Latest News

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 19: ಫಾರಿಕ್ – ಏಕ್ ವಾಂಟೊ

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

Posted on : February 26, 2019 at 2:35 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 19
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಭಿತರ್ ರಿಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಬಾಗಿಲ್ ಆಡ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಖಿಳ್ ಘಾಲಿ.

ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲೊ, ಆನಿ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ತಾಣೆಂ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ:

“ತುಂಚ್ ವೆಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ ಪಾದ್ರ್ ಜುವಾಂವ್! ಆನಿ ಆಮಿ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರಿನಾಯೆ. ತೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ – ಬಾರ್ಕುರಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್’ಲ್ಲೊ ತೊ – ಆಲೋಚನ್ ಬದ್ಲುನ್, ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಕ್ ಕಸಲಿಯೀ ಖಬರ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ತಿರ್ಸುನ್ ಸೊಡಿಜಾಯ್.”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಜಾಪ್ ಕೆಲಿ ನಾ, ಬಗಾರ್ ದಿವ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಖ್ ಘುಂವ್ಡಾಂವ್ನ್ ಮೆಜಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊ.

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ನಾಂಯ್ ಪಾದ್ರ್ ಜುವಾಂವ್?” ಆಜ್ಯಾಪ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್. “ತುವೆಂ ಕಾಂಯ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಂತ್ ತುಕಾಯೀ ಬರೊ ಫೆರ್ಗೊ ಆಸ್ತಲೊ.”

ತರೀ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಉಲಯ್ಲೊ ನಾ. ತಾಚೊ ಹಾತ್, ಮೆಜಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಲ್ವಾರಿಚ್ಯಾ ಥೊರ್ವಾ ಥಂಯ್ ಗೆಲೊ.

“ತ್ಯಾ ಬಂಧಿವಾನಾಚಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಜಾಲಿಮೂ… ತಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಆತಾಂಚ್ ಲಿಪಂವ್ಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರಿಜಾಯ್…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್.

“ಜುದಾಸಾ!” ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಸ್ವರ್ ಉಬಾರುಂಕ್ ನಾ ತರೀ, ಚಾಟಿಯೆಚ್ಯಾ ಮಾರಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಉತಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆಂ.

ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಧರ್ನ್ ಹಾಲಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ.

“ವಿಲೆವಾರಿ ತುಜ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾಚಿ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ತಾಲ್ವಾರ್ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್.

ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿನ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಸಗ್ಳೊಚ್ ಕಾಲುಬುಲೊ ತೊ ಜಾಲೊ.

“ಕೊ… ಕೋಣ್?” ಮ್ಹಣತ್ತ್ ದೀಷ್ಟ್ ತಾಣೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆರ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಉಬಾರ್ಲಿ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಇಮಾಜಿಪರಿಂ ರಾವೊನ್, ಆಸ್ಡಿ ಹಾಲಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಸ… ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು…”

“ತಾಕಾ ತುಂ ವಳ್ಕನಾಂಯ್… ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತುಂ ಫಾವೊ ನಹಿಂ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

ಹಿಂವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ವೆಳಾ ಭಿತರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್ ಶೆಳೊ ಘಾಮ್ ಸುಟ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಪೋಳ್ನ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹೆವ್ಶಿನ್-ತೆವ್ಶಿನ್ ದೊಳೆ ಪರ್ತುಂಕ್ ತೊ ಲಾಗ್ಲೊ.

“ನಾಕಾ ಸರ್ದಾರ್ ಶೆಟಿ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ತಾಲ್ವಾರ್ ಫುಡೆಂ ಜೊಕುನ್. “ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ವಾ ಬೊಬಾಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರಿನಾಕಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತಿಂ ದೊನ್‍ಯೀ ಪ್ರಯತ್ನಾಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ತುಕಾ ಕೈಲಾಸಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಧಾಡ್ತಾಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜರ್ ರಾವ್ಶಿ ಆನಿ ಕರ್ಶಿ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ತುಂ ಮೊರಸೊನಾಂಯ್. ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಆಯ್ಲಾ – ತೊಚ್ ತುಜಿ ಝಡ್ತಿ ಕರುಂದಿ ಆನಿ ತುಜಿ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ದಿ.”

ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ಆಜ್ಯಾಪಾನ್ ಆನಿ ಭಿಯಾನ್ ಜೀಬ್ ಸುಟನಾ ಜಾಲಿ. ದೋನ್-ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೀಬ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಣೆಂ ವೋಂಟ್ ಭಿಜಯ್ಲೆ.

