ಮೈಸೂರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣ್ ಭವನಾಂತ್ ಚಲ್ಲೊ ದಬಾಜಿಕ್ ಕಲಾ ಸಂಭ್ರಮ್

Budkulo Media Network

Posted on : February 14, 2019 at 3:25 PM

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ (ರಿ.), ಮೈಸೂರ್ ಹಾಣಿಂ, ಫೆಬ್ರೆರ್ 10, 2019 ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್, 6.00 ವರಾಂಚೆರ್, ಕೊಂಕಣ್ ಭವನಾಂತ್, ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಂಚಾಲಕ್ಪಣಾಖಾಲ್ ‘ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್-ಕಲಾ ಸಂಭ್ರಮ್’ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ. ಸಂಘಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಜೋರ್ಜ್ ವಿಲ್ಯಂ ಸೊಜಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪ್ಣಾಖಾಲ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ಲಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾರತ್ನ್ ಎರಿಕ್ ಓಜಾರಿಯೊನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಬೊಲೆಂ ಜೋಯ್ಸ್ ಓಜಾರಿಯೊ ಆನಿ ಯುವ ಗಾಯಾಕಾಂ, ಜೇಸನ್ ಆನಿ ಜೋಯ್ಲಿನ್ ಲೋಬೊ ಸಂವೆಂ, ಪರ್ನ್ಯಾ-ನವ್ಯಾ ಉಡ್ತ್ಯಾ ಪದಾಂ ನಿಮ್ತಿಂ ಸಾಲ್ಭ ರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ-ಮನಾಂ ದಾಧೊಶಿ ಕೆಲಿಂ.

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ‘ಕಲಾ-ಕುಲ್’ ರೆಪರ್ಟರಿಚ್ಯಾ ಕಲಾವಿದಾಂನಿ, ‘ಆಮ್ಕಾಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾ’ ಆನಿ ‘ಬದ್ಲಾವಣ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ದೋನ್ ನಾಟ್ಕುಳೆ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆ ಆನಿ ರಾಹುಲ್ ಪಿಂಟೊಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ ಪಣಾಚ್ಯಾ ‘ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್’ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಯುವ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ‘ಬಾಯ್ಲಾ ನಾಚ್’ ಪ್ರರ್ದಶಿತ್ ಕೆಲೆ.

ಕೀ ಬೋರ್ಡಾಚೆರ್ ಆಲ್ರೊ ನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ವಿಕಾಸ್ ಲಸ್ರಾದೊಚೆಂ ಬ್ಯಾಕ್‍ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಜಿಕ್, ಫಾಮಾದ್ ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್, ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಅರುಣ್ ರಾಜ್, ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣೆಂ, ಕಲಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚೊ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ, ‘ನ್ಯೂ ಪಾಪು ಗಿನಿ’ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಕಾಡ್ದಿನಾಲ್ Most Rev. Dr. John Ribat ಆನಿ ವಿರಾಜ್ ಪೇಟೆ ಮೂಳಾಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಬಿಸ್ಸ್ Most Rev. Dr. Bishop Rosario Menezes ಆನಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾರತ್ನ್ ಎರಿಕ್ ಓಜಾರಿಯೊಕ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್’ ಸಂಘ್ ಮೈಸೂರ್ ಹಾಣಿಂ ಮಾನ್-ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ!

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper