ಕರ್ನ್, ತೀನ್ ಚಾರಾಂತ್ಲಿ ಎಎಕ್‍ಚ್ ಚಾವಿ, ಖೊಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಿಗಾಚೆರ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕೆಲಿ.

ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ತ್ಯಾಚ್ ಕಾಮಾಂತ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾ ಕೊಣ್ಣಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾನಾ ಆನಿ ಆತ್ತಾಂ ಘಡಿಯೆ ಗೊಮ್ಟಿ ಝಡ್ತಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಪುರಾಸಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾನಾ, ಏಕ್ ಚಾವಿ ಖೊಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಿಗಾಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ ಆನಿ ಬೀಗ್ ಉಸಳ್ಳೆಂ – ಖೊಡೊ ನಿಕ್ಳೊನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್ಲೊ. ಸಂಸಾರ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಹಾತ್ ತಾಣೆಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ಉಬಾರ್ನ್ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ಲೆ ಆನಿ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗೂಂಡ್ ಶ್ವಾಸ್ ಘೆತ್ಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉರ್ಲೆಂ ಕಾಮ್, ಕುಡಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. ಬಾಗ್ಲಾಚ್ಯಾ ಬಿಗಾಚಿ ಚಾವಿ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ದಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚೆಂ ಕಶೆಂ? ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಹಾತೆರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಸೊಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಪಾರ್‍ಯಾಗಾರ್ ತಾಕಾ ಚೀರ್ನ್ ಕಾಬಾರ್ ಕರ್ತೆಲೆ. ತ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಹೆರ್ ವಾಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಳೆಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲೊ.

ಲಾಂಪ್ಯಾಂವಾಚಿ ವಾತ್ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಚಿಕ್ಕೆ ವಾಡವ್ನ್ ತೊ ತಾಣೆಂ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್, ತ್ಯಾ ಕುಡಾಚ್ಯಾ ವಣದಿಚೊ ಹರ್ಯೆಕ್ ಫಾತರ್ ಥಾಪುಡ್ನ್ ಆನಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಅಖಂಡ್ ಪಾಜೆಚೆ ಶಿಳಾ ಶಿವಾಯ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ದಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಘುರ್ತ್ ತಾಚ್ಯೆ ಝಳ್ಕೆಕ್ ಪಡ್ಲೊ ನಾ.

ಉಪ್ರಾಂತ್, ಧರ್ಣಿಚೊ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕೊನ್ಸೊ ತಾಣೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲೊ. ಸಗ್ಳೆಂ ಥಳ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಅಖಂಡ್ ಪಾಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜತಚ್, ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚಿ ಏಕ್ ವಾಟ್ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

ಆಖ್ರೇಕ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ ಉರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ – ಮಾಂಚಾಚ್ಯೆ ಪಂದ್ಲ್ಯೆ ಕುಶಿಕ್ ತಾಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಗೆಲಿ. ಥಂಯ್ಸರ್ ತೊ ಗೆಲೊ, ಆನಿ ಧೊಂಪ್ರಾಂ-ಕೊಂಪ್ರಾಂ ತೆಂಕುನ್ ತ್ಯೆ ಸುವಾತೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ತಾಣೆಂ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ.

ಸಾಂತಾಂ ಭಕ್ತಾಂಚಿ ದಯಾ!

ಅಖಂಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಥಳಾರ್, ಮಧೆಂ ಚೌಕ್ ಫಾತೊರ್ ಇಟ್ಯಾಪರಿಂ ಬಸವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತಾಕಾ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಚಿ ಏಕ್ ಕೂಸ್ ಚಿಕ್ಕೆ ದಾಂಬ್ತಚ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕೂಸ್ ವಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಇಡೆಂ ಜಾಲೆಂ, ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ತೊ ಫಾತೊರ್ ವಾಂಕ್ಡೊ ಕೆಲೊ.

ಆಬ್ಳೆ! ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ನೆಪೋಲಿಯನಾ ಕಡೆನ್ ಸೊಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಇಜ್ನೆರಾಂಚಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್! ಧರ್ಣಿಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಂತ್ರಾಳಾಂತ್ ಥೊರ್ವಾಪರಿಂ ಲೊಂಕ್ಡಾಚಿ ಲ್ಹಾನ್ ಏಕ್ ಕುಟ್ಟಿ ಉಬಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ತಸಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ಕಡೆನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ತಾಣೆಂ ತೆಂ ಥೊರುಂ ಪಾಟಿಂ ಬಾಗಯ್ತಚ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಘಡ್ಗಡೊ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಪರಿಂ ಲೊಳೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ತ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಆಯ್ಕಲೊ. ಆವಾಜ್ ರಾವ್ತಚ್, ಕುಡಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ವಣದಿಚೆರ್ ಚೌಕ್ ಏಕ್ ತಳಪ್ ವಾಂಕ್ಡಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಳ್ಕೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ಘೆವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಗೆಲೊ, ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡ್ ಮುಕಾರ್ ಧರ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಭಿತರ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ ಎಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಸರಾಗ್ ಚಲೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ಖಡ್ಪಾ ಭಿತರ್’ಚ್ ಕಾತರ್’ಲ್ಲಿ ಸುರಂಗ್ ವಾಟ್. ದೆಂವೊನ್ ವಚಾ ಸಾರ್ಕಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾತರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿಂ.

ತಿ ವಾಟ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಖಂಯ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಯೆವಾಂಚ್ಯಾ ಬಂಧೆಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚಿ ತಿ ವಾಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚೊನ್ ಬರೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಒಪ್ಸುಂಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ನಿಶ್ಚಯ್ಸಿಲೆಂ.

ಘಡಿಭರ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಾಟಿಂ ಕುಡಾಕ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಧರ್ಲೊ. ಕುಡಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಕಶೆಂಯೀ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಿಚಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯೆ ವಾಟೆನ್, ಶಿಳಾ ಫೊಡ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಭಿತರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತಶಿಚ್, ಸರ್ದಾರಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಫಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ಮಾಂಚ್ಯಾರ್ ಗೆಲಿ. ಜಾಚೆರ್ ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾ ಮೊಡ್ಯಾಪರಿಂ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ತಸಲ್ಯೆ ಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಸೊಡ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಚುರ್ಚುರೆ ಭೊಗ್ಲೆ. ಪುಣ್ ದುಸ್ರೊ ಉಪಾಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ…

ಅಶೆಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಟಯ್ತಾನಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ದುಸ್ರಿ ಏಕ್ ಆಲೋಚನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಥೊಡಿಂ ನಿಮಿಷಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ, ಆನಿ ಮತ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಯೇವ್ನ್ ಮುಕ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ತಾಣೆಂ ನಾ ಖುಷೆನ್ ಪುಣ್ ದರ್ವಡ್ಯಾನ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲೆಂ.

ಧಾ ನಿಮಿಷಾಂ ಭಿತರ್, ಭೋವ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾಚೊ ದಗ್ಲೊ ತಾಣೆಂ ನಿಕ್ಳಾಯ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗಾ ವಯ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ನಿಕ್ಳಾವ್ನ್, ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಶಿರ್ಕಯ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾಚೊ ದಗ್ಲೊ ಆಪ್ಣೆಂ ಶಿರ್ಕಯ್ಲೊ. ತೆ ದೊಗ್‍ಯೀ ಜಣ್ ಚಡುಣೆಂ ಧಾಟ್ಯಾ ಮೊಟಾಯೆನ್ ಆನಿ ದಿಗಾಯೆನ್ ಸಮಾಸಮ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಸಿಲ್ವಾಚೊ ದಗ್ಲೊ ಶಿರ್ಕವ್ನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್‍ಯೀ, ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚಿ ಖಾಡ್ ಮಿಶಿ ವಾಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ – ಸಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಗೈರ್‍ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ‘ಪಾದ್ರ್’ ಸಿಲ್ವಾಪರಿಂಚ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ.

ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್, ತ್ಯಾ ಸುರಂಗಾ ಥಾವ್ನ್, ಪಾರ್‍ಯಾಗಾರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಶಿಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾನ್ ‘ಪಾದ್ರಿ’ಪರಿಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ತಶಿ ಆಲೋಚನ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಮೊರ್ಣಾಕ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವೊನ್, ಆತಾಂ ಬಚಾವ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ವಾಟ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಪರತ್ ಅನ್ವಾರ್ ಘಡನಾಶೆಂ ತಶಿ ತಾಣೆಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ, ಬಂಟ್ವಳ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲಿಗೆರ್ ತೊ ಪಾವೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಆನಿ ನಿದ್ರೇಸ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿ ಥಂಯ್ ಮೊಗಾನ್ ಜಾಗೆಂ ಜಾತಾನಾ – “ಆದೇವ್ಸ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್” ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ತಾಕಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಬಾಪಯ್ ಆನಿ ಧುವೆನ್, ತೊ ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾ ಖಾಲ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ತಾಕಾ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ.

ಆಜ್, ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾಚೊ ಲೋಬ್ ಶಿರ್ಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚೊ ತಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಕಶೆಂ ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾ ಖಾಲ್ ತೊ ಬಂಧಿವಾನ್ ಜಾಲ್ಲೊ, ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾ ಖಾಲ್ ತಾಚಿ ಝಡ್ತಿ ಜಾವ್ನ್, ನಿತಿಚಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಜಾವ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಲಜೆಚೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಆಸ್ತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿ.

ಪುಣ್ ಹ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ಬಚಾವೆಚ್ಯಾ ಉಮ್ರಾರ್ ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ದೆವಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಆರ್ಗಾಂ ದಿಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ವೆಸಾಂತ್ ಕೊಣೆಂಚ್ ತಾಕಾ ತಾಕಾ ‘ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್, “ಆದೇವ್ಸ್ ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್” ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ ತಾಚೆ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತ್ಯೆ ಎಕ್ಯೆ ರಾತಿಕ್ ಪುಣೀ, ‘ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್’ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪುಸುನ್ ‘ಪಾದ್ರ್ ಸಿಲ್ವಾ’ಚೊ ವೇಸ್ ತಾಣೆಂ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್, ಆನಿ ಕಾಳಿಜ್‍ಯೀ ಹಾತಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಘೆವ್ನ್ ತ್ಯೆ ಸುರಂಗ್ ವಾಟೆನ್ ತೊ ಫುಡೆಂ ಗೆಲೊ. ತಿ ವಾಟ್ ಖಂಯ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತರೀ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ತಾಕಾ ಭೊಗುಂಕ್ ನಾ.

ಮೆಟಾಂ ಉತಳ್ ಆನಿ ದೆಂವ್ತಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಬಹುಶ್ಯ ತ್ಯಾ ಗಡಾಯ್ ಫಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಘಡಾಚ್ಯಾ ಆಕಾರಾ ತೆಕಿತ್ ತೆಂ ಸುರಂಗ್ ತಿರ್ಕುಸ್ ದೆಂವ್ಚೆಂಯೀ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಲೆಂ. ಖಂಯ್ ಆನಿ ಕಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ – ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ – ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು ಪ್ರಭು ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಚಲಯ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಂ ಕೊಶೆಡ್ದ್ ಸಾಂಗ್ತಾಶೆಂ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆಂ, “ಮೊಗಾ, ಆಗ್ನೆಸ್ ಸಿಸಿಲಿಯಾ… ಆಬ್ಳೆ ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾಂ… ಹಾಂವೆಂ ಆಂಗಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸರ್ವ್ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಪೆಟಂವ್ಕ್ ವಾತಿ!”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಅಸೊ ಚಡುಣೆಂ ಕಾಲ್ದೆಂ ವೋರ್ ಚಲ್ಲೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ – ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಭೋವ್ ಥಂಡ್ ವಾರೆಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಭುಂಯ್ಕ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ತಾಕಾ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ತಶಿಂ ಥೊಡಿಂ ಮೆಟಾಂ ಮುಕಾರ್ ವೆತಾನಾ ಮೆಟಾಂಚಿ ದೆಂವಣ್ ಬಂಧ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಬರ್ಫಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಥಂಡ್ ವಾರೆಂ ವೋಂಟ್ ಸುಕವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಶಿರಾಂನಿ ರಿಗ್ಲೆಂ. ವಾಟ್ ದಾವ್ಯಾಕ್ ಘುಂವ್ಲಿ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಟಾಂ ವಯ್ರ್ ಚಡ್ಚಿಂ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿಂ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ರಾವ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ರಾನಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಕಾಕ್, ಆನಿ ಭಾಯ್ಲಿ ಥಂಡಾಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕೆಪ್ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಕಾ ಸಾರ್ಕೊ ಉಬೊ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಸುವಾತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಉಜ್ವ್ಯೆ ಕುಶಿ ಥಾವ್ನ್ ವಾರೆಂ ಮಾರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ತಚ್ ತಾಣೆಂ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ವಯ್ರ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಆಜ್ಯಾಪ್! ಥಂಯ್ಸರ್ ಹಳ್ತಾಚ್ಯಾ ಜನೆಲಾ ತೆದೆಂ ಇಡೆಂ ಆಸೊನ್ ತ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ರುಕಾಚ್ಯೊ ಫಾಂಟಿಯೊ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೊಳ್ಬಾಚಿಂ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿಂ.

ವ್ಹಯ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಗಡಾಯ್ ಫಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ – ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ಧರ್ಣಿರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಪಂದ್ರಾ ಆಳ್ ಉಬಾರಾಯೆರ್, ಫಾತ್ರಾಚ್ಯೆ ದೆಗೆರ್ ಪುಣ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯೆ ಕುಶಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ತಾಣೆಂ ಸಕಯ್ಲ್ ದವರ್ಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಳೆಲೆಂ. ರುಕಾಂಚ್ಯೊ ತಕ್ಲ್ಯೊ ಥಂಯ್ ಫಾತ್ರಾಕ್ ತೆಂಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಎಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಯೆತ್ ತಿತ್ಲೆಂ ತೆಂ ಇಡೆಂ ವ್ಹಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಂಗ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ನ್ ರುಕಾಂಚೆ ಫಾಂಟೆ ಆರಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಗರ್ಜೆ ಆಕಾಂತಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜಮಲಾಬಾದ್ ಘಡಾ ಥಾವ್ನ್ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚ್ಯೆ ಸಮ್ಜಣೆವಿಣೆಂ ಅಟ್ಟಾಂಗ್ ರಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಚುಕವ್ನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಇಜ್ನೆರಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ತಿ!

ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ತ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೀವ್ ಬಚಾವ್ ಕರ್ಯೆತೊ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಮನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಘಡಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್!

ತ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾರ್, ತೊ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಥಾವ್ನ್ ದಾವ್ಯಾಕ್ ಘುಂವೊನ್ ವಯ್ರ್ ವೆಚಿ ಆಶಾ ತಾಕಾ ವೊಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

ತ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ವಚೊನ್, ತೆಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಜಾವ್ಯೆತ್ ತೆಂ ಪಳೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಂ ಕುತೂಹಲ್ ಚಡ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ – ‘ವಚ್ ತ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ – ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಅಪಾಯಾಂತ್ ಆಸಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಅಶರೀರ್ ತಾಳೊ ಸಾಂಗ್ತಾಸೊ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ತೆಣೆಂ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಪಾವ್ಲ್ ಶೆಟಿಚಿ ಭೆಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಜಾಲಿ – ತಾಚೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಸಂದರ್ಭ್ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಯೀ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ತಾಣೆಂ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲಿ, ಆನಿ ಮನ್ ಘಟ್ ಧರುನ್, ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ಘೆವ್ನ್ ವಾಟ್ ತಾಣೆಂ ಮುಂದರ್ಸಿಲಿ.

ತ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ನೀಟ್ ಚಲೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಮೆಟಾಂ ಚಿಕ್ಕೆ ವ್ಹಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ತಿಂ ಚಡೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಪುರಾಸಣ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾನೆಚೊ ಆನಿ ಭುಕೆಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಲೊ. ಚಡ್ತಾಂ ಚಡ್ತಾಂ ಮೆಟಾಂ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಚಡ್ ಶಿವಾಯ್ ಉಣಿಂ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗೊಂಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ‘ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಚೆಂ ಪೊಳ್ಕುರ್‍ಯಾಂನಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ವಾಟ್ ತಾಣೆಂ ಮುಂದರ್ಸಿಲಿ.

ಘಡಿಯೆನ್ ಘಡಿ ಪುರಾಸಣ್ ಆನಿ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ವೆತಾಲೊ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಗುಮಾನಿತ್ ಏಕ್ ಅನ್ವಾರ್ ತಾಚೆರ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲಾಂಪ್ಯಾಂವಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಉಣೊ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಗುಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾಚಿ ವಾತ್ ಘಡಿಯೆ ಚಡ್ ಪ್ರಕಾಸ್ಲಿ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ಪಾಲ್ವೊನ್‍ಂಚ್ ಗೆಲಿ.

ತ್ಯಾ ಪರ್ವತ್ ಫಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಆನಿ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ಬೋಟ್ ಘಾಲ್ಯಾರೀ ದಿಸನಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಅಟ್ಟಾಂಗ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ತೊ ಸಾಂಪಡ್ಲೊ. ಮುಕಾರ್ ವೆಚೆಂಗೀ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ತರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ತೊ ಲಾಗ್ಲೊ.

ತ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಚಡ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತೆಂ ನಾ. ಪುಣ್ ತಿತ್ಲಿ ಲಾಂಬ್ ವಾಟ್ ಪರ್ತುನ್ ಪಾಟಿಂ ಚಲೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ತೊ ಉಬ್ಗಲೊ. ಪಾಟಿಂ ವಚೊನ್, ತಾಣೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಚಲ್ಯೆತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖರೆಂ. ಪುಣ್ ತಿ ಬಚಾವೆಚಿ ವಾಟ್ ಪಾಟಿಂ ಸೊಡುನ್ ತಾಣೆಂ ಇತ್ತುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಕಸಲೊ?

ತ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ವಯ್ರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೋಣ್ ಪುಣೀ ಭೆಟ್ತೆಲಿಂ ವಾ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಘಡ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ದಿವೊ ಪಾಲ್ವಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ? ದೆಕುನ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ತೊ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಲೊ. ತೆಂ ಸುರಂಗ್ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಪಾಜ್ ಪೊಕೊರ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಥಳ್ ಸುಕೆಂ ಆನಿ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಶಿವಾಯ್, ಚಡ್ ವಾಟ್ ಚಲೊನ್ ತಾಣೆಂ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಯ್ಲಿ ವಾಟ್ ಭೋವ್ ಥೊಡಿ ಉರ್ಲ್ಯಾ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ತಾಕಾ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಲೆಂ.

ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಜಾಲೆಂ.

ದಿವೊ ಪಾಲ್ವಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಭೋವ್ ಥೊಡಿ ವಾಟ್ ಚಡಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ತಾಳೊ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಲೊ. ತಾಚೆ ಕಾನ್ ಚುರುಕ್ ಜಾಲೆ. ವೊಳೂ ತಾಣೆಂ ಥೊಡಿಂ ಮೆಟಾಂ ಫುಡೆಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಆವಾಜ್ ಮುಕ್ಲ್ಯೆ ವಾಟೆ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ.

ಕಾಂಯ್ – ತ್ಯಾ ಸುರಂಗಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಪರಿಂಚ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ವಾ ಪಾರ್‍ಯಾಗಾರ್ ಪುಣೀ ಯೆತಾತ್‍ಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾಕ್ ತೊ ಶೆರ್ಮೆಲೊ, ಪುಣ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕತಾಲೆಂ ಶಿವಾಯ್ ಚಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾ.

ಇತ್ಲೆಂ ಜಾತಾನಾಂಯೀ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಭೋವ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಫುಡೆಂಚ್ ವೆತಾಲೊ.

ಹಾತ್ ಮುಕಾರ್ ಆನಿ ದೆಗೆನ್ ಆನಿ ವಯ್ರ್ ಧರುನ್ ತಶೆಂ ಪಾಯಾಂನಿ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ತೊ ಚಲ್ತಾಲೊ. ಸಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಥಂಡ್‍ಶೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸಯ್ತ್ ಬಂದ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ನಿಶ್ಶಬ್ದ್ ಆನಿ ನಿಶ್ಚಲ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಲೆಂ:

“ತುವೆಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾಯ್ಜಯ್, ಅಸಲ್ಯೆ ಚಿಲ್ಲರ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ, ಪಾಡ್ ಕರುಂಕ್ ವೇಳ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತುಕಾ ಸಮ್ಜಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶರ್ತಾಂಕ್ ತುಂ ಕಬೂಲ್ ಜಾಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್…”

“ಸರ್ದಾರಾ!” ಆಯ್ಕಲೊ ರಡೊನ್ ರುದಾನ್ ಕರ್ಚೊ – ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ತಾಳೊ. “ಎಕ್ಯೆ ಗತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ಚಲಿಯೆಚೆರ್ – ತುಜಿಚ್ ಭಯ್ಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಮ್ಹಜಿ ಬಿರ್ಮತ್ ಪಾವ್!”

“ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ನಹಿಂವೇ? ಮ್ಹಜೆ ವರ್ವಿಂ ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ತೀರ್ಪಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ತ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾನ್ ದೀಸ್ ಉಜ್ವಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಭೊಗುನ್ ಮೊರಜಾಯ್!”

“ಹಾಯ್ ದೆವಾ!” ಫಾತೊರ್ ಕಡಶೆಂ ಪರಾತ್ತಿಲೆಂ ತಿಣೆಂ. “ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಸಾಂಗ್ – ಪುಣ್ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚಯ್!”

ತೊ ತಾಳೊ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚೊ! ತೊ ಹಾಸೊ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚೊ!

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 16: ಬಂಧಡೆಂತ್ ಬಹಾದುರಿ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News