“ಪುಣ್ ಹ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್. “ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಮಧ್ಲೆಂ ಲೇಖ್ ಫೈಸಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ತೆಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ತುಂ ಮೆಳಸೊನಾಂಯ್.”

“ಸ… ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್!” ಕಡೇಕ್ ಬಿಕ್ಕಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್. “ಹಾಂವೆಂ… ನಿಜಾಯ್ಕಿ ತಾರಿಪ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಹಾಂವೆಂ…”

“ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ಹಾಂವೆಂ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ನಾ. ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಸಲಿಚ್ ಜಾಪ್ ಹಾಂವ್ ಅಪೇಕ್ಷಿನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

“ತರ್… ತರ್ ಕಿತೆಂ ತುಕಾ ಜಾಯ್? ಕಿತೆಂಯೀ ದೀಂವ್ಕ್…”

“ಕಿತೆಂಯೀ ದೀಂವ್ಕ್ ತುಂ ತಯಾರ್ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ಪುಣ್ ಸ್ವಾರ್ಥ್, ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯೆ ಗತಿಕ್ – ಜಾನ್ವಾರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಕೀಳ್ ಗತಿಕ್ – ಪಾಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ತುವೆಂ ಆಗ್ನೆಸ್ ಸಿಸಿಲಿಯಾ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಶರ್ತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲಿಂ.”

“ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್” ಗೊಮ್ಟಿ ಆಡ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್, ಭಿಯಾನ್ ಥರ್ಥರೊನ್. “ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚ್ಯೆ ಖಬ್ರೆಕ್ ಹಾಂವ್ ವಚನಾ. ತುಜೊ ತಿ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ.”

“ಥತ್ ಪಡ್ಪಶ್ಯಾ!” ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಮುಕಾರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲ್ಯೆ ತಾಲ್ವಾರಿಚ್ಯೆ ತುದಿಯೆ ವಯ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿನ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಲೆಂ.

“ಮೊಗಾಚಿ ಖಬರ್, ಆನಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ತುಂ ಫಾವೊ ನಹಿಂ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಪುಣ್ ಪರ್ವಾ ನಾ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ ಆಮಿ ಎಕಾ ಪಂಥಾಟಾ ಖಾತಿರ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ದಾವ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಹಾಂವ್ ಸಲ್ವಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಬ್ಳೆ ಒಪ್ತಾಂ.”

“ಕಿ… ಕಿತೆಂ!”

“ವ್ಹಯ್, ಸಲ್ವಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಒಪ್ತಾಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತುಜ್ಯೆ ಕಡೆನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ತುಕಾ ಉತಾರ್ ದಿಲಾಂ; ಸಲ್ವಲಾಂ ಹಾಂವ್ ಒಪ್ತಾಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿಚ್ಯೆ ಕಡೆನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆಂ ಕೀಳ್ ಪಾಪ್ ಹಾಂವೆಂ ಧುವ್ನ್ ಕಾಡಿಜಾಯ್ ಜಾಲಾಂ…”

“ಪುಣ್…”

“ಮಧೆಂ ಉಲಯ್ನಾಕಾ!” ಧೆಂಕ್ಣೊ ಮಾರ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್. “ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ, ಶರ್ತಾಂನಿ ತುಂವೆಂ ಫಟಯ್ಲಾಂಯ್ ಆನಿ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ಸರ್ವ್ ವಾಟೆಂನಿ ಠಕಯ್ಲಾಂಯ್ – ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ, ಹಾಂವ್ ಸಲ್ವಣಿ ಒಪ್ತಾಂ ಆನಿ ದಾವ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತ್ ಬದಿಕ್ ತುಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ದಿತಾಂ.”

ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಶಿರ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ತಾಂಬ್ಡೊ ಜಾಲೊ. ಭಿಯಾಚ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ಇಲ್ಲೆಂ ದರ್ಬಾರ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ, ಆನಿ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ:

“ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್! ತು ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾ. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ – ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಬಾರ್‍ಯಾಕ್ – ಫಟ್ಕಿರೊ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ತಾಯ್!”

“ವ್ಹಾ! ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಕಸಲೊ! ತುಜೊ ಹಿತ್ಬಾರ್ ಆನಿ ಬಹಾದುರಿ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್, ಖಂಯ್ ಆನಿ ಕಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಸಾಂಗನ್: ತುಂ ಜಾವ್ನಾಸಾಯ್ ಆಪುಟ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚೊ ಫಟ್ಕಿರೊ ಆನಿ ಅಟ್ಟಾಂಗ್…”

“ಚತ್ರಾಯ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ – ಮೊರ್ಚಿ ಜಿವ್ದಾಳ್ ನಿಮಾಣ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ತರೀ ಶಿಮ್ಟಿ ಹಾಲಂವ್ಚೆಪರಿಂ. “ರಾಜ್ ಕಾರ್ಬಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಸಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್!”

“ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ” ಹಾಸ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ‘ಮೊರ್ಣ್, ಉಜೊ, ತಾಲ್ವಾರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ತುಂ ಎಕ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತ್ಯೊ ವಸ್ತು ಯೇವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಉಬ್ಯೊ ಜಾತಾನಾ ಕಾಳಿಜ್ ಪಾತಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಪಂದಾಕ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಭಿವ್ಕುರ್‍ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ತುಜ್ಯೆ ತಸಲೆ ಮನಿಸ್ ಅವ್ವಲ್!”

ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಪರ್ತುನ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ಜಾಲೊ. ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಚಾಬೊನ್‍ಂಚ್ ತೊ ಖಾತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಕ್ಮಾನಾ ಖಾತಿರ್ – ತುವೆಂ ಹ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ಲೊ – ತುವೆಂ ಹ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ರುಸ್ತುರುಸಾಂವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ – ತಾಲ್ವಾರಿನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಲ್ವಾರಿನ್, ಖಾಲಿ ಹಾತಾನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಖಾಲಿ ಹಾತಾನ್…”

“ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಸಮಾಧಾನೆನ್. “ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ – ತುಕಾ ಕಾತ್ರುಂಕ್ ಆನಿ ಫಾಪ್ಸುಂಕ್ ಆನಿ ಪಿಸ್ಡುಂಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾ. ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೋವ್ ವರ್ತಿ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಭೊಗ್ತಿ. ಪುಣ್ ತುಜೆಂ ಕೀಳ್ ಆಂಗ್ ಆಪ್ಡುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಬೂಲ್ ನಾ. ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಆಯ್ಲಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್‍ಚ್ ತುಜಿ ನೀತ್ ಜಾಯ್ಜಯ್!”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಿರ್ಣೆಲೊ ಆನಿ ಕಾಂಪ್ಲೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯೆಂತ್ ನಿತಿದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ವಳ್ಕೊನ್ ಆಸೊನ್‍ಯೀ ವಳ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕರ್ನ್ ತಾಕಾ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಕಸಲಿಚ್ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಫರ್ಮಾಯ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಆತಾಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಬಂಧೆಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಖಂಚ್ಯಾಯೀ ಥರಾಚಿ ಸುಟ್ಕಾ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಯೀ ತೊ ಸಮ್ಜಲೊ.

ಭಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಸ್ವರಕ್ಷಣೆ ಖಾತಿರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್ಚೊ ವಾ ಬಚಾವೆಚೊ ಉಪಾಯ್ ಸೊಧ್ಚೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸಂಯ್ಭಾಚೊ ಗೂಣ್. ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್‍ಯೀ ತಸೊ ಉಪಾಯ್ ಚಿಂತಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ‘ಪಾದ್ರ್’ ಸಿಲ್ವಾಚೊ ದಗ್ಲೊ ಶಿರ್ಕವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಚಿ ಖಬರ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾರ್ಕೊ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್ – ಬಹುಶ್ಯ ನಿಮಾಣಿ ಭೆಟ್, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾರ್‍ಯಾಗಾರಾಂಕ್‍ಯೀ ಕಳನಾಸ್ತಾನಾ ಆಖೇಯ್ರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಮತಿ ಭಿತರ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

ಆಪ್ಣೆಂ ಉರಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತ್ಯಾಚ್ ಕುಡಾ ಭಿತರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಮೊರಜಾಯ್ ಆನಿ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಯ್ಜಯ್! ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆಪ್ಣೆಂ ಬಚಾವ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿ ಕಡೆನ್, ‘ಕೈದಿನ್ ಚುಕೊನ್ ಧಾಂವಶಿ ಕುಮಕ್ ಕೆಲಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಫಟ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಉತ್ರಾ ಪ್ರಕಾರ್ ವಾ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಆನಿ ದೊತಿಚ್ಯಾ ವಾ ಹೆರ್ ಹಕ್ಕಾಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್, ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಆಸ್ತ್ ಆನಿ ದಿರ್ವೆಂ ಭಿತರ್ ಘಾಲ್ಯೆತ್.

ಮೊರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಭಂಗ್ಚಿ ಬೂದ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ದಯಾಳಾಯ್ ಆನಿ ಆದ್ಲಿ ಇಷ್ಟಾಗಾತ್ ಪುಣೀ ಪರತ್ ಜೀವ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ವಾ ಆಪ್ಲಿ ಚೂಕ್ ತೊ ವಳ್ಕಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಕಾಂಯ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾತೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ. ಪುಣ್…

ಆಪ್ಣೆಂ ಉರಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಮೊರಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾತ್ರ್ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಉರೊನ್, ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ತೊ ಬಾವ್ಡೊ ವಿಸರ್ಲೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ತಾಲ್ವಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿನ್, ಥಂಯ್ಚ್ ವಣದಿರ್ ಉಮ್ಕಳಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ಘೆವ್ಯೆತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಾಲ್ವಾರಿಚ್ಯಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆವಾಜ್ ಜಾತಲೊ ಆನಿ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾರ್ ಗಲಾಟೊ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿನ್ ತಿ ಆಲೋಚನ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಂದ್ ಕೆಲಿ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ಥಾನಾಂತ್ ತಶೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ತುಳ್ವ್ಯಾನಾಡಾಂತ್, ತಾಲ್ವಾರಿಚ್ಯೆ ಚಲಾಕೆಂತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಸಲ್ವಯ್ತಲೊ ಕೊಣ್‍ಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಮ್ಜಣಿಯೀ, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿನ್ ಇತ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಆಲೋಚನ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ತಾಚೆರ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ದೊಳೊ ದವರ್’ಲ್ಲೊ.

“ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್. “ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಆದಿಂ ತುವೆಂ, ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಂಥಾಂತ್ ಸಲ್ವಣಿ ವಹಿಸುಂಕ್ ತುಂ ಕಬೂಲ್ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್…”

“ವ್ಹಯ್, ತಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ – ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಹಾಂವ್ ಕಬೂಲ್ ಆಸಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

“ಆನಿ, ದಾವ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ತುಜ್ಯೊ ಆಸ್ತಿಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂಯ್.”

“ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.”

“ತಶೆಂ ಬರವ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತುಂ ಕಬೂಲ್ ಆಸಾಯ್‍ಮೂ?”

“ಮ್ಹಜೆಂ ಉತಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಉತಾರ್’ಚ್ ಶಿವಾಯ್ ವ್ಹಾಣ್ ಕೆದಿಂಚ್ ನಹಿಂ! ತರೀ, ತುಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಬರವ್ನ್ ದಿತಾಂ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ತುವೆಂಯೀ ತುಜೊ ವೀಲ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೊ ಬರೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತುಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಅನ್ಭೋಗುಂಕ್ ತುಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ತ್ಯಾ ಆದಿಂ ಎಕ್‍ಚ್ ದೊರಿ, ವಾ ಭಾಲೊ ವಾ ಹಸ್ತಿಚೆಂ ಪಾಯಾಂಥಳ್ ತುಕಾ ಫಾವೊ ಜಾತೆಲೆಂ” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಮೆಜಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೊ.

ಪುಣ್ ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಪಾವ್ಲ್ ಶೆಟ್, ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಖೊಟ್ಯೆ ಬಚಾವೆ ಖಾತಿರ್ ನಿಮಾಣೊ ಪಗ್ಡೊ ಖೆಳೊಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಉಡ್ಲೊ. ಜಿವಾನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಜಡ್ ತೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಭೋವ್ ಚುರುಕಾಯೆನ್ ತಾಣೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ತಾಲ್ವಾರ್ ಧರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಚ್ಯೆ ಮುಟಿಚೆರ್ ತಾಣೆಂ ಖೊಟ್ ಮಾರ್ಲಿ. ತಾಲ್ವಾರ್ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಉಸ್ಳೊನ್ ಟಂಟ್ರರೊನ್ ಮೆಜಾ ಪಲ್ತಡಿ ಪಡ್ಲಿ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಹಾತಾಚಿ ಖಿಳ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ದೂಕ್ ಭೊಗ್ಲಿ ಶಿವಾಯ್, ಹೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ತಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತ್ಯಾಚ್ ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚೆಂ ದೊನ್ಶಿಂ ರಾತ್ಲಾಂಚೆಂ ವಜನ್ ತಾಚೆರ್ ಆಪ್ಟಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ ತಾಚೆ ದೊನ್‍ಯೀ ಹಾತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ತಸಲ್ಯಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಆಕ್ರಮಣಾಂಕ್ ನವೊ ನಹಿಂ. ಪುಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚ್ಯೆ ಭುಕೆನ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಘಂಟ್ಯಾಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರಮಾನ್ ನಿತ್ರಾಣಿ ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆಂಗಾಚಿ ಆನಿ ಹಾತಾಚ್ಯಾ ಗಾಂಟಿಂಚಿ ವಿಪರೀತ್ ದೂಕ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ – ತಿ ಜಡಾಯ್ ಆಡಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ಕುಸ್ತೆಚ್ಯಾ ಸೂತ್ರಾಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕೆಲೊ, ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ತೊ ಉಸಳ್ಳೊ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಚೊ ಗೊಮ್ಟೊ ಧರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚೆ ಹಾತ್ ಚುಕ್ಲೆ, ಆನಿ ತೆ – ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಬಚಾವ್ ಕರ್ಚಿಂ ಎಕ್‍ಚ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಉರೊನ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಲೆ. ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ಭರಾನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕಸಲೊಚ್ ಆವಾಜ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊಂಕ್ ನಾ.

ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್!

ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾ ಮುಖಾರ್ ಝಡ್ತೆಕ್ ಉಬೊ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ಹಾತ್ ವಾ ಪಾಯ್ ಧರುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಮಾರಾಬಂಧಿ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ಅಶಕ್ತ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚೊ ಶೆವಟ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ಮಾರಾನ್ ವಾ ಘಾತಾನ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೊರ್ಮಾಕ್ ಧರುನ್ ವಾ ಮಾರುನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಮುಗ್ದುನ್ ಸೊಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ತೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ, ಆನಿ ಫಕತ್ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಝಗಡ್ತಾಲೊ. ಹೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಗೆಲೊ ನಾ.

ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿನ್ ಶಿಕ್ಷೆಂತ್ಲೊ ಸುಟಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಪತಿಣ್ ಕರ್ನ್ ಚಡ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ – ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ವಾಂಚೊಂಕ್ ನಜೊ! ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತೊ ವಾಂಚೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಹೆರ್ ವಾಟೆನ್ ಆಪ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದ್ ವೆತೆಲಿ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ಪಾಡಾವ್‍ಯೀ ಜಾತಲೊ, ಆನಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯೆ ನಿತಿಕ್ ಆನಿ ಕ್ರೋಧಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಜೀವ್‍ಯೀ ಸಾಂಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾಂತ್ ರೇಗ್ರ್ ವಾ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ವಾ ದಯಾ ಕಸಲಿಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಹಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಂಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಘುಂವೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಂಚಿ ಲಡಾಯ್ ಚಾಲುಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತೀನ್-ಚಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೆ ಉಟ್ಲೆ ಆನಿ ಪಡ್ಲೆ. ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಟಲೆ, ಧಪ್ಟಲೆ ಆನಿ ಶೆವ್ಟಲೆ. ಪಾಯ್ ಆನಿ ಹಾತ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಖೊಟೊ-ಮುಟಿ ಮಾರ್ನ್ ತೆ ಪಡ್ಲೆ. ಮುಡೊ ಘೆವ್ನ್ ಮಾಡಾಕ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ತೆ ಖರ್ಶೆತಾಲೆ. ಅಮಾಲ್ ಮೀತ್ ಮಿರ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ತಾಂಚೆ ಹಾತ್-ಪಾಯ್ ಭೋವ್ ಸವ್ಕಾಸಾಯೆನ್ ಘುಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ – ತರೀ ಝಗ್ಡೆಂ ರಾವೊಂಕ್ ನಾ. ಸಬಾರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ರಗತ್ ವ್ಹಾವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ, ಹೆಣೆಂ-ತೆಣೆಂ ಧುಂಖುಟಾಂ ಉದೆಲಿಂ ಆನಿ ರಗತ್ ಕಿಂಡೆಲೆಂ, ಧೊಂಪ್ರಾಂ ಕೊಂಪ್ರಾಂಚ್ಯೊ ಕಾತಿ ಗೆಲ್ಯೊ, ಆಂಗಾ ವಯ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಚಿಂದಿ ಜಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಕೊಣೆಂಯೀ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಕೋಣ್ ವಾಂಚತ್ ಆನಿ ಕೋಣ್ ಮೊರತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತೆಂ ನಾ.

ದೊಗ್‍ಯೀ ಬಾವ್ಡೆ ಭೋವ್ ಥಕ್ಲೆ ಆನಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆರ್ ಭಿಗಡ್ಲೆ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ – ತ್ಯಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪರಿಣಾಮಾಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತಾಂಚೊ ಸಂಸಾರ್…!!

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 18: ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಭೆಟ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News