ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 18: ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಭೆಟ್

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

Posted on : February 19, 2019 at 3:46 PM

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 18
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ‘ಜುದಾಸಾ!’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉದ್ಗಾರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಆನಿ ಹಾತ್ ತಾಣೆಂ ಮುಕಾರ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ದಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ. ಸಾರ್ಕೆಂ, ಪುಣ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ದಾರಾಚೆಂ ಇಡೆಂ ತಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ, ಪುಣ್ ಪಂದ್ಲ್ಯಾನ್ ಧರ್ಣಿಚೆರ್ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹೊಯ್‍ಗೀ ನಹಿಂಶಿ ಉಜ್ವಾಡಾಚಿ ಝಳಕ್ ಮಾರ್ತಾಲಿ.

ಉಪಾಯ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ರಾವ್ಲೊ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಆದಿಂ ‘ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಅಪಾಯಾಂತ್ ಆಸಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಅಶರೀರ್ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ತ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಚೆಂ ಸತ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ.

ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಚನಾಸ್ತಾನಾ ಹ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಪಾವ್ಲ್ ಶೆಟಿಚೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಸಂದರ್ಭ್ ಮೆಳತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚೊ ದುಖೆಸ್ತ್ ತಾಳೊ ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚೊ ಹಾಸೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಚೆಂ ರಗತ್ ಕಡ್ಲೆಂ ತರೀ, ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಉಪಾಯ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ದಾರಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ರಾವಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಯ್ಕಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

ಭಿತರ್ಲೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್ ಚಾಲು ಜಾಲೆಂ:

“ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗನ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್. “ಪುಣ್ ತುಂ ತೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಬೂಲ್ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ?”

“ದಾದ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ಇತ್ಲೆಯೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಧಾರುಣ್?” ಶಿಣ್ಲಿ ತಿ. “ತುಂ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚಯ್ – ಹಾಂವ್ ತುಕಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಚಿ ಸರ್ವ್ ಆಸ್ತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ.”

“ವ್ಹೊಯ್‍ಗೀ ಕಿತೆಂ!”

“ಖಂಡಿತ್ ವ್ಹೊಯ್!”

“ತರ್ ಹೆಂ ಸಾಂಗ್ – ತಾಣೆಂ ವಾಂಚಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಕರ್‍ತಾಯ್?”

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಸವ್ಕಾಸ್ ತಿಚಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಕಲಿ. “ತುಕಾ ತೆಂ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಪುಟ್ವತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಜ್ ದಿಸನಾ… ಹಾಂವ್ ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ…”

ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚ್ಯಾ ರಾಗಾನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಕಡ್ಕಡ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಆನಂದಾನ್ ಭರ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ದುಸ್ರ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚ್ಯೆ ಸುರಕ್ಷಿತಾಯೆಚೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಅನ್ವಾರ್ ಚಿಂತುನ್ ತೊ ಭಿಯೆಲೊ. ದಾರಾಚೆರ್ ಭುಜ್ ತೆಂಕುನ್ ಭರ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಪಳೆಲೆಂ. ಲೊಂಕ್ಡಾಚೆಂ ತೆಂ ದಾರ್ ಹಾಲ್ಚೆಪರಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ.

“ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಆಶೆಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ…” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್.

“ವ್ಹೊಯ್, ತುವೆಂ ತುಜೆಂ ಕಾರಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್. “ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್ – ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ತುಕಾ ತಾಂಕಶೆಂ ನಾ.”

“ವಿಚಾರ್ನ್ ಪಳೆ” ಸುಸ್ಕಾರ್ಲಿ ತಿ. “ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆ – ದುಸ್ರೊ ಕಸಲೊಯೀ – ತಾಕಾ ವಾಂಚಂವ್ಚೊ ಉಪಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್.”

“ನಾ, ಕಸಲೊಚ್ ಉಪಾಯ್ ನಾ – ತಾಣೆಂ ಮೊರಜಾಯ್…”

ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ತೋಂಡ್ ಪರ್ತಲೆಂ ನಾ.

“ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿಂಕ್ ಮಾಫ್ ಮೆಳನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಧಾರುಣಾಯೆನ್. “ತುಂ ಖುದ್ದ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಕ್ ಮೆಳ್ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ತುಕಾ ತೊ ಮ್ಹಜೆ ಸರ್ಶಿನ್‍ಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ತಲೊ.”

“ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಕ್ ವಚೊನ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾ. ತೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್…”

“ತೊ ಹಾಂಗಾಚ್ ಆಸಾ… ಅವ್ಚಿತ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಪುಣ್ ತುವೆಂ ತಾಕಾ ಭೆಟಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಪಯ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ರಜಾ ಜಾಯ್. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಹಾಂವ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ನಿತಿದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್…”

ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊ. ಅವ್ಚಿತ್, ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ತಾಕಾ ತಳ್ವ್ಯಾರ್ ಸರ್ಗ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ.

“ತುವೆಂ ನಾನಾಂತಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಚಿಂತ್ಚಿಂ ಭೆಷ್ಟಿಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್. ತಾಚೆ ದೀಸ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪಡನಾಶಿ, ವಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ವಾಂಚೊನ್ ಉರನಾಶೆಂ ‘ಪಾದ್ರ್’ ಸಿಲ್ವಾ ಕಡೆನ್ ವಿಕಾಚೆಂ ವಕತ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನಹಿಂ, ರಾತಾ ರಾತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಲಿಪಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಯೀ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್ ಖೊಟ್ಯಾಂಕ್ ದೊರಿ ಕಿತ್ಲಿ ಲಾಂಬ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ತ್ಯೆಚ್ ದೊರಿಯೆನ್ ತಾಂಕಾಂ ನಿಮಾಣೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂಯೀ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಥರಾನ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ಇತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಭೆಷ್ಟೊ ಪಾಡ್ ಕೆಲೊ” ಚುರ್ಚುರೊನ್ ಕರ್ಗಲಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್. “ಹಿ ನಿಮಾಣಿ ರಾತ್ ತಾಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವೊನ್ ತಾಕಾ ಭುಜಾವಣ್ ಪುಣೀ ಹಾಂವ್ ದಿತಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.”

“ನಾ, ತುವೆಂ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂಯ್” ಹಾಸ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್. “ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪುಣೀ ತುಕಾ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮನ್ ಜಾಲಾಂ.”

“ತರ್, ತರ್…”

“ತರ್ – ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ವಾಂಚಯ್ತಾಂ. ಪುಣ್… ಎಕಾ ಶರ್ತಾ ಖಾಲ್ ಮಾತ್ರ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆಂ ತಾಳೊ ಸಡಿಳ್ ಕೆಲೊ.

“ಸಾಂಗ್ – ಕಸಲೆಂ ತುಜೆಂ ಶರ್ತ್?” ಕಾವ್ಜೆಣೆನ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ತಕ್ಲಿ ಉಸ್ಳೊಂಕ್ ಆನಿ ಕೂಡ್ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ.

“ನಿಕೆಪಿಲ್ಲೆಂ ಮೊಡೆಂ ಪರ್ತುನ್ ಉಸ್ತುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಕರಿನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ನೆರಾವ್ನ್‍ಶೆಂ. “ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತುಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ – ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಗೆರ್ ತುಜಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಸೊಧುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ…”

“ಹಾ! ತುಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಚಿಂತಾಯ್!” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಲೋವ್ ತಾಳ್ಯಾನ್.

“ನಾ, ಹಾಂವ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಸೊಧಿನಾ, ಬಗಾರ್ ರುಸ್ತುರುಸಾಂವ್ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಕಠಿಣಾಯೆನ್.

“ಕಸಲೆಂ ರುಸ್ತುರುಸಾಂವ್?”

“ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಧಿಕ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊಯ್, ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿನ್ – ತೊ ಬಂಟ್ವಳ್‍ಚೊ ತುಂಡು ರಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗರ್ವಾನ್ – ಮ್ಹಾಕಾ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ.”

ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿನ್ ಜಾಪ್ ಕೆಲಿ ನಾ. ಕಸಲಿ ಜಾಪ್ ದಿತೆಲಿ ಬಾವ್ಡಿ?

“ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೆದಾಳಾಚ್ ತುಜೆರ್ ಮನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾರ್ಕೊಚ್ ತುಜೆರ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲಾಂ.”

“ಲಜ್!” ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲೆಂ ಉತಾರ್ ಉಸ್ಳೊನ್ ಗೆಲೆಂ.

“ವ್ಹೊಯ್ ಲಜ್! ತುವೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಧಿಕ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ಆಸಾಗಿ ನಾ ಭೋವ್ ಲಜೆಚಿ! ಪುಣ್ ತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಆನಿ ಭೊಗ್ಸುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಜ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ.”

“ತರ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಆಶೆನ್. “ತರ್ ಆಜ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ…”

“ಆಜ್ ತುಜೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಹಾಂವ್ – ಸರ್ದಾರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಆಂತೊನ್ ಶೆಟ್, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾಂತ್ ಕರಾವಳ್ ಪ್ರದೇಶಾಚೊ ಆನಿ ತುಳುವನಾಡಾಚೊ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ನಿತಿದಾರ್ – ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಖುಷಿ ವ್ಹರ್ತಾಂ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಆದಿಂ ತುವೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ತುಕಾ ಮೆಳ್ಚಿ, ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಆಸ್ತ್ ಖುಷೆನ್ ಸ್ವೀಕರ್ಸುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಬೂಲ್ ಜಾತಾಂ.”

“ಜಾಯ್ತ್, ಜಾಯ್ತ್. ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಉತಾರ್ ದಿತಾಂ ಆನಿ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬರವ್ನ್ ದಿತಾಂ…”

“ಪುಣ್ ತಿ ಆಸ್ತ್…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚೆಂ ಉತಾರ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ. “ಪುಣ್ ತಿ ಆಸ್ತ್ ತುವೆಂ ದೋತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವ್ ತಿ ಸ್ವೀಕರ್ಸಿತಾಂ, ಆನಿ ತ್ಯಾ ಶರ್ತಾ ಖಾಲ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾ ತೆಲ್ಲಿಸಾಚೊ ಜೀವ್ ದಾನ್ ದಿತಾಂ.

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿ ಥಂಯ್ ಚಿಂತ್ನಾಂಚೊ ಗೊಂದೊಳ್ ಜಾಲೊ.

“ಜೀವ್ ದಾನ್ ದಿತಾಯ್?” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಸಂತೊಸಾನ್. “ತುಕಾ ದೇವ್… ಪುಣ್” ತಕ್ಷಣ್ ತಿ ಆಕಾಂತ್ಲಿ. “ಪುಣ್ ದೋತ್? ಕೊಣಾಕ್ – ಕಶಿ?”

“ವ್ಹೊಯ್, ದೋತ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ತಾಳೊ ಉಬಾರ್ನ್. “ಸಮ್ಜನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಬಂಟ್ವಳ್ಚ್ಯೆ ಗರ್ವಿ ಗುರ್ಕಾರ್ನಿ, ಸೊಡವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ತುವೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಆಸ್ತ್ ದೋತ್ ಹಾಡಿಜಾಯ್ ಆನಿ – ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್!”

“ಮಿನಿನ್ ಜೆಜು!” ಇತ್ಲೆಂ ತಿ ಸುಸ್ಕಾರ್ಲಿ.

ಕುಡಾಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂಧ್ಕಾರಾಂತ್ ಹೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್. ತ್ಯಾ ಲೊಂಕ್ಡಾಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಚೆರ್ ಖೊಟೊ ಮುಟಿ ಮಾರ್ನ್ ತೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಉಸ್ಳಾವ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ಪಿಸುಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ವಾ ಭಾಯ್ರ್ ರಾವೊನ್ ತಾಳೊ ಫುಟಸರ್ ಘೊರೊಜ್ ದಿವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ವೀರಾಕ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ನಾ.

ಪುಣ್ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಕಸೊ ಮುಂದರ್ಸಿತಾ ಪಳೆಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ವೊಗೊಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ಹೆ ಕಷ್ಟ್, ಹಿ ಘುಸ್ಪಡ್, ಬೆಜಾರಾಯ್, ಕರಂದಾಯ್ ಆನಿ ಕರ್ಗೊಣಿ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಖೇಯ್ರ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮತಿ ಭಿತರ್ ತಾಣೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ವಾತಿಂಚ್ಯೆ ಆಂಗೊವ್ಣೆಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್ನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಜೆಜು ಮರಿ ಜುಜೆಚ್ಯೆ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಚಡಿತ್ ಏಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಮೀಸ್‍ಯೀ ಭೆಟಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಂಗಯ್ಲೆಂ.

ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾ. ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಆಪ್ಲೊ ಸರ್ವ್ ವ್ಯವಹಾರ್ ದೊಡ್ತ್ಯಾನ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ತಿ ಚಲಿ ಫುಡೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಪಳೆಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ರಾಕ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೊಚ್ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಲೊ.

“ತುಕಾ ಕಿತೆಂಯೀ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ವೆಗಿಂ ಸಾಂಗ್. ಮ್ಹಜೊ ವೇಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಭೋವ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್.”

“ಹೆಂಚ್‍ಗೀ ತುಜೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ಉತಾರ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ ಶಾಂತ್ ಸ್ವರಾನ್.

“ವ್ಹೊಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಗರ್ಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಳಾಯ್? ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ತುಂ.”

“ಪುಣ್ ತೊ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ನಹಿಂ!”

“ನಹಿಂ? ತರ್ ತೊ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಕೋಣ್?”

“ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ…”

“ಆಸೊಂದಿ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಕಣ್ಣೊಜಿ. “ತಾಚೊ ತುಂ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್. ಪುಣ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ತೊ ವಳ್ವಳೊನ್ ಮೊರ್ತಾ. ತರ್ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ?”

“ದೆವಾ, ಕಸಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚೊ ಹೊ ಘುರ್ತ್? ಕಸಲೆಂ ಕಠೋರ್ ಹೆಂ ಶರ್ತ್? ಸರ್ದಾರ್, ತಾಚೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚಯ್, ಉಪ್ಕಾರ್ ತುಜೊ. ಮ್ಹಜಿ ಜಿಣಿ ಸರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ನಮಾನ್ ಮರಿ ತುಜೆ ಪಾಸುನ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಗ್ತೆಲಿಂ.”

“ಮ್ಹಜೆಂ ಶರ್ತ್ ತುಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲಾಂಯ್!”

“ಹಾ! ದೇವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಸುಂದಿ!” ಉಚಾರ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ. “ತುಜ್ಯಾ ಶರ್ತಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಬೂಲ್ ಜಾಯ್ಜಯ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತಾಚೊ ಜೀವ್ ತುವೆಂ ವಾಂಚಯ್ಜಯ್!”

“ತಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್!”

“ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸ್ ದಿಲ್ಯಾರ್, ತುಂ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಉರಯ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಕಿತೆಂ?”

“ಭರ್ವಸೊ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ರುಜ್ವಾತ್ ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ದಿತಾಂ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ತಾಕಾ ಶಿಕ್ಷಾ ವಾ ಫಾಶಿ ಆಸ್ಚಿ ನಾ…” ಹಾಸ್ಲೊ ತೊ. “ಆಯ್ಚ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಬಂಧೆಂತ್ಲೊ ಚುಕವ್ನ್ ತೊ ಧಾಂವ್ತೊಲೊ – ಧಾಂವ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ತುಕಾ ಸಕಾಳಿಂ ಮೆಳ್ತೆಲಿ.”

“ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ – ಮ್ಹಜಿ ಖಂತ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ದುಖ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಉಣಿ ಜಾತಚ್ – ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್…”

“ತೀನ್ ಮಹಿನೆ ನಹಿಂ, ಸ ಮಹಿನೆ ಕಾಣ್ಗೆ; ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಮರ್ಯಾದಿಚೊ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಸಮ್ಜೊಂದಿ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಖರಾರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ ಜಾಯ್ಜಯ್.”

ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಿ ನಾ. ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಆಪ್ಲಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಸಾಂಗತ್ತ್ ಗೆಲೊ:

“ಆತಾಂ ವಚೊನ್, ಘಡಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಛತ್ರಾಂತ್ ತುವೆಂ ರಾವಜಾಯ್. ಬಂಧೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಫಾಶೆಚೆಂ ಮರಣ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕೈದಿ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ರಾತಿಂ ಪರಾರಿ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ತುಕಾ ಸಕಾಳಿಂ ಮೆಳ್ತೆಲಿ. ಆಜ್ ರಾತಿಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಶಿಬಿರಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ ಸಿಲ್ವಾ ಖುದ್ದ್ ತುಕಾ ಖಬರ್ ದಿತಲೊ.”

“ಪಾದ್ರ್ ಸಿಲ್ವಾ?” ಅಕ್ಲಾಸ್ಲಿ ತಿ.

“ವ್ಹೊಯ್, ಪಾದ್ರ್ ಸಿಲ್ವಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಯೆತಲೊಂ. ತೊ ಆಮ್ಚೆಂ ಖರಾರ್ ಬರಯ್ತಲೊ…”

“ಜೆಜು!”

“ರೆಸ್ಪೆರ್ ನಹಿಂ, ಖರಾರ್ ಬರಯ್ತಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, ಹಾಂವ್ ಮರ್ಯಾದಿಚೊ ಮನಿಸ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ರೆಸ್ಪೆರ್ ಆತಾಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಕರಯ್ತೊಂ. ಚಡ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್, ರೆಸ್ಪೆರ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್…”

“ದೆವಾ ಮುಖಾರ್ ತುಂ ವೀರ್ ಜಾತೊಯ್!”

“ಕಶೆಂಯೀ ಜಾಂವ್, ಆತಾಂ ತುಂ ವಚ್. ಸಕಾಳಿಂ ಛತ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಮೆಳ್ತಾಂವ್. ವೆಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಏಕ್ ಉಮೊ ಪುಣೀ…”

“ಶರ್ತಾಂ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಂವ್ದಿತ್ ಪಯ್ಲಿಂ!” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ತಾಳ್ಯಾನ್.

“ಜಾಂವ್ದಿ, ಜಾಂವ್ದಿ – ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ ವಸೂಲಿ ವಾಡಿ ಸಮೇತ್!” ಹಾಸ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್.

ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಪರತ್ ಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಲೆಂ. ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ತಾಣೆಂ ದೀರ್ಘ್ ಏಕ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿನ್ ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ಶಿರಿಗುಂಡಿ ಕರ್ನ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ಘಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ. ತ್ಯೆಚ್ ರಾತಿಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ‘ಪಾದ್ರ್’ ಸಿಲ್ವಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಲಗಡ್ ಕಾಡವ್ನ್, ತಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ನಪಂಯ್ಚ್ ಕರಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಭೋವ್ ಸುಲಭ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆ ಮಿತ್ರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾ ಖುದ್ದ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್‍ಂಚ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ಜಾತೆಂ ನಾ.

ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ, ಕೈದಿನ್ ಚುಕವ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆಲಾಂ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್, ಆಪ್ಣೆಂ ಭಾಸ್ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಹರ್ದೆಂ ಪೆಟುನ್, ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿ ಕಡೆನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ಣಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚಿ!

ಹಿ ಸಗ್ಳಿ ಪಿತೂರಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸಮ್ಜಲಿ, ಆನಿ ತ್ಯೆ ಪಿತೂರೆಚಿ ಖಿಳ್ ಮೊಡುಂಕ್ ತೊ ಆಯ್ತೊ ಆನಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಭಾಗಿ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್, ಖಂತಿನ್ ಆನಿ ನಿರಾಶೆನ್ ದೆದೆಸ್ಪರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೆ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಕ್, ತಿಚೊ ಮೊಗಾಚೊ ವೀರ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಕಿತೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ, ಆಪ್ಲಿ ಫುಡ್ಲಿ ಜಿಣಿ ರಿತಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ, ತಿಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ವೀರ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತಿ ಬಾವ್ಡಿ ಜಡ್ ಕಾಳಿಜ್ ಘೆವ್ನ್, ಜಡಾಯೆಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ರಾತಾರಾತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಾಕ್ರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಛತ್ರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಲಿ.

ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ ಘಡಾ ವಯ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ತಿರ್ಸುನ್ – ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ – ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ಮೆಳೊನ್ ತಿಕಾ ಭುಜಾವಣ್ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾಲೊ. ತೆಣೆಂ – ತೊ ವಾಂಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೆವಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೊ” ಮ್ಹಣ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಫುಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಕುಡಾಂತ್ಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಭಿತರ್ ರಾವ್ಲೊ. ಹೆಣೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ – ತಾನ್ ಆನಿ ಭುಕ್ ಆನಿ ಹಿಂವ್ ಖಾವ್ನ್ ನಿತ್ರಾಣಿ ಜಾಲ್ಲೊ ತರೀ, ಮತ್ ಚುರುಕ್ ದವರ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚಿ ವಾಟ್‍ಚ್ ರಾಕೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ – ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್‍ಯೀ ರಾವ್ಲೊ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಬಂಧೆಂತ್‍ಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಆನಿ ‘ಪಾದ್ರ್’ ಸಿಲ್ವಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಗುಪ್ತ್ ಸುರಂಗ್ ವಾಟೆನ್ ಬಂಧೆಚಿ ಭೆಟ್ ಕರುಂಕ್ ವೆತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲ್ಲೊ – ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಚೊ, ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಾಂಚ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಜಾಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್‍ಚ್ ಚಾರ್ ಮೆಟಾಂ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ತಾಚಿ ತಾನ್, ಭುಕ್ ಆನಿ ಪುರಾಸಣ್ ಉಬೊನ್, ವೆಗ್ಳೊಚ್ ನವೊ ಜೀವ್ ಭರೊನ್ ತೊ ಆಯ್ತೊ ರಾವ್ಲೊ. ಎಕಾ ಥರಾಚ್ಯೆ ಝಡ್ತೆಚೊ ಆನಿ ಸತ್ವ್ ಪರೀಕ್ಷೆಚೊ ವೇಳ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲೊ.

ಬಾಗಿಲ್, ಆವಾಜ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್, ಎಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಆನ್ಯೇಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ತಾಲ್ವಾರ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್, ವೊಳೂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ. ಲಾಂಪ್ಯಾಂವಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಬಾರೀಕ್ ಆಸೊನ್ ಪಾಂಯಾಂ ಥಳಾ ಮಾತ್ರ್ ಪಡ್ತಾಲೊ.

ತೊ ವೇಳ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚೆ ತಸಲೊ ನಹಿಂ. ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ತ್ಯೆ ಸುರಂಗ್ ವಾಟೆನ್ ಮೆಟಾಂ ಮುಕಾರ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ, ತಾಕಾ ಭೆಟೊಂಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್‍ಯೀ ಸವ್ಕಾಸ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲೊ. ತಾಣೆಂ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಗ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಪಡ್ತಚ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ತಕ್ಷಣ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ:

“ಅರೇ ಪಾದ್ರ್ ಜುವಾಂವ್! ತುಕಾಚ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಯೆತಾಲೊಂ ಹಾಂವ್. ತುಂಚ್ ವೆಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ!”

ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಕುಡಾಂತ್ ರಿಗ್ಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್‍ಯೀ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಕುಡಾಂತ್ ರಿಗ್ಲೊ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 17: ಏ ಜುದಾಸಾ!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *